Ugrás a tartalomhoz

Filológiai Közlöny – I. évfolyam – 1955.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Kardos Tibor és Turóczi-Trostler József: A modern filológia feladatai Magyarországon
  • Turóczi-Trostler József: Szenczi Molnár Albert Heidelbergben
  • Győry János: A modern tragikum kialakulása
  • Horányi Mátyás: A Commedia dell’arte társadalmi háttere
  • Lutter Tibor: A polgári angol irodalomtörténetírás mai útjai
  • Kisebb közlemények
   • Mezey László: Egy ismeretlen középkori drámai emlékünk és európai rokonai
   • Róna Éva: Sir Philip Sidney (1554–1586)
   • Nádor György: Materializmus teológiai köntösben. Spinoza teológiai nyelvének interpretációjához
   • Lóránt Endre: Tartalom és forma A. France „Jelenkori történet” c. regényében
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Nyírő Lajos: B. Burszov: A realizmus kérdései a forradalmi demokraták esztétikájában
   • Komor Ilona: E. Riesel: Abriss der deutschen Stilistik
  • Figyelő
   • Modern filológiai tanulmányok Magyarországon
   • Világirodalmi dokumentáció
   • Világirodalmi klasszikusok kiadása
  • Idegen nyelvű összefoglalók (Résumés)
 • 2. szám
  • Balázs János: A goliárdság emlékei a magyar szókincsben
  • Kardos Tibor: A trufa. Egy régi magyar irodalmi műfaj jellege és európai összefüggései
  • Turóczi-Trostler József: Szenczi Molnár Albert Heidelbergben II. rész
  • András László: A Jágó kérdés
  • Horányi Mátyás: A commedia dell’arte társadalmi háttere. II. rész
  • Gáldi László: Az orosz vers funkcionális problémái
  • Kisebb közlemények
   • Herczeg Gyula: Lope de Vega arcképéhez
   • Kéry László: Landor és Kossuth
   • Süpek Ottó: Victor Hugo emigráns körének folyóirata és Magyarország
   • Sziklai László: Hviezdoslav magyar nyelvű zsengéi
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Lutter Tibor: „A költészet védelmében” (A Caudwell-vita)
   • Gáldi László: Marcel Cohen: Le langage. Structure et évolution. La Culture et les Hommes
   • Herczeg GyulaGiacomo Devoto: Profilo di storia linguistica italiana
   • Dégh Linda: Wolfgang Steinitz: Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten
   • Nyirő Lajos, Diener Péter, Rév Mária, Popper Klára: Az orosz irodalom története X. kötet. (1890–1917)
   • Csorba Tibor: Stefan Zólkiewski: A lengyel irodalomkutatás fejlődése 1944–1954-ben
   • Mezei László: Horváth János: Árpádkori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái
  • Figyelő
   • A világirodalom oktatásának problémái az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán
   • Irodalomtörténész aspiránsképzés az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karának modern nyelvi tanszékein
   • Akadémiai hírek
   • Világirodalmi dokumentáció
   • A klasszikusok nagyobb megbecsüléséért
  • Idegennyelvű összefoglalók
 • 3. szám
  • Tanulmányok
   • Julius Dolanský: Petőfi és a cseh-szlovák irodalom
   • Korompay Bertalan: A jokulátor-kérdés az Igor-ének és más orosz analógiák megvilágításában I.
   • Komlós Aladár: Puskin a magyar irodalomban
   • Debreczeni Pál: Szatirikus ábrázolás a szovjet és a mai magyar drámairodalomban
   • Sallay Géza: Gramsci és az olasz irodalomtörténetírás. I.
  • Kisebb közlemények
   • Egri Péter: A realizmus Fielding Tom Jones-ában
   • Lakits Pál: A klasszicizmus bírálatának néhány kérdése Stendhalnál
   • Herczeg Gyula: Megjegyzések a román nyelv új leíró nyelvtanához
   • Paul G. Brewster: A két nővér c. ballada néhány szláv analógiája
   • Vargyas Lajos: Betűrím a magyar népköltészetben
   • Dömötör Tekla: A magyar Lázár-dráma nagyszebeni előadásához
   • Koczogh Ákos: Tatjána levele
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Horányi Mátyás: A. K. Dzsivelegov: Italjanszkaja narodnaja komedija
   • Dömötör Tekla: Russzkaja narodnaja drama XVIII–XX. vekov (P. N. Berkov)
   • Mollay Károly: Hugo Kuhn: Germanische Jahrbücher
   • Mollay Károly: Jahresberichte über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie
   • Vajda György Mihály: Lenau: Válogatott költemények
   • Szobotka Tibor: Fielding: Jonathan Wild
   • Győry János: A francia barokk-kutatás
   • Dobossy László: Új könyvek a francia felvilágosodásról
   • Gyergyai Albert: Guy Turbet de Lof: Le Jean le Preux d’Alexandre Petőfi
   • Zdeněk Vančura: A modern filológiai kutatás tíz éve Csehszlovákiában
  • Figyelő
   • Szovjet és népi demokratikus folyóiratszemle
   • Világirodalmi dokumentáció
  • Idegennyelvű összefoglalók
 • 4. szám
  • Tanulmányok
   • Szenczi Miklós: A szovjet irodalomtudomány a XIX. pártkongresszus után I.
   • Pálffy Endre: D. Th. Neculuţă a román munkásosztály költője
   • Helena Proházková: A török a cseh-morva népköltészetben
   • Huszti József: Pier Paolo Vergerio és a magyar humanizmus kezdete
   • Komor Ilona: Tanulmányok a XVIII. sz.-i magyar–német kulturális kapcsolatok köréből. I. Martin Opitz gyulafehérvári tanársága
  • Kisebb közlemények
   • Borzsák István: Arany János és Johannes Auratus
   • Herczeg Gyula: Nyelv és nyelvjárás Spanyol-Amerikában (Ch. E. Kany: Spanish Syntax c. művének tanulságai)
   • Lóránt Endre: Helyesebb Baudlaire-kép kialakításáért
  • Szemle és könyvbírálatok
   • D. Zöldhelyi Zsuzsanna: I. Feinberg: Puskin befejezetlen művei
   • Szent-Iványi Béla: Új német művek a magyar–német kulturális érintkezésekről
   • Horányi Mátyás: R. Bazin: Histoire de la littérature américaine de langue espagnole
  • Figyelő
   • Angol, amerikai, francia és olasz folyóiratszemle
  • Idegennyelvű összefoglalók
DC metaadatok
Cím:
Filológiai Közlöny – I. évfolyam – 1955.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása