Ugrás a tartalomhoz

KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1874

Unitárius Egyház

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra
  • A Krisztus iránti szeretet. Ferencz Józseftől.
  • Évszázados életkori ünnepély. Néhai Szabó Sámuel
  • Békeség a tudománynyal. Péterfi Dénestől.
 • II. Hittan-bölcselmiek
  • Bibliai tanulmányok. VII. VIII. Simén Domokostól.
  • Bibliai tanulmányok. VII. VIII. Simén Domokostól.
  • A politikai, színészi és egyházi szónoklat párhúzama. Jakab Elektől
  • A keresztény vallás. Simén Domokostól.
 • III. Nevelés- és oktatásügyiek
  • Értesítés: Kolozsvári főiskolánkról. Benczédi G.
  • Értesítés: Tordai középtanodánkról. Pálfi Károlytól
  • Az országos vakok és siket-némák intézete. Buzogány Árontól
  • A tanügy fejlődése hazánkban
  • Ministeri körrendeletek
 • IV. Életiratok, történelmiek, statistikai adatok
  • Egyházi mozgalmak. Chr
  • Egyházi mozgalmak. Chr
  • Egyházi mozgalmak. Chr
  • Egyháztörténelmi adatok: I. II. III. IV. Az unitáriusok 1638-ki üldöztetéseinek, s a deési complanationak történetéhez. Közli Szilágyi Sándor.
  • V. Confessio fidei unitariae 1599. Közli Orbán B.
  • VI. A zsidózók történetéhez. Közli Szilágyi Sándor
  • VII. Preces conceptae. Anno 1703. Közli Rédiger Á.
  • A kolozsvári unitárius főgymn. kórháza alapitása és első évi története. Benczédi Gergelytől.
  • Ar.-Rákosi Székely Elek életrajza. Májai Istvántól.
  • Szabó Sámuel életrajza. Sándor Jánostól.
  • Az első értekezlet ügyünkben Amerikában. S. D.
  • Londoni vallásos élet, s felekezetek. Derzsi K.
  • Tanár-beiktatási elfogadó beszéd. Marosi Gergelytől.
  • Beszéd Marosi Gergely sírjánál. Sándor Jánostól.
  • Dávid Ferencz és a szombatosság. Ferencz Józseftől.
  • Az erdélyi szombatosság kérdéséhez. Gr. Kún Gézától.
  • A brit és külföldi unitárius társulat évi nagy gyűlése 1874-ben. Derzsi Károlytól.
  • „Régiségek tára" czimü rovat érdekében. Rédiger Á.
  • Fogarassy Mihály interdictuma
  • Az angol unitárius társulat ez évi nagy gyűlése.
  • Az unitárismus terjedése Skócziában
  • A hm.-vásárhelyi ref. lyc. másfél százados jubileuma .
 • V. Egyházi élet
  • Az 1873-ik évi E. Főtanács 7. számú határozata. Kovácsi Antaltól
  • Az 1874. évi E. Főtanácsból. Közli Kovácsi Antal.
  • Kepe-rendszer. Közli Rédiger Géza
  • Néhány szó a fennebbi czikkhez. Ferencz Józseftől.
  • A kepe-rendszer. Ürmösi Kálmántól
  • Esperesi vizsgálat a sz.-udvarhelyi unitár. ekklézsiában. Kisgyörgy Sándortól
  • Szemelvények a maros-köri unitárius esperességi gyűlésből. Közli Kelemen István
  • Egyh. és isk. czélokra tett kegyes adakozások 1872-ben
  • Tartsafalvi ekklézsiánk. Ürmösi Kálmántól
  • A Dávid Ferencz-alapitvány. Ferencz Józseftől.
  • Néhány szó a Dávid Ferencz-alapitványról. Jakab E.
  • A Dávid Ferencz-alapitványhoz. Buzogány Árontól.
  • A Dávid Ferencz-alapitványra tett kegyes adományok
  • A szabédi ekklézsi részére tett kegyes adományok.
  • Belső emberek változása 1873-ban
  • Egy végrendelet
  • Angol hitrokonink aláírása a párisi és milanói atyafiak egyházi szükségeire
  • A gyermeki kegyelet nemes kifejezése.
  • A sz.-keresztúri egyházkör rendkívüli közgyűlése.
  • A küküllő-köri egyházkör gondoskodása a középületekről
  • Sz.-Gericzei egyház-községünk iskola-telek vásárlása.
  • Egyházi Főtanácsunk ez évi közgyűlése
 • VI. Könyvismertetések: Rajzok Erdély államéletéből a XVIII-ik században. S. A prot. theologiai könyvtár. F.
  • Szilády J. egyh. beszédei. F. Az egyh. reform. F. Prot. hittanhallgatók közlönye. Der Krypto-Katholicismus. S.
  • Der Kanzler Krell, ein Opfer des Orthodoxismus. S. Die Predigt der Gegenwart, S.
  • Verhandlungen d. 7. deutschen Protestantentages zu Leipzig. S
DC metaadatok
Cím:
KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1874
Kiadó:
Unitárius Egyház
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Vallás - Teológia, Társadalomtudomány, Irodalom
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása