Ugrás a tartalomhoz

História 1987-056

Engel Pál , Mályusz Elemér , Kosáry Domokos , Sipos Péter , Horváth Zsolt , Szabó Róbert , Pótó János , Polikarpov, V. , Szamszonov, Alexander Mihajlovics , Béres Katalin , Sipos András , Örvös Lajos , Polónyi Péter , Szabó Miklós , Glatz Ferenc , Kovács Éva , Stefány Judit , Takács Péter , Petõ Iván , Burucs Kornélia , Menyhárt Lajos , Vida István , Benda Kálmán , Sas Péter , Siklós András , Hidas Péter , Bölöny József

História

29. fejezet -

Spanyol király Magyarországon, 1908, 1937

FIGYELŐ

BÖLÖNY József

Spanyol király Magyarországon

1987. július 6-án Magyarországra érkezett a spanyol királyi pár. A hivatalos közlemények kiemelték, hogy I. János Károly személyében először járt spanyol államfő Magyarországon. A tévedésre olvasói levél hívta fel a figyelmet egyik napilapunkban, utalva XIII. Alfonz 1908. évi magyarországi látogatására. A szerkesztői helyreigazítás azonban ismét tévedett, amikor e látogatást magánjellegűnek nevezte. E jelzővel legfeljebb a spanyol király 1937. évi látogatását illethetjük. Ennek igazolására álljon itt a két uralkodói látogatás leírása.

Az 1908. október 1-jén a Nyugati pályaudvarra érkezett spanyol királyi pár fogadtatására egyszerű udvari fogaton hajtatott át Ferenc József az állomásra, spanyol tábornagyi egyenruháján a legmagasabb spanyol rendjelekkel, oldalán Ferenc Ferdinánd trónörökössel. Az udvari vonat, a spanyol himnusz hangjai mellett gördült be az üvegfedél alá és állt meg a király és kísérete előtt. A király kezet szorított a vonatról lelépő spanyol királlyal, és kétszer megcsókolta őt. A királyné előtt mélyen meghajolt, és őt is megcsókolta, majd az akkor 26 éves Mária Annunziáta főhercegnőt vezette a királynéhoz, mint aki az özvegy király testvéröccsének leányaként az elhunyt királyné szerepét töltötte be a fogadtatáson. Majd sorra következett a többi főherceg bemutatása. A spanyol király az uralkodó baloldalán (tehát közvetlenül a katonai sorfal előtt) haladva, megszemlélte a díszszázadot, amely előtt báró Karg altábornagy, hadosztályparancsnok állott. Ezután következett a kíséretek kölcsönös bemutatása.

A spanyol király kíséretében volt a spanyol külügyminiszter (!), a főudvarmester, a palotafőnök, a főhadsegéd, az udvari felügyelő, egy nagykövetségi tanácsos, egy titkár (az utóbbi kettő a külügyminiszter kíséretében), valamint San Carlos hercegnő, a királyné főudvarmesternője. A cercle (udvariassági bemutatkozás) után Ferenc József karonfogva vezette a spanyol királyt az udvari várótermen keresztül a várakozó első díszfogathoz.

A díszmenetben haladó első kocsiban ült a főkapitány, a másodikban a polgármester, a harmadikban a főpolgármester. Ezután következett az udvari fullajtár lóháton, majd egy gazdagon aranyozott Daumont-fogat négy fehér paripával, melyben a vendéglátó uralkodó ült, jobbján a vendég királlyal. A második, teljesen hasonló fogatban jobbról a spanyol királyné, balján Mária Annunziáta főhercegnővel. Ezután következett két udvari fogat a trónörökössel, illetve Frigyes főherceggel, a spanyol király nagybátyjával és feleségével, Izabella főhercegasszonnyal, majd József főherceg és Auguszta főhercegasszony fogata után a tíz kíséreti fogat.

Az első kíséreti fogatban ült San Carlos hercegnő, spanyol főudvarmesternő Cziráky Béla gróf főudvarnaggyal, a másodikban Manuel Allendesalazar spanyol külügyminiszter Paar Ede gróffal, a császár és király első főhadsegédével.

Az útvonal mentén felállított ezredek (köztük tüzérek, ágyúkkal) feszes tisztelgéssel köszöntötték a két koronás főt és meghajtották előttük zászlóikat. A zenekarok a spanyol himnuszt játszották.

A várpalotában a magyar kormány tagjai, a közös és osztrák miniszterek, a külföldi diplomáciai kar és az udvari főméltóságok fogadták az uralkodókat. A krisztinavárosi szárny vesztibüljében (előcsarnok) várakozott érkezésükre Montenuovo herceg második főudvarmester, Apponyi Lajos gróf, magyarországi udvarnagy, Nepalleck udvari szertartási igazgató, a várkapitány és az udvari biztos.

Ferenc József Viktória Eugénia (Ena) spanyol királynét vezette karját nyújtva az első emeleti sarokszalonba, míg a spanyol király Mária Annunziáta főhercegnő oldalán haladt fel a lépcsőn.

A vendéglátó uralkodó az itt várakozó politikusokat és főméltóságokat az alábbi sorrendben mutatta be a spanyol királyi párnak: Aehrenthal báró közös külügyminisztert, Wekerle Sándor magyar miniszterelnököt, Schönaich báró közös hadügyminisztert, Burián István báró közös pénzügyminisztert, Zichy: Aladár gróf, Andrássy Gyula gróf, Kossuth Ferenc, Darányi Ignác, Apponyi Albert gróf, Jekelfalussy Lajos táborszernagy, Josipovich Géza és Günther Antal m. kir. minisztereket, Klein osztrák igazságügy-minisztert, Korytowski osztrák pénzügyminisztert, majd a magyar zászlósurakat: Rauch Pál báró horvát bánt, Festetics Tasziló gróf főudvarmestert, Bánffy György gróf főajtónálló-mestert, Csekonics Endre gróf főasztalnokmestert és Apponyi Sándor gróf főkamarásmestert, továbbá Fejérváry Géza báró táborszernagy testőrkapitányt, Bolfras báró táborszernagy főhadsegédet és Schiessl lovag kabineti igazgatót, végül Apponyi Lajos gróf udvarnagy feleségét, valamint a főhercegnők főudvarmesternőit és udvarhölgyeit.

Este 8-kor kezdődött a bál az udvarnál (az udvari báltól a meghívottak jóval tágabb köre különbözteti meg) a budai várpalota új báltermében mintegy 1400 meghívottal.

A nyitócsárdás után Csekonics Iván gróf vitte táncba a keringőre a királynét. A cerclénél a spanyol király elsőnek Granito de Belmonte herceg bécsi pápai nunciushoz lépett és megcsókolta az ereklyét tartalmazó pásztorgyűrűjét. Ugyanígy az ötperces cercle befejeztével.

A királyi pár október 2-án Klotild főherceg asszonynál tett látogatást budavári palotájában (a két háború közt a nunciatúra palotája volt), majd az Angol Királynő Szállóban a király nagybátyjánál, Frigyes főhercegnél és Izabella főhercegnőnél. Utána a király a Pannónia szállóhoz hajtatott, ahol leadta névjegyét Granito di Belmonte pápai nuncius számára. Majd a térparancsnokság belvárosi épületében ezredesi egyenruhában szemlét tartott háziezrede, a 38. gyalogezred fölött, és villásreggelin vett részt a szomszédos tiszti kaszinó éttermében. Délután megtekintette a Szépművészeti Múzeumot, annak világhírű spanyol gyűjteményét, s elragadtatással nyilatkozott Goya: Bermudesné arcképéről. Utána a Mezőgazdasági Múzeumba látogatott, majd a Park klubba ment, este pedig 84 terítékes díszebédet adtak tiszteletére a királyi vár szertartástermében. Ferenc József pohárköszöntőjében különös örömét fejezte ki afölött, hogy magyar királysága fővárosában fogadhatja királyi vendégeit. Alfonz király válaszában hangsúlyozta, hogy ereiben a Habsburgok vére folyik. Köszönetet mondott az osztrák–magyar hadsereg lovassági tábornokává történt aznapi kinevezéséért.

Este párját ritkító pompával adott bált tiszteletére Karácsonyi Jenő gróf a Krisztina körúti palotájában. A bálban a spanyol király már az osztrák–magyar hadsereg lovassági tábornoki egyenruhájában jelent meg. A meghívott vendégek között volt Vámbéry Ármin is.

Október 3-án délben a miniszterelnökség palotája elé hajtatott a spanyol király lovassági tábornoki díszben és leadatta névjegyét. Wekerle miniszterelnök számára. A névjegyen ez állott: Le Roi d’Espagne. Elutazásuk előtt dezsöné (ebéd) és cercle volt a királyi palota új éttermében, majd a király Viktória királynét vezetve karján, a spanyol király pedig Mária Annunziáta főhercegnőt, kihajtattak a pályaudvarra. Az útvonalon egy percre sem szünetelt a kocsiforgalom, csak a megfelelő részeken tartották fel a menet áthaladásáig. Az első kocsiban ült a két király, a másodikban Viktória királyné Mária Annunziáta főhercegnővel. Az udvari váróteremben királyunk kettős csókkal vett búcsút a spanyol királytól, majd kezet csókolt a királynénak, akit azután felsegített a vonatra. Visszafelé ismét egyszerű udvari fogaton hajtatott a trónörökös társaságában.

A spanyol király október 8-tól ismét magyar földön tartózkodott, ahol nagybátyja,

Frigyes főherceg féltoronyi kastélyának vendégeként 14-én vadászaton vett részt.

XIII. Alfonz, már mint trónjáról lemondott király, 1937. január 4-én délután ismét Magyaróvárra érkezett Frigyes főherceg temetésére. A temetésen Jenő főherceg tábornagy, az elhunyt testvéröccse képviselte Zita királynét és fiát, Ottót, mint a család fejét.

A temetési menetben az ágyútalpra helyezett koporsó előtt haladt a bíboros-herceg prímás és kísérete, valamint a segédkező papság. Az ágyútalpat közvetlenül követte Jenő főherceg a zöldforgós tábornagyi kalpaggal és marsallbottal, jobbján polgári ruhában a volt spanyol király, mint az elhunyt unokaöccse, balján Albrecht főherceg, mint az elhunyt egyetlen fia. Közvetlenül mögöttük haladt Ruprecht, volt bajor trónörökös, tábornagyi egyenruhában, marsallbottal és Oszkár porosz herceg (Vilmos császár fia), tábornoki egyenruhában. Utánuk következett az elhunyt hat leánya családjukkal és a többi főherceg és főhercegnő. Mögöttük mintegy tíz lépésre haladt a kormányzó, tengernagyi egyenruhában és a felesége perzsabundában. Mögöttük kétoldalt a kíséret, majd újabb tíz lépésre az idegen államfők képviselői, azután a magyar kormány tagjai stb.

Amikor mindenki elhagyta a kriptát, Alfonz király a kormányzóhoz lépett és üdvözölte őt, majd feleségét. Utána Jenő főherceg, majd Ruprecht trónörökös és Oszkár herceg üdvözölte őket. Meg kell itt jegyezni, hogy Horthy ismét elkövette azt a hibát, amire pedig figyelmeztethette volna a korábbi keszthelyi látogatásának emléke: nem fontolta meg, hol jelenhet meg feleségével. Így kitette magát és feleségét annak, hogy üdvözlése során Jenő főherceg azzal fordult hozzá német nyelven: „Kedves Horthy, mutassa be nekem a feleségét.” (Tudni kell ehhez, hogy a bemutatás alapszabálya az, hogy mindig a hölgynek mutatják be az urat, és nem fordítva. Kivétel ez alól csak igen nagy rang- vagy korkülönbség esetén lehet.)

*

XIII. Alfonz ezt megelőzően és követően is járt magánlátogatóként Budapesten, s ilyenkor pl. mindig betért a Dorottya utcai híres Kanitz-féle papírkereskedésbe, a Budapestet szintén gyakran felkereső walesi herceghez hasonlóan, amikor is a cég nemrég elhunyt üzletvezetője, Farkas Barnabás szolgálta ki őket.