Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1883

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Barna Ferdinánd: Hazai könyvtáraink rendezéséről
 • Békesi Emil: Adalék könyvkereskedésünk XVIII. századbeli történetéhez
 • Csontosi János: Adalék Oláh Miklós könyvtárához
 • Csontosi János: Barátosi Mircse János emléke
 • Csontosi János: A velenczei könyvtár magyarországi vonatkozású latin kéziratai
 • Csontosi János: A kalocsai főegyházi könyvtár kéziratai
 • Fejérpataky László: A német-ujvári szent-ferenczrendi zárda könyvtára
 • R. F. Görög Gyula: Még egy adalék Szabó Károly »Régi magyar könyvtárá«-hoz
 • Horváth Ignácz: Négy hazai könyvlajstrom
 • Komáromy András: A kis-rhédei gróf Rhédey-család levéltára a Nemzeti Múzeum könyvtárában
 • Majláth Béla: Adalékok Szabó Károly »Régi magyar könyvtárá«-hoz
 • Majláth Béla: Jelentés a Nemzeti Múzeum könyvtárának állapotáról 1882/3-ban
 • Major Lajos: Nagy-Britannia könyvárusainak czimtározási szabályai
 • Markovics Sándor: A legelső magyar Ábéczés-könyv
 • Néhai Mátray Gábor: József nádor törekvései a wolfenbütteli Corvin-codexek visszaszerzésére
 • Nagy Gyula: Adalék Basirius Izsák XVII. századbeli gyulafejérvári tanár könyvtárához
 • Dr. Nagy Sándor: Horvát István kéziratai a Magy. Nemzeti Múzeum könyvtárában
 • Dr. Nagy Sándor: Hazai tanodai drámák a Nemzeti Múzeum könyvtárában
 • Pulszky Ferencz: Hegedüs Candid Lajos emlékezete
 • Ráth György: Adalékok Szabó Károly »Régi magyar könyvtárá«-hoz
 • Szabó Károly: Régi magyar könyvészeti adalékok. VI. közlemény
 • Szilágyi Sándor: Adatok az 1640–1642-iki irodalmi per történetéhez
 • Dr. Szinnyei József: A magyar nyelvészeti irodalom bibliographiája Révai előtt
 • Thaly Kálmán: Kurucz hirlapok 1705-ből Berlinben
 • A Somogyi-könyvtár megnyitása Szegeden
 • Vegyes közlemények:
  • I. Jelentés a M. Nemzeti Múzeum könyvtáráról. – A múzeumi könyvtár kéziratgyüjteményének félévi gyarapodása. – A múzeumi könyvtár oklevélgyüjteményének félévi gyarapodása. – M. B.: gróf Nádasdy Ferencz könyvtára Nádasd-Ladányon. – Janus Pannonius bázeli Frobenius-féle kiadásának megvásárlása. – Hazai és külföldi könyvtári buvárlatok. – Néhai Tarczy Lajos könyvtára.
  • A budapesti Thökölyi Sabbas-féle könyvtár rendezése. – A budapesti ferenczrendi könyvtár rendezése. – Sz. S.: Luther munkái a török ellen. – Zágrábi breviarium 1505-ből. Kaprinay István egy könyvfeljegyzése. – Egy 1459-ik évi boroszlói missale ára 1515-ben. – Régi könyvbejegyzések a győri püspöki papnövelde könyvtárában.
  • Ferenczy József: Az első erdélyi magyar hirlapról. – Magyarországi pálosok régi inventariuma. Tabulae monasteriorum Ordinis S. Pauli Eremitae. – Ismeretlen Grolier-kötés a kismartoni ferenczrendiek könyvtárában. – Hornyánszky Viktor nyomdája. – Tudnivaló
  • II. Jelentés a Magy. Nemzeti Múzeum könyvtáráról. – Jelentés a budapesti tud. egyetem könyvtárának rendezéséről, gyarapodásáról és forgalmáról 1883-ban. Szilágyi Sándor-tól. – A magyar tud. Akademia könyvtárának állapota 1883. H. Á. – A múzeumi könyvtár kéziratgyűjteményének félévi gyarapodása. – Fénykép-másolatok régi hazai kéziratokról. – Könyvkiállítás Brassóban. – A »Magyar Kurir« történetéhez. Ferenczy Józseftől. – Hazai könyvtáraink lajstromozása. – Szabó Károly könyvjegyzéke. – Registert kérünk az akademiai kiadványokhoz. – Hellebrant Árpád bibliographiai munkája. – A kalocsai ó-német kéziratok. – Egy ismeretlen brassói német naptár 1643-ból. H. Á. – A Jankowich-féle gyüjtemény történetéhez. – Dr. Kováts Gyula házasságjogi munkája és régi szerkönyveink. – Sennyei István kéziratban maradt munkája Duxban. – Rákóczy György könyvbejegyzése. – Ismeretlen pannonhalmi Breviarium 1519-ből Mölkben. – Thurzó János boroszlói püspök könyvbejegyzése 1506-ból. – Sajtóhibák. – Olvasóinkhoz
  • A »Magyar Kurir« történetéhez. Ferenczy Józseftől. – Hazai könyvtáraink lajstromozása. – Szabó Károly könyvjegyzéke. – Registert kérünk az akademiai kiadványokhoz. – Hellebrant Árpád bibliographiai munkája. – A kalocsai ó-német kéziratok. – Egy ismeretlen brassói német naptár 1643-ból. H. Á. – A Jankowich-féle gyüjtemény történetéhez.
  • Dr. Kováts Gyula házasságjogi munkája és régi szerkönyveink. – Sennyei István kéziratban maradt munkája Duxban. – Rákóczy György könyvbejegyzése. – Ismeretlen pannonhalmi Breviarium 1519-ből Mölkben. – Thurzó János boroszlói püspök könyvbejegyzése 1506-ból. – Sajtóhibák. – Olvasóinkhoz
 • Magyarországi könyvészet
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1883
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása