Ugrás a tartalomhoz

Turul 1888 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló czikkek
  • Dr. Csánki Dezső: A Buzlay-czímer
  • Csergheő Géza: A valódi Buzlay-czímer (két czímerrajzzal)
  • Csergheő Géza: Néhány XV. századi czímerlevél (négy rajzzal)
  • Csoma József: Magyar sírkövek. I. Zsegrai sírkő. II. Lardus Tádé sírköve 1512. III. A Pálóczyak sírköve 1519. (négy rajzzal)
  • Csoma József: Magyar sírkövek. I. Bebek György sírköve 1371. II. Bebek László sírköve 1401. (három rajzzal)
  • Deák Farkas: Az alcsernátoni Damokos-családnemzedékrendje (egy czímerrajzzal)
  • Dudás Gyula: Egy múlt századbeli armális
  • F.: A csataji Tuczentaller-család (egy czímerrajzzal)
  • Ferjépataky László: A Petneházy-család XV. századi czímeres levelei. (Két közlemény, két színes czímermelléklettel és egy pecsétrajzzal)
  • Ferjépataky László: A Petneházy-család XV. századi czímeres levelei. (Két közlemény, két színes czímermelléklettel és egy pecsétrajzzal)
  • Ferjépataky László: A Leövey-család czímere 1453. évből (színes czímer-melléklettel)
  • Ferjépataky László: A gyöngyösi czímeres album
  • Dr. Karácsonyi János: Genus Brucsa
  • Dr. Karácsonyi János: Még egyszer Philippus de Sancto Geroldo
  • Dr. Komáromy András: Az Illéssy-család nemzedékrendje (egy czímerrajzzal)
  • Kropf Lajos: Captain John Smith. Egy adat a magyar heraldikához (egy rajzzal)
  • Ifj. Kubinyi Miklós: Egy XVI. és XVII. századi magyar czímer-album (hét czímerrajzzal)
  • Lehoczky Tivadar: Néhány ismeretlen czímeres levél
  • Majláth Béla: A Majláth-család nemzedékrendje (négy rajzzal)
  • Malczovich László: Adatok a czímertani egyszarvú történetéhez (kilencz képpel)
  • Némethy Lajos: Budapesten volt egyházi testületek pecsétjei (öt pecsétrajzzal)
  • Petrovay György: Adalék a Sárközyek nemzedékrendjéhez
  • Pór Antal: Philippus de Sancto Geroldo
  • Pór Antal: Kérdés László erdélyi vajda nemzetsége iránt
  • Schönherr Gyula: I. Lajos ismeretlen gyűrűspecsétje (három pecsétrajzzal)
  • Schönherr Gyula: A Mérey-család czímer-levele 1474-ből (színes czímermelléklettel)
  • Schönherr Gyula: Bihar vármegye levéltárában őrzött czímeres nemeslevelek
  • Szádeczky Lajos: Erdélyi czímeres nemeslevelek (egy czímerrajzzal)
  • Dr. Szendrei János: Homonna város pecsétnyomója a XV. századból (egy rajzzal)
  • Dr. Szombathy Ignácz: Szapáry vagy Szápáry? (Két közlemény)
  • Dr. Szombathy Ignácz: Szapáry vagy Szápáry? (Két közlemény)
  • Thallóczy Lajos: Az illyr czímergyűjtemények. (Két közlemény, tizennyolcz czímerrajzzal)
  • Thallóczy Lajos: Az illyr czímergyűjtemények. (Két közlemény, tizennyolcz czímerrajzzal)
  • Thaly Kálmán: A galánthai Esterházyak fraknai vonalának nemzedékrendjéhez
  • Thaly Kálmán: Az ináncsi Ebeczky-család nemzedékrendjéhez
  • Dr. Wertner Mór: Az Anjouk genealogiája, különös tekintettel a magyarországi ágra. (Két közlemény, egy tábla melléklettel)
  • Dr. Wertner Mór: Az Anjouk genealogiája, különös tekintettel a magyarországi ágra. (Két közlemény, egy tábla melléklettel)
 • II. Könyvismertetések
  • A Siebmacher-féle magyar és erdélyi czímergyűjtemény. Argus-tól
  • A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray-család oklevéltára. Kiadja gróf Sztáray Antal. Szerkeszti Nagy Gyula. Első kötet 1230-1296. Ismerteti Komáromy András (Egy pecsétrajzzal)
  • Monumenta Hungariae Historica. Magyar történelmi emlékek. Kiadja Kubinyi Ferencz. Második kötet. (Oklevelek hontvármegyei magán-levéltárakból. Első rész 1256-1399.) Ismerteti Majláth Béla
 • III. Kisebb rovatok
  • Tárcza
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • Deák Farkas† (1832-1888)
  • Szakirodalom
  • A Siebmacher-féle magyar czímeres könyv X., XI., XII. és XIII. füzetei
  • A Siebmacher-féle magyar czímeres könyv X., XI., XII. és XIII. füzetei
  • A Siebmacher-féle magyar czímeres könyv X., XI., XII. és XIII. füzetei
  • A gr. Sztáray-család oklevéltára
  • Zsófia, II. Béla király leánya
  • Magyar Nemzetgazdasági Zsebkönyv
  • Adatok az egri egyházmegye történetéhez
  • A magyar genealogiai irodalom 1887-ben
  • Magyarország bibliographiája 1712-1860
  • Adatok Somogymegye történetéhez
  • Az ál-Brankovicsok
  • A Dalmady-család története
  • A berlini Herold a magyar Siebmacherről
  • A Szápáry-család
  • Az illyr czímergyűjtmények
  • Új oklevéltárak
  • Bresslau H. oklevéltana
 • Melléklet a Turul 1888. évi folyamához
  • Pótlék Tagányi Károly nemesi jegyzékéhez. Közli: Pettkó Béla
DC metaadatok
Cím:
Turul 1888 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)
Kiadó:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása