Ugrás a tartalomhoz

História 1987-056

Engel Pál , Mályusz Elemér , Kosáry Domokos , Sipos Péter , Horváth Zsolt , Szabó Róbert , Pótó János , Polikarpov, V. , Szamszonov, Alexander Mihajlovics , Béres Katalin , Sipos András , Örvös Lajos , Polónyi Péter , Szabó Miklós , Glatz Ferenc , Kovács Éva , Stefány Judit , Takács Péter , Petõ Iván , Burucs Kornélia , Menyhárt Lajos , Vida István , Benda Kálmán , Sas Péter , Siklós András , Hidas Péter , Bölöny József

História

10. fejezet -

Születésnapok anatómiája. Zala, 1949, 1952. Sztálin és Rákosi születésnapja

BÉRES Katalin

Születésnapok anatómiája

Zala, 1949, 1952

Sztálin 70 éves

1949. október 23-án jelent meg a kormány felhívása az ország népéhez, hogy készüljenek a „dolgozó emberiség bölcs vezére és tanítója, a magyar nép nagy barátja”, Sztálin 70. születésnapjának méltó megünneplésére. A nagy nap tiszteletére a SZOT és a Ganz gyár dolgozói országos munkafelajánlási mozgalmat indítottak el, amelyhez természetesen Zala megye üzemei, vállalatai is csatlakoztak.

„Elsőként a nagykanizsai üzemek – Magyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT), Magasépítési Nemzeti Vállalat, Kefegyár, Csepeli NV kanizsai fiókja – tettek munkafelajánlást, de a kampányból nem maradhattak ki a megye többi iparvállalatai sem, így pl. a Balaton-felvidéki kőbányák, az egerszegi kisüzemek, sőt csatlakoztak a falvak, a hivatalok, az iskolák és a társadalmi szervezetek is.

A munkafelajánlások legtöbbje azt tartalmazta, hogy a hároméves tervet teljesítik, idő előtt teljesítik, illetve bizonyos százalékkal túlteljesítik. A MAORT pl. 10%-os tervtúlteljesítést vállalt; a Tejért NV azt ígérte, hogy szeptember 21-ére teljesíti hároméves tervét, ezen felül december 21-ig 3 millió liter tejet dolgoz fel; a zalaegerszegi Magasépítő NV felajánlotta, hogy a lakáshiány enyhítésére december 21-ig nyolc kislakást épít fel. A falvak mindenekelőtt az őszi munkák határidő előtti befejezésére tettek ígéretet.

Hogy a felajánlásokat teljesíteni tudják, mindenütt munkaversenyeket hirdettek a brigádok között, sőt ekkor bontakozott ki a megyében az egyéni munkaverseny (Sztahanov)-mozgalom. Egy-egy üzem legjobb dolgozója versenyre hívta ki egy másik üzem legjobb dolgozóját: pl. a zalaegerszegi Magasépítő NV kőművese, Sz. I. felmenő falazásnál 1210%-os teljesítményt ért el, míg nagykanizsai versenytársa, B. P. 1183%-ot.

Felajánlások: több mozijegy, jobb osztályzat

1949. december 11-én a Zala című napilapban az alábbi felhívás jelent meg: „Tisztában vannak dolgozóink azzal, hogy a legnagyobb és legszebb, amit adhatunk Sztálin elvtársnak: új győzelem a termelésben. Készüljenek hát Zala megye dolgozói és érjenek el olyan teljesítményeket december 21-én, amilyet még soha… Előre hát Zala megye dolgozói, Pártunk és Rákosi elvtárs irányításával erősítsük újabb győzelmekkel a békefront ránk eső szakaszát.” A felhívás nyomán december 21-ére mindenütt sztálini műszakokat szerveztek, amire újabb brigád- és egyéni felajánlásokat tettek a dolgozók. V. Gy. zalahalápi kővágó felajánlása pl. így hangzott: „Örömtől eltelve vettem tudomást arról, hogy a nagy ünnepet, a mi szeretett Sztálin elvtársunk születésnapját mi, bányaipari dolgozók is sztálini műszakkal ünnepelhetjük. Az Ő születésnapja előtt arra gondolok, hogy Neki köszönhetjük függetlenségünket, szabadságunkat, szebb életünket. Úgy érzem, hogy ezt a napot teljesítményem fokozásával ünnepelhetem meg a legméltóbban, ezért az eddigi 240 százalékos teljesítményem helyett 300 százalékot vállalok sztálini műszakra. Ezzel a teljesítményemmel a Szovjetunió és annak bölcs vezére, Sztálin elvtárs iránti hűségemet és ragaszkodásomat akarom kifejezni, egyben a béketábort is erősítem.”

A MAORT kanizsai üzemének versenytársa a bázakerettyei üzem volt. A sztálini műszak alatt állandó összeköttetést tartottak fenn, folyamatosan figyelték a verseny állását. A helyi sajtó szerint ezen a napon minden dolgozó 100% felett teljesített, s páratlan eredmények születtek a „munka frontján”.

Nemcsak az ipari munka területén történtek felajánlások. A zalaegerszegi posta dolgozói elhatározták, hogy december 21-ig megtanulják Sztálin életrajzát. „Az önéletrajz tökéletes megismerése terén versenyre hívták ki Vas, Zala, Moson-Győr és Veszprém megye postásait. Sztálini munkaverseny indult a megye filmszínházaiban is a szovjet filmek népszerűsítéséért. A nagykanizsai Városi Mozi 25%-os nézőszám emelkedést vállalt, s ezt 267%-ra teljesítette, míg a zalaegerszegi 25 helyett 48%-kal emelte a látogatottságot.

A tanulásban a megyeszékhelyi Jókai úti általános iskola hirdetett tanulóversenyt, hogy jó munkával köszöntsék „minden úttörő példaképét, békénk, fejlődésünk, jövőnk nagy harcosát, Sztálin pajtást”. Az egyéni vetélkedésre többek között jelentkezett P. F. 5. és P. L. 7. osztályos tanuló is.

A hivatalokban a gyors és udvarias ügyintézésre tettek ígéretet; a megyeházán vállalták, hogy december 21-ig egyetlen hátralékos akta sem lesz.

A pártszervezetek a létszám emelését és az elméleti képzettség fejlesztését tűzték ki célul. A nagykanizsai karhatalmi század december 21-ére mintaszázad akart lenni, ezért bevezették a pontozóbizottság intézményét.

A munkaversenyekkel párhuzamosan folyt a születésnapi ünnepségsorozat előkészítése.

Mindenütt ajándékokat készítettek Sztálinnak, amelyeket elküldtek a budapesti, Műcsarnok-beli országos kiállításra. Az MDP nagykanizsai városi bizottsága a kanizsai szabadságszobor kicsinyített mását, a megyei MNDSZ egy népi motívumokkal hímzett hatalmas vörös csillagos terítőt küldött ajándékba.

A falvakat agitátorok és népnevelők járták, hogy „tudatosítsák minden dolgozóban a nap jelentőségét”. A sajtó kis színes cikkeket közölt arról, hogy a családok miként készülnek december 21-ére, hogyan dekorálják ki és teszik ünnepivé a lakást. A könyvesboltokban megnőtt a kereslet a Sztálin-életrajz iránt, de keresett volt még a Bolsevik Párt történetének olcsó kiadása (Kratkij kursz) és Lenin válogatott művei is. Novemberben jelent meg Sztálin műveinek első kötete, a születésnapra került a boltokba a második.

A nagy készülődés megihlette a helyi rímfaragókat is; a születésnap alkalmából készült műveik legjavát a sajtó is közölte. Most. T. I. parasztköltőt idézzük:

S hol már annyi a dolgozók jutalma

Amennyit munkája után illet,

Ahol már mindenki számára

Szent jogot alkot az élet,

Ahol már a szellem mécsese

Mindenkinek egyformán ragyoghat, – Sztálin! – dicsér ott a nép,

S boldogan emeli magasra lobogódat.

Engedd, hogy elküldjem dalom

Nagy bolsevik honod jelé,

Hogy dicső alkotásaidért

Áldást hintsen őszülő fejedre.

S köszöntse bölcs Vezér

Béke szózatú, drága neved

Melynek. hallatára glóriát zúg

Észak, Dél s távol Napkelet.

Az ünnep előtti héten a Zala című napilap közölte az erre az alkalomra kiadott jelszavakat. Ezek közül néhányat idézünk: „Üdvözöljük népünk felszabadítóját, a nagy Sztálint!”; „Éljen Sztálin, a szocializmus és a kommunizmus diadalmas építője!”, „Üdvözöljük népünk felszabadítóját, tanítóját és barátját: A nagy Sztálint!”.

December 21-e előtt néhány nappal az üzemekben dekorációs versenyt hirdettek, munka után díszítették fel a műhelyeket, irodákat. A sajtó továbbra is ösztönözte a lakosságot a házak feldíszítésére. A falakra vörös és nemzetiszínű drapériát vontak, amelyre Sztálin műveiből vett idézeteket, jelszavakat tűztek, a kirakott Sztálin-portrékat fenyőgallyakkal övezték. Az MDP megyei bizottságának székházát a „nagy tanító” két és fél méter magas portréja díszítette.

Ünnepségek

Az ünnepségeket általában a helyi Magyar–Szovjet Társaságok (MSZT) szervezték. Nagyobb ünnepségsorozatot Zalaegerszegen és Nagykanizsán rendeztek, de megyeszerte megemlékeztek a születésnapról.

Zalaegerszegen december 18-án szovjet képkiállítással kezdődött az ünnepség. 20-án este a Szabadságharcos Szövetség, a honvédség, a rendőrség és a SZIT vezetésével a város ifjúsága fáklyás-felvonulást rendezett. A születésnapon a sztálini műszakok után, este 6 órakor vette kezdetét az Arany Bárány nagytermében, a Városi Népfrontbizottság ünnepi díszközgyűlése. A szovjet és a magyar, himnusz elhangzása – után S. J. az MDP városi titkára szónokolt. Beszédében azt hangsúlyozta „hogy Sztálin elvtárs követendő példaképe minden magyar dolgozónak és nevével a szocializmus sziklaszilárd bevehetetlen várát építjük a megyeszékhelyen is”. A beszéd alatt Sztálin nevének említésekor …elemi erővel tör fel az ujjongó lelkesedés…: Éljen Sztálin, Éljen a Párt! Megvédjük a békét!” – harsogta az ünneplő közönség. A szónoklat után kultúrműsor következett, ahol a Sztálin-kantáta elhangzása után a Szovjetunió népeinek dalaiból, táncaiból adtak elő a helyi amatőr csoportok. Végezetül a MAORT-dalárda elénekelte Zsdanov: Sztálini aratás, Koszeckij: Zengj Sztálinról dalt és Alekszandrov: Kalinka című művét. Az ünnepség után sem oszlott szét a közönség, hanem közösen meghallgatták az Operaházból közvetített rádióműsort. A nap fontos eseménye volt még a városban, hogy kisebb ünnepség keretében beköltözött otthonába az a nyolc munkáscsalád, akiknek házát a sztálini munkaverseny keretében építették fel.

Nagykanizsán még az egerszeginél is nagyobb ünnepségsorozatot tartottak. December 17-én és 18-án díszhangversenyt rendezett az MSZT helyi csoportja és a MAORT Jószerencsét dalköre. 20-án délután az ifjúság ünnepségére került sor a szakszervezeti székházban.

A születésnapon díszközgyűlést tartott a városi képviselőtestület, s ünnepi jegyzőkönyvben örökítették meg a rendkívüli eseményt. Ekkor avatták fel a Magasépítő NV kultúrhelyiségét, ekkor kerültek fel az átkeresztelt Fő út sarokházaira az új utcanévtáblák. A Városi Moziban, bemutatták a Lenin októbere című filmet. A rendőrségen a sokgyermekes rendőröknek ajándékokat, ruhát, cipőt osztottak.

Az újság szerint mintegy 15 ezer ember vett részt az esti nagygyűlésen. A nők piros kendőt kötöttek a fejükre, a MAORT dolgozóinak gomblyukában piros rózsa (!) virított, a felvonulók fáklyákat tartottak kezükben.

A nagygyűlés este 6 órakor a szovjet hősi emlékmű megkoszorúzásával kezdődött. Az emlékmű előtt óriási vörös csillagban Sztálin portréját helyezték el. A koszorúzás után a tömeg a Sztálin útján felállított emelvényhez vonult, ahol L. D. MDP megyei titkár ünnepi beszédét hallgatta meg, aki kiemelte, hogy „a magyar nép Sztálin elvtársban felszabadítóját és barátját ünnepli, tudja népünk, hogy mindent neki köszönhetünk”. A nagygyűlés végeztével: a szakszervezeti székházban az MSZT kanizsai csoportja műsoros estei rendezett, ahol orosz népdalokon kívül kortárs szovjet költők versei hangzottak el.

A Sztálin 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségsorozat záróakkordjaként december 24-én Zalaegerszegen, a megyeház nagytermében Sztálin harcos élete címmel kiállítás nyílt.

Rákosi 60 éves

1952 márciusában Rákosi Mátyás 60. születésnapjának megünneplése már korántsem ilyen lelkes hangulatban folyt le; maga az ünnepségsorozat is jóval szerényebb volt, mint 1949-ben. Nem neveztek el utcát Rákosiról, nem hirdettek díszítési versenyt, verset is csak az úttörők írtak róla. Természetesen az ötvenes években oly gyakori munkafelajánlási verseny ez alkalommal sem maradhatott el.

Ismét felajánlások: több fedeztetés, jobb adófizetés

Január közepétől jelentek meg a Zala című lapban azok a tudósítások, melyek az üzemek, gyárak, tszcs-k, egyéni gazdálkodók, diákok felajánlásait tartalmazták. Az iparban dolgozók az ötéves terv harmadik évének idő előtti teljesítését, illetve túlteljesítését vállalták, valamint azt, hogy megszilárdítják a munkafegyelmet, „melegváltással” biztosítják a 8 órás munkaidő teljes kihasználását, takarékoskodnak a nyersanyaggal, növelik a gépek élettartamát és csökkentik a selejtet. A lovászi Kőolajtermelő és Mélyfúró Vállalat dolgozói felajánlásukat levélben is megírták Rákosinak: „Tudjuk, hogy nagyobb örömet szerezni Rákosi elvtársnak nem tudunk, mint hogy termelvényeinkből többet és jobbat adunk, a szocializmus építését előbbre visszük, mellyel hozzájárulunk feszített ötéves tervünk sikeres befejezéséhez. Jobb és több munkánkkal, amit szeretett Rákosi elvtárs születésnapjára felajánlunk – itt, Titóék szomszédságában –, az imperialisták előretolt hadállására mérünk kemény csapást!” A zalaegerszegi vasúti dolgozók a személyszállító vonatok késésének 3% alá csökkentésére tettek ígéretet; ezzel a vállalással kívántak csapást mérni a béke ellenségeire, választ adni „Tito és bandája aljas provokációira”. Jelszavuk volt: „Harc minden percért!” És így sorolhatnánk a nagykanizsai fűtőházi munkások „Takaríts meg ma több szenet, mint tegnap!” mozgalmát, vagy a vasúti gépjavítók által elindított „Járj ma jobb mozdonnyal, mint tegnap!” mozgalmat, amellyel a mozdonyok élettartamát kívánták meghosszabbítani.

A születésnapot – március 9. – megelőző héten indult az ún. Rákosi-hét, ami gyakorlatilag újabb munkafelajánlásokat jelentett. A falvak lakossága – a sajtó beszámolói szerint – csatlakozott a kampányhoz azzal, hogy első negyedévi adóját határidőre kifizeti, s túlteljesíti tojás- és baromfibeadási kötelezettségeit. Egy háromholdas baki gazda felajánlotta, hogy a község egyes területein ismerteti a lakossággal, miszerint „…nagy jelentősége van országos viszonylatban is, ha a dolgozó parasztság eleget tesz a beadásoknak”.

Az Egervári állami Gazdaság főkertésze a gyümölcstermés 80%-ának pajzstetűmentességére tett ígéretet. A mikosdpusztai apaállat-gondozói tanfolyam hallgatói március 9-ig elkészítették a fedeztetési tervet és rendszeresítették az egy ivarzási idő alatti kétszeri fedeztetést, mellyel a vemhességi százalékot és a szaporaságot kívánták fokozni.

A pártszervezetek létszámemeléssel készültek március 9-ére. A lovászi Kőolajtermelő Vállalatnál a felajánlások teljesítése közben „megfeledkeztek” a pártépítésről (mindössze 15 fővel nőtt a létszám), ezért a mulasztást helyrehozandó a munkában kitűnt dolgozókat automatikusan felvették az MDP-be.

Búcsúszentlászló község pártszervezete az MSZT-be szervezte a falu lakosságát – március 9-ig 40%-os szervezettséget akartak elérni.

A zalalövői MSZT szervezet levélben írta meg felajánlását Rákosi Mátyásnak: „Tudjuk azt, hogy Rákosi elvtársat szeretni egyet jelent a párt útmutatásának követésével, és ez egyet jelent azzal, hogy szeretjük a Szovjetuniót, felszabadítónkat.” Ezért vállalták, hogy március 9-ig 200 új tagot szerveznek be a helyi MSZT-be, új szervezeteket hoznak létre és a szovjet kultúra állandó ismertetésével nevelik a zalalövői dolgozókat a szocialista gondolkodásra.

Az ünnep

Az ünnepet megelőző este Zalaegerszegen a fellobogózott és Rákosi képeivel díszített Kossuth Lajos utcán fáklyás felvonulást tartottak, amelyen részt vettek a párt, a tanács, a rendőrség, az üzemek és hivatalok dolgozói. A felvonulás után a járási kultúrotthonban a Megyei Tanács Szakszervezeti Bizottsága, a Munkaerő Tartalékok Hivatala, a zalaegerszegi és a nagykanizsaii ipari iskola tanulói közös műsort adtak elő. L. I. hegedűszólója, a népművelési osztály rigmusfaragó brigádja által előadott Rákosi-köszöntő és a Számonkért kulák című jelenet voltak a legnépszerűbb műsorszámok.

Az MDP Zala megyei Bizottsága külön ünnepelte meg a születésnapot. A pártiskolán megtartott összejövetelen T. I. szervező titkár méltatta „Rákosi elvtárs harcos életének eredményeit. A szónoklatot műsor követte, s a „kultúrcsoportok tudásuk s a szocialista kultúra legjavával ünnepelték Rákosi elvtárs 60. születésnapját”.

Másnap, március 9-én délelőtt a zalaegerszegi járási tanács kultúrtermében Kiss Károly, a Politikai Bizottság tagja tartott ünnepi beszédet „lelkes érdeklődés közepette”. A helyi pártszervezet részéről V. F., a városi pártbizottság titkára köszönte meg a beszédet „fogadva, hogy itt, Tito szomszédságában Zalaegerszeg népe még keményebb, még harcosabb kiállással küzd a békéért”.

Nagykanizsán az ünnep előtti napon a pártszervezetekben és az üzemekben ünnepi pártnapokat tartottak. Március 9-én délután a kanizsaiak mozgalmi dalokat énekelve vonultak a városi pártbizottság, majd a (volt) kaszinó elé, melynek nagytermében Kiss Károly mondott ünnepi beszédet – ezt is műsor követte.

A megye minden nagyobb községében megemlékeztek a születésnapról. A méltató beszédeket a megyei pártbizottság kiküldött előadói tartották.

A Rákosi Mátyás születésnapja alkalmából rendezett ünnepségsorozat ezzel be is fejeződött. A következő napokban újabb munkaverseny-sorozat indult – immár április 4-e tiszteletére…