Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 102. évfolyam – 2006.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Bańczerovski Janusz: A nyelvi kérdés az Európai Unióban
  • Szabó Zoltán: Gondolatok az összehasonlító stílustörténetről
  • Nagy L. János: Az elsőktől a legutolsóig
  • Szili Katalin: Nyelvbe rejtett üzenetek
  • Bánréti Zoltán: A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben
  • Büky László: Téma és variáció
  • Kisebb közlemények
   • H. Tóth Tibor: A forma is tartalom
   • H. Varga Márta: A rokon funkciójú -(V)l és -(V)z denominális verbumképzők szemantikai vizsgálata
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Temető
   • Mizser Lajos: Angalét
  • Élő nyelv
   • Bene Annamária: Vajdaságban miért láttalak és miért nem láttalak téged? A rejtett accusativusi személyes névmások választásának egy lehetséges magyarázata
  • Szemle
   • Pethő József: Adamik Tamás–A. Jászó Anna–Aczél Petra, Retorika
   • Ördög Ferenc: Fehértói Katalin, Árpád-kori személynévtár (1000–1301)
   • Fodor István: Zoltán András, Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása
   • Bárányné Komári Erzsébet: Udvari István, Magyar–ukrán szótár 1. A–Ly
  • Társasági ügyek
   • Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 101. közgyűlése
   • Kontra Miklós: Herman József emlékezete
   • Szépe György: Búcsú Fónagy Ivántól
   • Szili Katalin: Búcsú Bánhidi Zoltántól
  • Levélszekrény
   • A szerkesztőség írja
   • Róna-Tas András írja
 • 2. szám
  • Kiss Jenő: Egy új magyar nemzeti nyelvatlasz szükséges voltáról
  • Szabó Zoltán: Gondolatok az összehasonlító stílustörténetről
  • Pete István: Morfémarendszerezésünk vitás kérdéseiről
  • Bánréti Zoltán: A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben
  • Senga Toru: A geisha és gésa szóalakok a japán nyelvtörténet tükrében
  • Hoffmann Zsuzsanna: A nyelvhasználat kérdései a soknyelvű Svájcban
  • Kisebb közlemények
   • Boros Katalin: Nyelvi változatok és változások az irgalmas samaritánus példázatának régi fordításában
   • Mózes Huba: A gondolatritmust szorosabbra vonó kötöttségek a boldogmondások korai magyar fordításaiban
   • Kontra Miklós: Néhány megjegyzés a nyelvészeti nonszenszről és a társadalmi kárról
   • Korompay Klára: Helyesírás-történet, művelődéstörténet: két tudományág dialógusa, különös tekintettel a huszita helyesírásra
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Névtani adatok és megjegyzések a Bodrogköz táji tagolódásához
   • Vekerdy József: Az ÓMS. byuntelen szaváról
  • Szemle
   • Fercsik Erzsébet: Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás
   • Nyomárkay István: Zoltán András, Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok
   • Velcsov Mártonné: Zelliger Erzsébet, A Tihanyi Alapítólevél
   • Galassy Magdolna: Hoffmann István–Tóth Valéria szerk., Helynévtörténeti tanulmányok 1.
   • Érsok Nikoletta Ágnes: Bódi Zoltán, A világháló nyelve
   • Balogh Judit: Szenczi Molnár Albert, Novae grammaticae ungarice (libri duo). Új magyar grammatika két könyvben
  • Különfélék
   • Farkas Tamás: A XXII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról
   • Fehértói Katalin†: Helynévmagyarázatok Kiss Lajos kézirati hagyatékából
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Nagy L. János: Péter László 80 éves
   • Bereczki Gábor: Domokos Péter 70 éves
   • Szathmári István: Kozocsa Sándor Géza 70 éves
   • Pályázati felhívás
  • Levélszekrény
   • A szerkesztőség írja
   • Kemény Gábor írja
 • 3. szám
  • Benkő Loránd: Egy páratlan és felülmúlhatatlan mű
  • Éder Zoltán: Szabó T. Attila és a Magyar Nyelvtudományi Társaság
  • Péntek János: A kolozsvári egyetem és tudós professzora
  • Kósa László: Szabó T. Attila és a néprajztudomány
  • Szathmári István. Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató és a stílus mestere
  • Hajdú Mihály: A névkutató Szabó T. Attila
  • Gósy Mária: Beszédképzés és nyelvi reprezentáció
  • Senga Toru: A geisha és gésa szóalakok a japán nyelvtörténet tükrében
  • Maitz Péter. A nyelvi nacionalizmus a XIX. századi Magyarországon. Egy nyelvi ideológia elemei
  • Kisebb közlemények
   • Zelliger Erzsébet: Nyelvjárástörténet, településtörténet és nyelvemlékeink lokalizálása
   • Fehértói Katalin†: Az Árpád-kori Fil és Szem személynevekről
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mokány Sándor: A kacabajka szócsaládjának alakváltozatai és keletkezésük módjai
  • Élő nyelv
   • Kristóné Fábián Ilona: Mérések a szegedi nyelvhasználatban
  • Szemle
   • Kemény Gábor: É. Kiss Katalin, Anyanyelvünk állapotáról
   • Raisz Rózsa: Szikszainé Nagy Irma szerk., József Attila, a stílus művésze. Tanulmányok József Attila stílusművészetéről
   • Domonkosi Ágnes: Pethő József–Jenei Teréz szerk., Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról
   • Hegedűs Andrea: Tanulmányok a kétnyelvűségről I–III.
   • Barta Péter: T. Litovkina Anna, Magyar közmondástár
   • Gréczi-Zsoldos Enikő: Két kötet Északkelet-Magyarország XVII–XIX. századi nyelvéről
  • Különfélék
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
   • Nagy L. János: „A magyar helyesírásért” Implom József-díj
  • Társasági ügyek
   • Kiss Jenő–Nyomárkay István: Hadrovics László emléktáblájának leleplezése
  • Levélszekrény
   • A szerkesztőség írja
   • Nagy L. János írja
 • 4. szám
  • Voigt Vilmos: A szemiotika száz éve
  • Kelemen János: A nyelv fogalma Saussure előtt és után
  • Péter Mihály: Szinkrónia és diakrónia a prágai iskola felfogásában
  • Siptár Péter: A fonéma tündöklése és …
  • Németh T. Enikő: Saussure és Chomsky: az „azonos” nézetek különbözősége
  • Kertész András–Rákosi Csilla–Bódog Alexa. A saussure-i strukturalizmus tudománytörténeti rekonstrukciójáról
  • É. Kiss Katalin: Jól megoldottuk? Rosszul oldottuk meg? Az összefoglaló és a kirekesztő kifejezést tartalmazó mondatok szórendjének magyarázata
  • Kisebb közlemények
   • Hegedűs Attila: A -val/-vel rag eredetéhez
   • Juhász Dezső: Megjegyzések a -val/-vel rag eredetvitájához
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Hasan Eren: Szergyia
   • Mizser Lajos: Gerzsenyő
   • Tóth Endre. Az Elefánt helynév eredetéről
  • Élő nyelv
   • Bokor József: Egy muravidéki attitűdvizsgálat és néhány tanulsága
  • Szemle
   • Kiss Jenő: Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language
   • Horváth Mária: Kézikönyv az ausztriai német nyelvről (Robert Sedlaczek, Das österreichische Deutsch)
   • Zelliger Erzsébet: Gabriella Maráz, Sprachrettung oder Sprachverrat. Zur Normdiskussion in Bezug auf das Ungarische
   • Szabó Zoltán: Kabán Annamária, Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet
   • Hajdú Mihály: Kálnási Árpád, Debreceni cívisszótár
  • Különfélék
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
   • Fóris Ágota: Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ
  • Társasági ügyek
   • Benkő Loránd: †Keresztes Kálmán (1919–2006)
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: XVI. századi iratok a Barkóczy család levéltárából
  • Levélszekrény
   • Éder Zoltán írja
   • A. Molnár Ferenc írja
   • Dömötör Adrienne írja
 • Éves tartalomjegyzék
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 102. évfolyam – 2006.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása