Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1881

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Dr. Ábel Jenő: Adalék Krumpachi Lőrincz hazánkfia XV. századi könyvtárához
 • Dr. Csánki Dezső: Magyarországi benczések egy bibliographiai becsü inventariuma 1508-ból
 • Csontosi János: A jenai Corvin-codex
 • Csontosi János: Észrevételek Volf György: »Régi kézirataink oltalma« czímű czikkére
 • Csontosi János: Az aquinói sz. Tamás-féle codexek bibliographiájához
 • Csontosi János: Az escuriali codex aureusról
 • Csontosi János: Vágújhelyi származásu kézirat Prágában 1423-ból
 • Csontosi János: Hazai vonatkozásu ősnyomtatványok a berlini könyvpiaczon 80
 • Csontosi János: A Fáy-féle könyvtár
 • Csontosi János: Adalék Porpáczi Lukács iródiák könyvtárához 1441-ből 87
 • Csontosi János: Latin Corvin-codexek bibliographiai jegyzéke
 • Csontosi János: Mit tartsunk a kézirat gyanánt nyomatott könyvekről
 • Csontosi János: A jövő évi könyvkiállításról
 • Csontosi János: Magyarországi könyvmásolók és betűfestők a középkorban. Ötödik közlemény
 • Csontosi János: A sárospataki ref. colleg. könyvtárának kéziratai
 • Csontosi János: Deák Ferencz beszéde Horváth István múzeumi könyvtárnok érdemeiről
 • Deák Farkas: Egy hazafias nagyszebeni könyvárus a XVIII. században
 • Dietz Sándor: A budapesti m. tud. egyetem növénytani intézetének könyvtára
 • Flórián Jakab: Adalékok Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtár«-ához
 • Fraknói Vilmos: Egy érdekes zágrábi kézirat
 • Fraknói Vilmos: XVI–XVII. századbeli franczia nyomtatványok Magyarországról 74
 • Fraknói Vilmos: Bibliographiai apróságok
 • Hellebrant Árpád: Adalékok Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtár«-ához
  • 179
  • 244
 • Jakab Elek: Az erdélyi nyomdák történetéhez
 • Jakab Elek: Adatok erdélyi irók névtárához a XVII–XVIII. száz.
 • Kudora Károly: Adalékok Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtár«-ához
  • 180
  • 242–243
  • 349–350
 • Magyary Sulpicz: Adalékok Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtár«-ához
 • Majláth Béla: Adalék Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtárá«-hoz
  • 83
  • 348
 • Majláth Béla: Jelentés a M. N. Múzeum könyvtárának állapotáról 1880–81-ben
 • Mednyánszky Dénes báró: Révay Ferencz szklabinai könyvtára 1621.
 • Mircse János: Bozdogh Márton hazánkfia latin alkalmi versei 1610-ből
 • Radvánszky Béla báró: A nemzeti múzeum ügyeinek megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése
 • Reizner János: III. Ferdinánd király rendelete magyar könyvek elkobzásáról 1642-ből
 • Révész Kálmán: Könyvészeti adalékok a XVII. század második felében folyt hitviták irodalmához
 • Rómer Flóris: Könyvtári buvárlataim Altenburgban és Göttweigban
 • Rosty Kálmán S. J.: Pótló adatok a magyarhoni Jézus-társaság könyvészetéhez 1711-ig
 • Szabó Károly: Régi magyar könyvészeti adalékok. IV. közlemény
 • Szilágyi Sándor: Gablman Miklós XVI. századi hadtörténeti iró munkáiról
 • Thallóczy Lajos: Öreg Apafi Mihály könyvtára
 • Thaly Kálmán: Gróf Bercsényi Miklós könyv- és kézirattára
 • Volf György: Régi kézirataink oltalma
 • Könyvészeti adalékok Kiss Áron egyháztörténelmi munkájából
 • Hazánkat érdeklő külföldi szemle
 • A sárospataki főisk. könyvtárának utasítása 1621-ből
 • Vegyes közlemények
  • 81–98
  • 185–190
  • 270–274
  • 351–354
 • Magyarországi könyvészet 1881. Összeállította Horváth Ignácz. I–CXXVI
 • 1881-re szóló naptárak XVIII–XXII
 • 1880–81-iki iskolai értesítők LI–LXVIII
 • Kimutatás a »Magyar Könyvszemle« 1881. évi folyamában felsorolt könyvekről
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1881
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása