Ugrás a tartalomhoz

Karriertervezés

Dr. Budavári-Takács Ildikó (2011)

Szent István Egyetem

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom

 1. Borbély-Pecze Tibor Bors (2009): A tanácsadás múltja, jelene, kérdései. In: Életpálya Tanácsadás I. évf. 1-2. sz. 10-15. p.

 2. Blustein, D. L., Denevis, L. E., Kidney, B. A. (1989): Relationship between the identity formation process and career development. Journal of Counseling Psychology. 36(2) 196- 202. old.

 3. Budavári-Takács I. (2009): Az önismeret és a döntések szerepe a pályaépítésben, TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódó módszertani segédanyag

 4. Busshoff, L.(1989): Berufswahl. Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis der Berufsberatung. Kohlhammer, Stuttgart

 5. Carver, S. C., Scheier, M. F. (1998): Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

 6. Cohen, R. C., Chartrand, J. M., Jowdy, D. P.(1995): Relationships between career indecision subtypes and ego identity development. Journal of Counseling Psychology. 42(4) 440- 447. old.

 7. Csányi Zs. (2002): Karriermenedzselés, mint az egyéni és a szervezeti szükségletek találkozása In: Személyügyi ABC (szerk.: Szatmáriné dr. Balogh Mária) 8. rész 1. fejezet, Verlag Dashöfer, Budapest

 8. Csíkszentmihályi M. (1997): Az Áramlat- a tökéletes élmény pszichológiája (The Flow).Akadémia Kiadó. Budapest.

 9. Csíkszentmihályi M. (1998): A fejlődés útjai-a flow folytatása. Nyitott Könyvműhely. Budapest.

 10. Csirszka J. (1961): Budapesti tanulók pályaválasztási indítékai MüM. Tankönyvkiadó, Budapest

 11. Csirszka J. (1987): A személyiség munkatevékenységének pszichológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest

 12. DeLong, T. J. (1982): Reexamining the Career Anchor Model Personnel 59 (3), p. 50-61.

 13. Debreceni E. - Komka N. (2004.): A nők foglalkoztatási helyzete és a nők foglalkoztatási esélyegyenlőségét célzó aktivitások a fővárosban. Fővárosi esélyegyenlőség módszertani füzetek sorozat. Budapest, Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda

 14. Donáth P. (2007): Nagy László beszámolója az iskolareform, a gyermekvédelem és a gyermektanulmányozás ügyeiről – 1919. augusztus. Új Pedagógiai Szemle. 57:164-178

 15. Erikson, E. M. (1969): Identifikáció és identitás, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest

 16. Flanangan (1954): Critical Incidens Technique. Psychological Bulletin.51.Von Glinow, M.A.: The New Professionals (Ballinger Publishing Company. Cambridge, Massachusetts 1988.)

 17. Forgas,J. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó. Budapest.

 18. Frey M. (1999): Nők a munkaerőpiacon. In: Lévai K. - Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1999. Budapest, TÁRKI. 13-35. p.

 19. Frey M. (2002): Nők és férfiak a munkaerőpiacon. In: Nagy I. - Pongrácz T. - Tóth I. Gy. (szerk.) Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001., Tárki, Budapest, p. 9-30.

 20. Guay, F., Senécal, C., Gauthier, L., Fernet, C. (2003): Predicting career indecision: A self- determination theory perspective. Journal of Counseling Psychology. 50(2) 165- 177. old.

 21. Hoffmann, J. A. (1984): Psychological separtion of late adolescents from their parents. Journal of Counseling Psychology. 31(2) 170- 178. old.

 22. Klein S. (1998): Munkapszichológia. SHL Hungary kft. Budapest

 23. Kiss Á. (1947): Tanítás és értelmi fejlődés. Köznevelés könyvtár 3.

 24. Kiss Gy. (1995): A hazai pszichológiatörténeti kutatások eredményei. In: Kiss György (szerk): Pszichológia Magyarországon. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 17 p.

 25. Koncz K. (2008/a): A munka és a magánélet egyensúlya az európai uniós követelmények fényében. Munkaügyi szemle, 52. évf. 1. sz. 13-23. p.

 26. Koncz K. (2008/b): Nők a munkaerőpiacon. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Women’s Studies Központ, 13-18. p.

 27. Koncz K. (1998): Karriergondozás és emberi erőforrás –menedzsment. Munkaügyi Szemle.XLII.évf.5.sz. 29-34.1.

 28. Kovács R. (2011): Az emberi erőforrás tanácsadó, mint egy professzionális új szakma bemutatása c. szakdolgozat, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pályatervezési és Tanárképző Intézet, Gödöllő

 29. Kovács Z. (1984): Döntés vagy választás? Adalék a pályaválasztás döntéslélektani elemzéséhez, I-II. rész, Pályaválasztás, 2, 12-19. o. / 1984, 3, 11-15. o.

 30. Kulcsár Zs.(1976): Személyiség-pszichológia. Egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest

 31. Langer K. (2008): Karriertervezés-Személyiségmarketing. Szent István Egyetemi Kiadó. Gödöllő.

 32. Lucas, M. (1997): Identity development, career development, and psychological separation from parents: similarities and differencies between men and women. Journal of Counseling psychology. 44(2) 123- 132. old.

 33. Lukács É. F. (2007): Életvezetési problémák fiatal felnőttkorban. Egyetemisták és főiskolások pályaválasztási bizonytalansága az eriksoni szakaszok tükrében. Szakdolgozat. ELTE- PPK, Budapest.

 34. Mcclelland, D. C. & Dailey, C. (1973): Improving officer selection for the foreign service. Boston: McBer & Company.

 35. McKenna, E. és Beech, N. (1998): Emberi erőforrás menedzsment, Panem, Budapest

 36. Miles,R.E.-SNOW C.(1984): Designing strategic human resources system. Organizational Dynamics.13,1,36-52.

 37. Nemes F. (1998): Vezetési ismeretek és módszerek Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézet, Budapest

 38. Nicholson, N. (1996): Careers in a New Context in: Psychology at Work (Edited by Warr, P.) Penguin Books, 161-187

 39. Ochse, R., Plug, C. (1986): Cross- cultural investigation of the validity of Erikson’s theory of personality development. Journal of Counseling Psychology. 50(6) 1240- 1252. old.

 40. Orlofsky, J. L., Marcia J. E., Lesser, I. M. (1973): Ego identity status and the intimacy versus isolation crisis of young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology. 27(2) 211- 219. old.

 41. Pongrácz T. (2002): Nők és férfiak a munkaerőpiacon. In: Nagy I. - Pongrácz T. - Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, Tárki, Budapest, 30-46. p.

 42. Pongrácz T. (2001): A család és a munka szerepe a nők életében. In: Nagy I. - Pongrácz T. - Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, Budapest, Tárki. 30-45.

 43. Pongrácz T. (2005): Nemi szerepek társadalmi megítélése. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat tapasztalatai. In: Nagy I. - Pongrácz T. - Tóth I. Gy. (szerk.) Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest, TÁRKI, 73-86. p.

 44. Pongrácz T.- S. Molnár E. (1997): A gyermekvállalási magatartás alakulása. In: Lévai K. - Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások – Jelentés a nők helyzetéről, Budapest, TÁRKI

 45. Popper P.(1981):A belső utak könyve. Magvető Kiadó

 46. Poór, J. (1996, szerk.): Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

 47. Ritoók Pálné (1979, szerk.): Az iskolai pályaválasztási tanácsadás pályalélektani és pályapedagógiai alapismeretei. Budapest, Tankönyvkiadó, 9-12. p.

 48. Ritooók Pálné – G. dr. Tóth Mária (1989, szerk.): Pályalélektan szöveggyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest

 49. Rókusfalvy P.(1969): Pályaválasztás, pályaválasztási érettség, Tankönyvkiadó, Budapest

 50. Rókusfalvy P.(1982): A pályaválasztás előkészítése. Egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest

 51. Schein, E.H. (1978): Szervezéslélektan, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 20-33. p.

 52. Schein, E.H. (1996): Career Anchors Revisited: Implications for Career Development in the 21st Century MIT Sloan School of Management

 53. 53.SHWEDER,R.A. (1982): Beyond self-constructed knowledge. The study of culture and morality. Merill-Palmer Quaterly. 28. 41-69.

 54. Szilágyi K. (2000): Munka- pályatanácsadás, mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó Szolgáltató Kft. 72. p.

 55. Szilágyi K. (2007): Munka- pályatanácsadás, mint professzió. Budapest, Kollégium Tanácsadó Szolgáltató Kft.

 56. Ternovszky F. (2005): Munka, nők (férfiak), család I-II. Munkaügyi Szemle, 49.évf. 9.-10. szám

 57. Völgyesy P. (2008): A munkamegosztási rendszer fejlődési tendenciái XIX.- XX. század. Budapest, Kontakt alapítvány, 7- 25. p.

 58. Völgyesy P. (1996): A pályaválasztási tanácsadás történetének áttekintése hazánkban, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézete, Gödöllő

 59. Weber, M., (1987): Gazdaság és társadalom: A megértő szociológia alapvonalai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

 60. Wolf,C.,Bosch,G. (1984): Personnel selection. Lofquist, Dawis: The work adjustment model.in:Handbook of Work and Organizational Pssychology.

Internetes irodalom:

Európai Bizottság (2007.) Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve. Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala. 43. p. ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2753&langId=hu Letöltés dátuma: 2011. január 31

Frey M. (2002): A gyereknevelési támogatásokat igénybevevő és a családi okból inaktív személyek foglalkoztatásának lehetőségei és akadályai. Demográfia, 2002. XLV. évf., 4. sz., 406-438. p. www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/00402.pdf Letöltés dátuma: 2011. február 10.

Gergefy J. (1909): Pályaválasztás előtt. A nő és a társadalom. III. évf. 6. sz. 87-89. p. http://mtdaportal.extra.hu/NET/1909/1909_06.pdf Letöltés dátuma: 2010.11.25.

Juhász T. (2010): Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek. Doktori értekezés, Győr, Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. 45. p. http://rgdi.sze.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=85 Letöltés dátuma: 2011. február 24.

Szilágyi Klára: A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei. Kutatási zárótanulmány. In: Felnőttképzési kutatási füzetek 2005/12. https://www.nive.hu/konyvtar/content/edoc/files/12szilagyi.pdf. Letöltés dátuma: 2010.10.20.

Törvények, határozatok

1.024/1959. (VII. 19.) Korm. számú határozat az iskoláit végző fiatalkorúak munkába állításáról.

1027/1961. (XII. 30.) Korm. számú határozat az ifjúsági pályaválasztási tanácsadásról.

1991. évi IV. évi törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról.

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.