Ugrás a tartalomhoz

História 1983-02

Wellmann Imre , Demény Pál , Károlyi Mihályné , Rapcsányi László , Glatz Ferenc , Petneki Á ron , Dümmerth Dezsõ , Záborszky Miklós , Magyar Zoltán , Unger Emil , Koncz E. Katalin , Bíró Friderika

História

12. fejezet -

A Hatvany-Deutsch család. Genealógiai adattár

A Hatvany-Deutsch család

Genealógiai adattár

1879-ben Deutsch Bernát és Deutsch József hatvani előnévvel nemességet kaptak. 1897-ben kapott engedélyt a család a Hatvany-Deutsch kettős családnév viselésére. 1910-ben kapja a család a bárói rangot. A család 1911-ben kapott engedélyt a Hatvany-Deutsch kettős családnév elhagyására és a Hatvany név viselésére.

1. Deutsch Ábrahám

Kőszegről települt át Aradra, a híres dél-magyarországi gabonavidék központjába, ahol szatócsüzletet nyitott, s szövettel, gyapottal, gabonával és más terményekkel kereskedett. A napóleoni háborúk konjunktúrájának hatására figyelme a gabonakereskedelem felé fordult. Ezzel teremtette meg a későbbi hatalmas vagyon alapjait.

Deutsch Ábrahámnak 1 fia maradt: D. Ignác.

2. Deutsch Ignác (1803–1873). Abelsberg Teréz (1802–1863)x

Kezdetben apja szatócsüzletébe társult, majd különböző arisztokrata családoknál (pl. a gróf Zelenski családnál) kereskedő, hitelt nyújtó „házi zsidó”. A hazai biztosítási üzletág megteremtője: 1838-ban átvette az Assicurazioni Generali (Trieszt) biztosító társaság aradi képviseletének irányítását. 1844-ben az Aradi Első Takarékpénztár váltóbírálója. 1848–49-ben nemzetőrként részt vesz a szabadságharcban. Felesége szintén vagyonos terménykereskedő családból származott. 1856-ban Pest város magisztrátusától nagykereskedői jogokat kapott Bernát fiával, mint társával együtt. A cég induló vagyonához (30 000 Ft) 20 000 Ft-tal járult hozzá. Az 1850–60-as években több vasútépítés fővállalkozói (pl. Kassa – Odenberg, Munkács – Beszkid vonalak). Részt vesznek az 500 000 Ft tőkével induló Concordia Gőzmalom alapításában. Vagyonát földbirtokvásárlásba fektette. Hagyatéki leltára szerint több mint 10 000 hold birtoka volt. Ez jelentette a család malom-, majd cukoriparhoz kapcsolódásának bázisát. 1867-ben 460 000 Ft-ért megvette a hatvani uradalmat (4255 hold) az egykori Grassalkovich kastéllyal együtt. Vagyona halálakor:

összes hagyaték 2 371 570 Ft

tiszta hagyaték 1 936 703 Ft

üzleti vagyon 1 301 092 Ft,

azaz a hagyaték 54,86%-a

ingó vagyon az összes hagyaték 57,83%-a

ingatlan vagyon

az összes hagyaték 42,17%-a.

D. Ignácnak 2 fia D. József (3), D. Bernát (4) és 2 leánya D. Róza (5) és D. Ernestine (6) maradt.

3. Deutsch József (1824–1903)

Krieshaber Paula (1833–1899)

1864-ben vállalkozó szellemű kereskedők 250 000 Ft alaptőkével üzembe helyezték az Első Budai Gőzmalmi Társulatot. A vezetőségben a Weisz és Brüll család mellett a Deutsch céget D. József képviselte.

A 70-es években igazgatósági tagja az Első Budapesti Gőzmalom Rt-nek, de a „Deutsch Ig. és Fia” közkereseti társaságban nem szerepelt a neve.

1879-ben hatvani előnévvel Bernát testvérével együtt nemességet kaptak. Lehet, hogy e nemességet a Bosznia-Hercegovina okkupációja (1878) során a hadseregnek nyújtott támogatásukért adományozták nekik, de az is lehet, hogy egyszerűen csak vásárolták.

Deutsch Józsefnek 2 fia D. Sándor (7), D. László (9) és egy leánya Hermina (8) maradt.

4. Deutsch Bernát (1826–1893) Wejsz Laura (1837–l 904)

15 éves korától apja üzletében dolgozott, de a kereskedelmi törvény (1840. XVI. tc.) értelmében cégjegyzésre csak 20 éves korától volt jogosult. 1856-ban mint apja társa, nagykereskedői jogot kap. A cég induló vagyonához (30 000 Ft) 10 000 Ft-tal járult hozzá. Az 1873-as tőzsdekrachot és hitelválságot meglovagolva a cég forgalma jelentősen ugrik. 1879-ben pl. a Concordia Gőzmalom – melynek alaptőkéje ekkor már 1 150 000 Ft – majdnem összes részvényét a Deutsch család vallhatta magáénak. 1882-ben már Bernát az alelnök, ő az Osztrák Nemzeti Bank pesti fiókjának és a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak a váltóbírálója, igazgatósági tagja a Magyar Jelzáloghitelbanknak, az Egyesült Budapesti Fővárosi Takaréknak és a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-nek. 1888-ban földbirtokos megjelöléssel 6915 Ft adóval szerepel a főváros legnagyobb adófizetői között. 1881-ben a Deutsch, Kohner és Brüll cégek megvásárolják a csődbe jutott nagy-surányi cukorgyárat. A gyár 1882-ben Bernát elnökletével, 4,5 millió Ft alaptőkével kezdi meg a termelést. 1888–89-ben cukorgyárat alapítanak a család hatvani birtokán, majd 1893-ban Sárváron és Oroszkán. 1893. október 26-án hunyt el.

Vagyona halálakor:

összes hagyaték 4 391 653 Ft

tiszta hagyaték 4 379 598 Ft

üzleti vagyon 4 200 080 Ft,

az összes hagyaték 95,63%-a

ingó vagyon

az összes hagyaték 95,80%-a

ingatlan vagyon

az összes hagyaték 4,20%-a.

Deutsch Bernátnak hét gyermeke maradt: József (10), Emma (11), Adél (12), Károly (13), Béla (14), Irén (15), Janka (16).

5. Deutsch Róza (1829–1915)

Koppély Adolf (Gyermekeik: Ilka, Berta, Theresa, Aranka, Géza)

6. Deutsch Ernestine

Brüll Sámuel (1825–1874) (Gyermekeik: Malvin, Ida, Theresa)

10. Hatvany-Deutsch József (1858–1913)

Laczko Fanny (r888–1964)

A bécsi Hochschule für Bodenkulturban tanult. 1884-től társtulajdonosa a „Deutsch Ig. és Fia” cégnek. 1888-tól a hatvani cukorgyár vezetője. A cukoripar helyzetéről gyakran jelentek meg cikkei a hazai sajtóban. Apja halála (1893) után unokatestvére és sógora, Sándor üzlet társa.

1910-ben bárói méltóságot kapott, ugyanezen évtől volt a főrendiház tagja. 1913. június 30-án halt meg. Vagyona

halálakor:

összes hagyaték

9 349 859 Ft (18 699 718 K)

tiszta hagyaték

8 848 633 Ft (17 697 267K)

üzleti vagyon

8 752 622 Ft (17 505 324K)

(az összes hagyaték 93,6 1 %-a)

ingó vagyon

az összes hagyaték 96,06%-a)

ingatlan vagyon

az összes hagyaték 93,61%-a

Hatvany-Deutsch Józsefnek négy gyermeke maradt: Lily (20), Endre (21), Antónia (22) és Bernát (23).

11. Hatvany-Deutsch Emma (1858–1901)

12. Hatvany-Deutsch Adél (1861–1927)

br. Schossberger Nándor

Férje tornyai br. Schossberger Zsigmond nagybirtokos (Tura: 26 000 kh) és nagykereskedő fia.

13. Hatvany-Deutsch Károly

(1863–1944)

Csányi Renée (Gyermekeik: Mariann, János)

1890 lett a családi vállalkozás (Deutsch Ignác és fia cég) tagja. 1903-ban igazgatósági tagja volt többek között a Nagy-Surányi Cukorgyár és Finomító Rt-nek, a Vas megyei Cukorgyárnak és a Concordiának, 1913-ban a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, a Forgalmi Bank Rt. és a Hungária Bank Rt-nek. 1921-ben 16,38%-kal, 1933-ban pedig már 20%-kal részesedett a „Deutsch Ig. és Fia” cég jövedelméből.

14. Hatvany-Deutsch Béla

(1866–1933)

Taussig Klára /Gyermekeik: Pál (1900–), Péter (1903–1936) 1897-től tagja a „Deutsch Ig. és Fia” közkereseti társaságnak. 1913-ban ő is igazgatósági tagja volt a családi érdekeltségekhez tartozó hatvani, nagy-surányi és oroszkai cukorgyáraknak és a Kassa–Odenbergi vasútnak. Ezen kívül három osztrák cukorgyár, valamint az Osztrák–Magyar Bank igazgatóságában is helyet foglalt. 1921-ben 20,97%-kal részesedett a családi vállalkozásból. Bécsben éltek.

Felesége az osztrák állami vasutak vezérigazgatójának leánya.

15. Hatvany-Deutsch Irén

(1867–1880)

16. Hatvany-Deutsch Janka

(1874–?)

br. csetei Herzog Mór Lipót. Férje a fia volt br. csetei Herzog Péternek, a Victoria Gőzmalom Rt. főrészvényesének, a század egyik legnagyobb terménykereskedőjének.

7. Hatvany-Deutsch Sándor

(1852–1913)

1. Hatvany-Deutsch Emma

(1858–1901)

2. Amberg Ottilia (1817–)

Fiatal korában egy berlini bankban gyakornok. 1873-ban részt vett a családi cég vállalkozásaiban. 1877-ben lett cégvezető. 1893–1913 között a Nagy-Surányi Cukorgyár elnöke. 1879-től társtulajdonosa a „Deutsch Ig. és Fia” cégnek. Apjával és nagybátyjával részt vett a gabona-, majd cukoripari alapításokban. 1894-ben elnöke lett a Cukorgyárak Országos Szövetségének. A család bankérdekeltségei folytán a századfordulón a 32 milliós alaptőkéjű Hazai Bank alelnöke, valamint a Pesti Hazai Első Takarékpénztár és a Budapesti Giro- és Pénztáregylet igazgatósági tagja. (1904-ben már szinte mindegyik budapesti nagybank igazgatóságában ott voltak a család tagjai.)

A bankok és cukorgyárak mellett két nagy gőzmalom fő részvényese. 1902-ben Chorin Ferenccel megalapította a hazai iparosok érdekvédelmi szervezetét, a Gyáriparosok Országos Szövetségét. 1903-ban tagja lett a főrendiháznak. 1910-ben bárói méltóságot kap.

A családi birtokok jelentős részét az ő nevén tartották nyilván, mint ahogy a nagybátyja (Bernát) és apja (József) közti munkamegosztásban is apja kezelte a birtokokat. Az összterületet tekintve 1911-ben az arisztokrata birtokosok között a 75., a „friss arisztokraták” közül azonban senki nem előzte meg. A birtokok elsősorban a cukorgyárak répaszükségletét voltak hivatva kielégíteni, de az újabb gyáralapításokban (Erőtakarmánygyár, Hatvani Növénynemesítő Rt. stb.) is a kiterjedt földbirtok szolgált bázisul. Halála előtt néhány héttel másodszor is megnősült. 1913. február 18-án hunyt el. Vagyona halálakor:

összes hagyaték

10 300 365 Ft (20 600 730 K) tiszta 9 429 350 Ft (18 858 700 K)

ingó vagyon

az összes hagyaték 88,31%-a

ingatlan vagyon

az összes hagyaték 11,69%-a

Hatvany-Deutsch Sándornak 2 fia Lajos (17), Ferenc (18) és 1 leánya Irén (19) maradt.

8. Hatvany-Deutsch Hermina (1854–1924)

zempléni Moskovitz Geyza (1851–1913) Gyermekeik: István, Amália (Lesznai Anna). A férj apjától, Moskovitz Mórtól, id. gr. Andrássy Gyula háziorvosától örökölt 4000 holdas birtokon éltek a Zemplén megyei Körtvélyesen.

9. Hatvany-Deutsch László (1856–1880)

Tüdőbajban halt meg 24 éves korában.

17. Hatvany Lajos (1880–1961)

Író. Formálisan 1916-tól tagja a cégnek, de az októberi forradalomban való részvétele miatt a család félti az üzletet és Hatvany Lajosnak végkielégítést ad. Ez 1921-ben 9% volt.

18. Hatvany Ferenc (1881–1958)

Festő. Tanulmányait Budapesten Fényes Adolfnál és Bihari Sándornál, majd Nagybányán és Párizsban végezte. Éveket töltött Olaszországban, Németországban és Spanyolországban. 1916-tól formálisan tagja a cégnek. 1921-ben 11% a részesedése.

19. Hatvany Irén (1885–1944)

Hirsch Albert

Férje 1910-ben lett a közkereseti társaság tagja, s 1913-ban több, a cég érdekeltségéhez tartozó részvénytársaság igazgatóságában foglalt helyet. 1921-ben Hirsch Albert 5, Hatvany Irén pedig 9%-kal, 1933-ben 6,3 ill. 10,8%-kal részesedtek a családi vállalkozásból. Irén Auschwitzban halt meg.

20. Hatvany Lily (1890–?)

1. br. Madarassy Beck Gyula

2. Tószeghy Imre.

Író. Első férje bankár, de hamarosan elváltak. Második férje a szeszgyáros Freund családból származott.

21. Hatvany Endre (1892–?)

1916-ban lett a „Deutsch Ig. és Fia” cég társtagja. Ő kezdeményezte az 1920-as évek végén a hatvani Paradicsomkonzervgyár létrehozását. Főrendiházi tag volt.

22. Hatvany Antónia (1894–?)

Építészetet tanult, majd Amerikába emigrált. A New York-i ügyvédi kamara főtitkára volt.

23. Hatvany Bernát (1900–1980)

Vegyészetet, majd kereskedést tanult, de mindkettővel felhagyott. A Concordia malomban dolgozott. 1939-ben emigrált. Orientalista. Ázsiai utazásokat tett s megírta a kínai kérdés történetét is. Magyarra fordította és magyarázatokkal ellátva Münchenben kiadta a Tao-te king című filozófiai költeményt. 1980-ban halt meg Párizsban.

(Az adattár Koncz E. Katalin „A hatvaniaktól a Hatvanyakig” c. kismonográfiája alapján készült.)