Ugrás a tartalomhoz

Századok – 2009

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • TANULMÁNYOK
  • Bárány Attila: Zsigmond király angliai látogatása II/319
  • E. Kovács Péter: Zsigmond császár megkoronázása Rómában VI/1323
  • Farkas Tamás - Maitz Péter: Nyelvi nacionalizmus és német családnevek a 19. századi Magyarországon. A névmagyarosítások nyelvi-ideológiai hátteréről III/565
  • Honvári János: Pénzügyi és vagyonjogi tárgyalások és egyezmények Magyarország és az Egyesült Államok között, 1945-1978 I/37
  • Horváth Zita: Örökös és szabadmenetelű jobbágyok a 18. századi Magyarországon V/1063
  • Klaniczay Gábor: Közép-Kelet-Európából Közép-Nyugat-Európába: „átmenet" a középkorban VI/1291
  • Konrád Miklós: Vallásváltás és identitás. A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában III/593
  • Koszta László: A nyitrai püspökség létrejötte. (Nyitra egyháztörténete a 9-13. században) II/257
  • Miskolczy Ambrus: A szabadkőművességtől a nyilvánosságig. Kazinczy Ferenc és eszmetársai a magyar magántársasági demokratikus kultúra hőskorában I/3
  • Miskolczy Ambrus: Berzeviczy Gergely színeváltozásai. (Adalékok az állam, a társadalom, a hadsereg reform terveihez és reformelképzeléseihez) III/515
  • Monostori Tibor: A Magyar Királyság helye az Ausztriai Ház országai között az európai spanyol hegemónia korában (1558-1648) V/1023
  • Soós István: Esterházy Pál nádor és a Neoacquistica Commissio IV/801
  • Szili Sándor: Hunyadi Mátyás szövetsége és a „magyarkérdés" az orosz diplomáciában a 15-16. század fordulóján IV/773
 • KÖZLEMÉNYEK
  • Benda Borbála - Dicső-Erdődi Balázs: Erdődy György peregrinációja (1631-1635) IV/919
  • Bradács Gábor: A Chronica patriae. Egy 14. századi osztrák krónika és a magyar történelem VI/1421
  • C. Tóth Norbert: Az 1501. évi tolnai országgyűlés. Adatok a királyi adminisztráció működéséhez VI/1455
  • Daniela Dvoráková: A ló a középkori Magyarországon. (A középkori lovak hierarchiájáról, fajtáiról, színeiről és árairól) II/357
  • Dominkovits Péter: Gróf Esterházy László, Sopron vármegye főispánja IV/883
  • Fazekas István: Esterházy Pál nádor és a családtörténet IV/905
  • Forgó András: A 18. század elején visszatérő szerzetesi közösségek, mint a magyarországi rendi politika új szereplői V/1105
  • Gőzsy Zoltán - Varga Szabolcs: Kontinuitás és reorganizáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában a 18. század első évtizedeiben V/1123
  • Hermann Róbert: Fejezetek Teleki László gróf párizsi diplomáciai működésének történetéből III/669
  • Körmendi Tamás: A magyarországi nemzetségi címerek kialakulásának kérdéséhez II/391
  • Kurucz György: Köznemesi vagyoni állapot a Dunántúlon. Pallini Inkey Boldizsár 1792. évi hagyatéka V/1199
  • Lázs Sándor: A Pozsonyi Kódex írói és műveltségük II/467
  • Maczák Márton: New York világvárossá válásának gazdasági és társadalmi háttere 1865-től az első világháborúig I/117
  • Maruzsa Zoltán: A Rapacki-terv osztrák és magyar diplomáciai források alapján I/161
  • Miru György: A szabadság elve és a nemzet elve. Kossuth Lajos és Teleki László vitája a közösségi autonómiák értelmezéséről III/703
  • Molnár András: A „Fontolva haladó" Császár Ferenc. Egy konzervatív publicista a politika sodrában (1840-1847) III/637
  • Nagy Kornél: Az Elia Mendrul-ügy: a besztercei örmény viszály története (1697-1700) IV/945
  • Pálffy Géza: Pozsony megyéből a Magyar Királyság élére. Karrierlehetőségek a magyar arisztokráciában a 16-17. század fordulóján (Az Esterházy, a Pálffy és az Illésházy család felemelkedése) IV/853
  • Pósán László: A Német Lovagrend 1233. évi kulmi kiváltságlevele II/427
  • Rehák Géza: Magyarország idegenforgalmi politikája 1956-1965. (Különös tekintettel a szállodafejlesztésekre) I/201
  • Solymosi József: Forradalmi átalakulás Északkelet-Magyarországon 1848-ban. (Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék 1848 tavaszán és nyarán) I/83
  • Szabó Noémi Gyöngyvér: Monasztikus férfikolostorok társadalmi kapcsolatai a 15-16. században a végrendeletek tükrében II/451
  • Thoroczkay Gábor: Szent István okleveleiről VI/1385
  • Tóth Péter: „Regnum vacavit vero regimine". Egy krónikahely és annak értelmezése VI/1413
  • Ugrai János: Felemás modernizáció. Az osztrák oktatáspolitika kezdetei és Johann Melchior von Birkenstock nézetei V/1163
  • Újvári Hedvig: Testi (sz)épség. Az „izomzsidó" fogalma Max Nordaunál a fin de siecle kontextusában I/143
  • Urbán Aladár: Az Országos Rendőri Hivatal megszervezése 1848 májusában III/657
 • MŰHELY
  • Horváth Pál: A jogállamiság helye és szerepe az újabb kori történelemben III/725
  • Szvák Gyula: A legitim és illegitim cár helycseréje Moszkóviában (Néhány módszertani és historiográfiai megjegyzés) IV/981
 • FIGYELŐ
  • Bálint Csanád: Magyar néptöredék Kazakisztánban? VI/1483
 • KISEBB CIKKEK
  • Fenyő István: Csengery Antal és az Ujabb Kori Ismeretek Tára III/751
  • Ludiková, Zuzana: Zsámboky János röplapja Miksa magyar királlyá koronázásáról IV/975
  • Tóth Ferenc: Államrezon és nemzeti géniusz. Franz Moritz von Lacy Magyarországról szóló kéziratos esszéje (1770-1772) V/1239
 • TÖRTÉNETI IRODALOM
  • Ács Tibor: Batthyány Lajos gróf a huszártiszt (Ism.: Urbán Aladár) III/768
  • Beales, Derek: Joseph II. Against the World, 1780-1790 (Ism.: Szántay Antal) VI/1520
  • Bihari Péter: Lövészárok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán (Ism.: Szabó Dániel) I/245
  • Bois, Jean-Pierre: Don Juan dAutriche (Ism: Tóth Ferenc) IV/1007
  • Bono, Salvatore: Un altro mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazioni (Ism: Andreides Gábor) IV/1021
  • Bottoni, Stefano: Transilvania Rossa. II comunismo romeno e la questione nazionale (1944-1965) (Ism.: Pankovits József) V/1284
  • Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c. 900-1200. (Ism.: Veszprémy László) II/490
  • Corthorn, Paul: In the Shadow of the Dictators: the British Left in the 1930s Michael Bor: The Socialist League in the 1930s (Ism.: Jemnitz János) I/242
  • Der Wiener Hof im Spiegel der Zeremonialprotokolle (1652-1800). Eine Annäherung (Ism.: Kulcsár Krisztina) V/1267
  • Die Fascination der Papstgeschichte. Neue Zugänge zum frühen und hohen Mittelalter. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. (Ism.: Font Márta) VI/1496
  • Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960 (Ism.: Kovács Éva) I/247
  • Ebendorfer, Thomas: Catalogus praesulum laureacensium et pataviensium (Ism.: Tringli István) II/497
  • Európa az újkorban (16-18. század). (Ism: Bradács Gábor) IV/999
  • Font Márta - Sashalmi Endre: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól (Ism.: Makai János) II/493
  • Forgó, András: Kirchliche Einigungsversuche in Ungarn. Die Unionsverhandlungen Christophorus Rojas y Spinolas in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Ism: Szirtes Zsófia) IV/1016
  • Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956-1989 (Ism.: Joó András) I/251
  • Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868-1950 (Ism.: Bányai Viktória) I/239
  • Geiger, Tim: Atlantiker gegen Gaullisten. Außenpolitischer Konflikt und innerparteilicher Machtkampf in der CDU/CSU 1958-1969 (Ism.: Andreas Schmidt-Sweizer) V/1282
  • Helyreigazítás IV/1022
  • Jean Bérenger - Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon 1608-1918 (Ism.: Fenyő István) I/231
  • Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben (Ism.: Bagi Zoltán) IV/1004
  • Katus László: Sokszólamú történelem. Válogatott tanulmányok és cikkek (Ism.: Papp Imre) I/234
  • Koltai Ajidrás: Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába (Ism.: Siptár Dániel) IV/1013
  • Kökény Andrea: Angol-amerikaiak Texasban 1821-1845 (Ism.: Urbán Aladár) III/766
  • Langó Péter: Amit elrejt a föld… A 10. századi magyarság anyagi kultúrájának régészeti kutatása a Kárpát-medencében. (Ism.: Mesterházy Károly) VI/1491
  • Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717). III-V köt. Sajtó alá rend. Tóth István György (Ism.: Bitskey István) IV/1008
  • Magyarországi és erdélyi urak. Pálffy János emlékezései (Ism.: Urbán Aladár) III/763
  • Makó monográfiája I-VI. (Ism.: Blazovich László) II/499
  • Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (Ism.: Horváth Richárd) VI/1516
  • Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a XV század elejéig. (Ism. Nógrády Árpád) VI/1515
  • Pályázati felhívás a rendszerváltásról II/502
  • Plassmann, AUieydis: Origo gentis. Identitäts- und Legitimitätsstiftung in früh- und hochmittelalterlichen Herkunftserzählungen. (Ism.: Halmágyi Miklós) VI/1499
  • Schnittstellen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa. Festschrift für Holm Sundhausen zum 65. Geburtstag (Ism.: Miskolczy Ambrus) V/1286
  • Pohl, Dieter: Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941-1944 (Ism.: Dömötörfi Tibor) V/1280
  • Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól. Első könyv (1517-1540) (Ism.: Bojtos Anita) IV/997
  • Szarka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás korában 1526-1686 (Ism: Glück László) IV/1002
  • Szent Demeter: Magyarország elfeledett védőszentje (Ism.: Nemerkényi Előd) II/487
  • The World of the Khazars. New Perspectives (Ism.: Makó Gergő) VI/1503
  • Thoroczkay Gábor: írások az Árpád-korról. Történeti és historiográfiai tanulmányok. (Ism.: Szabados György) VI/1511
  • Tóth Ágnes: Hazatértek. A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete (Ism.: Hudi József) V/1277
  • Vallomások a holtak házából. Ujszászy István volt vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ hajdani vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései (Ism.: Pihurik Judit) V/1272
  • Varga J. János: Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben (Ism: Oborni Teréz) IV/1019
  • Veszprémy László: Lovagvilág Magyarországon. Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon. Válogatott tanulmányok (Ism.: Szabados György) VI/1506
  • Visitatio Canonica Dioecesis Quinqueeclesiensis 1738-1742 / Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a pécsi egyházmegyében (1738-1742) (Ism.: Siptár Dániel) V/1270
  • Zachar Péter Krisztián: Ellenforradalom és szabadságharc (Ism.: Urbán Aladár) III/770
 • KRÓNIKA
  • Dr. Gyapay Gábor (1924-2009) (Nagy Balázs) V/1289
  • †Jakó Zsigmond (1916-2008) (Csukovits Enikő) II/503
  • Mátyás király és szabolcs-szatmár-beregi támogatói. Új eredmények a nyírbátori régészeti és műemléki kutatások alapján. Tudományos konferencia, Nyírbátor 2008. november 7-8. (Skorka Renáta) II/506
  • Sebők Ferenc - Tapolcai László: Beszámoló a lengyel medievisták III. kongresszusáról VI/1523
DC metaadatok
Cím:
Századok – 2009
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása