Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 101. évfolyam – 2005.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • A Magyar Nyelvtudományi Társaság centenáriumi ünnepsége
  • Mádl Ferencnek, a Magyar Köztársaság elnökének üdvözlő szavai
  • Vizi E. Szilveszternek, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének üdvözlő szavai
  • Benkő Loránd: Tisztelet az alapítók emlékének
  • Kiss Jenő: Százéves a Magyar Nyelvtudományi Társaság
  • A külföldi és hazai társaságok köszöntői
  • Szathmári István: Irodalmi nyelvi vizsgálat a Prágai Nyelvészkör módszerével: Medgyesi Pál művei alapján
  • Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív jelentéstani vázlat az igekötős igéről
  • Kisebb közlemények
   • Kávássy Sándor: Osztatlan testvérek
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Kun Péter: A Tolna megyei Akalacspuszta nevének besenyő hátteréhez
  • Nyelvművelés
   • Fodor István: A nyelvújítás, a purizmus és fajtái
   • Fóris Ágota: A szakmai hitelesség kérdése a magyar köznyelvi szótárakban
  • Tudománytörténet
   • Lőrinczi Réka: Egy XVIII. századi román nyelvtanhoz kapcsolódó nyelvleírás-történeti észrevételek
  • Szemle
   • Vecsey Zoltán: András Kertész, Cognitive Semantics and Scientific Knowledge
   • Kiss Jenő: Új hazai germanisztikai nyelvészeti kiadványok
   • Kispál Tamás: Hessky Regina főszerk., Magyar–német kéziszótár
   • G. Bogár Edit: Natalija Nyikolajevna Kolpakova–Balázsi József Attila, Magyar–orosz kisded szótár
   • Zsilinszky Éva: Ronald O. Richards, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian
   • Tóth Valéria: Büky László–Forgács Tamás szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. III. Magyar és finnugor jelentéstörténet
   • Fülöp László: Vörös Ferenc, Családnévkutatások Szlovákiában
   • Cserép Attila: Bárdos Vilmos főszerk., Magyar szólástár
   • Borbás Gabriella Dóra: T. Szabó Csilla, A deverbális igeképzés a XVI–XVIII. században az Erdélyi magyar szótörténeti tár adatanyaga alapján
  • Különfélék
   • Csernicskó István–Papp György–Péntek János–Szabómihály Gizella: A szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól
  • Társasági ügyek
   • Farkas Tamás: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 100. közgyűlése
   • Éder Zoltán: Laudáció a százéves Magyar Nyelvtudományi Társaságról
   • Kiefer Ferenc: Hermann József 80 éves
   • Balázs Géza: Szathmári István 80 éves
   • Farkas Tamás: Új tagozatok a Magyar Nyelvtudományi Társaságban
  • Nyelvtörténeti adatok
   • Teiszler Éva: Közszói szórványok egy 1476-os oklevélben
 • 2. szám
  • Kiefer Ferenc: Van-e magyar jelentéstan?
  • Kiss Jenő: Nemzetközi magyar nyelvtudományi kongresszusok: tudománytörténeti észrevételek
  • Sarbak Gábor: Magyar nyelvemlék a XVI. század elejéről a Bajor Nemzeti Könyvtárban
  • Haader Lea: A Müncheni emlék
  • Kenesei István: Kettős fókusz és kettős tagadás a magyarban
  • Juhász Dezső: Névmagyarosítás és nemzeti romantika
  • Szenga Toru: A jen szó és ami körülötte van
  • Kisebb közlemények
   • Kustár Zoltán: A héber ’ámar ’mond’ ige megfeleltetése XX. századi magyar protestáns bibliafordításainkban
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • A. Molnár Ferenc: A Jókai-kódex egy szerkezete és az ÓMS. vylagumtul szava
   • Borzsák István: Még mindig borzsák
  • Tudománytörténet
   • Lőrinczi Réka: További észrevételek egy XVIII. századi román nyelvtanhoz
  • Szemle
   • H. Tóth Tibor: Kiefer Ferenc szerk., A magyar nyelv kézikönyve
   • Éder Zoltán: Szily Kálmán emlékezete (1838–1924). Tudományos munkásságának kronológiája
   • Kiss Jenő: Magyar szaknyelvtörténeti tanulmányok
   • Nyomárkay István: Keszler Borbála, Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története
   • Zelliger Erzsébet: Nóra Tátrai Infanger, Der Sprachgebrauch der Ungarn in der Schweiz. Cross cultural communication
  • Társasági ügyek
   • Nyomárkay István: Avató beszéd Kiss Lajos emléktáblájának leleplezése alkalmával
   • Pályázati felhívás
 • 3. szám
  • Kiss Jenő: Emlékbeszéd Zsirai Miklós rendes tag felett
  • Benkő Loránd: A székelység szerepe az Árpád-kori magyar országvédelemben
  • Hasan Eren: A török nyelv etimológiai szótára és a magyar nyelvtörténet
  • Siptár Péter: A magánhangzó-kapcsolatok fonológiájából
  • Senga Toru: A jen szó és ami körülötte van
  • Székely Gábor: A lexikai és összehasonlító fokozásról és mérséklésről
  • Kisebb közlemények
   • Pusztai Ferenc: Nyelvhasználati minősítések a középmagyar beszélt nyelvben
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Puszta
   • Mizser Lajos: Elve
  • Élő nyelv
   • Kicsi Sándor András: Néhány népi gombanevünkről
  • Szemle
   • Péntek János: Kontra Miklós szerk., Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon
   • Büky László: Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete
   • Szabó József: Balogh Lajos, Büki tájszótár
   • Nagy L. János: Az újra élő lexikon
   • Posgay Ildikó: Ladányi Mária–Dér Csilla–Hattyár Helga szerk., „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére
  • Különfélék
   • Kolláth Anna–Z. Szentesi Orsolya–Szoták Szilvia: Kiegészítés a szomszédos országok magyarnyelvi kutatóállomásairól szóló beszámolóhoz
  • Társasági ügyek
   • Bölcskei Andrea: Bemutatkozott a felvidéki névtani műhely. Névtani konferencia Kolonban (2005. június 2–4.)
  • Levélszekrény
   • Skripecz Sándor írja
   • Zilahi Lajos írja
 • 4. szám
  • Éder Zoltán: A Magyar Nyelv száz éve (1905–2004)
  • Péntek János: Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában
  • Szathmári István. A tárgyias-intellektuális stílus József Attila költészetében
  • É. Kiss Katalin: Az ómagyar igeidőrendszer morfoszintaxisáról
  • Nagy Katalin: A pragmatika státusáról
  • Kisebb közlemények
   • Honti László: A magyar habitív és izafetszerkezet történeti hátteréről
   • Fehértói Katalin: Feltevések és magyarázatok j végű Árpád-kori tulajdonneveinkről
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • A. Molnár Ferenc: Zrínyi-kommentárok
   • A. Molnár Ferenc: „Mert lovastul az fát meg nem ehetik”
   • Büky László: Kukorló
  • Szemle
   • Farkas Tamás: Hajdú Mihály, Általános és magyar névtan
   • Kiss Jenő: Egy többközpontú nyelv változatszótáráról
   • Markó Alexandra: Gósy Mária, Fonetika, a beszéd tudománya
   • Bencze Lóránt: Szathmári István, A szűkebb és tágabb haza nyelve. Népnyelvi és irodalmi nyelvi tanulmányok
   • Juhász Dezső: Paládi-Kovács Attila, Tájak, népek, népcsoportok
   • Fodor István: Hegedűs József, Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról
  • Különfélék
   • Kontra Miklós: „Tartalmi kérdésekre most nem térek ki.” Tudományos bírálat vagy érzelmi reakció?
   • Kertész András: Új elektronikus nyelvészeti folyóirat
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: XV. századi összeírások Szabolcs megyéből
  • Levélszekrény
   • Mózes Huba írja
 • Éves tartalomjegyzék
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 101. évfolyam – 2005.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása