Ugrás a tartalomhoz

Pályaorientáció

Dr. Kenderfi Miklós (2011)

Szent István Egyetem

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom

 1. 1993. évi LXXCI. törvény a szakképzésről

 2. 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 3. Benedek András: A szakképzés és EU- csatlakozásunk, Európai Tükör, 1999/2

 4. Benedek András: Szakképzési szerkezet és foglalkoztatás. Szakképzési Szemle 2002/3

 5. Borbély-Pecze Tibor Bors (2010): Életút támogató pályaorientáció. ELTE PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola, Doktori disszertáció.

 6. Bugán A. (1994): Érték és viselkedés: az érték és emberfelfogás alakulása 12 és 16 éves fiatalok, szüleik és pedagógusok vizsgálatában, Budapest, Akadémiai Kiadó

 7. Csepeli Gy. (1997): Szociálpszichológia, Budapest, Osiris Kiadó

 8. Csepeli Gy. (2001): A szociálpszichológia vázlata, Budapest, Jószöveg Műhely

 9. Csirszka János: A személyiség munkatevékenységének pszichológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985.

 10. Csirszka János: Pályalélektan, Gondolat Kiadó, Budapest, 1966.

 11. Csoma Gyula: A felnőttoktatás rendeltetése, Új pedagógiai Szemle, 1995/2

 12. Domszky András: A gyermek- és ifjúságvédelem rendszere Magyarországon. In: Gyerekvédelem nemzetközi gyakorlata. Szerk. Hazai- Herczog. Pont Kiadó, 1994.

 13. Fehér Irén- Lappints Árpád:Pedagógiai fogalomtár,Comenius Bt.,Pécs,1998

 14. Felnőttoktatási és- képzési lexikon, Magyar Pedagógiai Társaság, OKI K.,Szaktudás K.Ház,Budapest,2002

 15. Füstös L.- Szakolczai Á. (1994.) Értékek változásai Magyarországon 1978-1993. Kontinuitás és diszkontinuitás a kelet-közép európai átmenetben, In: Szociológiai Szemle 1994/1. 57-90.p.

 16. Gáspárné Z. É. (1978.): Mondásválasztás. Pedagógiai - pszichológiai módszer a személyiség értékrendjének megismerésére, Budapest, Akadémiai Kiadó

 17. Ginsberg, E. et al. (1951): Occupational Choice. New York, Columbia University Press.

 18. Hárs Ágnes – Tóth Gábor: A pályaorientációs tanácsadás hatékonysága és költségráfordítása – gazdasági szempontú vizsgálati lehetőségek. In: Életpálya-tanácsadás, II. évf. 3-4. szám, 6- 10. oldal

 19. Horváth L. G. (1967): Új módszer a személyiség megismerésére, Budapest, Akadémia Kiadó, 250.o.

 20. Jarvis J. Phillip: The Next Generation. In: Careers Guidance and Counselling – Theory and Practise for the 21th Century. Lectures and Presentations of the Conference in Budapest 29 – 31 March 2000. Edited by Sallay. National Institute of Vocational Education. Budapest, 2000.

 21. J. Szilágyi Klára- Völgyesy Pál (1985): Felsőoktatási témacsoport. A pályafejlődés vizsgálatának módszertani lehetőségei a felsőoktatásban. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

 22. Karner Orsolya (2010): A pályaorientációs szakemberek kompetenciamátrixának kialakítása. In: Életpálya-tanácsadás, II. évf. 3-4. szám, 10-18. oldal

 23. Kenderfi Miklós: Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációs esélyeinek új típusú támogatása. Doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Neveléstudományi Doktori Iskola. Budapest, 2006.

 24. Laki László: Új irányzatok és kihívások a munkaerőpiacon a rendszerváltás után,különös tekintettel ezek ifjúsági összefüggéseire,Szakképzési Szemle 2003/1

 25. Lester N. Juliette: Key Challenges and Developments in Career Information and Counselling. In: Careers Guidance and Counselling – Theory and Practise for the 21th Century. Lectures and Presentations of the Conference in Budapest 29 – 31 March 2000. Edited by Sallay. National Institute of Vocational Education. Budapest, 2000.

 26. Liskó Ilona: Szakmai gyakorlati képzés, Educatio 1996/1

 27. Lükő István: A munkahelyi gyakorlati oktatás megvalósításának elméleti háttere.:Tanulmány a TAMOP- 2.2.1-08/1-2008-0002 "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése" Projekt-hez. PTE, Pécs, 2010

 28. Mártonfi György: Munka és tanulás integrációja, Szakképzési Szemle 2002/2

 29. Pajor András (2000): Axiológia 2000. – Értékfilozófia és értékteológia az ezredfordulón, Kecskemét, Korda Kiadó

 30. Pedagógiai Lexikon, Keraban Könyvkiadó, Budapest,1997

 31. Rétallérné dr. Görbe Éva: Tanulás felsőfokon, tanulásmódszertan Kísérleti jegyzet, ÁVF. Budapest, 2009.

 32. Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. Tankönyvkiadó. Budapest, 1986.

 33. Rókusfalvy Pál: Pályaválasztás, pályaválasztási érettség. Tankönyvkiadó. Budapest, 1969.

 34. Super Donald E. (1980) A life-spa, life-space approach to career development. Vocational Behav, 16:282-298.

 35. Super, Donald E. (1963) Career development: Self-concept theory. College Entrance Examination Board, New York,

 36. Suhajda Csilla Judit (2010): Mondásválasztás- Új lehetőségek a személyiség értékválasztásának megismerésére, Diplomadolgozat, Gödöllő, SZIE-GTK

 37. Szilágyi Klára (2008): Módszertani gyűjtemény. Munkavállalási, munka-, pályatanácsadók számára az egyéni tanácsadó munkához. Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft., Budapest.

 38. Szilágyi Klára- Hajdu Annamária (2002) (szerk.): Pályaorientáció. Módszertani kézikönyv csoportvezetők számára. Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft., Budapest.

 39. Szilágyi Klára: Az egyéni tanácsadás, Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1997

 40. Szilágyi Klára: Az önismeret fejlesztésének lehetőségei az iskolában. In: Országos Pályaválasztási Konferencia. Szerk. Gál József. Szombathely, 1993.

 41. Szilágyi Klára: Munka-pályatanácsadás mint professzió, Kollégium Kft, Budapest,2000

 42. Szilágyi Klára és munkatársai: Pályaorientáció. Nemzeti Szakképzési Intézet. Budapest, 2004.

 43. Szilágyi Klára: A pályaorientáció folyamatának korszerű értelmezése a felnőttkorban. Nemzeti Felnőttképzési Intézet. Budapest, 2005.

 44. Tímár János: Átmenet a tanulásból a munka világába, OECD tanulmányok,Phare,1999

 45. Váriné Sz. I. (1987): Az ember, a világ és az értékek világa, Budapest, Gondolat Kiadó

 46. Völgyesy Pál: A pályaválasztási döntés előkészítése. Tankönyvkiadó. Budapest, 1976.

 47. Völgyesy Pál (1993): Életkorok pszichológiája. (jegyzet) GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézete, Gödöllő.

 48. Völgyesy Pál: Általános lélektan, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Tanárképző Intézet,1998

 49. Völgyesy Pál: A munkamegosztási rendszer fejlődési tendenciái (XIX – XX. század) Kontakt Alapítvány. Budapest, 2008.

 50. Völgyesy Pál: A tanácsadás aktuális kérdései. In: Életpálya-tanácsadás. I. évf. 1-2. sz. 2009.

 51. Watts A. G.: Theory and Practise of Career Development. In: Careers Guidance and Counselling – Theory and Practise for the 21th Century. Lectures and Presentations of the Conference in Budapest 29 – 31 March 2000. Edited by Sallay. National Institute of Vocational Education. Budapest, 2000.