Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1882

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Chernel Kálmán: Könyvbecslés Modor városában 1606-ból
 • Csontosi János: A bars-szent-kereszti püspöki könyvtár kéziratai
 • Csontosi János: A budapesti országos könyvkiállítás
  • 142–156
  • 357–370
 • Csontosi János: A müncheni könyvtár hazai vonatkozású kéziratai
 • Csontosi János: Az esztergomi főegyházi könyvtár kéziratai
 • Csontosi János: A krakkói könyvtár hazai vonatkozású kéziratai
 • Csontosi János: Egy kéziratban maradt magyar munka 1606-ból Olmüczben
 • Dietz Sándor: A legrégibb magyar erdészeti munka 1656-ból
 • Fejérpataky László: Az országos levéltár oklevél-kiállítása
 • Fraknói Vilmos: Árpádházbeli sz. Erzsébet két imádságoskönyve Cividaleban
 • Fraknói Vilmos: Pázmány Péter egy ismeretlen levele Bethlen Gáborhoz 1629-ből
 • Fraknói Vilmos: Erdélyi János XIV. századbeli magyar canonista ismeretlen munkája Rómában
 • Hellebrant Árpád: Ismeretlen brassói egylevelü nyomtatvány a XVII. századból
 • Jakab Elek: Adatok énekeskönyveink bibliographiájához Toldy Ferencz jegyzetei nyomán
 • Jakab Elek: A XIX. századbeli erdélyi halotti beszédek bibliographiájához
 • Dr. Kiss Aron: Bod Péter levelei Rádai Gedeonhoz könyvgyűjtési ügyekben
 • Komáromy András: Gróf Eszterházy Dániel levéltára a Nemzeti Múzeum könyvtárában
 • Kudora Károly: Adalék Szabó Károly »Régi magy. könyvtár«-ához
 • Majláth Béla: Hungaricák a bécsi könyvkiállításon
 • Majláth Béla: Adalékok Szabó Károly »Régi magy. könyvtár«-ához
 • Majláth Béla: A szakolczai ferenczrendi könyvtár XVII. századi történetéhez. I.
 • Majláth Béla: Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának állapotáról 1881–2-ben
 • Reizner János: Adalékok a szabadságharcz s az emigratio könyvészetéhez
 • Révész Kálmán: Adalék énekes könyveink bibliographiájához
 • Dr. Röszker István: Adalékok a kassai kir. jogakademia könyvtárához
 • Szabó Károly: Régi magyar könyvészeti adalékok
 • Szilágyi Sándor: Német bibliographiai ritkaságok a budapesti könyvkiállításon
 • Szilágyi Sándor: A Corvina történetéhez
 • Thaly Kálmán: Négy ismeretlen magyar naptár 1683–1708-ból
 • Adalékok a kolozsvári ev. ref. egyház és főtanoda nyomdái történetéhez
 • Adalékok Szabó Károly »Régi magyar könyvtárá«-hoz
 • A király a budapesti könyvkiállításon
 • Vegyes közlemények
  • 241–254
  • 408–420
 • Magyarországi könyvészet. 1881. Összeállította Horváth Ignácz
  • I–LI
  • LXXVI–CXXX
 • Naptárak az 1882. évre LII–LVI
 • Iskolai értesítők az 1881–82. tanévről LVII–LXXX
 • Kimutatás a »Magyar Könyv-Szemle« 1882. évi folyamában felsorolt könyvekről
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1882
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása