Ugrás a tartalomhoz

Társadalmi Szemle 1950

Arcanum Adatbázis Kft.

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • 1. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A leninizmus diadala
   • Sztálin, J.: A kínai forradalom távlatairól
   • Fogarasi Béla: Sztálin Műveinek II. kötete magyar nyelven
   • Hevesi Gyula: A magyar Sztahánov-mozgalom sajátosságai és feladatai ipari tartalékaink mozgósításában
  • DOKUMENTUM
   • Öt év előtt - A felszabadulás dokumentumai
  • SZEMLE
   • Nemes Dezső: A Tájékoztató Iroda határozata és a békéért való harc
   • Rédei Jenő: Szocialista statisztika - polgári áltudomány
   • Komját Irén: Nemzetközi szemle
   • Borbás Lajos: Föld- és erdőmunkások varsói konferenciája
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Losonczy Géza: "A Szovjet Kultúra" megjelenéséről
   • Fokozzuk az éberséget az osztályellenséggel szemben (Nowe Drogi)
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Tatár Imre: "A Szovjetunió a szocializmus országa"
 • 2. szám
  • DOKUMENTUM
   • Rákosi Mátyás: Erősítsük Pártunk kapcsolatait a tömegekkel, fejlesszük a párton belüli demokráciát, a kritikát és önkritikát - Beszámoló a Központi Vezetőség 1950 február 10-én tartott ülésén
  • TANULMÁNYOK
   • Molnár Miklós: A szovjet kultúra népünk tanítója
   • Sólyom László: Sztálin, a győzelem hadvezére
   • Vas Zoltán: A 3 éves terv befejezése: népünk győzelme
   • Molnár Erik: Lenin: "A kapitalizmus fejlődése Oroszországban"
  • DOKUMENTUM
   • Öt év előtt - A felszabadulás dokumentumai
  • SZEMLE
   • Dobozy Imre: A termelőszövetkezeti konferencia tapasztalatai
   • Komját Irén: Nemzetközi szemle
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Aczél Tamás: Költők Sztálinról
 • 3. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Horváth Márton: Szabadságunk születésnapja
   • Révai József: Megjegyzések irodalmunk néhány kérdéséhez
   • Fagyejev, A.: Az irodalmi kritika feladatai
   • Szita János: Új feladat a termelés vezetésében
   • Minc, H.: A tervkészítés alapjainak kérdése a népi demokratikus országokban
   • Lázár György: A magyar pedológia visszavonulási taktikája
   • Háy László: A gazdasági válság kifejlődése a tőkés országokban
  • DOKUMENTUM
   • Öt év előtt - A felszabadulás dokumentumai
  • SZEMLE
   • Dénes István: A pártdemokrácia megszilárdításáért
   • Földes László: Pártkádereink összetétele
   • Mód Aladár: 1848 értékelése és a marxizmus alkalmazása történetírásunkban
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Választások Szovjetunióban
   • Duclos, J.: Gyarmati háború és korrupció
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Lukács György: Herzen, A. J.: Válogatott filozófiai tanulmányok
   • Nádor György: Lefebvre, H.: Descartes
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Fenyő István: Bírálat a "Természet és Technika" c. lapról
 • 4. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Betlen Oszkár: A béke ügye
   • Kállai Gyula: Április 4-e nemzeti és nemzetközi jelentősége
   • Horváth Márton: Lenin harca a békéért
   • Szamosi Géza: Az atomenergia békés célokra való felhasználása
   • Losonczy Géza: A Vatikán és az amerikai imperializmus szövetsége
  • SZEMLE
   • Győrffy Sándor - Pach Zsigmond Pál: Vita Molnár Erik "A magyar társadalom története az Árpád-kortól Mohácsig" c. könyvéről
   • Fehér Lajos: A nagyszénási "Dózsa György" termelőszövetkezet élete és munkája
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Komját Irén: A Francia Kommunista Párt XII. kongresszusa
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Fogarasi Béla: Belinszkij: Válogatott esztétikai tanulmányok
   • Nádor György: Iljin, M.-Szegál, E.: Hogyan lett az ember óriás?
 • 5. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A Párt ifjú serege
   • Révai József: A Rákosi-per
   • Losonczy Géza: A stockholmi értekezlet után
   • Fogarasi Béla: Sztálin Művei magyarul III. kötet
   • Horváth Márton: Közoktatásügyünk a Központi Vezetőség határozata után
   • Kassai Géza: A párt és a tömegek kapcsolata
   • Mód Aladár: Elmélet és gyakorlat pártoktatásunkban
  • IN MEMORIAM
   • Molnár Erik: Rudas László
  • A MUNKÁSMOZGALOM DOKUMENTUMAI
   • Svéd László: A "Dolgozó Ifjúság Szövetsége"" harcos hagyományai
  • SZEMLE
   • Lukácsy Sándor: Jó könyvvel, tudással a békéért, a szocializmusért
   • Nagy Mária: A pártonbelüli demokrácia jelentősége egy kerületi pártbizottság munkájában és életében
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Komját Irén: A háborús erők tömörülése Londonban - a békeerők tömörülése az egész világon
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Komját Irén: Thorze, M.: A nép fia
 • 6. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Mód Aladár: A Központi Vezetőség ülése után
   • Sztálin, J.: A marxizmusról a nyelvtudományban (Pravda, 1950. június 20.)
   • Sztálin, J.: Válasz Je. Krasenyinnikova elvtársnőnek (Pravda, 1950. július 4.)
   • Adatok a szovjet nyelvtudomány vitájához
   • Friss István: Munkabér a szocializmust építő társadalmunkban
   • Betlen Oszkár: A Tito-banda megnövekedett szerepe az imperialisták agressziós politikájában
   • Berei Andor: A kínai népforradalom világtörténelmi jelentősége
   • Havas Ernő: Burzsoá filozófiai irányzatok az amerikai imperializmus szolgálatában
   • Lukács György: Következtetések az irodalmi vitából
   • Zádor Imre: A külvilág visszatükröződése a tudatban
  • KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
   • Balogh Elemér: A vallás a Párt és az állam szempontjából
  • SZEMLE
   • Hont János: A terménybegyűjtési kampány elé
   • Losonczy Géza: "A vígszínházi csata" és a kritikátlan kritika
   • Gosiorovsky, M.: Az 1919. évi szlovákiai szovjetről
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Komját Irén: A Német Nép nincs egyedül - A koreai nép szabadságáért harcol
  • FOLYÓIRATSZEMLE
   • Makai Mária: "Nouvelle Critique" - a harcos marxizmus francia folyóirata
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Katona Éva: Lenin-Sztálin: Az ifjúságról
   • Lukács György: Mehring, F.: A Lessing-legenda
   • Nádor György: Gorkij, M.: Az igazi kultúra
   • Két új kiadvány a lengyel népről
 • 7. szám
  • TANULMÁNYOK
   • Sztálin, J.: Válasz az elvtársaknak (Bolsevik, 1950. 14. szám)
   • Alexandrov, G.: A leninizmus kincsestárának újabb nagyjelentőségű gazdagítása
   • Orbán László: A béke védelme - a népek legfőbb ügye
   • Köböl József: A Politikai Bizottság határozata a szakszervezeti munkáról
   • Kürti András: El a kezekkel Koreától
   • Tolnai Gábor: Felsőoktatásunk a szocializmus építésében
  • KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
   • Háy László: A két rendszer békés versengése
  • SZEMLE
   • Csatár György: Az alapbéremelés és normarendezés végrehajtásának tapasztalatai és eredményei
   • Komját Irén: A Német Szocialista Egységpárt III. kongresszusa
   • Révész József: A Tito-klikk fokozódó tevékenysége az imperialista agresszió szolgálatában
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Lázár György: Krupszkája, N. K.: Válogatott pedagógiai tanulmányok
   • Józsa Péter: A gyarmati népek harca az imperialisták ellen
 • 8. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A tanácsok jelentősége
   • Gerő Ernő: Tankönyv a szocializmus építésének tudományáról (I. V. Sztálin Műveinek XI. kötete magyar nyelven)
   • Réti László: A magyar szociáldemokrácia a második világháborúban
   • Bíró Zoltán: A kommunizmus és a béke gigászi művei
   • Losonczy Géza: Színházaink a szocialista fejlődés útján
   • Mihályi András: Bartók Béla halálának ötödik évfordulójára
  • SZEMLE
   • Erdei Ferenc: A Szovjetunióban járt parasztküldöttség tanulmányútjának eredményei
   • Rényi Alfréd: Az I. Magyar Matematikai Kongresszus
   • Lendvai Pál: A háborús előkészületek és a kapitalista országok dolgozóinak helyzete
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Heller Ágnes: Dobroljubov: Orosz realizmus
 • 9. szám
  • DOKUMENTUM
   • Rákosi Mátyás: Békénk védelméről, népi demokráciánk és Pártunk további erősödéséről - Beszámoló a Központi Vezetőség 1950. október 27-i ülésén
  • TANULMÁNYOK
   • Andics Erzsébet: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 33. évfordulójára
   • Horváth Márton: Küzdelem a népi egységért
   • Fogarasi Béla: Tudományos életünk időszerű kérdései
   • Sulyok Béla: A Békekölcsön mérlege
   • A kommunizmusért vívott harc hatalmas eszmei fegyvere - Sztálin: Párttörténet (Bolsevik, 1950. 18. szám)
  • NEMZETKÖZI SZEMLE
   • Komját Irén: A munkásosztály harca az árulók ellen
   • Lendvai Pál: A Szovjetunió és az európai népi demokratikus országok gazdasági együttműködése
   • Kovács József: Útijegyzetek a baráti Bulgáriából
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Kornai János: Gerő Ernő: Harcban a szocialista népgazdaságért
 • 10. szám
  • TANULMÁNYOK
   • A béke védelmében
   • Horváth Márton: A nemzeti öntudat ébresztője - Emlékbeszéd Vörösmarty Mihály születésének 150. évfordulója alkalmából
   • Kornai János: A magyar Sztahánov-mozgalom időszerű kérdései
   • Mód Aladár: Nép és tudomány
   • Zádor Imre: Az élettani vita eredményei a Szovjetunióban
   • Nagy Tamás: A magyar nemzeti jövedelem és annak elosztása egykor és most
  • A MUNKÁSMOZGALOM DOKUMENTUMAI
   • Engels Frigyes leveleiből
  • SZEMLE
   • Az atomveszély elhárításáért - Joliot-Curie javaslata az amerikai tudósoknak
   • Lendvai Pál: Gazdasági válság Jugoszláviában
   • Mód Aladárné: Lenin-Sztálin: A munkáról
  • KÖNYVISMERETETÉSEK
   • Nádor György: Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai - I. rész: A logika
   • Lendvai Pál: Háborús uszítók álarc nélkül - Desanti-Haroche: Atombomba vagy atombéke; Desanti: Titóék arca és álarca
DC metaadatok
Cím:
Társadalmi Szemle 1950
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása