Ugrás a tartalomhoz

Turul 1890 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

Ez a tartalom csak megfelelő jogosultsággal rendelkezőknek, vagy bizonyos ip címekről érhető el. Amennyiben Ön jogosult, kérem jelentkezzen be, vagy keresse az EISZ Irodát.
 • I. Értekezések és önálló czikkek
  • Id. Bay Ferencz: A ludányi Bay-család leszármazásához
  • Csergheő Géza: Az Apaffyak, Rhédeiek és Wesselényiek legrégibb ismert czímerei (két czímerrajzzal)
  • Csergheő Géza: Régi magyar sírkövek. Lazó János sírköve Rómában (egy sírkő rajzával)
  • Csoma József: Tarczay Tamás sírköve (egy rajzzal)
  • Csoma József: A "Guthay"-család czímere (egy czímerrajzzal)
  • Csoma József: Vajday György czímerlevele és a Hunt-Pázmán nemzetség czímere (színes czímermelléklettel és hét czímerrajzzal)
  • Doby Antal: Egy genealogiai tévedés helyreigazítása
  • Dudás Gyula: Bács-Bodrog vármegye czímere
  • Fejérpataky László: Berekszói Péter czímeres-levele 1448. évből (színes czímerrajzzal)
  • H. G. D.: A Rathold nemzetség czímere (egy táblamelléklettel és egy czímerrajzzal)
  • H. G. D.: A Divék-nemzetség leszármazási és czímer kérdéséhez
  • Dr. Karácsonyi János: Az Árpádház második elágazása
  • Dr. Karácsonyi János: Mese-e vagy valóság?
  • Majláth Béla: Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig: I. Sepere törzs (a Rásztokay és Szalay családok)
  • Majláth Béla: Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig: II. Bogomér nemzetsége (Szmrecsányi, Szentiványi és Baán családok)
  • Majláth Béla: Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig: III. Hauk Polku ivadékai (A Dettrich, Luby, Horánszky és Andreánszky családok)
  • Majláth Béla: Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig: IV. Zalók utódai (A Podhorányi család)
  • Majláth Béla: Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig: V. Serefel leszármazói: 1. A szentmiklósi és óvári Pongrácz család
  • Majláth Béla: Liptómegyei törzsökös családok 1526. évig: V. Serefel leszármazói: 2. A pottornyai és csáthi Pottornyay család
  • Nagy Gyula: Lazói János czímere (egy czímerrajzzal)
  • Nagy Imre: Kis-Károly király egy oklevele (egy melléklettel)
  • Noszlopy Tivadar: Az egyházas-nagyberzsenyi Berzsenyi család nemzedékrendi táblája 1559. évtől
  • Pór Antal: Az Osl-nemzetség története a XIII. és XIV. században (egy tábla melléklettel)
  • Dr. Schönherr Gyula: Nagybányai czímeres levelek
  • Soós Elemér: Micz bán eredete
  • Sváby Frigyes: XII. Lajos franczia király czímer adománya a Telegdiek részére (színes czímerrajzzal)
  • Dr. Szendrei János: Czímeres nemesi levelek Borsodvármegye levéltárában
  • Dr. Szendrei János: Wesselényi Ferencz pecsétgyűrűje (egy rajzzal)
  • Szerémi: Régi magyar sírkövek. Tapolcsányi János sírköve Kis-Tapolcsányban (egy sírkő rajzával)
  • Dr. Szombathy Ignácz: A nagy-emőkei és a győri Török család
  • Thaly Kálmán: Családtörténeti és genealogiai kalászatok. I. Gróf xxxx család
  • Thaly Kálmán: Családtörténeti és genealogiai kalászatok. II. Báró Heölgyi család
  • Dr. Wertner Mór: A fejedelmi Brankovicsok
  • Dr. Wertner Mór: Nemzetségisménk helyreigazításához. I. Genus xxxx Bouch bani
  • Dr. Wertner Mór: Álmos királyfi és családja
  • Dr. Wertner Mór: Szent László királynak orosz veje
 • II. Könyvismertetések
  • Palásthyak. 1. kötet. Kiadja Palásthy Pál. Budapest, 1890. Ismerteti dr. Komáromy András
  • Okmányok a Melczer család levéltárából. XIII. XIV. XV. század. Közli és kiadja Kellemesi Melczer István. Budapest, 1890. Ismerteti dr. Schönherr Gyula
  • A nagy-besenyői Bessenyey-család története. Írta és oklevéltárral ellátta Széll Farkas. Budapest, 1890. Ism. dr. Schönherr Gyula
 • III. Kisebb rovatok
  • Tárcza
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság ülései
  • Részletes kimutatás a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság alaptőkéjéről
  • Szakirodalom
  • A Siebmacher-féle magyar czímereskönyv XVIII., XIX., XX., XXI. füzetei
  • A Siebmacher-féle magyar czímereskönyv XVIII., XIX., XX., XXI. füzetei
  • A Siebmacher-féle magyar czímereskönyv XVIII., XIX., XX., XXI. füzetei
  • Emlék a Lónyay család múljtából
  • L'art héraldique par H. Gourdon de Genuillac (-rr)
  • Oesterreichisch-ungarische Wappenrolle, Altenburger Gusztáv-tól
  • Magyarország történelmi földrajza a Hunyadyak korában, írta dr. Csánki Dezső I. köt.
  • Régi magyar sírkövek (-rr)
  • A Deutscher Herold Dürer Albert származásáról (o)
  • Glossen zur Bosnischen Genealogie, dr. Wertner Mór-tól
  • A Czillei grófok birodalmi fejedelemsége (-rr)
DC metaadatok
Cím:
Turul 1890 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)
Kiadó:
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
Források:
Arcanum Adatbázis Kft.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Családtörténet - Helytörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása