Ugrás a tartalomhoz

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 101. évfolyam, Budapest, 1990

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÉVES TARTALOMJEGYZÉK
 • Tanulmányok - Articles
  • Behringer, Wolfgang: Rossz idő, éhínség, félelem. Az európai boszorkányüldözések klíma-, társadalom- és mentalitástörténeti okai. Dél-Németország példája. (Weather-Famine-Fear; Climatic-, Social- and Mentality-Historical Reasons of Witch-Hunt in Europe. Example of South-Germany.)
  • Bošovic-Stulli, Maja: Horvátországi boszorkányperek és boszorkánymondák. (Hexenprozesse und Hexensagen in Kroatien.)
  • Cserbák András - Gáborján Alice : XVIII. századi magyarországi parasztábrázolások és viselettörténeti tanulságaik. (Graphic Representations of Peasants in 18th-century Hungary and their Lessons for the History of Clothing.)
  • Csobai Lászlóné: A Magyarországi Néprajzi Társaság Román Szakosztálya. Életrajzi vázlatok. (The Rumanian Division of the Hungarian Ethnographic Society. Biographical Sketches.)
  • Flórián Mária: A "sárközi szőttes" története. (History of the "Homespun of Sárköz".)
  • Ginzburg, Carlo: Eksztatikus repülések - eksztatikus csaták. (Ecstatic Flights - Ecstatic Fights.)
  • Grynaeus Tamás: A magyar boszorkány egyes vonásainak szociálpszichológiai értelmezése. (Some Social - Psychologic Aspects of the Hungarian Witch Beliefs)
  • Kurocskin, A. V.: A boszorkány alakja az ukrán folklórban. (Die Hexengestalt in der ukrainischen Folklore-Tradition.)
  • Kristóf Ildikó: Boszorkányok, "Orvos Asszonyok" és "Parázna Személyek" a XVI-XVIII. századi Debrecenben. (Witches, "Medicine Women" and "Lewd Persons" im Debrecen in the 16th-18th Centuries.)
  • Krupa András : Ipolyi Arnold Magyar Mythologiájának szlovák vonatkozásai. (Slovakian Comparative Data in the "Magyar Mythology" of Arnold Ipolyi 1857.)
  • Niedermüller Péter: Adatok a magyar folklór szövegbázisának megkonstruálásához a XIX. században..(Data on the Construction of the Textual Base of Hungarian Folklore in the 19th Century.)
  • Rajsp, Vinkó: Boszorkányperek Szlovéniában. (Hexenprozesse in Slowenien.)
  • Schmidt Éva: Az obi-ugor mitológia és a medvetisztelet. (The Ob-Ugrian Mythology and the Bear-Cult.)
  • Soman, Alfred : A boszorkányság dekriminalizációja: levezethető-e a francia tapasztalatból egy európai modell? (Decriminalizing Witchcraft: Does the French Experience Furnish a European Model?)
  • Szilágyi Miklós: Szándékok és eredmények a vidéki múzeumok néprajzi gyűjteményeinek megalapozásához 1920 előtt. (The Establishment of Ethnographic Collections in Country Museums before 1920: Intentions and Results.)
  • Várkonyi Ágnes, R. : Közgyógyítás és boszorkányhit. Mária Terézia boszorkánypereket beszüntető törvényének újragondolásához. (Public Health and Belief in Witches. A New Appraisal of Maria Theresia's Edict Revoking the Prosecution of Witches.)
 • Közlemények - Communications
  • Endrei Walter. A rokka készítői. (The Makers of the Spinnig Wheel.)
  • Füvessy Anikó: Adatok egy tiszafüredi népi kisplasztika, a "Korongozó fazekas" történetéhez. (The "Potter Working on a Wheel": Historic Context of the Creation of a Clay Figure in Tiszafüred.)
  • Kiss Mária: Narodna umjetnost
  • Kozár Mária, M.\ Slovenski etnograf
  • Ráduly János - Faragó József: A földteremtés mondájához. (The Legend of the Creation of the Earth.)
  • Szelestey László: Kósa József, a türjei (?) faragópásztor. (József Kósa, the Shepherd Carver of Türje.)
 • Kutatástörténet - History of Ethnography and Folklore
  • Borsos Balázs: A Teleki-expedíció fényképei és a fényképezés megjelenése az Afrika-kutatásban. (Photos of the Teleki Expedition and the Coming of Photography in African Field Studies.)
  • Kósa László: Felsőbányai és főrévi dramatikus népszokások az Uránia Színház színpadán. (Popular Dramatic Plays of Felsőbánya and Főrév on the Stage of the Urania Theatre in Budapest.)
  • Paksa Katalin: Bálint Sándor és a népzenekutatás. (Sándor Bálint and the Ethnomusicology.)
 • Viták, vélemények - Discussion and Debate
  • Andrásfalyy Bertalan: Ökológia és néprajz. (Ecology an Ethnography.)
  • Barabás Jenő: Törekvések és irányok a mai magyar néprajzkutatásban. (Trends of the Contemporary Hungarian Ethnographic Research.)
  • Gunda Béla: Innováció, hagyomány, történetiség. (Innovation, Tradition, Historicity.)
  • Niedermüller Péter: Egy tudomány válaszútjai: néprajz, antropológia, empirikus kultúrakutatás. (Crossroads of a Science: ethnography, anthropology, empirical cultureresearch.)
  • Paládi-Kovács Attila : A néprajzi kutatás jelene és perspektívái. Eredmények és feladatok, elméleti megközelítések. (The Situation and prospects of Ethnographic Research in Hungary. Achievents and tasks, theoretical approach.)
  • Paládi-Kovács Attila : "Magyar Néprajz" - egy kézikönyv múlt és jövő között. ("Hungarian Ethnography" - a Handbook between the Past and Future.)
  • Schmidt Éva: Pápay József osztják hagyatéka és néprajzi vonatkozásai. (József Pápay's Legacy: Ostiak Texts and their Significance for Folklore Studies.)
  • Szent-Iványi István: Hozzászólás Niedermüller Péter előadásához. (Comments on Péter Niedermüller's Paper.)
  • Szilágyi Miklós: Helyi identitás, helyi monográfiák, lokális néprajz. (Local Identity, Local Monographs, Local Ethnographies.)
 • Krónika - Chronicle
  • Klaniczay Gábor: "Boszorkányhit és boszorkányüldözés Közép- és Kelet-Európában." Egy konferencia tanulságai. (Belief in Witches and Witch-Hunt in Central and Eastern Europe." Lessons of a Conference.)
  • Szilágyi István: "Passio-Húsvét-Pünkösd. Egyházművészet az év fordulása szerint." Kiállítás a graz-i Egyházmegyei Múzeumban. ("Pas-sion-Easter-Whitsunday." Exhibition in the Diocesan Museum in Graz.)
  • Tüskés Gábor: "Kép hagyomány-nép hagyomány." A SIEF Néprajzi Képkutató Bizottsága III. Nemzetközi Konferenciája. ("Picture-Traditions-Folk-Traditions." IIIrd International Conference of the Commitee on Ethnographic Picture Research with SIEF.)
 • Ismertetések - Book Reviews
  • Algyő és népe (Bárth János)
  • A népi vallásosság tárgyainak újabb kiállítása és irodalma (Türkés Gábor)
  • A zarándoklatok kutatásának újabb eredményei a német nyelvterületen (Türkés Gábor)
  • Bartha Elek: Házkultusz. A ház a magyar folklórban (Pócs Éva)
  • Bathó Edit, H.: Népi méhészkedés a Jászságban (Szilágyi MikJós)
  • Bathó Edit, H.: Vannai István Magyar Méhes Kertje (Kerecsényi Edit)
  • Bíró Friderika: Göcsej (Balogh István)
  • Brückner, Wolfgang-Korff, Gottfried-Scharfe, Martin: Volksfrömmigkeitsforschung (Tüskés Gábor)
  • Carlen, Louis: Kultur des Wallis 1500-1800 (Tüskés Gábor)
  • Czövek Judit: A halottlátók a magyar néphagyományban (Pócs Éva)
  • Csorna Zsigmond: Nészéjszakák bora: a somlai (Kecskés Péter)
  • Dankó Imre - Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 3. (Hetény János)
  • Ebertz, Michael - Schultheis, Franz (szerk.): Volksfrömmigkeit in Europa (Tüskés Gábor)
  • Erdély története I-III. (Balassa Iván)
  • Erdész Sándor: Kígyókultusz a magyar néphagyományban (Pócs Éva)
  • Fejős Zoltán: Hiedelemrendszer, szöveg, közösség. Esettanulmány Karancskeszi példáján I-II. (Pócs Éva)
  • Fenton, Alexander - Janken, Myrdal (szerk.): Food and Drink and Travelling Accessories. Essays in Honour of Gösta Berg (Dankó Imre)
  • Gáspár Simon Antal: Az én szülőföldem a bukovinai Istensegits (Mohay Tamás)
  • Hála József (szerk.): Neogene Mineral Resources in the Carpathian Basin (Balázs Géza)
  • Hochenegg, Hans: Bruderschaften und ähnliche religiose Vereinigungen in Deutschtirol (Tüskés Gábor)
  • Jung Károly: Táltosok, ördögök, garabonciások (Pócs Éva)
  • Két bihari falu néprajzi vázlata (Szilágyi Miklós)
  • Két füzet a halászati szókincsről (Szilágyi Miklós)
  • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára (Balassa Iván)
  • Kotics József: Népi méhészkedés Gömörben (Kerecsényi Edit)
  • Kraybill, Donald B.: The Riddle of Amish culture (Kisbán Eszter)
  • Krupa András: A délkelet-magyarországi szlovákok hiedelemvilága (Pócs Éva)
  • Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe (Pócs Éva)
  • Markos Gyöngyi: A születés hagyományai Makón
  • Metsänkylä, Antti: Metalli-työn talennus (Szarvas Zsuzsa)
  • Oláh Andor: "Újhold, új király!" A magyar népi orvoslás életrajza (Grynaeus Tamás)
  • Petánovics Katalin: Vállus. Egy summásfalu néprajza (Bárth János)
  • Péntek János - Szabó Attila: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete (Grynaeus Tamás)
  • Polner Zoltán: Jegykendő a forgószélben (Tátrai Zsuzsanna)
  • Remling, Ludwig: Bruderschaften in Franken (Türkés Gábor)
  • Seligmann, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban (Dömötör Ákos)
  • Skolka András: A Békés vármegyei Mezőberény történeti-topográfiai leírása (Szilágyi Mikiós)
  • Schieder, Wolfgang (szerk.): Volksreligiösität in der modernen Sozialgeschichte (Türkés Gábor)
  • Stopp, Klaus: Die Handwerkkundschaften mit Ortsansichten (Nagybákay Péter)
  • Suojanen, Päivikki: Finnish Folk Hymn Singing (Kriza Ildikó)
  • Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon (Flórián Mária)
  • Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendrén (Flórián Mária)
  • Tanulmányok Tolna megye történetéből (Kárpáti Andrásné)
  • Vajkai Aurél: Szentgál. Egy bakonyi falu folklórja (Bárth János)
  • Vasary, Ildikó: Beyond the Plan. Social Change in a Hungarian Village (Kürti László)
  • Vasas Samu: Népi gyógyászat. Kalotaszegi gyűjtés (Grynaeus Tamás)
  • Wozniak, Andrzej: Kultúra wsi mazowieckiej panszczyznianej (Tagányi Zoltán)
  • Zala megye földrajzi nevei (Bárth János)
DC metaadatok
Cím:
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 101. évfolyam, Budapest, 1990
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása