Ugrás a tartalomhoz

Filológiai Közlöny – IX. évfolyam – 1963.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1–2. szám
  • Tanulmányok
   • V. M. Zsirmunszkij: Ismered a hont? – Goethe és Byron költeményei
   • M. P. Alekszejev: A „Föld és a Tenger vetélkedése” a nyugateurópai és az orosz hagyományban
   • Karel Krejči: Klasszicizmus és szentimentalizmus a keleti és nyugati szlávok irodalmában
   • Rév Mária: A burzsoázia kialakulásának ábrázolása Szaltikov-Scsedrin műveiben
   • Egri Péter: Thomas Mann és James Joyce első világháború előtti novellái
   • Szobotka Tibor: Kafka kettős világa
   • A. Mantere: A második világháború ábrázolása a mai finn demokratikus irodalomban
   • A. West: John Osborne
  • Közlemények és vita
   • Falus Róbert: Egy igényes esztétikai vállalkozásról
   • Dezső László: A kárpátaljai irodalom kezdetei
   • Mészáros István: Krónikáink „diák”-jai
   • Herczeg Gyula: Lope de Vega értékelésének néhány szempontja
   • Dümmerth Dezső: Herder jóslata és forrásai
   • Domokos Sámuel: Ismeretlen adatok S. Micu-Klein, Gh. Şincai és P. Maior működéséről a budai egyetemi nyomdánál
   • Szőke György: A gondolat költészete
   • Szőke György: A kései Lermontov versekről
   • Fried István: Rumy Károly György, a kultúrközvetítő
   • Jarka Pašiaková: Božena Němcová – az élet s a szerelem költőnője
   • Radó György: Az észt irodalom Magyarországon
   • Gorilovics Tivadar: Múlt és aktualitás Roger Martin du Gard-nál
   • M. Lehnert: Az angol írás és kiejtés viszonya
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Voigt Vilmos: Cocchiara, G., Az európai folklór története
   • Gál István: Ruskin a magyar népművészetről
   • Péter Ágnes: Szovjet tanulmányok az angol irodalomról
   • Szilágyi János György–Scheiber Sándor: Borzsák István, Az antikvitás XVI. századi képe
   • Komáromi Sándor: Hans-Georg Werner, E. T. A. Hoffmann
   • Mesterházi Márton: Nikoljukin, A. N., Tömegköltészet az angol romantika korában
   • Fodor István: Gusz, M., Eszmék és alakok Dosztojevszkij műveiben
   • Sziklay László: Bohuš Kováč, Poézia Jána Smreka
   • Vámosi Pál: Joseph Conrad fölfedezése
   • Szépe György: Louis Michel, Le langage méridional dans l’oeuvre d’Alphonse Daudet
   • Madácsy László: Dobossy László, Romain Rolland, az ember és az író
   • Kéki Ervin: Jaroslav Zima, A szó expresszivitása a mai cseh nyelvben
   • Szabó Zoltán: Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba rumînă
   • Hutterer Miklós: Ch. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics
 • 3–4. szám
  • Tanulmányok
   • Ungvári Tamás: A világirodalom új értékeléséhez
   • Kardos Tibor: A renaissance és a humanizmus fogalmainak összefüggései
   • Franco Meregalli: Olaszország és Spanyolország irodalmi kapcsolatai a renaissance-korban
   • Turóczi-Trostler József†: Mohácsi Jenő, a műfordító
   • Egri Péter: Álom- és látomásszerű ábrázolás Franz Kafka műveiben
   • Herczeg Gyula: A Quattrocento politikai prózája
  • Közlemények és vita
   • Bónis György: Az Ars Notaria mint retorikai és jogi tankönyv
   • Kunszery Gyula: Európai „seregszemle”
   • Csongrády Béla: Apor Péter és Ion Neculce eszmei rokonsága
   • Radó György: Észt témájú magyar hősi eposz 1801-ből
   • Pálffy Endre: Két vígeposz eszmei rokonsága
   • T. Uszakina: A „Krupov doktor” – Herzen filozófiai elbeszélése
   • Gáldi László: Iancu Văcărescu halálának százéves évfordulójára
   • Bácski György: Még nyílnak a völgyben…
   • Varannai Aurél: Dumas pére Petőfi-fordításai
   • Scheiber Sándor: Még egyszer a másvilági hírnökről
   • Prőhle Jenő: Kukučín Martin (Bencúr Mátyás) és Makovický Dušan soproni diáksága
   • Domokos Péter: A finn realista drámáról
   • Botka Ferenc: A szovjet irodalom visszhangja a csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtóban II.
   • Kelemen Tiborné: Az igeidők használatának stilisztikai értéke a mai francia prózában
  • Szemle és könyvbírálatok
   • Simonyi Károlyné: Albert Flocon, L’univers des livres
   • Hutterer Miklós: Német irodalomtörténetírás Angliában
   • Gáldi László: Pálffy Endre, A román irodalom története
   • Penavin Olga: Milka Ivić, Pravci u lingvistici
   • Szenczi Miklós: Írói alkotás és társadalmi valóság
   • Vámosi Pál: Conrad lélekjárása
   • Róna Éva: London in Dickens’Day
   • Ujházy Lászlóné: Autobiography of Brook Farm
   • Vajthó László: Lermontov válogatott versei
   • Kulin Katalin: Pedro Salinas, La poesia de Rubén Darío
   • Mádl Antal: A nyelv és az irodalom helyzete Nyugat-Németországban
DC metaadatok
Cím:
Filológiai Közlöny – IX. évfolyam – 1963.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása