Ugrás a tartalomhoz

KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1873

Unitárius Egyház

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra
  • Miért küldött Isten engem hozzátok. Beköszöntő beszéd. Ürmösi Kálmántól
  • Jézus viszonya a maga korához és más korszakokhoz. Parkertől angolból Péterfi Dénes
  • Az emberi tökéletesség ismertető jegyei. Rédiger Gézától
  • Az unitárius mozgalom az É. Ámérikai E. Államokban. Clarketól angolból Kovács János
 • II. Hittan-bölcselmiek
  • Korunk gondolkodása és a régi hit és vallás közti meghasonlás. Bellowstól angolból Kovácsi Antal.
  • Egy protestáns pap, ki a protestantismust és a Krisztus evangéliumát megtagadja. Simén Domokostól.
  • A hitczikkek alakulásáról. Nicolas után francziából Ferencz József
  • Vallás és tudomány. Brassaitól.
 • III. Nevelés és oktatásügyiek
  • A középtanodák tervbe vett uj szervezéséről. Váradi Károly.
  • A népnevelés ügye újszékeli ekklézsiánkban. Raffaj Domokostól.
  • A közoktatási miniszter legújabb rendelete.
  • A porosz néptanítók
  • Észrevételek a népiskolai vallástanítás körül. Pálffi Károlytól
  • Szakosztályi vélemény az ismétlő iskola és a kormány által megintett iskoláink érdekében. Benedek Áron.
  • Iskolai értesítések 1.) kolozsvári főiskolánkról. Benczédi Gergely.
  • Iskolai értesítések 2.) tordai középtanodánkról. Pálffi Károly.
  • Iskolai értesítések 3.) sz. keresztúri középtanodánkról. Marosi Gergely.
  • Az udvarhelyszéki tanitóegylet közgyűléséről. Sándor János.
  • A bécsi kiállítás tanügyi osztályáról. Buzogány Áron.
  • Tantervek
  • A kolozs-dobokamegyei néptanítók egylete.
 • IV. Életiratok, történelmiek, statistikai adatok
  • Emlékjegyzetek nemzetiségemről, tanulói és hivatalnoki életemből. Néhai Kovács István kézirataiból
  • Emlékjegyzetek nemzetiségemről, tanulói és hivatalnoki életemből. Néhai Kovács István kézirataiból
  • Emlékjegyzetek nemzetiségemről, tanulói és hivatalnoki életemből. Néhai Kovács István kézirataiból
  • N. solymosi Koncz János élete és alapitványai. Derzsi Józseftől.
  • Dávid Ferencz elitéltetése. Kőváry Lászlótól
  • A sz. keresztúri gym. építtetésének történelmi rajza. Sándor Jánostól
  • Megnyitó és bezáró beszéd a kolozsvári főiskolában tartott hálaünnepély alkalmából. Bencédi Gergelytől
  • Megnyitó és bezáró beszéd a kolozsvári főiskolában tartott hálaünnepély alkalmából. Bencédi Gergelytől
  • Emlékbeszéd ugyanott. Barabás Lajostól
  • Megnyitó és bezáró beszéd a sz. ker. isk. tartott hálaünnepély alkalmából. Marosi Gergelytől
  • Megnyitó és bezáró beszéd a sz. ker. isk. tartott hálaünnepély alkalmából. Marosi Gergelytől
  • Egyházi mozgalmak, Chr.
  • Egyházi mozgalmak, Chr.
  • Egyházi mozgalmak, Chr.
  • Az ó-katholikus mozgalom és a németországi protestantenverein.
  • Az ámérikai orthodox egyházak
  • Az egyh. reform
  • A magyar ev. ref egyház
  • A kölni ó-kath. gyűlés
  • A britt és külföldi unitárius társulat
  • Az egyh. szerzetek vagyonáról hozott törvény
  • A magyarországi protestáns egylet
  • A német prot. egylet 7-ik közgyűlése. Simén Domokostól
  • Az evangeliumi szövetség
 • V. Egyházi élet
  • Hivatalos jelentés a maroskörben tartott köri vizsgálószék munkálkodásáról. Farkas György és Kelemen István
  • Esperesti vizsgálat a sz. udvarhelyi ekklézsíában. Kisgyörgy Sánd.
  • Belső emberek változása 1872-ben
  • Fretwell J. ur látogatása. Ferencz Józseftől
  • Az ámérikai, angol és magyar unitáriusok találkozása Budapesten
  • A marosköri közgyűlés kivonatos ismertetése. Kelemen István
  • Egyházi főtanácsunk közgyűlése. Ferencz Józseftől
  • A háromszéki unitár, egyházköri pénztárról. Kiss Sándor.
  • Egyházi és isk. czélokra tett adakozások.
  • Kelemen Benő által adományozott kóroda
  • Vendégeink
  • Üdvözlő felirat ő felsége 25 éves jubileuma alkalmából
 • VI. Az irodalom köréből
  • A pesti ref. theologiai önképző kör által meginditott „Ifjúsági lapok"
  • Az erdélyi Gazda
  • Albert János imakönyve
  • Az erdélyi székely szombatosok
  • A magyar prot. egyh. és isk. Figyelmező
  • Aláírási felhívás a theologiai könyvtárra. Fürdős Lajos, Kovács Albert
  • A theologiai könyvtár ügye
  • Egy kis helyreigazítás. Kozma Ferertcztől
  • Könyvismertetések: A vallásos eszmék története és a Protestanten Bibel. Simén Domokostól
  • Könyvismertetések: A vallásos eszmék története és a Protestanten Bibel. Simén Domokostól
  • Egyházi szaklapok és folyóiratok 1874-ben
DC metaadatok
Cím:
KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1873
Kiadó:
Unitárius Egyház
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Vallás - Teológia, Társadalomtudomány, Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása