Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 105. évfolyam – 2009.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • É. Kiss Katalin: A 80 éves Noam Chomsky és a chomskyánus nyelvészeti forradalom
  • Benkő Loránd: Árpád „de genere Turul”
  • Holler László. Egy XIII. századi remetekápolna – Idegsyt Beatae Elizabeth – lokalizálása
  • Szathmári István: Heltai Gáspár-e a fordítója, átdolgozója a Fortunatusról szóló XVI. századi verses széphistóriának?
  • Büky László: Egy Weöres Sándor-vers koherenciájáról
  • Imrényi András: Generatív nyelvészet és szociolingvisztika
  • Kisebb közlemények
   • Szentgyörgyi Rudolf: Terminológiai széljegyzet a Tihanyi alapítólevél kétnyelvű helymeghatározásaihoz
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Muzsaly
   • Mózes Huba: Megjegyzések dialógus szavunk értelmezéstörténetéhez
   • Szathmári István: Darvadozva
   • Szathmári István: Körbetartozás
  • Élő nyelv
   • Hegedűs Attila: „Nem hazudol, az őszintét mondod”
  • Tudománytörténet
   • Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet
  • Szemle
   • Kugler Nóra: Ladányi Mária, Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek
   • Szili Katalin: Anna Wierzbicka, English (Meaning and Culture)
   • Tóth Ildikó: Bánréti Zoltán, A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
  • Különfélék
   • Borbély Anna: Rövid beszámoló a 15. Élőnyelvi Konferenciáról
   • Farkas Tamás: Beszámoló a 23. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról
   • Kiss Lajos†: Helynévmagyarázatok
  • Társasági ügyek
   • Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 104. közgyűlése
   • Pusztai Ferenc: Szilágyi Ferenc 80 éves
   • Havas Ferenc: Péter Mihály 80 éves
  • Levélszekrény
   • Büky László írja
 • 2. szám
  • Petőfi S. János: A szemiotikai textológia megokoltságáról, jellemző jegyeiről és alkalmazásáról
  • Kemény Gábor: Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában
  • Dömötör Adrienne: A birtokos jelzői mellékmondatos szerkezetek a középmagyar korban
  • Szili Katali: A fel, le és egyéb igekötős igék formai-szemantikai viszonyának kérdéséhez
  • Holler László: Egy XIII. századi remetekápolna – Idegsyt Beatae Elizabeth – lokalizálása
  • Kisebb közlemények
   • Békési Imre: A kettős szillogizmus logikai értelmezései
   • Senga Toru: Széljegyzetek a japán nevek magyar helyesírásának néhány kérdéséhez
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Mizser Lajos: Borbánya
   • Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél ecli szórványáról
  • Nyelvművelés
   • Szathmári István: A költő és a szavak
  • Szemle
   • A. Jászó Anna: Balázs Géza–Dede Éva szerk., Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője
   • Vig István: Nyomárkay István, Rövid horvát és szerb nyelvtörténet
   • Szabó Réka: Kövecses Zoltán, A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe
   • Ladányi Mária: Laczkó Krisztina, A magyar névmási rendszer – nyelvtan és funkció
   • Zoltán András: Michał Németh, Zapożyczenia węgierskie w gwarze orawskiej i drogi ich przenikania
  • Társasági ügyek
   • Szende Tamás: Décsy Gyula (1925–2008)
   • Balogh Lajos: Papp György (1941–2009)
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
 • 3. szám
  • Kiss Jenő: Kazinczy, az Akadémia és a magyar nyelv ügye
  • Tolcsvai Nagy Gábor: A különbözés egysége. Kazinczy nyelvértelmezésének funkcionális alapjai
  • Kövecses Zoltán. Versengő metaforaelméletek?
  • C. Vladár Zsuzsa: Hány eset van a magyarban? Egy XVII. századi kritériumrendszer
  • Slíz Mariann: Családnév vagy névszerkezet? Szempontok az Anjou-kori személynevek vizsgálatához
  • Holler László. Anonymus és a „senonok hegyei” meg az „aliminus népek”. Árpádkori történeti szövegek fejlődési modelljének első közelítése
  • Kisebb közlemények
   • Pusztai Ferenc: Sánta Ferenc nyelvi drámaisága
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Büky László: Grapsa
   • Kicsi Sándor András: Dühbogár, dühfű
   • Kocsis Réka: Gombos fa
  • Élő nyelv
   • Papp Anna Mária: Nyelvválasztási stratégiák Marosvásárhelyen
  • Tudománytörténet
   • Szathmári István: Móricz Zsigmond a kunságiak hanglejtéséről
  • Szemle
   • Szabó T. Annamária: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai
   • Kemény Gábor: Ágoston Mihály, Kézikönyv a magyar médiamondatról. Anyanyelvű kommunikációnk hitele
   • J. Szabó Erzsébet: Szathmári István, A magyar stilisztika útja
   • Zsilinszky Éva: A. Molnár Ferenc, A legkorábbi magyar szövegemlékek. Olvasat, értelmezés, magyarázatok, frazeológia
  • Társasági ügyek
   • Juhász Dezső: Kázmér Miklós (1921–2009)
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
 • 4. szám
  • Kertész András: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája
  • Cseresnyési László. Még egyszer a kútról és a békáról: Gondolatok É. Kiss Katalin előadásának olvasása közben
  • Szentgyörgyi Rudolf: Hogyan szólának? Az első magyar vers(töredék)
  • Holler László: Anonymus és a „senonok hegyei” meg az „aliminus népek”. Árpád-kori történeti szövegek fejlődési modelljéről
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • Balázs L. Gábor: Magyar–szláv párhuzamos etimológiák: csak szavunk eredetéhez
  • Élő nyelv
   • Hattyár Helga–Kontra Miklós–Vargha Fruzsina Sára: Van-e Budapesten zárt ë?
  • Szemle
   • Hegedűs Attila: Nyelv, területiség, társadalom. A 14. élőnyelvi konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai
   • Muráth Judit: Magyar Terminológia 1., 2.
   • Veszelszki Ágnes: Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik
   • Klein Laura: Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch
   • Pusztai Ferenc: Kemény Gábor, Nyelvi mozaik
   • Bodó Csanád: Bartha Csilla szerk., Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében
  • Társasági ügyek
   • Benkő Loránd: Hasan Eren (1919–2007)
   • Szűcs Tibor: Búcsú Rónai Bélától
   • P. Lakatos Ilona: Bachát László (1921–2009)
   • Elekfi László: Ruzsiczky Éva nyolvancéves
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
  • Levélszekrény
   • A szerkesztőség írja
   • Mártonfi Attila írja
 • Éves tartalomjegyzék
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 105. évfolyam – 2009.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása