Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 100. évfolyam – 2004.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • Balázs Géza: „Nekem nyolc!” A nyolcas számjegy a szólásokban
 • Balázs Géza: Domonkosi Ágnes, Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban
 • Balázsi József Attila: Mióta járunk az apostolok lován?
 • Békési Imre: Néhány kötőszóegyüttes értelemszerkezeti elemzése
 • Bene Annamária: Margalits Ede frazeológiai gyűjteményéről
 • Benkő Loránd: Még néhány szó Kristó Gyuláról
 • Benkő Loránd: Az ómagyar -j, -aj/-ej helységnévképző
 • Beregszászi Anikó–Csernicskó István: Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező?
 • Bodó Csanád: Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar–román kétnyelvű beszélőközösségek kutatásában
 • Bóna Judit–Imre Angéla: International Workshop Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen
 • Borzsák István: Kapz(s)i
 • Borzsák István: †Harmatta János
 • Bölcskei Andrea: Hoffmann István, Magyar helynévkutatás
 • Büky László: Puruttya
 • Büky László: Szabó Zoltán szerk., „Arany-alapra arannyal” – Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról
 • Csernicskó István (Beregszászi Anikóval): Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező?
 • Czetter Ibolya: Tátrai Szilárd, Az ’én’ az elbeszélésben
 • Éder Zoltán: Magyar ételmező kéziszótár
 • Fehértói Katalin: A Pokaj helynév eredete és az ómagyar kori -j ~ -aj/-ej helynévképző
 • Fodor István: Gondolatok a Magyar ételmező kéziszótár második, átdolgozott kiadásához
 • Gáspári László: Szathmári István, A stíluselemzés elmélete és gyakorlata
 • Gerstner Károly: Mária D. Mátai, Kleine ungarische Sprachgeschichte
 • Gerstner Károly (Szépe Judittal és Szende Tamással): Csuklik, kotlik, hámlik. Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséről
 • Gheno, Danilo: A magyar lenne a mai etruszk?
 • Gósy Mária: A lexikális előhívás temporális szerveződése
 • Gértsy László: Búcsú Szende Aladártól
 • Havas Ferenc: Thorsten Roelcke ed., Variationstypologie / Variation Typology
 • Hegedűs Attila: A tulajdonnevek szerepe egy különleges szócsoport kialakításában
 • Hegedűs József: Leibniz és a finnugorság
 • Hoffmann István: Benkő Loránd, Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről
 • Honti László: Hiedelmek és hipotézisek az uralisztikában
 • Honti László: Jubilál a Nyelvtudományi Közlemények
 • Honti László: Vékony Gábor, Magyar őstörténet – magyar honfoglalás
 • Horváth Mária: Meddig él az Értelmező Szótár?
 • Imre Angéla (Bóna Judittal): International Workshop Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen
 • Juhász Dezső: Két fontos névtörténeti segédkönyvről
 • Juhász Dezső: Bura László köszöntése
 • Kávássy Sándor: Földesúr
 • Kertész András–Rákosi Csilla: Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben
 • Kertész András–Rákosi Csilla: Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben
 • Kiss Gabriella–Kiss Margit–Pajzs Júlia: A Nagyszótár történeti korpuszának morfológiai elemzéséről
 • Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 99. közgyűlése
 • Kiss Jenő: Temesi Mihály dialektológiai munkásságáról
 • Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság centenáriuma elé
 • É. Kiss Katalin: Egy igekötőelmélet vázlata
 • É. Kiss Katalin írja
 • Kiss Margit (Kiss Gabriellával és Pajzs Júliával): A Nagyszótár történeti korpuszának morfológiai elemzéséről
 • Kontra Miklós: Lesley Milroy–Matthew Gordon, Sociolinguistics: Method and Interpretation
 • Koósz István írja
 • Kustár Zoltán (A. Molnár Ferenccel): A gyapjú szó a 72. zsoltár fordításában
 • Lénárt Tamás: Vilmos Ágel, Valenztheorie
 • Lukács István: A Jessze-vessző esete egy ószláv aorisztosszal
 • D. Mátai Mária: A szófajváltás a magyarban
 • D. Mátai Mária: Jakab László, A Jókai-kódex mint nyelvi emlék szótárszerű feldolgozásban
 • Mizser Lajos: Az akasztófa északkelet-magyarországi helyneveinkben
 • Mizser Lajos: Vaskapu
 • Molnár Zoltán Miklós: Szabó Géza hetvenéves
 • A. Molnár Ferenc: Csep(p) ~ csöp(p)
 • A. Molnár Ferenc (Kustár Zoltánnal): A gyapjú szó a 72. zsoltár fordításában
 • A. Molnár Ferenc: Újabb szempontok a Halotti Beszéd magyarázatához
 • Mózes Huba: Három szótagos hangzásegységre épülő sorok és sorkapcsolatok
 • Nyirkos István: Búcsú Mező Andrástól
 • Nyomárkay István: Kultúra és könyvnyomtatás a felvilágosodás korában
 • Nyomárkay István: A hangváltozásokról
 • Pajzs Júlia (Kiss Gabriellával és Kiss Margittal): A Nagyszótár történeti korpuszának morfológiai elemzéséről
 • Pályázati felhívás
 • Pásztor Emil†: Arany János az ly hangról és betűről
 • Pesti János: Nyelvjáráskutatók ünneplése Baranyában
 • Pete István: Az alany és állítmány primátusának váltakozó megítéléséről
 • Pethő József: Szikszainé Nagy Irma szerk., Kossuth Lajos, a szó művésze
 • Pusztai Ferenc: Hoffman István–Juhász Dezső–Péntek János szerk., Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet
 • Rácz Miklós: Or Miklós dombja – egy középkori helynév Nagyrév határában
 • V. Raisz Rózsa: Szathmári István szerk., A retorikai stilisztikai alakzatok világa
 • Rákosi Csilla (Kertész Andrással): Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben
 • Rákosi Csilla (Kertész Andrással): Ellentmondás és plauzibilis következtetés a nyelvészetben
 • Róna-Tas András: Néhány megjegyzés faneveinkről
 • Róna-Tas András: Néhány megjegyzés faneveinkről
 • Rucskó Viktor írja
 • Stemler Ágnes: Mátyás Flórián nyelvészeti munkásságáról
 • Szabó József: Svájc nyelvi helyzete, különös tekintettel a nyelvi kisebbségekre
 • Szabó József: Svájc nyelvi helyzete, különös tekintettel a nyelvi kisebbségekre
 • Szabó József: Búcsú Kristó Gyulától
 • Szathmári István: Forgács Tamás, Magyar szólások és közmondások szótára
 • Szathmári István: Krúdyról – Márai szemével
 • Szende Tamás (Szépe Judittal és Gerstner Károly-lyal): Csuklik, kotlik, hámlik. Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséről
 • Szépe Judit–Gerstner Károly–Szende Tamás: Csuklik, kotlik, hámlik. Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséről
 • Szikszainé Nagy Irma: Ekvivalencia és ellentét a retorikai kérdésben
 • Szűcs Tibor: A 80 éves Rónai Béla köszöntése
 • Tóth Valéria: Az inetimologikus mássalhangzók a régi magyar helynevekben
 • Tóth Valéria: Az inetimologikus mássalhangzók a régi magyar helynevekben
 • Voigt Vilmos: A közmondások megnevezésének európai mintái
 • Zimányi Árpád: A. Jászó Anna, Csak az ember olvas – Az olvasás tanítása és lélektana
 • Zsilinszky Éva. Mihály Benkő, On the Tracks of Friar Julian. Journeys across Mongolia
 • Élő nyelv
  • 1
  • 2
 • Kisebb közlemények
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Különfélék
  • 1
  • 2
 • Levélszekrény
  • 1
  • 2
  • 3
 • Nyelvtörténeti adatok
 • Szemle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Szó- és szólásmagyarázatok
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Társasági ügyek
  • 1
  • 2
  • 3
 • Tudománytörténet
  • 1
  • 2
  • 3
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 100. évfolyam – 2004.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása