Ugrás a tartalomhoz

Magyar Nyelv – 106. évfolyam – 2010.

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • Szathmári István: Kazinczy és nyelvtudományunk
  • Péntek János: Változatok és változások a mai magyar nyelvben
  • Kertész András: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája
  • Andor József: Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete
  • Horváth László: A magyar sakknyelv történetéből
  • Kisebb közlemények
   • Hegedűs Attila: Mi a legvalószínűbb? Kísérlet a -val/-vel rag eredetének meghatározására
   • Mózes Huba: Egy klasszicista epigramma arányossági és hangzásviszonyai
  • Szó- és szólásmagyarázatok
   • A. Molnár Ferenc: Párhuzamos szótörténeti és frazeológiai vizsgálatok az Ómagyar Mária-siralomhoz és Szenci Molnár Albert szövegeihez
  • Szemle
   • Tátrai Szilárd: Gábor Tolcsvai Nagy, A cognitive theory of style
   • Dőryné Zábrádi Orsolya: Paul de Lacy (ed.), The Cambridge handbook of phonology
   • Pléh Csaba: Szemerkényi Ágnes, Szólások és közmondások
   • Pusztai Ferenc: Szabó József, A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében
  • Társasági ügyek
   • Juhász Dezső: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 105. közgyűlése
   • Mátai Mária: Búcsú H. Bottyánfy Évától
   • Szabó József: Velcsov Mártonné 80 éves
   • Juhász Dezső: Sebestyén Árpád 80 éves
   • Kiss Jenő: Keszler Borbála 70 éves
  • Nyelvtörténeti adatok
   • Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
  • Levélszekrény
   • A szerkesztőség írja. - Benkő Loránd írja
 • 2. szám
  • Bańczerowski Janusz: A nyelv szerepe az emberi valóság megalkotásában
  • Kertész András: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája
  • Vörös Ferenc: Mutatvány a mai magyar családnévatlasz előmunkálataiból
  • Farkas Tamás: Novák. Egy idegen eredetű családnév és a magyar családnévanyag
  • Bárányné Komári Erzsébet: A magyar jövevényszavak morfológiai adaptációja a ruszinban. Lexikográfiái munkák és szépirodalmi művek tükrében
  • Kisebb közlemények
   • Kicsi Sándor András: Az enantioszémia néhány főbb esete a magyarban
  • Szó- és szólás magyarázatok
   • Büky László: Mosolog, mind a ragalla
   • Mokány Sándor: Dobva-fakadva
  • Tudománytörténet
   • Korompay Klára: A Régi Magyar Kódexek sorozat. Új kutatási eredmények és a jövő távlatai
   • Szili Katalin: Az első orosz anyanyelvűeknek szóló magyar nyelvtan. Desko András, Vengerszkaja grammatika (Szentpétervár, 1855)
  • Szemle
   • Földi Gábor: Rásonyi László - Baski Imre, Onomasticon Turcicum – Turkic Personal Names 1-2.
   • Zántó Edina: Név és valóság. A VI. Magyar Név-tudományi Konferencia előadásai
   • Kiss Magdaléna: Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről
   • P. Lakatos Ilona: Kótyuk István, Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai
   • Szabó József: Pesti János, Alsómocsoládi tájszótár
   • Gréczi-Zsoldos Enikő: Kábán Annamária, A szövegvizsgálat útjain
  • Különfélék
   • Rab Irén: A Magyar Nyelv Éve Göttingenben (2009)
  • Társasági ügyek
   • Keszler Borbála: Elekfi László 90 éves
  • Nyelvtörténeti adatok
   • Mizser Lajos: A ruszinok elnevezései a XVI-XVIII. században
   • N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
  • Levélszekrény
   • A. Molnár Ferenc írja
   • Szentgyörgyi Rudolf írja
 • 3. szám
  • Kertész András: Miért érdemes a nyelvésznek reggelente felkelni az ágyból? Avagy: Chomsky „forradalmai” és a generatív nyelvészet historiográfiája
  • Mátai Mária: A magyar szófaj történet egyes kérdései
  • Zelliger Erzsébet: Az Óperenciás-tengeren innen és túl. Magyar vonatkozású helynevek nyomában
  • Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél görög helynevei
  • Vörös Ferenc: Mutatvány a mai magyar családnévatlasz előmunkálataiból
  • Károly Krisztina: Az ismétlésről a fordítási univerzálék tükrében. A lexikai ismétléseltolódások magyar-angol fordításban
  • Kisebb közlemények
   • Csákváry Orsolya - Veszprémy László: A Fekete-tenger említése Anonymus krónikájában és a skandináv forrásokban
  • Szó- és szólás magyarázatok
   • Mizser Lajos: Verbiás. - Vucskómező
   • Sebestyén Zsolt: Perecseny
  • Élő nyelv
   • Szabó József: A kupa 'mélyedés, gödör' tájszóról
  • Tudománytörténet
   • Szili Katalin: Az első olaszoknak szóló magyarnyelvkönyvről (Deáky Zsigmond, Grammatica Ungherese Ad Uso Degl' Italiani. Roma, 1827.)
  • Szemle
   • Haader Lea: Borbála Keszler - Klára Lengyel, Ungarische Grammatik
   • Péter Mihály: Kemény Gábor, A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek
   • Nagy Levente: Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dictionar al limbii romane
   • Büky László: Beke József szerk, Radnóti-szótár. Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete
  • Társasági ügyek
   • A Magyar Nyelvtudományi Társaság választmánya: Nyelvrokonság és nemzeti tudat: állásfoglalás
  • Nyelvtörténeti adatok
   • Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
 • 4. szám
  • Szentgyörgyi Rudolf: A Tihanyi alapítólevél görög helynevei
  • Rácz Anita: Szláv népneveink jelentéstörténetéhez
  • Varga Józsefné Horváth Mária: A XVIII. századi györ-újvárosi személynévhasználat. Szociolingvisztikai szempontú megközelítés
  • Fóris Ágota: A szaknyelvkutatás modelljei és módszerei: szociolingvisztikai megközelítés
  • Kalcsó Gyula: Lehetett-e Sylvester János egy bécsi nyomtatványtöredék magyarra fordítója?
  • Kisebb közlemények
   • Büky László: A „Tartózkodó Kérelem” ritmikájához
  • Szó- és szólás magyarázatok
   • Kicsi Sándor András: Datolyaszilva, hurma
  • Élő nyelv
   • Borbély Anna - Vargha András: Az l variabilitása öt foglalkozási csoportban. Kutatások a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban
  • Szemle
   • Hoffmann István: Benkő Loránd, A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből
   • Kis Adám: Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője
   • Balogh Judit: Régi nyelvtanaink hasonmás köteteinek újabb kiadásáról
   • Zelliger Erzsébet: Bokor József, Nyelviség és magyarság a Muravidéken
   • Cs. Jónás Erzsébet: A Nyugat stiláris sokszínűsége
  • Társasági ügyek
   • Bauko János: Megemlékezés Telekiné Nagy Ilonáról (1933-2010)
   • Kiss Jenő: Pusztai Ferenc 70 éves
   • Juhász Dezső: Szabó József 70 éves
  • Murádin László 80 éves
   • Dr. Kazinczy Ferenc: Üzenet a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak
  • Nyelvtörténeti adatok
   • N. Fodor János: Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból
DC metaadatok
Cím:
Magyar Nyelv – 106. évfolyam – 2010.
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása