Ugrás a tartalomhoz

História 2000-056

Glatz Ferenc , Kristó Gyula , Burucs Kornélia , Török József , Zsoldos Attila , Zsoldos Attila , Párizs Ágnes , Tóth Endre , Bikki István , Klaniczay Gábor , Csukovits Enikõ , Balogh Margit , Tegyey Imre , Párizs Ágnes , Kozma István , Sipos András , Sipos Péter , Sipos Péter , Mészáros Ernõ , Meskó Attila , Balogh Margit , Held József , Csapó Csaba , Kronstein Gábor , Kronstein Gábor , Párizs Ágnes

História

26. fejezet -

"Barátunk", Raszputyin

KRONSTEIN Gábor

„Barátunk” – Raszputyin

A cári család bizalmasa

Az utolsó Romanov cár II. Miklós (ur. 1896–1917) és felesége, Alexandra Fjodorovna (Alix hessen–darmstatti hercegnő, Viktória angol királynő unokája) nevezte így levelezésükben s naplóikban lelki támaszukat, bizalmasukat, Grigorij (Jefimovics) Raszputyint – még „Grigorij atya” halála után is. Hatását mutatja, hogy az 1919-ben kivégzett cári család minden tagja viselt testén valamilyen Raszputyin-ereklyét.

Kereskedéssel is foglalkozó gazdacsaládban született 1869-ben, a szibériai Pokrovszkojéban. Élete első szakaszában, 1897-ig apja földjén dolgozott, családot alapított. A félig analfabéta, kicsapongó életű muzsikot közvetlen környezetében megvetően csak „részeges Griská”-nak nevezték. Ezt követte „megvilágosodásá”-nak öt vándoréve. Raszputyin mint vándorszerzetes végiggyalogolta Oroszország számos vidékét. A hivatalos pravoszlávia mellett megismerkedett a népi (eretnek) pravoszlávia tanaival is. Meggyőződésévé vált, hogy a megrendült bizalmat a pravoszláv hitelvekben és a cári autokráciában úgy lehet helyreállítani, hogy kiválasztott személyek, igehirdetők, „szent emberek” közvetítésével közvetlen, misztikus kapcsolatot teremtenek az egyeduralkodó és a nép – a parasztság – között. Raszputyin e közvetítők közé sorolta magát. Meggyőződésében a cári bürokrácia és az arisztokrácia gyűlölete egyesült a hlisztek („önostorozók” – 17. században keletkezett szekta) tanításával, hogy az aszkétikus élet azzal teljesedik ki, ha kihívjuk a bűnt, esetleg el is követjük, majd bűnbánattal megtisztulunk.

Raszputyin is, mint számos hasonló szerzetes és prédikátor, belső hitének meggyőző kifejezésével erősítette maga körül a lélektani aurát. A sztarec jól ismerte a Bibliát és ismert sok korabeli egyházi művet. Ösztönösen helyesen ismert föl sok társadalmi jelenséget. Többek között a parasztság elfordulását a vallásos ideológiától, parázsló gyűlöletét, a paraszti életforma válságát s a belőle fakadó erkölcsi bomlást s – mindenekelőtt a „cár atyuskába” vetett archaikus bizalom felmorzsolódását.

Raszputyin nem volt szélhámos. Élete végéig tisztelte és szerette az uralkodópárt s gyermekeit. Magát Isten küldöttének tartotta, aki sikeres közvetítőként léphet föl a nép és az autokrátor között. Populista – népbarát? – önkényuralmat képzelt maga elé, ami a maga archaizmusában is csak a 19. századi szlavofilizmus egyéni – különös – változata volt.

Rendkívüli befolyásának a cári pár szokatlan lelkivilágában rejlik a magyarázata. II. Miklós jó és tiszta ember volt, de akaratgyenge. Olykor megátalkodottan makacs, máskor könnyen befolyásolható. Csak a feleségében bízott meg maradéktalanul. Világnézete autokrátori volt, természete nyárspolgári.

A cárné, aki férjénél műveltebb, erős akaratú és uralomvágyó asszony volt, sokáig feszültségben élt a vele ellenséges környezetben. Érzelmi labilitását csak fokozta, hogy négy lányt szült, majd amikor megszületett a trónörökös, titkolnia kellett, hogy fia vérzékeny. Férjével együtt a misztikában kerestek vigaszt. Várták azt a személyt, aki lelki támaszt nyújt nekik, megóvja a haláltól kisfiukat, és tanácsaival megerősíti a dinasztia helyzetét.

Több személlyel próbálkoztak, míg 1905 novemberében megismerték Raszputyint. Jelenléte megnyugtatta a beteg cárevicset. Kezdetben a cári család magánügyének tekintette kapcsolatukat Grigorij atyával, aki nem kért tőlük ellenszolgáltatást, (akkor még) puritán módon élt, és nem szólt bele a nagypolitikába.

A politikai elit hamarosan felismerte, hogy a sztarec közel áll az uralkodóhoz, és szűkebb családjához. Befolyását előbb a szélsőjobb, nemsokára az egyház reformerei, utóbb a reformkonzervatívok próbálták felhasználni. Még a bolsevikok is számoltak vele rövid ideig mint esetleges szövetségessel. A sztarecnek azonban nem volt válságos időkre szóló politikai programja. Híveivel rakta tele a Szent Szinódust, és növekvő befolyással volt a miniszterek kiválasztására. Ez a világháború kitörése után vált meghatározóvá, amikor a cár átengedte a polgári irányítást a feleségének.

Raszputyin fokozatosan visszatért fiatal éveinek duhaj, züllött életmódjához. Tudatosan provokálta ellenségeit, akik sorra belebuktak vádaskodásaikba. A sztarec 1913-ban lelki válságba került: megingott tanaiba és önmagába vetett bizalma. Megkezdődött átalakulása cinikus kalandorrá. Kalandor pénzemberek befolyása alá került. Egyre több megvesztegetést fogadott el. Csak a halála utáni vizsgálatokból derült ki, hogy e pénz nagy része elment két hadikórház finanszírozására, amelyeket a cárné és bizalmas barátnője tartott fenn.

Raszputyint 1916. december 18-ára virradóra gyilkolták meg. Gyilkosai között volt a cár egyik unokaöccse, egy másik nagyherceg, a cár unokahúgának férje, valamint a monarchista szélsőjobb egyik parlamenti vezetője. Tudott a készülő összeesküvésről a cári család több tagja, köztük az uralkodó nagynénje, két nagybátyja, s talán édesanyja is. A sztarec testét a Néva egyik mellékágából húzták ki. Több száz ember ment vizet meríteni a folyóból, hátha a vízzel együtt Raszputyin „ördögi” erejéből is merítenek.

Ma, amikor az irattárak már hozzáférhetők, tárgyilagosan lehet megítélni Raszputyint. Nem volt emblematikus jelentőségű személy, nem volt történeti méretű figura. Olyan epizódszereplő volt, aki átszármaztatott hatalma folytán még ha akart volna, sem lett volna képes diktátori hatalomra törni. A cári eszme lejáratásával lökést adott az orosz ortodox vallási civilizáció további gyengítésének.

Ezt a képet rajzolja meg a sztarecről új források felhasználásával Edvárd Radzsinszkij. Az eleven Raszputyin című könyve az idei könyvhétre jelent meg az Európa Kiadónál.