Ugrás a tartalomhoz

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 104. évfolyam, Budapest, 1993

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • ÉVES TARTALOMJEGYZÉK
 • Tanulmányok
  • Bakó Ferenc: A sártetejű ház. Archaikus építmények a Vajdaságban
  • Barna Gábor: Szólások a búcsújárásról, búcsúparódiák
  • Bárth János: A tartozéktanyák kutatásának néhány kérdése
  • Bereczki Ibolya, T.: Jankó János és a Jászkunság. Adatok és források Jankó János Jász-Nagykun-Szolnok megyei gyűjtőútjaihoz
  • Cseri Miklós: A kővel való kereskedés hatása Észak-Magyarország népi építkezésére
  • Dám László: Adatok a Pápa környéki falvak népi építészetéhez
  • Erdész Sándor: A magyar Faust-mondák
  • Flórián Mária: "Asszonyi Magyar Öltözet, 'mely Válból és szoknyából áll." A XDC. századi magyar paraszti öltözetek történeti háttere
  • Gilyén Nándor: Szatmári, beregi sütőházak és nyári konyhák
  • Gráfik Imre: Bödönhajók, fatörzsből vájt csónakok
  • Hála József: Az erdélyi gömbkövekről
  • Knézy Judit: Adatok a jobbágyparaszti gondolkodás, szemlélet történetéből
  • Knézy Judit: Jankó János kutatásai a Balaton-mellékén és a déli part táji-történeti csoportjai
  • Kocsis Gyula: Pusztabérletek a Jászságban a XVI-XVII. században. Közösségi és egyéni formák
  • Kodolányi János, ifj.: Jankó János Finnországban
  • Kotics József. Okszerű méhészet - paraszti polgárosulás
  • Kriza Ildikó: Mátyás-hagyomány az irodalom és folklór határán. Adatok a Mátyás-folklór XVI. századi történetéhez
  • Lackovits Emőke, S.: A család és a rokonság jellemzői a Káli medence falvaiban a XVIII. század közepétől a XX. század közepéig
  • Liszka József: A farkaskereszt. Egy útmenti feszület és a hozzá kapcsolódó monda- és szokásanyag
  • Lukács László: Építési előírás a dorikályháról az enyingi Batthyány-uradalomban 1869-ből ("Dorkó"-stove)
  • Nagy Jenő: Mente. Adalékok a magyar és szász összehasonlító viselettörténeti kutatásokhoz.
  • Paládi-Kovács Attila: Jankó Jánosról - száz év múltán
  • Petánovics Katalin: Orvhalászat Zalavárott
  • Pozsony Ferenc: Zabolán talált kandallócsempék
  • Sáfrány Zsuzsa: Népies törekvések a magyarországi bútorművészetben. A gödöllői műhely hatása a népi iparművészetben, különös tekintettel a festett bútor készítésre
  • Szilágyi Miklós: A gabona nyomtatásának utóélete a kisújszállási parasztgazdaságokban
  • Viga Gyula: A tárkányi Tisza-kertek. Az ártéri gyümölcsösök hasznosításának formáihoz
 • Közlemények
  • Katona Imre: Szerelmi népdalaink csoportosítása Móricz Zsigmond szatmári gyűjtése alapján
  • Lukács László: Méhészeti újítások Csákváron
  • Rangyák József, ifj.: Adalékok a csíki fazekassághoz
  • Sándor István: A népi színjátszás dramaturgiája Mezőkövesden
 • Viták, vélemények
  • Faragó József: A Magyar Népballadák Táráért
  • Voigt Vilmos: Az új magyar népmesekatalógus kérdései
 • Néprajzi fényképezés
  • Korompay Bertalan: Don-parti néprajz, 1942
  • Lábadi Károly: Izabella, a képíró
 • Kutatók, életművek
  • Hála József: Pávai - Vajna Ferenc, a néprajzkutató
  • Kováts Dániel: Értékek őrzője: a 90 éves Újszászy Kálmán
  • Lukács László: Milovan Gavazzi (1895—1992)
  • Lukács László: Aumüller István (1903—1988)
  • Lukács László: Szabálytalan búcsúsorok Csanádi Imréről
 • Ismertetések
  • A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (Bellon Tibor)
  • A magyar etnológia válogatott bibliográfiája (Antoni Judit)
  • Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére (Rékai Miklós)
  • Arkadenhäuser. Bauformen, Wohnen und Dorferneuerung am Beispiel báuerlicher Arkandenhäuser (Balassa M. Iván)
  • A Vajdaság népi építészete (L. Imre Mária)
  • Balassa Iván: A székelyföldi Erdővidék temetői (V. Szathmári Ibolya)
  • Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon (Limbacher Gábor)
  • Bellosits Bálint: Útmutató néprajzi tárgyak gyűjtésére (Rumann Hildegund)
  • Bencsik János: Tokaj társadalma a tárgyak tükrében 1774—1849 (Sz. Bányai Irén)
  • Békefi Antal. Vasi életrajzi bibliográfiák XXV. (Nagy Vera)
  • Bényei József: A rigmusköltészet az ötvenes években (Katona Imre)
  • Bibliotheca Pápayensis. Pápay József osztják hagyatéka (Voigt Vilmos)
  • Buturá, Valer: Strávechi márturii de civilizaţie romaneâscá. Transilvania. Studiu etnografic (Nagy Balázs)
  • Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum 4. Sessiones Sectionum Dissertationes Ethnologica et Folklorica (Dankó Imre)
  • Csáky Károly: "Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk.'' (Gunda Béla)
  • Csongrád, Hajdú-Bihar és Szolnok megye népművészete (Szabadfalvi József)
  • Dankó Imre: Régi vásáraink világa (Viga Gyula)
  • Demeter Zsófia - Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno. Pillanatképek egy város életéből (Sz. Bányai Irén)
  • Demeter Zsófia - Gelencsér József - Lukács László: Palotavárosi emlékek. Székesfehérvár-Palotaváros története és néprajza (Domonkos Ottó)
  • Demjén Lajosné: Az "áldott" Karcag (Gunda Béla)
  • Dél-Dunántúl népi építészete (Kücsán József)
  • Die Volkskultur Südosteuropas in der Moderne (Balogh Balázs)
  • Dunatáji találkozás (Gunda Béla)
  • D'un conte...a l'autre - La variabilité dans la litterature orale (Küllős Imola)
  • Encyclopaedia Hungarica I. (Lukács László)
  • Enyedi József: Madárlátta kenyér. Hajdúhadház népköltészete (Gelencsér József)
  • Eperjessy Ernő: Három sorsmadár. Őrtilosi beás cigány népmesék (Szapu Magda)
  • Eredmények és feladatok. A Gömör-kutatás és a debreceni Néprajzi Intézet (Kapros Márta)
  • Ethnographia et Folkloristica Carpathica 7—8. (Liszka József)
  • Etnograficky atlas Slovenska (Paládi-Kovács Attila)
  • Etnografija Južnih Slavena u Madarskoj 1—8. (Kiss Mária)
  • Etnoloski Atlas Jugoslavije (Barabás Jenő)
  • Faggyas István: A Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége (Gelencsér József)
  • Fine, G. A.: Manufacturing Tales {Voigt Vilmos)
  • Flórián Mária -Tóth Béla: A bajai tímárműhely a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban {Nagybákay Péter)
  • Gelencei orvosló könyvecske (Varró Ágnes)
  • Gelencsér József - Lukács László: Szép napunk támadt. A népszokások Fejér megyében (S. Lackovits Emőke)
  • Görbedi István mesél (Benedek Katalin)
  • Gruter, Margaret: Law and the Mind. Biological Origins of Human Behavior (Tagányi Zoltán)
  • Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. század első felében (Balogh Balázs)
  • Gyuricza Anna: Reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Magyarországról (Gunda Béla)
  • Gyűjtőúton. Néprajzi írások Gunda Béla tiszteletére (Liszka József)
  • Hajdú Demeter Dénes: In memoriam Domokos Pál Péter (Rumann Hildegund)
  • Hármas Kis-Tükör (Kósa László)
  • Három népmesekötet a "Mesék - mondák - történetek 8—14 éves gyermekek számára" c. sorozatból (Katona Imre)
  • Ház és Ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve 7. (Bakó Ferenc)
  • Homokmégyi műhelytanulmányok 1—7. (Vasvári Zoltán)
  • Ideen, Objekte und Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky (H. Csukás Györgyi)
  • Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve (Limbacher Gábor)
  • Irodalom, történelem, folklór. Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára (Beck Zoltán)
  • Keim, Helmut - Lobendorfer-Hirschbold, Franziska: Museumsführer. Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an der Glenleinten (Gunda Béla)
  • Kisari Sándorné: Csór község család- és ragadványnevei (Lukács László)
  • Komáromy Sándor: A XVIII. századi sárospataki kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények (Rumann Hildegund)
  • Kovács Antal: "Szíp kutya, randa eb." Az állattartás szókincse a Felső-Szigetközben (Vehrer Adél)
  • Laographia 34. (Voigt Vilmos)
  • Madaras László: A szentes-kajáni temető és néprajzi vonatkozásai (Fülöp Gyula)
  • Magyar Népdalok. Egyetemes Gyűjtemény (Tari Lujza)
  • Magyar Néprajz III. Anyagi kultúra 2. Kézművesség (Fejér Gábor, Varga Gyula)
  • Magyar Néprajz VII. Folklór 3. Népszokás, néphit, népi vallásosság (Erdész Sándor)
  • Magyar Néprajzi Atlasz (Balassa Iván)
  • Magyar Néprajzi Bibliográfia 1989 (Gunda Béla)
  • Magyar Néprajzi Bibliográfia 1990 (Frigyik Katalin)
  • Magyarország kistájainak katasztere (Dankó Imre)
  • Magyar zeneműkiadók és tevékenységük 1774—1867 (Tari Lujza)
  • Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből (Gunda Béla)
  • Mogensen, Margit: Landbruget i dansk malerkunst (Gunda Béla)
  • Moldvai gyűjtés (Tari Lujza)
  • Móricz Zsigmond: Szatmári gyűjtés (Erdész Sándor)
  • Musketik, L. H.: A szlavisztikai folklorisztika Magyarországon (Udvari István)
  • Mutató az Ethnographia - a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - 1970—1988 (LXXXI-XCIX.) évfolyamához (Frigyik Katalin)
  • Nagy Zoltán: Kézművesipari műhely- és szerszámkataszter - Vas megye (Nagybákay Péter)
  • Nemzetiség - identitás. A IV. Nemzetközi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai (Rékai Miklós)
  • Neumann, Christina: Kleidung in Schleswig-Holstein im Spiegel literarischer Quellén des 18. und 19. Jahrhunderts (Fügedi Márta)
  • Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében (Soňa Švecová)
  • Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. (Limbacher Gábor)
  • Néprajzi Látóhatár I. (Varró Ágnes)
  • Nurmi, Virpi: Lasinvalmistajat ja lasinvalmistus Suomessa 1900- luvun alkupuolella (Paládi-Kovács Attila)
  • Örsi Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18—20. században (Szilágyi Miklós)
  • Paládi-Kovács Attila: Ortutay Gyula (Katona Imre)
  • Paksa Katalin: Magyar népzenekutatás a 19. században (Gupcsó Ágnes)
  • Pavlyuk, Sz. P.: Ukrajna hagyományos földművelése (Udvari István)
  • Perger Gyula: A győrszabadhegyi lucaszék (Verebélyi Kincső)
  • Petercsák Tivadar: Az erdő az Északi-középhegység paraszti gazdálkodásában (Viga Gyula)
  • Pichette, J.-P.: L'observance des conseil du maître (Voigt Vilmos)
  • Régió és kultúra. Tanulmányok Szatmár néprajzáról Gunda Béla tiszteletére (Páll István)
  • Sabján Tibor: A búbos kemence (Szabó László)
  • Sabján Tibor: Népi cserépkályhák (Gunda Béla)
  • Schwartz Elemér emlékére (Tafferner Antal)
  • Slavnosti v moderní společností (Marta Botíková)
  • Studia Folkloristica et Ethnographica 1—28. (Szilágyi Miklós)
  • Szabadfalvi József: A sertés Magyaroszágon (Demeter Zsófia)
  • Szabó István: Valahol Oroszországban (Horváth Júlia)
  • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (Nagy Vera)
  • Takács Lajos: Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a XVIII-XIX. században (Knézy Judit)
  • Tamás Károlyné - Sófalviné Tamás Márta: Vitéz Tamás Gábor szentgáli parasztember élete (Szabó Zoltán - Juhász Katalin)
  • Tanítás és kutatás. Pályarajz Ujváry Zoltánról (Liszka József)
  • Tanulmányok a 125 éve született Sebestyén Gyula emlékére (Varró Ágnes)
  • Timaffy László: Rábaköz és a Hanság (Lukács László)
  • Timafíy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok. Kisalföldi népmondák (Liszka József)
  • Tóth Ferenc: Makó régi térképei {Borsos Balázs)
  • Transcultural Psychiatric Research Review 29. {Voigt Vilmos)
  • Udvari István: Ruszinok a XVIII. században (Cserbák András)
  • Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvű dokumentumai (Krupa András)
  • Ujváry Zoltán: Népi táplálkozás három gömöri völgyben (Cs. Schwalm Edit)
  • Vály-völgy {Bodnár Mónika)
  • Verebélyi Kincső: Róheim Géza (Gunda Béla)
  • Veress Sándor: Moldvai gyűjtés (Szabó Csaba)
  • Vígan zengjetek citorák. Csallóközi betlehemes játékok és mendikák (Vehrer Adél)
  • Volkskunst hinter Gittern (Verebélyi Kincső)
  • Weininger, Simon: Vielsprachige, komparative Sprichwoertersammlung (Voigt Vilmos)
  • Women's folk Songs in Judaeo-Arabic írom Jews in Iraq (Voigt Vilmos)
  • Zentai Tünde: Domus Rusticae Baranyiensis. A baranyai parasztházak változása a 18. század végén (L. Imre Mária)
  • Zöldike királyfi. Népmesék (Dánielisz Endre)
DC metaadatok
Cím:
Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 104. évfolyam, Budapest, 1993
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása