Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1884

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Fraknói Vilmos: Pruisz János váradi püspök pontificaléja
 • Gebhardt O.: Corvin-Codex a göttingai egyetemi könyvtárban
 • Kisfaludy Á. Béla: A győri püsp. nagyobb seminarium könyvtáráról
 • Dr. Nagy Sándor: Hazai tanodai drámák
 • Szilágyi Sándor: Adalék a naptárirodalom történetéhez
 • Báró Radvánszky Béla: Bod Péter könyvtárának jegyzéke
 • A nagyenyedi ev. ref. collegium könyvtára
 • Kropf Lajos: Régi magyar nyomtatványok a British Múzeum könyvtárában
 • Vágner József: Ramótsaházy Mihály könyvlajstroma 1614-ből a Nyitra-egyházmegyei könyvtárban
 • Jakab Elek: Ujabb adalék az erdélyi halotti beszédek bibliographiájához
 • Majláth Béla: Jelentés a Nemzeti Múzeum könyvtárának állapotáról 1883–84-ben
 • Hazánkat érdeklő külföldi szemle
  • Csontosi János: A bécsi udvari könyvtár hazai vonatkozású kéziratai
 • Vegyes közlemények
  • Jelentés a M. Nemz. Múzeum könyvtáráról. – Jelentés a budapesti kir. tud. egyetem könyvtáráról. – Jelentés a m. t. Akadémia könyvtáráról. – A szegedi Somogyi-könyvtár. – A nyitrai püspöki könyvtár. – Adalék a lőcsei nyomda történetéhez és Páris-Pápai Ferencz életrajzához 1709-ből. – Horvát István születésének századik évfordulója.
  • Flórián Jakab: Adalék Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. – Könyvtári buvárlatok. – Kudora Károly külföldi tanulmányútja. – A Nemzeti Múzeum Szt. István legendája Hartvictól. – A Kisfaludy-család levéltára a Nemzeti Múzeumban. – Az „Archivio Storico” megszerzése az Akadémia által.
  • Adalék hazai tanodai drámáink bibliográphiájához. – Országos hirlapkönyvtár. – Nagylaki István Breviariuma 1489-ből. – A brüsseli Attavantes-féle Corvin Missale a párizsi „Gazette Archeologique” 1883-iki folyamában. – II. Ulászló imádságos könyve Krakkóban.
  • Barátosi Mircse János könyvtára. – Könyvtári Catalogusok kiadása. – „Centralblatt für Bibliothekswesen” czimű új folyóiratról.
 • Magyarországi könyvészet 1884. Összeállitotta: Horváth Ignácz.
  • Magyar irodalom I–LXXXII
  • Hazai nem-magyar irodalom LXXXII–C
  • Hazánkat érdeklő külföldi munkák C–CV
  • 1884-re szóló naptárak CVI–CXII
  • Névtárak
  • Kimutatás a „Magyar Könyvszemle” 1884-iki folyamában felsorolt könyvekről.
DC metaadatok
Cím:
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 1884
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása