Ugrás a tartalomhoz

A vízgazdálkodás alapjai

Dr. Ligetvári Ferenc (2011)

Szent István Egyetem

13.3. Leürítő- (lecsapoló-) csatornák

13.3. Leürítő- (lecsapoló-) csatornák

A csatorna helyszínrajzi vonalvezetését úgy kell megtervezni, hogy bármelyik tó külön leüríthető legyen és a víz a lehető legrövidebb úton jusson a befogadóba. Gravitációs leürítéskor a csatorna minimális vízszintje a lecsapoló zsilipek kitorkolásánál legalább 20 cm-rel a halágy, illetve teleltetők legmélyebb fenékszintje alatt legyen. Az üzemi vízszint megállapításakor a műtárgyak által okozott magasságveszteséget figyelembe kell venni. Ahol a befogadóba csatlakozik, olyan vízlépcsőt kell kialakítani, hogy a leürítő csatorna teljesen leürülhessen.

A csatornák vízszállító képességét az 7. táblázatban megadott leürítési idők figyelembevételével kell meghatározni. A keresztszelvény kialakítását a 78. ábra szemlélteti.

78. ábra. Leürítő csatorna keresztszelvénye

Szivárgóárok

A szivárgóároknak -a halastavaknál- az a rendeltetése, hogy a szomszédos területeket védje a tavaktól, illetve a tápcsatornákból elszivárgó víz kártételeivel szemben. A szivárgóárkok általában a magas vizet tartó töltések nyomvonalát kövessék. A töltéstől való távolságát az altalajviszonyok, talajjellemzők ismeretében kell meghatározni úgy, hogy sem a szivárgónál, sem a töltésnél talajtörés ne következhessen be.

A töltés és szivárgó közti padka mérete 2,0 m-nél nem lehet kevesebb. A szivárgó magassági vonalvezetését úgy kell meghatározni, hogy a víz szállításához szükséges vízszintesés előállhasson, valamint a terep alatti fenékmélység minimum 0,30 m legyen.

Belső leürítő árokhálózat

Rendeltetése, hogy a tavon belüli lefolyástalan terepmélyedésekből a vizet lecsapoló-zsiliphez, ezzel együtt a halakat a belső vagy külső halágyhoz juttassa. Az árokhálózat minimális esése 0,1%, a minimális bevágási mélység 0,2 m. A belső leürítő-árkok legkisebb szükséges fenékszélessége 3,0 m, de legalább 1,0 m. Rézsűinek hajlása 1:3 vagy ennél laposabb.

A csatornából kikerülő földet, ha az nem kerül elszállításra, illetve beépítésre, legalább 5,0 m padka hagyásával úgy kell elteríteni, hogy ne kerülhessen vissza az árokba. E depóniát legalább 50 m-enként 5 m-es hosszon át kell vágni, hogy leürítéskor a víz és vele együtt a hal a csatornába bejuthasson.

Anyagárkok

Ha a töltések építéséhez szükséges föld a leürítő-csatornákból, szivárgókból, belső leürítő-árkokból, vagy árapasztókból nem áll rendelkezésre, úgy külön anyagnyerő helyek, illetve anyagárkok nyitása szükséges.

Belső anyagárok vízszintes vonalvezetése a töltés vonalvezetéséhez igazodik és általában azzal párhuzamosan épül. A töltésláb és az anyagárok töltés felőli körömpontja közt legalább 5,0 m tereppadkát kell hagyni. Az anyagárkot legalább 0,1% hosszirányú esésben kell kialakítani és a lefolyás érdekében ott is meg kell építeni, ahol a belőle kikerülő földre nincs szükség. A belső anyagárok keresztszelvényét a belső árokhálózatnál részletezett módon kell kialakítani.