Ugrás a tartalomhoz
Találatok pontosítása
618 találat

Adatok gyűjtésének és értékelésének módszerei

Pannon Egyetem, Domokos Endre, Vincze-Csom Veronika

A jegyzet ismerteti az adatgyűjtés és –értékelés matematikai hátterét; a példákat a fenntartható fejlődés témaköréből választja ; és azokon keresztül mutatja be adatok felhasználásának módját és lehetőségeit.

Adatstruktúrák és algoritmusok

, Házy Attila, Nagy Ferenc

A jegyzet bevezetés az adatstruktúrák és algoritmusok területére.Az absztrakt adattípus, adatstruktúra és algoritmus fogalmától elindulva különböző adatstruktúrákra vizsgálja az egyes algoritmusokat és azok hatékonyságát, mely utóbbinaz időbonyolultságot értjük. Egyszerű adattípusokat (szám, karakter, logikai mennyiség, ...) és összetetteket (sorozat, hasító tábla, fák, gráfok, ...) is tárgyal. Kitér ezen struktúrák számítógépes realizációira és azok sajátosságaira. A jegyzetben számos ábra és példatalálható, valamint vannak megoldásra javasolt feladatok is.

Adatstruktúrák és algoritmusok

Typotex Kiadó, Adonyi Róbert

A jegyzet célja, hogy betekintést nyújtsunk a programozási feladatok során elénk kerülő programtervezési kérdésekbe. Ehhez bemutatjuk az alap adatszerkezeteket és az adatszerkezeteken megvalósítható különböző algoritmusokat, hiszen a rendelkezésünkre álló adatszerkezetek és a hozzájuk kapcsolódó algoritmusok tulajdonságainak és működésüknek alapos ismeretében tudjuk csak az alkalmazás igényeinek legmegfelelőbb megoldást kiválasztani. A jegyzet az elméleti ismeretanyagot és a programozás jellegű tárgyak teljesítéséhez szükséges gyakorlati jellegű tudást kapcsolja össze. A jegyzetben szereplő mintaprogramok és kódrészletek objektum orientált szemléletben C++ programozási nyelven kerülnek megvalósításra.

Advanced Geophysics

Miskolci Egyetem Földtudományi Kar, Erdélyi Barna, Dr. Tóth Anikó

E-learning curriculum of the University of Miskolc, Faculty of Earth Sciences Geothermal Engineer specialist Advanced Postgraduate Course of Geophysics

Aerodinamika

Typotex Kiadó, Rohács József, Gausz Zsanna, Gausz Tamás

A jegyzet a szerzők 20–30 éve folyamatosan tartott egyetemi kurzusai, külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatai, tervezési, fejlesztési, kutatási és minősítő-vizsgálati tevékenységük alapján készült. A Műegyetemen az aerodinamikai oktatás jelenleg három szinten valósul meg: az első, a tantárgy elméleti-fizikai alapjainak az ismertetése a hő- és áramlástan keretében, a második a BSc szintű képzés aerodinamika tantárgya, mely a graduális képzés jelenlegi jegyzetbe foglalt anyagát tartalmazza, végül a posztgraduális MSc. képzésben. Ez a mű az előadások tömör, a várható fejlődési irányokra kitekintő, érdekességekkel bővített jegyzete. Az első fejezetben a dinamikus repülésben alapvetően fontos felhajtóerő-képzést ismerteti, a kis- és nagysebességű repülést, a turbulens atmoszféra hatásait. A másodikban a valóságos közegekben fellépő ellenállások keletkezését, az ellenállás növelésének és csökkentésének lehetőségét, a teljes repülőgép-ellenállását tárgyalja. A harmadik fejezetben a határrétegre vonatkozó legfontosabb ismereteket mutatja be, a negyedikben a véges szárnyak működését. A gázdinamika – a nagysebességű repülésre vonatkozó ismeretek, így a gázdinamika alapismeretei, a szakadási felületek és a lökéshullámok – az ötödik fejezetben találhatók. A hatodik fejezet az instacionárius áramlásokra vonatkozó alapismereteket foglalja össze. A hetedik fejezet a szárnyprofilok geometriai és aerodinamikai jellemzésével, sajátosságaival, a profilok tervezésével és alkalmazásával foglalkozik. A nyolcadikban kerül sorra a forgástestek aerodinamikai vizsgálata, a kilencedikben a forgószárnyas repülőgépek aerodinamikája. A jegyzet a tananyag elsajátításának szempontjából legfontosabbnak ítélt szakirodalmi művek felsorolásával zárul.Ez a jegyzet az angol-amerikai jelölésrendszert és az SI mértékegységet alkalmazza.A szerzők köszönetüket fejezik ki Jankovics Istvánnak a jegyzet összeállításában, ellenőrzésében és az ábrák szerkesztésében nyújtott áldozatos munkájáért.

Affin és projektív geometria

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Hoffmann Miklós, Papp Ildikó

Ezen jegyzet célja, hogy a matematika tanárszakos hallgatóknaksegítséget nyújtson a Projektív geometria című kurzus megértéséhez,tanulásához. A szerzők szándékai szerint az anyag felépítése,mennyisége és felosztása lehetővé teszi azt, hogy a jegyzet -- és ígya kurzus -- anyagát egy félév alatt, azaz heti egy fejezettelszámolva 12 hét alatt elsajátítsa az átlagos hallgató.A jegyzet a kurzus anyagához igazodva a projektív geometria előtt azaffin geometria alapjaival is megismerteti az olvasót, a tananyagtúlnyomó része azonban a projektív geometriai ismereteket tárgyalja.Az anyagban hangsúlyozottan kerültük a túlzott formalizmust,elsősorban a szemléletességre és a főbb elvek kifejtéséretörekedtünk. Az itt esetleg hiányzó bizonyítások, a szigorúbb,axiomatikus felépítés az irodalomjegyzékben található könyvekbenfellelhetők, azonban a jegyzet és a kurzus céljával, a tanáripályára való felkészítéssel inkább az előbbi megközelítést éreztükösszhangban.Természetesen az anyag előzetes ismereteket is feltételez,elsősorban a bevezető geometria kurzusok és a lineáris algebraterületéről. Ugyanakkor nem tér ki a jegyzet a tananyagon túliterületek vizsgálatára, még utalás szintjén sem, azaz sem többet,sem kevesebbet nem tartalmaz, mint a kurzus alatt elsajátítandóanyagot. Az érdeklődő olvasók az irodalomjegyzék alapján indulhatnaktovábbi felfedező útra a geometria területén.

Akusztikai és rezgéstani minősítés

Miskolci Egyetem, Bihari Zoltán, Tóbis Zsolt, Sarka Ferenc

A jegyzet gyakorlati útmutatóként szolgál az akusztikai és rezgéstani mérések elvégzéséhez. Az olvasó megismerkedhet az akusztikai műszerek használatával, a szakterületen alkalmazandó szabványokkal. A jegyzet áttekintést ad a mérési jegyzőkönyvek készítésének alapelveiről, a jegyzőkönyvkészítés technikájáról.

Algebrai automataelmélet

Typotex Kiadó, Babcsányi István

A jegyzet az automaták algebrai elméletének alapjait tárgyalja, rámutat a véges automaták és a formális nyelvek, speciálisan a változó hosszúságú kódok közötti kapcsolatokra. A munka hiánypótlónak számít, mert hasonló jellegű tankönyvet utoljára a korán elhunyt PEÁK ISTVÁN (1938-1989) publikált a hetvenes évek végén. Mondhatjuk, hogy a jegyzet III. és IV. része magyar területnek is tekinthető GÉCSEG FERENC akadémikus és munkatársai munkássága alapján. A szerző saját eredményeit is felhasználva, több újdonságot tartalmaz az I., II. és főleg az V. rész is. Az eredmények és a bizonyítások mutatják az univerzális algebra ill. az absztrakt algebra (csoportelmélet, félcsoportelmélet, hálóelmélet) hatékony alkalmazhatóságát az automataelméletben. A jegyzet matematikus és informatikus hallgatóknak (MSc, PhD) készült, de haszonnal forgathatják a téma iránt érdeklődő oktatók és kutatók is.

Algoritmikus számelmélet

Typotex Kiadó, Dr. Szalkai István, Dr. Dósa György

Az algoritmusok legfontosabb jellemzőinek áttekintése után a könyv bevezetésképpen az elemi számelméletet tekinti át algoritmikus szemszögből – nem minden egyszerű kérdés számítható ki percek vagy évek alatt. A könyv elsődleges célja egyrészt a számelmélet felhasználása az algoritmusok és titkosírások, irat-hitelesítések terén (7.3, 10. és 1. fejezetek), másrészt a számelmélet saját kiszámíthatósági problémái és azok megoldására történt próbálkozások bemutatása (3.2, 8. és 9. fejezetek). A könyv tartalmazza a fenti részek megértéséhez szükséges (nem kevés) elméleti tudnivalót is (2., 4–7. fejezetek). Az anyag megértését öt kis program segíti, melyek a bemutatott algoritmusokat lépésenként mutatják be, az output-szöveg szerkeszthető. A programok egyszerűbb számítások elvégzésére (pl. titkosírás) is használhatók. Néhány új jelöléssel és szemléletmóddal, továbbá Bolyai János számelméleti munkásságával, sőt modern algebrai általánosításokkal is megismerkedhetünk a könyvben (3., 8.3. és 13. fejezetek). Akönyvet Táblázatok, Irodalomjegyzék és Tárgymutató teszi teljessé.

 3   4   5   6   7   8   9   10   11 
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása