Ugrás a tartalomhoz

Környezetgazdálkodás

Dr. Barótfi István (2011)

Szent István Egyetem

11. fejezet - A levegő szennyezésének szabályozása

11. fejezet - A levegő szennyezésének szabályozása

A levegőminőségi határértékek

A levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok és intézkedések végső célja a megfelelő minőségű légköri levegő biztosítása az ember, az élővilág és a védendő anyagi javak igényei szerint. Ezért szükséges meghatározni és jogszabályban rögzíteni az elérendő célt: a légköri levegő megkövetelt minőségi jellemzőit.

A levegőminőségi határértékek (immisszió normák, In) megállapítása során igen sokféle követelménynek kell eleget tenni. Ezeket a követelményeket behatárolják a lehetőségek. A főbb szempontok az alábbiak.

Egészségügyi- toxikológiai szempontok. A szennyező anyag hatása az egészségre az expozíciós idő, a koncentráció, a szinergista és antagonista hatások stb. függvényében.

Környezetvédelmi szempontok. A természetes és mezőgazdasági növények, az állatvilág, az ökoszisztémák védelme. Épületek, műszaki létesítmények, műemlékek, műtárgyak, érzékeny technológiák védelme a fokozott korróziótól, ill. a káros hatásoktól.

A szabályozás módjainak alkalmazása. Határértékek differenciálása a védendő területek szerint. A határértékek differenciálása az expozíciós időtartamok, meteorológiai helyzetek, a szennyező technológiák szerint. A kibocsátások csökkentése technikai lehetőségeinek figyelembe vétele. Egyeztetés más (munkaegészségügyi, emissziós) normákkal.

Gazdasági szempontok. A népgazdaság, ill. az egyes üzemek teherbíró képessége a védekezési költségeket és a bírságokat illetően. Ösztönző jellegű bírságolási rend megalapozása.

Jogi szempontok. A határérték megjelenésének jogi formája, (rendelet, szabvány, irányelv, stb.) hatásköre. Betartásának szankcionálása, ellenőrizhetősége, mérhetősége.

A levegő szennyezettségét az immisszió mérési eredmények alapján minősítjük. A minősítés fő szempontjai a rendeletben előírt levegőminőségi határértékekkel való egybevetés. A levegőt szennyezettnek minősítjük, ha a jellemző immisszió koncentrációk a megengedett határértékeket meghaladják. Erre vonatkozóan az 5/1990 (XII.6.) NM és a 17/1993 (VIII.25.) NM sz. rendeletek intézkednek.

A határértékek közül mindig az adott területre és időtartamra vonatkozót kell figyelembe venni. Az ország területe általában " védett I" területi kategóriába tartozik. Ebből kerülnek kijelölésre a "kiemelten védett" és "védett II" kategóriába tartozó területek. Előbbi a Környezetvédelmi Minisztérium, utóbbi a települési önkormányzat hatáskörébe tartozik. Az időtartam szerint vagy a 24 órára vonatkozó napi átlagot (In), vagy a naponta egyszer, legfeljebb fél órán át megengedett maximális értékeket (In max) kell egybevetni mérési a mérés eredményeivel, aszerint, hogy mintavételeink 24 órán át, vagy 30 percig tartottak. Hosszú időtartamok átlagait az éves határértékekhez (In év ) kell viszonyítani.

Nem közömbös, hogy a szennyezettség mekkora népességet, milyen természeti, mezőgazdasági környezetet, milyen anyagi javakat érint, esetleg károsít. A helyzet megítéléséhez figyelembe kell venni az erre vonatkozó statisztikai és más adatokat.

A levegőben jelen lévő szennyező anyagok nem egymástól elszigetelten fejtik ki hatásukat. Biológiai, egészségügyi szempontból az egyidejűleg ható szennyező anyagok szinergikus hatásúak is lehetnek.

A levegő minősítése egyrészt szükséges lehet kiterjedt területek (régiók, agglomerációk) és települések esetében. Másrészt szükséges lehet szűkebb területen (környezeti hatásvizsgálat, lakossági panasz kivizsgálása, stb.) vagy valamely szennyező forrás környezetében. Az első esetben (település, régió) a minősítés során általában a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • a szennyező anyagok fajtái és veszélyességük (toxicitásuk)

 • a szennyező anyagok jellemző koncentrációi, területi, időbeni alakulásuk,

 • az érintett lakosság, természeti és anyagi javak,

 • az észlelt egészség-károsodások, környezeti károk,

 • a terület védettsége (védettségi kategória, üdülőterület, stb.),

 • a szennyezettség kiterjedése (helyi, városi, regionális),

 • a szennyezettség tendenciája (hosszabb időre vonatkozó adatsorok birtokában),

 • a jellemző szennyező források,

 • a meteorológiai, orográfiai, terjedési összefüggések,

 • városrendezési, ipartelepítési stb. szempontok, levegőtisztaság-védelmi tervek,

 • lakossági panaszok, kártérítési peres eljárások stb.

Valamely szennyező forrás környezetére, ill. szűkebb területekre érvényesíthető szempontok a következők (esetenként az adatbeszerzési forrás megjelölésével):

 • a szennyező forrás helye és környezete, beépítettség, más szennyező üzemek, érintett lakosság, stb.

 • a forrás emissziója (emisszió-bevallás, hatósági mérés, emisszió határérték, bírság,

 • a környező terület immiszió viszonyai rendszeres vagy időszakos mérések, koncentrációk,

 • szennyezőanyag-fajták, határérték-túllépés gyakoriságok,

 • meteorológiai és helyrajzi viszonyok, terjedési irány, uralkodó szél, a domborzat hatása, halmozódási lehetőség,

 • védőtávolságok betartása, védettségi kategória megállapítása,

 • a szennyező forrás levegőtisztaság-védelmi berendezései (kéménymagasság, leválasztó berendezés fajtája, hatásfoka, üzemvitele, szennyező technológiai folyamatok zárttá tétele stb.)

 • a tervezett emisszió csökkentési intézkedések, beruházások, (megfelelő dokumentálással),

 • üzemi technológiai kérdések, rekonstrukció, bővítés, kitelepítés, gyártmány változtatás, technológia korszerűsítés,

 • környezeti károk: növénykárok, mezőgazdasági kártétel, korróziós károk,

 • a lakosság körében felmerülő panaszok, esetleges peres eljárások,

 • üzemi és területi, gyógyító és megelőző szervek adatai a lakosság egészségére vonatkozóan (háziorvos, szakrendelés, kórház, ÁNTSZ),

 • korábbi ellenőrzések alkalmával foganatosított intézkedések végrehajtásának vizsgálata.

Az Európai Unió követelmény-rendszere

Az Európai Unió határozatokkal és irányelvekkel szabályozza a tagországok kötelezettségeit és jogait a levegőminőség mérésével és ellenőrzésével kapcsolatban. A szabályozás főbb vonásai az alábbiak.

Az ország területén ki kell jelölni a különböző szennyezettségű régiókat. Általában a 250 ezernél több lakost magába foglaló agglomerációk alkothatnak egy egységet. Ki kell jelölni a határértéket meghaladó mértékben szennyezett területeket, valamint olyan területeket, melyeken un. tűréshatárt vezetünk be, egy meghatározott időtartamra. Ez a tűréshatár a határérték feletti koncentráció. Ezekre a területekre intézkedési terveket kell készíteni és megvalósítani, 2 éves határidővel. A területek ilyen besorolása évenként felülvizsgálandó.

A határozatok megállapítják a levegőminőségi határértékeket a leggyakoribb szennyező anyagokra nézve. A határérték rendszer időtartam és terület szerint differenciált, újabb irányelvek kiadása várható, a rendszer nem végleges. Különbség a hazai szabályzástól, hogy az egyes szennyező anyagok határértékei időtartamuk szerint nem egységesek: vannak 1 órás, 6 órás, 8 órás, 24 órás stb. határértékek. Vannak továbbá un. irányértékek, melyeknek záros határidőn belüli elérésére törekedni kell. Ezek szigorúbbak a határértékeknél.

A területek kijelölésére, és a határértékek betartásának ellenőrzésére méréseket kell végezni. Kötelező mérések jelenleg az alábbiak: kén-dioxid, nitrogén-dioxid, a szálló por (TSP, PM10), a szén-monoxid, az ózon, a benzol. Néhány év haladékkal mérésre kötelezettek a nehézfémek, a rákkeltő szénhidrogének. Mindezek méréséhez megfelelő mérőhálózat kiépítése szükséges. Általában folyamatos üzemű (real time) monitor állomásokra van szükség. Számukat az irányelvek a szennyezettség és az exponált lakosság függvényében szabályozzák. Az állomások elhelyezésénél figyelembe kell venni a maximálisan terhelt városrészeket, a közlekedés hatásának kitett városrészeket, valamint egy tiszta levegőjű kontroll területet is.

A városi, ill. szennyezett területi mérőhálózat mellett háttér-szennyezettség mérő állomásokat kell létesíteni. Ezek száma hazánk viszonylatában 4-6 között van.

Nagy súlyt helyez az Unió a minőség- biztosításra és minőség- ellenőrzésre (QA- QC). Ez előírja a referencia laboratóriumok létesítését, akkreditálását, a mérőeszközök rendszeres nemzeti és nemzetközi ellenőrzését. Összefüggenek ezzel az adatkezelésre vonatkozó irányelvek is, melyek megszabják az adatok érvényességének kritériumait. Ilyen pl. az, hogy az átlagok képzéséhez a folyamatos mérési adatok legalább 75%-ának érvényesnek kell lenniük.

Az információcsere az EU államok között kölcsönös. Az adatszolgáltatási kötelezettség azokra az anyagokra vonatkozik, melyeknek mérése kötelező. Csak a kritériumoknak megfelelő (valid) adatok közölhetők. Intézkednek az irányelvek a lakosság rendszeres tájékoztatásáról is, a média utján.

Az Európai Unió követelmény-rendszerének megvalósítása volumenében és minőségében is bővíti ismereteinket az ország levegőminőségi állapotáról. A rendszer bevezetése és üzemeltetése azonban jelentős gazdasági konzekvenciákkal jár.

A légszennyező anyagok kibocsátásnak szabályozása

A helyhez kötött légszennyező források szennyezőanyag kibocsátásának 1999-ben még érvényes átfogó szabályozása 13 éve jelent meg és lépett hatályba. Az 1986-ban megjelent jogszabályokat az akkori társadalmi, politikai, gazdasági viszonyoknak és műszaki-technikai szintnek megfelelően dolgozták ki. A szabályozás a maga idejében megfelelő módon szolgálta a levegőtisztaság-védelem ügyét és több éven át betöltötte feladatát, mára azonban elavult előírási és főleg határérték-rendszere nem felel meg a ’90-es években végbement gazdasági-politikai változások és műszaki fejlődés szintjének és az Európai Unió követelményeinek. A jogszabályalkotók előrelátásának köszönhetően a szabályozásba beépített néhány rugalmas megoldás tette csupán lehetővé, hogy mindeddig hatályba maradjon. A kor követelményeinek megfelelő modern szabályozás kidolgozása ma már elkerülhetetlen.

A Környezetvédelmi Törvény előírásainak betartása, illetve Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása érdekében okvetlenül szükséges a levegőtisztaság-védelem teljes újraszabályozása.

A szabályozás kidolgozása több éve megkezdődött, amelynek során döntően az Európai Unió előírásait, illetve – ahol ilyen nincs – a fejlett környezeti kultúrájú európai országok jogszabályait vették alapul. Az új komplex szabályozásnak 1999. augusztusáig csupán néhány eleme lépett hatályba, az új követelményeknek megfelelő általános előírásokat rögzítő kormányrendelet és annak valamennyi végrehajtási rendelete még nem jelent meg, ezért az alábbiakban bemutatott szabályozási rendszer ismertetése tervezeteken alapul, amelyek az elfogadás folyamán kisebb mértékben módosulhatnak.

A szabályozás alapelvei, általános előírások

A környezet védelmének szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapelvként az alábbiakat mondja ki:

„A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy:

 • a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

 • megelőzze a környezetszennyezést,

 • kizárja a környezetkárosítást.

A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni. A környezetet veszélyeztető, vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító tevékenységet. A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenység által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.”

A törvény a levegő védelme érdekében előírja, hogy:

„A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól … , amely minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen”.

A szabályozás alapelveinek rögzítése során a Környezetvédelmi törvény, az Európai Unió 84/360/EEC számú (Az ipari üzemek légszennyezésének csökkentése) és a 96/61/EC számú (Az integrált szennyezés, megelőzés és csökkentés) direktíváinak előírásait kell figyelembe venni.

A levegőtisztaság-védelem alapelvei a következők:

A légszennyezést okozó tevékenységek tervezése, megvalósítása és működtetése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni azért, hogy a légszennyező anyagok keletkezését megelőzzék, illetve azok kibocsátását a legkisebb mértékűre csökkentsék. Ennek érdekében a rendelkezésre álló legjobb technikákat kell alkalmazni (best available technique: BAT). A BAT figyelembevételével kibocsátási határértékeket (emissziós határérték) kell megállapítani és azokat, mint minimális követelményt be kell tartani.

A BAT (vagy röviden leghatékonyabb megoldás) a korszerű technikai színvonalnak megfelelő legjobb rendelkezésre álló technika, amelyet a kibocsátások megelőzése és – amennyiben a megelőzés nem valósítható meg – a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál.

A BAT meghatározásához használt kulcsfogalmak értelmezése a következő:

 • a legjobb azt jelenti, hogy az alkalmazott technika a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében.

 • a rendelkezésre álló technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban történő alkalmazását, elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, függetlenül attól, hogy a használni kívánt technikát az adott országban gyártják, állítják elő, vagy máshol. Az elfogadható gazdasági feltételek megítélésénél a költségek és a haszon arányát kell mérlegelni.

 • a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését megszüntetik.

Nyilvánvaló tehát, hogy a BAT nem „csúcstechnikát” jelent, hanem a piacon elérhető megfelelő működési referenciával rendelkező eljárásokat, amelyek alkalmazása gazdaságilag is elfogadható.

A levegőtisztaság védelmét szolgáló intézkedéseket az integrált szennyezés megelőzés és csökkentés elvének figyelembevételével kell megvalósítani. Nevezetesen:

 • A környezet egészének védelmét kell elsődlegesnek tekinteni. A levegő szennyezését csökkentő beavatkozás nem okozhatja más környezeti elem szennyezését.

 • A hulladékok keletkezését el kell kerülni, amennyiben hulladék keletkezik, azt újra kell hasznosítani, ahol ez műszaki, gazdasági szempontok miatt nem lehetséges, ártalmatlanítani kell.

 • Hatékony energiafelhasználást kell megvalósítani.

 • A balesetek megelőzése és következményeik mérséklése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Általános és egyéb előírások:

 • A levegővédelmi követelményeket az országos, regionális, helyi és műszaki tervezés során figyelembe kell venni.

 • Minden légszennyező hatással járó tevékenység engedélyköteles. Nem engedélyezhető olyan új tevékenység megkezdése, ami határérték-túllépést okoz.

 • A meglévő létesítményeknek megfelelő türelmi idő után (3-8 év) kell a kibocsátási határértékeket betartani. Az a létesítmény, amely a türelmi idő lejárta után nem tartja be a kibocsátási határértékeket, nem üzemeltethető.

 • A tevékenységek folytatása során biztosítani kell, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása ne okozza a környezeti levegő jelentős szennyezését. Ezért a levegőminőségi határértéket (immissziós határértékek) be kell tartani.

 • Ha egy területen a már ott működő légszennyező források kibocsátásainak következtében a levegő oly mértékben szennyezett, hogy az tovább nem terhelhető, akkor ezen a területen új légszennyező anyag-kibocsátás nem engedhető meg. Új légszennyező forrás csak abban az esetben létesíthető, ha tervezett kibocsátással egyenértékű emissziót az adott területen kiváltanak. Az egyenértékű kibocsátás nem azonos tömegáramú emissziót jelent, hanem olyan szennyezőanyag áram-mérséklést, amely a hatásterületen az újonnan kibocsátott szennyező anyag mennyiséggel okozott szennyezettség növekedéssel azonos mértékű szennyezettség csökkentést eredményez.

 • A levegőminőségi határérték betartása úgy is elérhető, hogy a BAT-nál nagyobb hatásfokú technikát alkalmaznak és a BAT alapján meghatározottnál alacsonyabb kibocsátásokat érnek el. A megfelelő megoldások kiválasztása gazdasági és műszaki megfontolások kérdése.

 • Olyan új légszennyező források körül, amelyek a környezeti levegő minőségére jelentős hatást gyakorolnak, védelmi övezetet kell kialakítani.

A védelmi övezet fajtái:

 • a helyhez kötött légszennyező források körül kialakított védőterület és

 • a közút mentén kijelölt védősáv.

A védelmi övezet nagysága 50 és 1000 m között változhat a tevékenység légszennyező hatásától függően.

Azokon a területeken (övezetekben és agglomerációkban), ahol a légszennyező anyagok koncentrációja meghaladja a levegőminőségi határértéket, szennyezés-csökkentési terveket kell készíteni.

A légszennyező források szennyezőanyag kibocsátását rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzés történhet:

 • folyamatos méréssel,

 • időszakos méréssel,

 • műszaki becsléssel.

A légszennyező források jellemzőiről és a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségéről rendszeresen adatot kell szolgáltatni.

A helyhez kötött diffúz légszennyező forrásokat úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Ennek érdekében a leghatékonyabb megoldást (BAT) kell alkalmazni.

A bűzzel járó tevékenységek során a BAT alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a levegőbe.

A kibocsátási határértékek (Emisszió-határértékek)

Fogalmak:

Anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei.

Légszennyező anyag: a levegő minőségét hátrányosan befolyásoló anyag, amely az emberi tevékenység következtében került a levegőbe, és amely káros lehet az ember egészségére, vagy a környezet minőségére, károsíthatja az anyagi javakat, megakadályozhatja vagy befolyásolhatja a környezet jogszerű használatát.

Levegőterhelés: valamely anyag levegőbe bocsátása.

Levegőszennyezés: légszennyező anyag levegőbe bocsátása.

Kibocsátási határérték: a levegőnek jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű szennyezése, amely nem léphető túl.

Légszennyező forrás: a berendezésnek, illetőleg létesítménynek az a pontja, illetőleg felülete, amelyből, illetve amelyről légszennyező anyag kerül a levegőbe.

Fajtái: helyhez kötött pont-, felületi (diffúz)-, vonal- és mozgó légszennyező forrás.

A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra

 • technológiai kibocsátási határértékek,

 • egyedi kibocsátási határértékek,

 • össztömegű kibocsátási határértékek állapíthatók meg.

A technológiai kibocsátási határértékeket minden esetben a BAT figyelembevételével kell megállapítani, ezért értékük a technikai, gazdasági és társadalmi fejlődéssel időben változik.

A technológiai kibocsátási határértékek két fő csoportra oszthatók:

 • általános technológia kibocsátási határértékek,

 • eljárás specifikus technológiai kibocsátási határértékek.

Értékük függ:

 • a légszennyező anyag tömegáramától,

 • a légszennyező anyag minőségétől, veszélyességétől,

 • a legjobb rendelkezésre álló technika szintjétől.

A technológiai kibocsátási határértékek különböző mértékegységben adhatók meg. Pl.

 • koncentráció: mg/m3 füstgáz, ppm, térf. %.

 • termékspecifikus érték: g/GJ, g/kWh, kg/t termék, g/m2 termék.

 • a felhasznált nyersanyag mennyiségére vonatkoztatott érték: tömeg %.

Az egyedi kibocsátási határértéket akkor állapítja meg a hatóság, ha

 • a technikai és műszaki fejlődés meghaladja az országos érvényű határértékek megállapításához alapul vett BAT szintjét és annál szigorúbb határérték betartását is lehetővé teszi.

 • az adott terület légszennyezettsége olyan magas, hogy a levegőminőségi határértékek betartásához nem elégséges a BAT alkalmazása, annál hatékonyabb intézkedések szükségesek a légszennyező anyag kibocsátás megelőzésére illetve csökkentésére.

Az egyedi kibocsátási határérték mindig szigorúbb, mint az országosan érvényes határértékek.

Össztömegű kibocsátási határértékek egy meghatározott területre vagy termelési ágra szennyezőforrás-csoportra megállapított, kibocsátható szennyezőanyag összmennyiség. Megállapításának célja, hogy egy adott területen esetleg az egész ország területén egy meghatározott forráscsoport kibocsátásának fokozatos tervszerű mérséklését lehessen elérni. Kiemelt alkalmazási területe a határokon átterjedő légszennyezések mérséklésére szolgáló nemzetközi egyezmények teljesítésének tervszerű végrehajtása. Ilyen esetekben a nemzetközi egyezmények bizonyos szennyező anyagok kötelező csökkentését írják elő az ország számára meghatározott idő alatt (pl. kén-dioxid, nitrogén-oxidok, illékony szénhidrogének stb.). E kötelezettség teljesítésének elősegítésére szolgálhat az össztömegű kibocsátási határértékek alkalmazása. (Jelenleg az 50 MWth vagy annál nagyobb bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekre kerültek megállapításra.)

A) Általános technológiai kibocsátási határértékek

Az általános technológiai kibocsátási határértékeket szennyező anyag csoportokra állapítják meg a szennyezőanyag fizikai, kémiai tulajdonságai és a környezetre gyakorolt hatása alapján. Külön határérték rendszer vonatkozik az alábbi anyagcsoportokra:

 • a szilárd szervetlen anyagok,

 • a gáz és gőznemű szervetlen anyagok,

 • a szerves anyagok,

 • a rákkeltő anyagok.

Az egyes anyagcsoportokon belül a szennyezőanyagokat osztályba sorolják és a veszélyességi osztályokra a légszennyező anyag tömegáramától függő kibocsátási határértéket állapítanak meg. Az egyes anyagcsoportokra tervezett határértékeket és a szerves anyagok osztályba sorolását táblázatok tartalmazzák.

Az egyes osztályokhoz rendelt kibocsátási határérték koncentrációk az osztályban szereplő valamennyi szennyezőanyag együttes koncentrációjára vonatkozik. A határértékek a megadott légszennyező anyag tömegáram nagyságnál nagyobb kibocsátásokra vonatkoznak.

Az általános technológiai kibocsátási határértékek érvényesek minden olyan esetben, amikor az egyes technológiákra vonatkozó eljárás specifikus technológiai kibocsátási határértékek, vagy az adott pontforrásra egyedi kibocsátási határértékek nincsenek meghatározva.

B) Eljárás specifikus technológiai határértékek:

Eljárás specifikus technológiai határértékeket állapítanak egy sor olyan technológiára, amely fejlettségi szintje bizonyos szennyezőanyagok tekintetében szigorúbb, vagy enyhébb követelmények betartását teszi lehetővé. Az eljárás-specifikus technológiai határértékek csak az adott eljárás meghatározott anyagaira vonatkoznak, a technológiákból kikerülő egyéb, szennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. A tervek szerint első lépcsőben mintegy 40 technológiára állapítanak meg eljárás specifikus határértéket. Az eljárás specifikus határértékkel szabályozott technológiák száma idővel bővül.

a) Részletesen szabályozott technológiák

Az olyan technológiai folyamatokat, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a környezetre és speciális, jellemzőik indokolják részletes előírásokkal szabályozzák.

Ilyen részletes előírások vonatkoznak, pl.:

 • a tüzelési eljárásokra,

 • a hulladékok égetésére,

 • a motorbenzinek tárolására és szállítására,

 • az illékony szerves vegyületek felhasználására.

Ezekre a technológiákra vonatkozó szabályozások a kibocsátási határértékeken túlmenően részletes előírásokat tartalmaznak többek között a technológiák működtetési feltételeire – az üzemeltetési paraméterekre, a kibocsátások és működési jellemzők ellenőrzésére, mérésére és az adatszolgáltatásra, illetve egyéb műszaki követelményekre.

b) A tüzelési technológiák légszennyező anyagainak szabályozása

A nagytömegű légszennyező anyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, por, szén-monoxid) jelentős része esetenként döntő többsége az energia-előállítást szolgáló tüzelési technológiákból származik. A kén-dioxid és a nitrogén-oxidok határokon átterjedő szennyezőanyagok, amelyek jelentősen hozzájárulnak a savas esők kialakulásához, és amelyek kibocsátásának mérséklésére Magyarország által aláírt nemzetközi egyezmények vonatkoznak.

A tüzelő berendezések technológiai kibocsátási határértékeit és egyéb előírásait

 • a bemenő hőteljesítményét,

 • a tüzelőberendezés fajtáját és

 • a felhasznált energiahordozó fajtáját

figyelembe véve különböző módon szabják meg.

Az 50 MWth és az ennél nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezések (nagy tüzelőberendezések) légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 1998-ban jelent meg Magyarországon szabályozás (22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet).

Ez a tüzelőberendezés csoport, amely a tüzelési technológiákból származó légszennyező anyagok döntő többségét bocsátja ki, és amelynek kibocsátásait az Európai Unió 88/609/EEC és a 94/66/EC direktívái szabályozzák. A magyar jogszabály harmonizál az EU fenti direktíváival.

Az egyidejűleg többféle tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezéseknél a technológiái kibocsátási határértéket a felhasznált tüzelőanyagok bevitt hőteljesítményének arányában kell meghatározni.

Az új tüzelőberendezéseknek a kibocsátási határértéket a rendelet hatálybalépésének időpontjától, a meglévő tüzelő berendezéseknek 2008. december 31-ig kell teljesíteni a berendezés rendeltetésétől függően.

Ha valamely gazdálkodó szervezet a részére megállapított kibocsátási kontingenst nem használja ki (pl. azért, mert leválasztó berendezést helyezett üzembe), azt részben vagy egészben átengedheti más szervezet részére a Főfelügyelőség jóváhagyásával.

A tüzelőberendezések légszennyező anyag kibocsátásait rendszeresen ellenőrizni kell.

A 300 MWth névleges bemenő hőteljesítményeinél nagyobb, új tüzelőberendezéseket folyamatos szennyezőanyag-kibocsátást mérő, valamint a füstgázállapotot ellenőrző, mérő és adatrögzítő műszerekkel kell felszerelni.

Folyamatosan mérni kell a füstgáz

 • kén-dioxid, nitrogén-oxid, szén-monoxid, szilárdanyag és oxigéntartalmát,

 • a hőmérsékletét, sebességét és nyomását.

A füstgáz nedvességtartalmát időszakosan kell mérni.

Földgáz tüzelés esetén nem szükséges mérni a kén-dioxid és szilárdanyag tartalmat.

Meglévő berendezéseket megfelelő türelmi idő után kell felszerelni folyamatos mérőműszerekkel.

A 300 MWth névleges bemenő hőteljesítménynél kisebb tüzelőberendezések esetén a légszennyező anyagok kibocsátását évente kell megméretni erre feljogosított szervezettel.

Az Európai Unió a közeljövőben tervezi a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó direktívák módosítását. Ennek során elsősorban a kibocsátási határértékek és a mérési előírások szigorítása várható, illetve beépül a direktívába az integrált szennyezés-megelőzés elve. Az EU előírások megváltozása után a magyar jogszabály is módosításra kerül.

A 140 kWth – 50 kWth hőteljesítményű tüzelőberendezések kibocsátásának szabályozása szintén a bemenő teljesítmény kategóriától, a felhasznált tüzelőanyag fajtájától és a tüzelőberendezés típusától (kazán vagy gázturbina) függő technológiái határértékekkel történik.

A 140 kWth termikus hőteljesítményű, döntően lakossági és kommunális fűtésre használt tüzelőberendezések szennyezőanyag kibocsátásának szabályozása és ellenőrzése a kötelező termékminősítés keretében történik majd.

c) A hulladékégetés kibocsátásainak szabályozása

A hulladékok égetése olyan technológiai folyamat, amelynek során a bevitt anyagokat termikus oxidációval ártalmatlanítják. Az eljárás sajátossága, hogy a bevitt anyagok (hulladékok) összetétele nem állandó, sok esetben nagy mértékben ingadozik, ami jelentősen befolyásolja az égetők füstgázában megjelenő szennyező anyagok fajtáját és mennyiségét.

Az égetésre bevitt hulladék fajtájától és az alkalmazott technológiától függően a hagyományos tüzelési technológiákra jellemző szennyezők mellett különösen veszélyes légszennyező anyagok keletkezhetnek (pl. sósav, hidrogén-fluorid, nehézfémek, dioxinok és furánok). Ez a körülmény indokolja a szigorú technológiai előírások és hatékony környezetvédelmi intézkedések betartását a környezetszennyezés elkerülése érdekében.

A hulladékok égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásokat a 11/1991. (V. 16.) KTM rendelet rögzíti.

A rendelet kidolgozásánál figyelembe vették az Európai Unió

 • 89/429/EEC sz. a meglévő települési hulladék égetőkről szóló, illetve a

 • 89/369/EEC sz. az új települési hulladékégetőkről szóló direktíváit, valamint

 • az akkor még pusztán tervezet formában lévő 94/67/EC sz. a veszélyes hulladékégetőkről szóló EU direktíva előkészítő anyagait.

A magyar előírás fejlettebb, mint az EU-nak a kommunális hulladékok égetésére vonatkozó direktívái, de csak részben harmonizál – mivel előbb keletkezett – a 94/67/EC irányelvvel.

A magyar jogszabály hatálya kiterjed valamennyi olyan berendezésre, amelyben hulladékot égetnek (függetlenül attól, hogy a veszélyes hulladék vagy kommunális termelési hulladék). (Az EU ezt jelenleg külön szabályozza és bizonyos hulladékokra, mint pl. különböző termelési hulladékok, nincs szabályozása.)

A magyar szabályozás nem alkalmaz napi határértéket és nem ad választási lehetőséget a 100 % és 97 % érték között, ezzel szemben nitrogén-oxidokra is tartalmaz előírást.

A szennyező anyagok kibocsátását (szilárd, elégetlen szénhidrogén, kén-dioxid, sósav, hidrogén-fluorid, nitrogén-oxidok és szén-monoxid) 1000 kg/h névlege kapacitás felett időszakosan (évente legalább egyszer) mérni kell.

A dioxinok és furánok határértékének (0,1 ng/m3) megadása toxicitás egyenértékben történik (TE).

A toxicitási egyenérték meghatározásához az egyes vegyületek mért mennyiségét meg kell szorozni a toxicitási tényezővel és az így nyert mennyiségek összegezhetők. Az Európai Unió a közeljövőben tervezi a nem veszélyes hulladékok égetésére vonatkozó előírásainak alapvető módosítását. Ennek keretében:

 • megmarad a veszélyes hulladékok égetésére vonatkozó 94/667/EC direktíva,

 • egy új irányelvet dolgoznak ki a települési egyéb nem veszélyes hulladékok égetésére.

Ennek határértékrendszere döntően megegyezik a veszélyes hulladékok égetésére vonatkozó értékekkel.

Az új direktíva elfogadása után a jelenlegi magyar szabályozás is átdolgozásra kerül az EU előírásainak megfelelően. Ennek során többek között a tervek szerint

 • bevezetik a napi középértékeket a határértékeknél,

 • szigorítják a mérési előírásokat,

 • érvényre juttatják az integrált szemléletet, a szennyvízkihasználásokra és az energiahatékonyságra vonatkozó előírások is megjelennek,

 • hulladék és nem hulladék együtt égetése esetén vegyes határértéket vezetnek be; a vegyes határérték alábbi képlettel történik:

  C = Vh x Ch + Vt x Ct

  Vh + Vt

ahol:

C: vegyes határérték
Vh: a hulladék égetéséből származó füstgáz mennyisége
Ch: a hulladékégetés határértéke
Vt: a technológiai folyamathoz használt tüzelőanyagból származó füstgáz mennyisége
Ct: a technológiai folyamatra vonatkozó határértékek

d) Illékony szerves vegyületek (volatile organic compounds, VOC) kibocsátásának szabályozása.

Illékony szerves vegyületek azok a szerves vegyületek, amelyek gőznyomása 293,15 K fokon egyenlő, vagy meghaladja a 0,01 kPa-t, vagy a felhasználás speciális körülményei között ezzel azonos illékonyságúak.

A VOC-k a légkörbe kerülve a napfény hatására a nitrogén-oxidokkal reakcióba lépnek és ózon keletkezik. A troposzférikus ózon az oxidáló szmogok tipikus komponense. Károsítja a légzőszerveket, a növényi sejteket, légúti megbetegedéseket okoz, irritálja a szemet, a szerkezeti anyagok korrózióját idézi elő. Ezért indokolt, hogy a kibocsátásukat külön előírások szabályozzák. Az Európai Unió 1999/13/EC sz. direktívája rögzíti a VOC felhasználás és kibocsátás szabályait, amely alapul szolgál a magyar szabályozás kidolgozásához is.

A direktíva mintegy 20 tevékenységre állapít meg, általában az oldószer felhasználás mértékétől függő

 • véggáz-kibocsátási határértékeket (mg C/Nm3)

 • diffúz kibocsátási határértéket (az oldószer bevitel %-a)

 • összkibocsátási határértéket (a teljes technológiára vonatkozó, a gyártott termék egységnyi mennyiségére számított oldószer tömeg g/kg, g/m2, g/db vagy bevitt oldószer %-a).

Minden létesítménynek és berendezésnek teljesíteni kell

 • a véggáz kibocsátási határértéket és a diffúz kibocsátási határértéket, vagy

 • az összkibocsátási határértéket.

Külön határértéket rögzít a szabályozás a különösen veszélyes anyagokra az alábbiak szerint:

 • A rákkeltő, mutagén vagy mérgező anyagokat (a 67/548/EEC direktíva szerinti R45, R49, R60 és R61 jelzéssel) kevésbé veszélyes anyagokra kell kiváltani, ha ez nem lehetséges, akkor 10 g/h-nál nagyobb emisszió esetén a kibocsátási határérték: 2 mg/m3.

 • Halogénezett szerves oldószerek (R40)

Ha az emisszió nagyobb, mint 100 g/h, a kibocsátási határérték 20 mg/m3.

A meglévő berendezéseknek 2007. október 31-ig kellett teljesíteni a határértékeket.

Különleges engedmény adható a meglévő berendezések üzemeltetőjének, amely már végrehajtott VOC csökkentő intézkedést, és ezért teljesíti az alábbi határértékeket.

50 mgC/Nm3 utóégetőknél 150 mgC/Nm3 bármely más VOC csökkentési technológiával.

Ezen üzemeltetők a nemzeti jogszabály hatálybalépésétől számított 12 évig mentesülnek füstgáz emissziós határértékek betartása alól.

A kivétel nem vonatkozik a különösen veszélyes anyagokra.

Az irányelv lehetőséget ad az üzemeltetőknek és az országoknak csökkentési tervek készítésére. Ebben az esetben a kibocsátási határértékeket nem szükséges minden létesítményre betartani, de legalább olyan mértékű szennyezőanyag kibocsátás-csökkenést kell elérni, mintha a határértékeket betartották volna. Ez lehetőséget ad az országok számára a leggazdaságosabb megoldások alkalmazására.

A kibocsátási határértékek betartását ellenőrizni kell. A 10 kg/h össz-szám emisszió felett folyamatos mérőrendszert kell kiépíteni. Ennél kisebb kibocsátás esetén időszakos mérések elvégzése szükséges.

A motorbenzinek az illékony szerves vegyületek jól elhatárolható csoportja. Felhasználásuk széles körben elterjedt rendkívül nagy mennyiségben, ezért az összes VOC kibocsátásban jelentős részarányt képviselnek (Magyarországon az összes VOC kibocsátás 8 %-a). Ezért indokolt, hogy a motorbenzinek által okozott légszennyezés csökkentésére külön előírások vonatkozzanak.

A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor és szállításakor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról a 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet rendelkezik, amely az Európai Unió erre vonatkozó, 94/63/EC sz. direktívájával harmonizál. A motorbenzinek tárolásakor és elosztásakor a legnagyobb szennyező források

 • a tároló tartályok légzői,

 • a szállító tartályok légzői,

 • a benzinkutak tároló tartályainak légzői, valamint

 • a gépjárművek tároló tartályai.

A tartályok töltésekor az áttöltött benzin mennyiségével azonos térfogatú benzingőzzel telített levegő kerül a környezetbe és ezzel nagymértékben szennyezi a levegőt. A benzingőz környezetbe kerülése megfelelő technika alkalmazásával megelőzhető vagy jelentős mértékben csökkenthető.

A jogszabály előírásai szerint:

A tároló tartályokat és a benzinszállító járművek tartályait úgy kell kialakítani, hogy az áttöltés során a töltött tartályból kilépő, benzingőzzel telített levegőt visszavezessék abba a tartályba, amelyből a töltés történik. Ezt a gáz visszavezető rendszert gázingának nevezik.

A gépjárművek tartályainak töltésekor kilépő benzingőzt is vissza kell vezetni az üzemanyagtöltő állomás tárolótartályába (pisztoly gáz visszavezetés).

A föld feletti, szabadon álló motorbenzin-tároló tartályokat felületkezeléssel (hő elleni védelemmel, fényvisszaverő bevonattal) kell ellátni.

A benzingőz visszatartása (alapvetően nagytérfogatú tárolótartályok esetén) véggáz kezelő rendszerek (adszorberek, véggáz-hűtők, égetőberendezések) alkalmazásával is megoldható.

A gőzvisszavezető és –kezelő rendszerek akkor felelnek meg az előírásoknak, ha:

 • Helyhez kötött tartályból szállító jármű tartályába, illetve szállító jármű tartályából helyhez kötött tartályba töltenek át motorbenzint, akkor

  • a motorbenzin áramlás csak a gőzvisszavezető rendszer csatlakoztatása esetén indul meg,

  • a gőzvisszavezető rendszer a gőzvisszavezetés időtartama alatt legalább 95 %-os hatásfokkal megakadályozza a motorbenzingőzök környezetbe juttatását;

A benzintöltő állomáson csak olyan töltőszeleppel ellátott áttöltőfejet (pisztolyt) alkalmaznak, amely a gépjárműtankból kiszorított motorbenzingőzöket visszavezeti a töltőállomás tárolótartályába,

 • passzív védelem esetén

  • a gőzvisszavezető rendszerben kis áramlási ellenállás mellett biztosított a szabad gőzátáramlás,

  • az áttöltőfej (pisztoly) töltőszelep ellennyomása a gyártó adatai szerinti maximális értéket nem lépi túl,

  • a töltőszelep a gépjármű üzemanyagtartályához csatlakozó tömítőkarimái nincsenek kirepedve, vagy egyéb más, tömítetlenséget okozó meghibásodást nem mutat

  ,

 • aktív védelem esetén

  • az üzemanyagtartály töltésekor a tartályból kiszorított gőzök vákumszivattyú segítségével kerülnek – csővezetéken – vissza a föld alatti tartályba,

  • a tömítés nélküli gőzvisszavezető rendszerekben visszavezetett levegő motorbenzingőz elegy térfogata nem lehet nagyobb, mint az áttöltött üzemanyag 105 %-a;

A helyhez kötött tárolótartályok esetében

 • a véggázkezelő berendezések vagy egyéb műszaki megoldások leválasztási hatásfokának legalább 95 %-os hatásfokúnak kell lennie,

 • ha a véggázkezelő pontforrásnak minősül, a 95 % hatásfokú leválasztás mellett a pontforrásra vonatkozó követelményeket is be kell tartani.

A véggázvisszavezető rendszereket úgy kell kialakítani, hogy azok egymáshoz csatlakoztathatók legyenek.

Új létesítmények csak a fenti előírások betartásával létesíthetők. Meglévő létesítményeket a benzinforgalomtól függő türelmi időn belül (3-10 év) kell ellátni az előírt műszaki védelemmel. A légszennyezés mérséklését szolgáló berendezések működőképességét és hatásfokát rendszeresen ellenőriztetni kell.

Gépjárművek légszennyezése

A belső égésű motorokból a légtérbe kikerülő kipufogógázok sajátos tulajdonságú környezet szennyezést is okozhatnak. Az őszi és téli ködös időszakban a leszálló hideg légáramlat hatására, ha a kipufogógázok nem tudnak a légtér magasabb rétegében elkeveredni, akkor létrejön a gépjárművekkel túlzsúfolt nagyvárosok réme a „szmog”, a füstköd, amely az embereknél légzési nehézséget és súlyosabb esetekben mérgezést is okozhat.

A napsugaras szélcsendes időben is keletkezhet „szmog”, füstköd a belső égésű motorok nagy mennyiségű kipufogógázaiból. Ennek a fotokémiai szmog keletkezésének oka az el nem égett telitetlen szénhidrogének és a nitrogénoxidok jelenlétében keresendő. Az erős napsugárzás a nitrogénoxidokból mérgező ózont (O3) képez. A keletkezett ózon a szénhidrogénekkel aldehideket alkot, amelyek narkotikus hatásúak, a kisebb mólsúlyúak az ember kötőhártyáját és légutait ingerlik.

A fotokémiai szmog kialakulására Kalifornia klimatikus viszonya igen kedvező. Ezért elsőként 1947-ben Amerikában, Los Angelesben vizsgálták a gépjárművek környezet szennyező hatását. A kutatások eredményeire támaszkodva 1952-ben született helyi javaslat a gépjárművek kipufogógáz emissziójának korlátozására. Ennek hatására 1960-ban kezdődtek el a részletes törvényi szabályozások a kipufogógáz kellemetlen összetevőinek mérséklésére az USA-ban, amelyet követett Európa is. A kezdeti japán elzárkózás sem tartott sokáig és az 1970-es évektől a gépjárművek szennyezőanyag kibocsátását -a mennyiségükre utaló vizsgálati eljárások alapján- szinte a világ valamennyi országában előírások korlátozzák. A gépjármű gyártók ezért kénytelenek olyan műszaki megoldásokat alkalmazni a belső égésű motoroknál, amelyekkel az egyre szigorodó előírások is teljesíthetők.

A gépjárművek légszennyezésére vonatkozó, jól reprodukálható vizsgálati eljárást nem volt könnyű kidolgozni, mert a belső égésű motor minden üzemeltetési állapotában más-más összetételű kipufogógázt produkál. Az Otto-motorra jellemző, hogy a legnagyobb CO értékek alacsony fordulatszámnál, kis terheléseknél, közelzárt fojtószelep állásnál (alapjáraton) és ugyancsak kis terhelésnél, 13-17°-os fojtószelep helyzetnél a maximális fordulatszám 60%-a körüli értékénél adódnak. (Ez az alapja annak, hogy a mai időszakos környezetvédelmi felülvizsgálatnál, illetve a közúti ellenörzéseknél is ezekben a motor állapotokban végzik a CO mérését.)

A személygépkocsik működési tartományát átfogó első vizsgálati módszert Amerikában dolgozták ki. Ennek a Kalifornia-Tesztnek a lényege az, hogy a járművel görgős padon (amelyet a jármű tömege alapján látnak el tehetetlenségi tömeggel) egy meghatározott menetciklust kell 7-szer teljesíteni, miközben a kipufogógázt gázelemzőkkel analizálják és a kijelölt (7x7=49) méréspontokban kapott adatokkal adott számitási eljárással egy-egy gázösszetevő emisszióját számszerűen jellemeznek gram/mérföld, vagy gramm/teszt egységgel.

A különböző országok ma használt vizsgálati eljárásai is a Kalifornia-Teszt lényegét követik, de más-más menetciklust, kipufogógáz mintavételezést és más kiértékelési módszert alkalmaznak, ezért a különböző vizsgálatok számértékei közvetlenül nem hasonlíthatók össze.

Az európai szabályozás 1958. március 20.-án kezdödött az ENSZ keretében működő Európai Gazdasági Bizottság, angolul Economic Commission for Europe (ECE) egyezményének aláirásával, amelynek mellékletei, előírásai részletesen meghatározzák a vizsgálati módszereket, az emissziós határértékeket és a bevezetés javasolt ütemezését. A többször szigorított határértékeket az egyezményt aláíró országok, így hazánk is, rendeletekben teszik kötelezővé.

Az ún. Európa-Teszt vizsgálatnál a kipufogógázt gyűjtő zsákokban fogják fel és a négy menetciklus lefuttatása után a zsákban levő gázt analizálják. Az Európa-Tesztnél tehát egy átlag kipufogógáz értéke jelenik meg a vizsgálat eredményében g/teszt vagy a ciklus útra vonatkoztatva g/km mérték egységben. Természetesen a vizsgálat minden jelentősebb körülményét részletesen rögzítik az előírások.

A belső égésű motorok levegőszennyező hatásának mérséklése érdekében az Európai Unió (EU) természetesen elfogadta a gépjárművekre vonatkozó ECE előírásokat és azokat részben tovább is fejlesztette. A EU-ban és hazánkban alkalmazott jelentősebb vizsgálatok és azok határértékei a következők.

A belső égésű motorral hajtott gépjármű környezetszennyező megitélése a hajtóanyagfogyasztás és ezzel párhuzamosan elvégzett kipufogógáz károsanyagainak emissziós vizsgálatával kezdődik.

Az ún. városi menetciklusban külön is megvizsgálják a károsanyagok kibocsátását, a kezdeti Európa-Teszt alkalmazásával.

A 3500 kg össztömegnél nagyobb gépjárművek dízelmotorjait kipufogógáz emisszió szempontból Európában az 1988-ban bevezetett 13 mérőpontos ECE R49 előírásnak megfelelően motor-fékpadon vizsgálják. A 13 mérőpontban kapott károsanyag emissziós értékéből a súlyozó tényezőkkel kiszámított számadatra írják elő a határértékeket, amelyeket az évek folyamán egyre szigorítottak az EU-ban.

Korábban elegendő volt a dízelmotorok füstkibocsátásának mérését elvégezni és az erre vonatkozó határértékeket betartani, de 1993.10.01.-től károsanyagként a kipufogógázban előforduló szilárd részecskék tömegét (PM) is határértékhez kötik. A dízelmotorral rendelkező gépjárművek időszakos környezetvédelmi felülvizsgálatánál és a közúti ellenőrzésénél ma is az egyszerűen elvégezhető füstkibocsátás mérését alkalmazzák Európában.

A belső égésű motorok levegőszennyező hatásának mérséklésére Magyarországon is lényegében az EU előírások és vizsgálati módszerek érvényesek illetve a magyar bevezetés határideje egyre kisebb késéssel követi az európai érvénybe lépés időpontját.

A magyar előírások formája és esetenként a tartalma is kismértékben eltér az európai társaitól. A határértékekre vonatkozó előírásokat „ 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelete, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltétleiről” illetve a 21/1995.(XII. 15.) KHVM rendelet kiegészítései tartalmazzák.

A belső égésű motorral ellátott gépjárművek légszennyező hatásának mérsékléséhez nem elegendő az új típusok fejlesztése, vizsgálata és azok elfogadása illetve a sorozatgyártás termékeinek minőségellenőrzése. A használatban levő gépjárművek légszennyező hatását is rendeletileg határértékekhez kell kötni, abból a célból, hogy a kellő szintű műszaki állapot mindig megkövetelhető legyen.

A gépjárművek időszakos műszaki felülvizsgálata keretében Magyarországon 1977-től kezdtek környezetvédelmi vizsgálatokat végezni. A környezetvédelmi felülvizsgálat rendszere a Közlekedési Főfelügyelet irányítása mellett fokozatosan kiépült. A legfontosabb idevonatkozó hatályos jogszabályokat és előírásokat a következő rendeletek tartalmazzák: a már idézett 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelet a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről, amelyet módosított a 21/1995. (XXII. 15.) KHVM és a 32/1997. (XII. 20.) KHVM rendelete.

Környezetvédelmi felülvizsgálatot az Otto-motorral hajtott három komponensre ható katalizátorral ellátott, szabályzott keverékképzésű gépkocsinál háromévenként, minden más gépkocsinál évenként a következők szerint kell elvégezni. A felülvizsgálat során ellenőrizni kell a kipufogórendszer állapotát, a kartergáz visszavezető rendszerét, az alapjárati fordulatszám egyenletességét (bekapcsolt fényszórók mellett) és a légszűrőbetét állapotát. Otto-motornál még az alapelőgyújtást, a zárásszöget és a gyújtógyertyák állapotát is ellenőrizni kell. Dízelmotornál pedig az előbefecskendezési szöget és a teljes töltés leszabályozási fordulatszámát.

Az időszakos környezetvédelmi felülvizsgálatnál megkövetelt valamennyi előírást 1992.05.01.-től a közúton, a telephelyen esetleg lefolytatott ellenőrzéskor is teljesítenie kell a gépjárműnek. Az ellenőrzéskor nem megfelelő gépjárművet 15 napos türelmi időszak után -amennyiben a műszaki állapotát nem állították helyre- a Közlekedési Felügyelet kizárja a forgalomban való részvétel lehetőségétől. Az üzemeltetőnek tehát meg van a felelőssége abban, hogy a gépjárművének belső égésű motorja a szükségesnél nagyobb mértékű légszennyezést ne okozzon.

A belső égésű motorgyártók az egyre szigorúbb hatósági szabályozások miatt természetesen azon vannak, hogy terméküket egyre inkább környezetbaráttá tegyék.

A belső égésű motor kipufogógáz károsanyag emissziójának mérséklése összetett feladat. A motor légszennyező hatásának csökkentése érdekében fejleszteni kell a konstrukciós adottságokat, az egyes részmegoldásokat, az égéstér alakját, égés lefolyásának szabályozását, a keverékképzést, a töltetcsere szabályozását, a motor hűtésének és kenésének vezérlését, az alkalmazott üzemanyagokat stb.

A gyártó kompromisszumok árán dönt a motor beállítási paraméteinek megválasztásában. Az üzemeltető nem rendelkezik annyi ismerettel, hogy ha a motor beállítási értékeit megváltoztatja ne rotson a kipufogógáz károsanyag összetételén. Az Otto-motor legnagyobb teljesítményt 0,8 körüli légviszonynál szolgáltat, míg a károsanyag összetétele legkedvezőbben az 1-es értéknél, az elméletileg szükséges levegő mennyiségnél adódik. A keverékképző berendezés (karbulátor vagy benzinbefecskendező) beállításától és állapotától tehát jelentősen függ a levegő szennyezés mértéke.

A levegőszennyezés csökkentése érdekében az utóbbi harminc év egyik legeredményesebb fejlesztése a szabályozott keverékképzés (elektronikusan vezérelt benzinbefecskendezés vagy elektronikus-karburátor) és a hármas hatású („háromutas”) katalizátor együttes alkalmazása volt.

Ennek a megoldásnak a lényege az, hogy a kipufogógázban lévő CO, CmHn és a NOX, a platina és ródium katalizátorral nagy hatásfokkal tisztítható 1-es légviszony mellett. Az ideális benzin-levegő keverési arányt pontosan az elektronikusan vezérelt keverékképző berendezés állítja elő, amelyhez a vezérlő jelet az ún. lambdaszonda (O2 szonda) szolgáltatja. A lambdaszonda feszültsége 800 mV-os változást mutat, ha a kipufogógázban szabad oxigén van, és az elektronika ennek a jelnek hatására módosítja a levegőhőz adagolt benzin mennyiségét. A pontosan szabályozott keverékképzéssel hajtóanyag megtakarítás is elérhető. A katalizátor működésének fenntartásához ólommentes benzinnel kell a motort működtetni, hogy az aktív nemesfém rétegre ne rakódjon rá az ólom és vegyületei. (Az ólmozott motorbenzinek forgalmazása Magyarországon 1999. 04.01.-től hatóságilag tilos.) A benzin- és motorkenőolaj egyes adalékai is károsak lehetnek a katalizátorra, ezért a katalizátor élettartama kisebb mint a mai korszerű Otto-motoré.

Az Otto-motoroknál a másik lehetőség az 1,3 légviszonnyal rendelkező (benzinben szegény) keverékkel üzemeltetni a motort, mert ekkor igen kevés károsanyag keletkezik. A megvalósítást a közvetlen befecskendezésű ún. réteges feltöltésű, katalizátoros Otto-motor konstrukciók biztosítják, amelyek elterjedése megkezdődött.

A dízelmotorok károsanyag kibocsátásának csökkentése elsösorban a nitrogénoxidokra (NOX), a koromra és a szilárd részecskékre irányul. Az előbefecskendezési szög helyes megválasztása, annak betartása jelentős mértékben befolyásolja a kipufogógáz összetételét és a motor gazdaságos üzemét. A befecskendezési kezdet késleltetése a NOX csökkentésének lehetőségét kínálja fel, de ezzel együtt növekszik az el nem égett CH (szénhidrogének) mennyisége, a füstölési hajlam és a motor fajlagos hajtóanyag fogyasztása. A gyártók ezért az előbefecskendezési szög kíjelölésekor igen körültekintően járnak el.

A NOX csökkentése érdekében eredményesen alkalmazza a dízelmotortechnika az elektronikusan szabályozott kipufogógáz visszavezetést, amely részterheléseknél igen hatásos.

A CH mérséklése katalizátor alkalmazásának lehetőségével dízelmotornál is megoldható, de a magas kéntartalmú gázolaj esetén katalizátorral nagymértékben megnő a szulfát részecskék részaránya. Az EU-ban 1996-tól, hazánkban 1997-től a 0,05 % (m/m) kéntartalmú gázolaj van forgalomban, de rövidesen várható a 0,01 % -os kis kén és aromásanyag tartalmú dízel hajtóanyag általános bevezetése.

A dízelmotoroknál bevezetésre kerülő elektronikus szbályozású befecskendező rendszerek és az igen nagy (1400-1800 bar) befecskendezési nyomás használata jelenthet újabb előrelépést a levegőszennyezés mérséklése tekintetében.

A belső égésű motorok levegőszennyezése (különössen a széndioxid vonatkozásában) és annak mérséklése összefügg az energia felhasználás problémájával. A belső égésű motorral hajtott gépjárművek a primer energia forrás (pl. a földben lévő kőolaj) energia tartalmának 9-10%-át hasznosítják mechanikai munkaként! A korszerű belső égésű motorral elérhető teljes hatásfok ugyanakkor 27-32%-os, jobb mint a villamos motoré (ha a villamos energia hőerőműbeni előállításának hatásfokát és a villamos energia szállításának hatásfokát is figyelembe vesszük). A mérnököknek szembe kell nézniük ezzel a tragikusan alacsony hatásfokkal, mindent el kell követni az energiafogyasztás mérséklése érdekében.

A belső égésű motorokkal kapcsolatos energia megtakaritás három faját lehet megkülönböztetni (primér-, szekunder- és terciér energia megtakarítást), annak alapján, hogy a mérnöktársadalom három különböző rétegét érintik.

A primér energia megtakaritás alatt az energiaátalakitó gépeink rész hatásfokának a javitását értjük. A jelenlegi helyzetben és valószínüleg még jó néhány évig gépjárműveink belső égésű motorokkal üzemelnek, ezért főleg a belső égésű motorok fejlesztése szükséges.

A primer energia megtakarítását szolgálják többek között a beső égésű motor égésterének fejlesztése, az elektronikusan szabályozott keverékképzés és égési folyamat alkalmazása illetve tökéletesítése, a kompresszió viszony növelése, a magasabb égési véghőmérséklet megengedése, a motor belső mechanikai veszteségeinek mérséklése.

A szekunder energia megtakarítás a gépjárműfejlesztő mérnökök tevékenységi köre. Ide tartozik többek között a gépjármű légellenállásának csökkentése, a hajtáslánc harmonizálása és belső veszteségének mérséklése, a gumiabroncsok fejlesztése, a fékezés megvalósítása energia rekuperációval, a vezető és utastér klimatizálása hulladék hővel.

A terciér energia megtakaritás pedig a járművet üzemeltető és a közlekedést (a munkavégzést) tervező mérnökök tevékenységén múlik. Az energia takarékossági szempontok alapján megválasztott útvonalak kíépitése és használata, a szállítás és a munkavégzések optimalizálása, a kombinált szállítás (közúti-vasúti, vagy közúti- vízi) bevezetése, a városi forgalom tervezése, a zöld haladási hullám kialakitása, az energia takarékosságon alapuló közlekedésrendészeti előírások bevezetése stb. jelenthetnek eredményes energia takarékosságot.

A tömegközlekedés preferálása az egyéni közlekedéssel szemben az egyik legjelentősebb energia megtakarítási lehetőséget jelenti, annak ellenére, hogy a személygépkocsi gyártók a 3 liter/100 km fogyasztású, négy személyes kis autók ellőállításán fáradoznak.

Önellenőrző kérdések

 1. Milyen szempontokat vesznek figyelembe a levegőminőségi határértékek megállapítása során?