Ugrás a tartalomhoz

História 1990-056

Glatz Ferenc , Sipos Péter , Stemlerné Balog Ilona , Demeter Zsuzsanna , Pál Csaba , Soldos László , Romsics Ignác , Vígh Károly , Nagy Zsuzsa, L. , Szûcs László , Dömötörfi Tibor , Vargyai Gyula , Dombrády Loránd , Vida István , Haraszti Éva , Romsics Ignác , Horváth Zsolt , Hajdu Tibor , Vida István , Gyõriványi Sándor , Kosáry Domokos , Egyed Ákos , Petõ Iván , Barcza József , Kapitánffy István , Engel Pál , Fejtõ Ferenc , Glatz Ferenc , Borhi László , Deák István

História

15. fejezet -

Horthy Miklós levelei Zsitvay Tiborhoz, 1949–1951

ROMSICS Ignác

Horthy Miklós levelei Zsitvay Tiborhoz 1949–1951

Horthy Miklós 1919 és 1944 közötti szerepét a magyar politika alakításában történetírásunk az elmúlt években főbb vonalaiban feltárta. 1945 és 1948 közötti németországi hányattatásait pedig először 1953-ban megjelent emlékirataiból ismerjük. 1949 és 1957 közötti portugáliai életéről, életpályája befejező szakaszáról, ekkori gondolatairól és politikai felfogásáról azonban az alábbiakban közölt levelek az első hiteles tudósítások.

Ez a 11 levél része annak a mintegy félszáznak, amelyet 1949 és 1953 között Horthy Zsitvay Tiborhoz (1884–1969) intézett. Zsitvay a két világháború közötti magyar uralkodó elit tagja, 1929–32-ben igazságügy-miniszter. Irathagyatéka és emlékirata a közelmúltban került a Ráday Gyűjtemény állományába – Ausztriában élő családjának jóvoltából. A hagyatékra Benda Kálmán hívta fel figyelmünket, s ugyanő engedélyezte a Horthy-levelezés sajtó alá rendezését. Szívességéért ezúton is köszönetet mondunk.

A levelek külön, részletes kommentárt nemigen igényelnek; önmagukért beszélnek. A sorok közül egy mélyen konzervatív és antibolsevista ember portréja rajzolódik ki, aki a Nyugat Moszkva elleni „keresztes hadjáratában” reménykedik, aki a tömegdemokráciával szemben a származási és szellemi elit vezető szerepe mellett tesz hitet, s aki egyfajta antiszemitizmustól sem mentes. Mindezek 1919 és 1945 között is politikájának alapvonásai közé tartoztak. Érdekes azonban, hogy milyen határozottan áll ki egy közgazdasági szempontból is racionális, komoly földreform szükségessége mellett. Ez olyan momentum, amely már 1940–42-ben is megkülönböztette a nagybirtokos-arisztokrata elit számos tagjától, s amelyet történetírásunk mindeddig nem vett kellően figyelembe.

A levelezés egésze a Zrínyi Kiadó Sisak és cilinder című sorozatában fog megjelenni 1991-ben.

1.

Estoril, Villa Ramuntcho, Rua Henriques 12/VII [1949]

Kedves Tibor!

Ki sem tudom mondani, hogy megörültem tegnap érkezett kedves meleg soraidnak. Kérdezősködéseim dacára soha sem hallottam rólad, úgyhogy azt hittem, soha sem látlak többet. – Úgy értelmezem leveledet, hogy csak mostanában menekültél ki a pokolból. Hogy miképpen sikerült, most kinél vagy, mit csinálsz, nagyon érdekelne megtudni. – Mi 1944. okt. 18-ától 1945. máj. 1-ig egy bajorországi kastélyban voltunk Hitler foglyai, őrizve 100 SS katona, 12 Gestapo és 3 rendőrkutya által. Mikor az amerikai csapatok közeledtek, Hitler parancsot adott, úgy családomat, mint kíséretünket likvidálni. Az amerikaiak azonban oly meglepő gyorsan érkeztek, hogy az őrség – saját bőrét féltve – tovább állt, így életben maradtunk.

4 évig éltünk Bajorországban, sok honfitársunk közt kellemesen és nevetséges olcsón, azonban feleségem abszolút nem bírta a klímát, 4 tüdőgyulladása volt, így enyhébb tájakra kellett húzódnunk. Schweizba szerettünk volna mi is menni, de láttam, hogy a kormány fél nagyon az orosz inváziótól és engem mint antibolsevik czégért nem szívesen látna ott letelepedni. Így jutottunk Portugáliába. Itt nagyon kedvesen fogadtak. Szép ország, folytonos napsütés, pálma és virág mindenütt, meg előttünk az örök tenger, de persze nagyon vágyunk haza. – A világot ma tehetségtelen gyenge alakok vezetik, de annyi eszük mégis van, hogy látják, miszerint vége az emberiségnek, ha a Szovjet győzedelmeskedik. Azért agyon kell őket verni, mielőtt az atombombát ők is megfelelő mennyiségben gyártani tudják. – Erre várok és bízok benne, hogy nemsokára megindul a leszámolás, számunkra az egyetlen chance. – Hálás volnék, ha megírhatnád a mostani magyar Minisztereknek az előbbeni nevét és vallását, például Rákosi-Rott – zsidó. Legszívélyesebb üdvözlettel feleségem és menyemtől is, régi barátsággal

Horthy Miklós

2.

Estoril, Villa Ramuntcho 13/VIII [1949]

Kedves Zsitvay! Hálásan vettem hosszú érdekes kimerítő leveledet. Bizony Nektek is nehéz szomorú időket kellett átélnetek és most itt ülünk mindnyájan az idegenben és tétlenségre kárhoztatva várjuk, hogy forduljon a helyzet. Azonban azok, kik ma a világ sorsának irányítását végeznék, nem felelnek meg. Egy amerikai mondta egyszer Tr.1 elnökről: he is a very little man in a very big position.2 – És messze vannak! Minket sem nagyon izgat, ha Chinában vagy Malaya-ban fojtogatják egymást az emberek. Azért kell, hogy hamarosan meginduljon a leszámolás, különben vége az emberiségnek. – Ternaynak hálásan köszönöm Magyarország politikai lexikonját. – Kérlek add át úgy neki, mint Kern Aurélnak szívélyes üdvözletemet. Jól esik látni, hogy a mai magyar kormányban nincs egy magyar ember sem. – Mi itt csendben megvagyunk. Kis unokámban sok örömünk van. Februárban lépett be egy itteni kitűnő angol iskolába és a tanév végén első lett osztályában. Szépen fejlődik testben és lélekben; minden tekintetben atyjára hasonlít, kinek fájdalmas elvesztésében nem tudunk megnyugodni, annak daczára, hogy lassanként azt szokta az ember mondani, jobb azoknak, kik ezen rettenetes időket nem érték meg. És ha az ember töri az eszét, hogy mit kellett volna másképen csinálni, rájön, hogy nem kerülhettük volna semmiképpen el ezt az állapotot, sem mi, sem a nyugati szövetséges lengyelek. Stalin diktált, mert fenyegetőzhetett Teheránban és Jaltában, hogy kiugrik a szövetségből, ha nem teljesítik minden kívánságát.

Szívélyes üdvözlettel, régi barátságban

Horthy Miklós

3.

Estoril, 20/XI [1949]

Kedves Zsitvay! Elnézést kérek, hogy ily későn válaszolok hosszú, okos, érdekes leveledre; a mellékelt kitűnő beszéded és Kern Aurél „Pro Memoriá”-ját is megkaptam. – Egy öreg barátnénk meghívott, hogy egy kényelmes szép házába költözzünk át. Kiadásaink nem változnak ugyan, de másrészt kényelem, fűtés stb. szempontjából oly előnyöket nyújt, hogy propositióját hálásan elfogadtuk. Az átköltözés és sok minden más, úgy lekötötte időmet, hogy addig nem találtam meg a nyugalmat válaszolhatni. Mindjárt hozzá teszem, hogy új czímem: Estoril, Casal Sta. Margarida, Rua Infanto de Sagres, Portugal. – A mi a Nemzeti Bizottmányt illeti, kétségtelen nagy előnyöket jelent számunkra, hogy végre nekünk is van egy szervünk, melynek nehány tagja összeköttetést tart fenn a States department-tel és meghallgatásra talál. Hiszen az volt a katasztrófánk, hogy a két világháború tartalma alatt a Kis Entente nyugaton kopogtatott minden ajtón és bőven ellátta őket minden minket befeketítő hazugsággal, anélkül hogy feltárhattuk volna az igazságot. – Minthogy egy harmadik világháború esetére sorsunk a győztes hatalmak kezében van, és a vezető szerep Amerikát fogja illetni, nagyon fontos felvilágosításuk. Azért kell, hogy a Bizottmányt mindnyájan támogassuk, annak daczára, hogy összetétele kifogásolható. – Feladata a széthúzó magyar emigrátiót lehetőleg egy nevezőre hozni, a States department-et és az összes befolyásos nyugati államférfiakat – akikhez odaférkőzhetnek – helyesen áthangolni. Ne akarjanak kormányt játszani. Én idekinn nem ismerek pártokat, csak kommunista ellenes magyar embereket. – Ha otthon rendet csináltunk, döntsön aztán sorsa felett szabad választáson a szuverén magyar nemzet. – Beszéded egy pontjával nem értek egyet egészen, ahol a földreformról írsz. – Ezt meg kell csinálni, mert a birtokmegoszlás de facto elavult és egészségtelen volt. De nem fogadható el az, amit egy szovjet marsall parancsára Rákosi Mátyás produkált. Csonkamagyarország egyetlen pozitív bevétele gabona és állat exportunk volt. Most annyi búzát sem termelnek, ami az ország kenyérszükségletét fedezné. Értékes, az egész Európától keresett faj állatokat 7-8 holdas birtokon nem lehet nevelni. Földet a nép salakja kapott, megbízható kommunisták, agitátorok, a falurossza. Értékes, hozzáértő, konzervatív parasztjaink földjét elvették. – Azonkívül hogy jut a legértékesebb földbirtokos osztály hozzá, hogy máról holnapra földönfutó koldus legyen. Százezer holdas birtokoknak meg kell szűnni és ha nagy részét megváltjuk, gyárakat építhetnek, melyek sokkal többet hoznak, mint a szántóföld. Azonban kétezer, vagy mondjuk ezer holdas birtokokig, meg kell hagyni a földet tulajdonosainak, különben nem tud Csonkamagyarország megélni. – Legjobb hozzáértő agrariusaink 2000 holdat tartanak – mint maximumot – legmegfelelőbbnek. Az új kisgazdákat jól ki kell válogatni és kiképezni. Én a földreformot megkezdtem a vitézi telkekkel. Kaptak cca. 15 holdat, építettünk neki házat, istállót, kapott 2 lovat, egy tehenet. 3 évig nem fizetett semmit, aztán mindent meg kellett fizetnie. Azonban minthogy mindegy volt, hogy három vagy háromszáz év alatt fizeti-e vissza, oly kis terhet róttunk rá, hogy mind prosperált, nagy családot alapított és nevelt fel, és nem volt az az érzése, hogy ingyen kapott lopott földet. Persze ezt a kérdést nagyon át kell gondolni, azonban minthogy úgy is csak kolchoszokat fogunk találni és kétségbeesett kisgazdákat, nem hiszem, hogy nehéz lenne egy megfelelő megoldást találni. Ezen kérdésről azonban jobb most nem beszélnie mert kiváltaná a káros agitációt, – csak Neked akartam nézetemet kifejteni. A világ sok baja onnan ered, hogy rájöttek az intelligens csirkefogók: politikából jól meg lehet élni. Lewis (alighanem Lewynek hívták) képes az egyesült államokban egy-két nap alatt egy félmillió szénmunkást strikeba állítani és ebből úgy él, mint „az úristen Franciaországban.” Mióta kitalálták hogy két idiota véleménye fontosabb, mint egy geniális ember véleménye, folyton választanak és minthogy az intelligens jól nevelt ember minden országban kisebbségben van, sok értéktelen ember megpróbál szerephez jutni. Azért választott Olaszországban 36 párt. A legügyesebb agitátorok sokszor szerephez is jutnak, de szerintem vezető szerepre csak akkor alkalmas igazán valaki, ha generátiókon át tisztességes becsületes embernek nevelték. Adja Isten, hogy hamarosan jöjjön az emberiség megváltása, talán a Balkán helyzet meghozza a start-ot.

Szívélyes üdvözlettel és régi barátsággal

Horthy Miklós

4.

Estoril, Casal Sta. Margarida, Rue Infante de Sagres 20/XII [1949]

Kedves Tibor! Köszönöm kedves leveledet. Igazad van, hogy ma sem szabad olyan véleményt hangoztatni amely – ha még oly helytálló is – hangos ellenvéleményt vált ki. Ma sok az egész világon az olyan ember, aki rájött, hogy a politizálásból jól meg lehet élni, csak olyan elveket kell minél hangosabban folyton ismételni, melyek sok voksot biztosítanak. Köszönöm a kedves verset is.

– Kellemes ünnepeket és egy igazán boldog új esztendőt – mely meghozza vágyaink és reményeink teljesülését – kívánva, szívélyes üdvözlettel és régi barátsággal

Horthy Miklós

NB. K. Imrét4 egy veszélyes csirkefogónak tartom, ki kommunista is volt. – Van-e most a „magyar kormányban” egy faj magyar ember?

5.

Estoril, Casal Sta. Margarida 12/111 950

Kedves Tibor! Nagyon köszönöm kedves meleg okos leveledet. Bizony van nekünk, itt kinn a hontalanságban panaszkodni valónk bőven. – A háborúk egészen mélyről felkerült alakokat juttatnak nagy szerephez. Analphabéták gyermekei között is akadnak néha, ritkán, különös koponyaformátio révén, genialis emberek, de ezek sem alkalmasak vezető szerepre, oda csak generátiókon át kitenyésztett jellemek valók. – Manapság felbuzdulva Mussolini, Hitler, Stalin stb. sikerein, minden utcaseprő megpróbál pártot alakítani. Gondolja – ki tudja, ha sikerül és feljutok, lophatok amennyit akarok; azért választott Olaszországban utoljára 36! párt, Görögországban sem sokkal kevesebb. E miatt van ma a világ vezetése mindenütt ily gyenge kezekben. Csak olyat mondanak és cselekszenek, ami a választók többségének tetszik, p.o. „soha többé háború”. „Az Atlantic-pact csak védekezésre van berendezve, ha Stalin támad.” Ha egyszer Stalin elkészül és támad, akkor győzni is fog. Micsoda erőt jelent már az is, hogy egy ember parancsol és sok száz millió feltétlenül engedelmeskedik. Nyugaton számtalan parlament sok ezer tagja beleszól mindenbe, sőt a kommunista része az ellenséget segíti, ahol tudja. Azért mégis bízom benne, hogy még ez évben megkezdődik a leszámolás, mert a nyugat expertjei tudják, hogy a Szovjet minden titok birtokában van és ha nem sietnek, alól maradnak. Azt hiszem, hogy nem Európában lesz a harctér. – Amint hallom, a „nemzeti bizottmány”-ban is bajok vannak. A helyett, hogy az amerikai közvéleményt és kormányt befolyásolnák, hazabeszélnek, marakodnak, nehányan, alkalmatlanok, otthoni vezető szerepüket szeretnék biztosítani. Így volt ez Szegeden is. – De ha megérem, csatlakoznak. Jusson a nemzet lélegzethez, világosítsa fel az elite-ünk mindenről, aztán határozzon. – Áldjon meg az Isten.

Régi barátsággal

Horthy Miklós

6.

[1950]

Kedves Tibor! Köszönöm érdekes tartalmas leveledet. A mellékelt köriratod egészen kitűnő. – Annak idején örültem az amerikai N.B.5 megalakulásának, feltételezvén, hogy minden igyekezettel a States Department és a közvéleményt fogják hazánk érdekében befolyásolni. A helyett többségben egy megbízhatatlan önző klikk került össze, kiknek már alkalmuk volt bemutatni, mennyire nem alkalmasak oly állások betöltésére, hol elsősorban erkölcsi megbízhatóság, aztán hozzáértés szükséges. Én velük semmi kapcsolatban nem voltam és nem vagyok. Eckhardt Tiborral – ki Szegeden külügyi államtitkár volt – váltottam néhány levelet. Utóbbi is elítéli az egész társaságot. – Az én híreim szerint is egy érezhető jobbrafordulás van az U.S.A.-ban, adja Isten, hogy hamarosan meghozza az elkerülhetetlen leszámolást. – Nagyon örülök, hogy ilyen energikusan nekifeküdtél a helyzet tisztázásának. Szegény Töreky6 levelének nagyon megörültem. Ő egy ritka érték, persze hogy jó volna őtet bekapcsolni.

Szívélyes üdvözlettel, régi barátsággal

Horthy Miklós

7.

Kedves Zsitvay!

[1950]

Melegen köszönöm kedves megemlékezésedet születésnapom alkalmából. Oly szépen tudod magadat mindég kifejezni, hogy élvezet írásaidat olvasni. A történelem legkritikusabb és komplikáltabb periódusában, a világ vezetése oly kétségbeejtően gyenge kezekben van, hogy egy energikus elhatározás alig várható, miáltal győzelmi chance-aink is romlanak. A mi sorsunk össze van kötve az egész emberiség sorsával. Bízok azért a szerencsés finisch-ben, de sokkal gyorsabban el lehetett volna mindent intézni.

Reménylem jól vagytok és bírjátok szusszal.

Szívélyes üdvözlettel és régi barátsággal

Horthy Miklós

8.

[1950]

Kedves Tibor!

Köszönettel vettem és élvezettel olvastam hosszú tartalmas leveledet, melynek minden szavával egyetértek. Szép, ha valaki magát ilyen logikusan, meggyőzően tudja kifejezni. Én annál kevésbé értek hozzá, mert iskoláimat idegen nyelveken végeztem. – Nagy hiba, ha vezető államférfiak túl sokat rotyognak, kivált ha minden megnyilatkozásuk fő czélja szavazatokat szerezni. Hogy Teheránban, Jaltában, államokat, nemzeteket oda dobtak prédának, hogy Stalin ki ne ugorjon a szövetségből, vagy plane hogy Hitlerhez ne szegődjön a legkritikusabb pillanatban, tanácstalanságukban talán érthető, ha minden tekintetben elítélendő is. De felesleges folyton hangosan kinyilatkoztatni, hogy ők soha sem fognak támadni, ők csak védekeznek, Atombombákat nem használnak stb. – Meglepetésszerűen Moszkvánál kellene kezdeni, minél előbb! Úgy hallom, hogy a Sovjetben mint Chinában nagy Szovjet ellenes propaganda folyik, talán ez is használhatna, ha akad egy főparancsnok a ki kezébe venné a vezetést. – Félek, hogy tisztjeink közül sokat átcsábítanak „idegenlegióba” ágyútölteléknek. Katonáinkra otthon lesz szükség, ha Isten is úgy akarja!

Reménylem nagyobb gondok nélkül éltek. – Sajnos Ily menyem az utolsó időben rosszul volt és egy Lisaboni Sanatoriumba kellett nagy vérszegénység miatt szállítani. Öt vérátömlesztést kapott, de azóta szerencsére már a javulás útján van. Mi öregek, meg kis unokám jól vagyunk. Mint hogy októberben új lakásba költözünk, 2 hónapot szállodában töltünk nyugalomban. – Ingriw czikke a Vaterlandban elsőrangú, nagyon köszönöm. Szívélyes üdvözlettel, régi barátsággal

Horthy M.

9.

Estoril, Rua Mello e Sousa 21. Portugal

16/X [1950]

Kedves Tibor!

A tisztek közt az előléptetések érvényessége vagy érvénytelensége miatt egy bizonyos idegesség van és kértek, „dass ich ein Machtwort spreche.”7 – Mint hogy szükségét érzem, hogy legalább e vonalon ne legyen veszekedés és különböző vélemény, megszültem a mellékelt nyilatkozatot.8 Ez valószínűleg megtalálja az utat a nyilvánosságba is, azért kérlek nézd át, hogy nincs-e jogilag szükség ezt vagy azt másképen kifejezni vagy kihagyni, aztán légy oly jó – lehetőleg postafordultával – visszaküldeni, mert nagyon várják. – Amint hallom odaát E. Tib.-nak9 nehéz a helyzete, a többség proletárdiktatúra alapon áll. Szeretném megérni az otthoni rendcsinálás idejét, különben egy soha sem látott harc indulna meg a hatalomért, mert végre a Dobi cigány10 is szívesebben Miniszterelnök, mint vályogvető Hejőbábán; – Mi most egy kedves Villába költöztünk és nagyon jól érezzük magunkat. A kis Istvánt az angol iskolában már latinra fogták, azért még mindég vezet. Te hogy vagy? már régen nem írtál. Reménylem nincs semmi baj. Jó idegek kellenek hozzá, hogy ne izguljon az ember e világpolitikai marhaságok és szégyenletes gyengeségek felett.

Szívélyes üdvözlettel, régi barátsággal

Horthy Miklós

10.

[1951]

Kedves Tibor! Köszönöm a jókívánságokat az újévre, melyeket ismételten szívből viszonzok. Utolsó levelem néhány nap előtt, meg régi czímeddel indítottam útnak. – Nagyon rossznéven veszem, hogy beteg lettél; most más dolgunk sem volna, mint hogy konzerváljuk magunkat a jövőre! Nem írod, hogy mi bajod van. Reménylem csak egy gyorsan múló indispositio. – De elég baj az, ha manapság, a sok nehézség és gond mellett, még rosszul is érzi magát az ember. – Mi a karácsonyfa mellett gyönyörködtünk unokám örömében, ki a félévi vizsgálatok eredményeképpen a sok angol gyerek közt ismét első lett osztályában. Egymásnak – mi öregek – persze nem adtunk semmit, mert nincs miből, de kedélyesen töltöttük a szentestét, gondolva a régi boldog időkre és remélve a radikális változást a közel jövőben. – Írjál – ha nem fáraszt – mihamarébb bővebben. Nem szeretlek a kórházban tudni.

Szívélyes üdvözlettel, régi barátsággal

Horthy Miklós

11.

Kedves Zsitvay!

[1951]

Megkaptam soraidat, melyek megnyugtattak annyiban, hogy legalább jó kezekben tudlak. Azóta talán már a második operation is szerencsésen átestél. Reménylem hogy más bajod többé nem lesz, van úgy is elég, legalább az egészség legyen rendben. – Oly kedvesen írtad le szomorú magányos karácsony estédet. – Hiszen az a legborzasztóbb, hogy reszketnünk kell az otthonmaradt kedveseinkért. – Adja Isten, hogy ne sokáig. Amerika szerencsére kijelentette, hogy Jugoszlávia megtámadását úgy kezelné, mint a Koreai esetet.11 Sok magyarunk életébe került volna. – Én is örülök Eckhardték vállalkozásának. Ezzel a Nemzeti Bizottmány reménylem liquidálva van.12

Szívélyes üdvözlettel, régi barátsággal

Horthy Miklós

Jegyzetek

1. Tr. = Harry S. Truman (1884–1972), 1945 és 1952 között az Egyesült Államok elnöke.

2. Nagyon kis ember nagyon nagy beosztásban.

3. Magyar Nemzeti Bizottmány, amely közel két éves előkészítő munka után 1949. július 21-én alakult meg New Yorkban emigráns magyar politikusokból. Feladatának a magyar nép kommunista uralom alóli felszabadításának elősegítését tekintette. Elnöke Varga Béla kisgazdapárti politikus, a nemzetgyűlés 1946 és 1947 közötti elnöke volt.

4. Valószínűleg Kovács Imre parasztpárti politikus, aki 1947-ben kényszerült elhagyni Magyarországot.

5. (Magyar) Nemzeti Bizottmány.

6. Töreky Géza (1873–1961) felsőházi tag, a Kúria 1937 és 1944 közötti elnöke.

7. Hogy hatalmi szóval avatkozzak közbe.

8. A nyilatkozatban Horthy elismerte az 1944 őszére tervezett, de már a Szálasi-uralom alatt végrehajtott előléptetéseket. A rangsoron kívül, politikai okokból történt előléptetéseket azonban érvénytelennek nyilvánította.

9. Eckhardt Tibor (1888–1972) kisgazdapárti politikus, 1932–40-ben a párt elnöke. A kormány megbízásából 1940-ben az USA-ba ment, hogy ott kapcsolatokat építsen ki. 1945 után a magyar emigráció egyik vezéralakja.

10. Dobi István (1898–1968) kisgazdapárti politikus, 1947-től a párt elnöke, 1949–52-ben miniszterelnök.

11. Az utalás háttere az 1945–50-re végletesen megromlott szovjet–jugoszláv viszony. A Nyugat szovjet támadástól tartott, s erre az esetre – mint Koreában 1950. június 26-től – fegyveres visszavágást helyezett kilátásba.

12. Az utalás a Bizottmány konzervatívabb (1945-ös) és demokratikus (1947-es) szárnya közötti ellentétekre, illetve állandó hatalmi villogásaikra vonatkozik.