Ugrás a tartalomhoz

KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1872

Unitárius Egyház

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra
  • A templom az államban, anyaszentegyházban stb. Koronka Antaltól.
  • Mit hisznek az unitáriusok? Kr-tól
  • Esketési beszéd Szeremlei Samu-tól
  • Legyetek próféták. Lelkészavatási beszéd. Kriza János-tól
  • Úri-szentvacsorai beszéd. Csegezi László-tól.
 • II Hittaniak, bölcselmiek
  • Bibliai tanulmányok V. VI. Simén Domokos-tól
  • Bibliai tanulmányok V. VI. Simén Domokos-tól
  • Felelet az „egy pár szóra". Ferencz József-től
  • A „Brahmo Somaj" uj theista felekezet
  • Észrevételek Schuller Libloynak az unitáriusokról tett nyilatkozatára. Simén Domokos-tól
  • Az „egyházi reform" és a „figyelmező". Jakab Elek-től
  • Fogadatlan prókátor. Brassai Sámuel-töl
  • Mi az unitárismus: positivum-e vagy negatívum? Simén Domokos-tól
 • III. Nevelés és oktatásügyiek
  • Néptanitóink feladata az új idő követelményével szemben. Váradi Károly
  • Realismus és humanismus. Kovácsi Antal
  • Népoktatási mozgalmak Schweitzban. Sándor János
  • A vallás és közoktatásügyi m. kir. min. jelentése a közoktatásnak 1870 és 1871 évekbeni állapotáról
 • IV. Életiratok, történelmiek, statistikai adatok
  • Az egyh. képv. tanács köréből. Pap Mózes
  • Egyházi mozgalmak. Chr.
  • Egyházi mozgalmak. Chr.
  • Necrolog n. ajtai Kovács István és Mikó Lőrincz
  • Belső emberek változása 187l-ben
  • Létszáma a magy. kir. területen levő unitáriusoknak
  • A sz. keresztúri unitárius iskola története. Nagyajtai Kovács István-tól
  • A britt- és külföldi unitáriusok közgyűlése 1872 évben. Kr.
  • Zsinati főtanács
  • Zsinati főtanács
  • A franczia orthodox protestánsok
  • Az ermelandi püspök
  • Jakab József életrajza. Várfalvi Nagy János-tól
  • Holzendorf és Belows tiszteletére adott ünnepély. Kovács János
  • Adalékok a magyarországi unitáriusok XVI. századi történetéhez, Szabó Károly
  • A marosszéki egyh. közgyűlés. Kelemen István
  • Isk. értesítő kolozsvári főiskolánkról. Benczédi Gergely
  • A franczia protestáns zsinat
  • Mikó Lőrincz életrajza. Kovácsi Antaltól
  • Egyházhatóságaink újraszervezésére tett javaslat. Pap Mózestől
  • A magyarországi protestáns egylet
  • A kolozsvári egyetem
  • Torna-vivoda-egylet és árvaház
  • Levél a Sz. Udvarhelyen alakult hitközségről. Kisgyörgy Sándor-tól
 • V. Könyvismertetések
  • A Szentháromság története, irta Simén Domokos
  • A néptanitók nyugdíjazása stb. irta Molnár Aladár
  • Az erd. gazdák első vándorgyűlése. Kodolányi Antal-tól
  • Adalékok a legújabb theologia történetéhez, irta Kovács Albert
  • A magy. prot. egyház történelem részletei, irta Balog Ferencz
  • Channing új műve
DC metaadatok
Cím:
KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1872
Kiadó:
Unitárius Egyház
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Vallás - Teológia, Társadalomtudomány, Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása