Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a tudományfilozófiába

Gulyás László, Kampis György, Kutrovátz Gábor, Ropolyi László, Soós Sándor, Szegedi Péter (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1.8. Hasznos olvasmányok a tudományfilozófiába bevezető tanulmányokhoz

1.8. Hasznos olvasmányok a tudományfilozófiába bevezető tanulmányokhoz

A bécsi kör filozófiája, Szerk.: Altrichter, Ferenc, Budapest, Gondolat, 1972

A tudományos megismerés történeti és módszertani problémái, Budapest, Gondolat, 1980

Babich, Babette E. (ed.): Hermeneutic Philosophy of Science, Van Gogh’s Eyes, and God. Essays in Honor of Patrick A. Heelan, S. J. Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 225. Kluwer, Dordrecht, 2002

Barnes, Barry – Bloor, David – Henry, John: A tudományos tudás szociológiai elemzése. Budapest, Osiris, 2002

Barnes, Barry – Edge, David (eds.): Science in Context. Readings in the Sociology of Science. Milton Keynes, The Open University Press, 1982

Bär, Siegfried: Professzorok és alattvalók. A tudományos kutatás diszkrét bája, Budapest, Akadémiai, 2003

Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó, 1998

Békés, Vera: A hiányzó paradigma, Debrecen, Latin Betűk, 1997

Bijker, Wiebe E. - Hughes, Thomas P. - Pinch, Trevor (eds.): The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge. Mass., The MIT Press, 1987

Collins, Harry M. – Pinch, Trevor J.: The Golem. What Everybody Should know About Science. Cambridge, Cambridge University Press, 1993

Collins, Harry M. – Pinch, Trevor J.: The Golem at Large: What You Should Know about Technology. Cambridge, Cambridge University Press, 1998

Comte, August: A pozitív szellem, Budapest, Helikon, 1979

Curd, Martin – Cover J. A.: Philosophy of Science. The Central Issues. New York and London, Norton, 1998

Fehér, Márta: A tudományfejlődés kumulativitásának mítoszai, Világosság, 14(8-9), 469-476, 1973

Fehér, Márta: A tudományfejlődés kérdőjelei, Budapest, Akadémiai, 1983

Fehér, Márta: Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón, Magyar Tudomány, 297. old., 2002/3

Fehér, Márta – Békés, Vera (szerk.): Tudásszociológia szöveggyűjtemény, Budapest, Typotex, 2005

Fehér, Márta - Hársing, László: A tudományos problémától az elméletig, Budapest, Kossuth, 1977

Feyerabend, Paul: Tézisek az anarchizmusról. A relativizmus elemei, Medvetánc, 1985/4-1986/1, 41-53 old.

Feyerabend, Paul: Három dialógus a tudásról, Budapest, Osiris, 1999

Feyerabend, Paul: A módszer ellen. Budapest, Atlantisz, 2002

Forrai, Gábor - Szegedi, Péter (szerk.): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Budapest, Áron Kiadó, 1999

Hacking, Ian: The social construction of what? Cambridge, Mass., The MIT Press, 1999

Haraway, Donna: A szituációba ágyazott tudás. A részleges nézőpont a feminista tudományfelfogásban, 121-141, in: Hadas, Miklós (szerk.): Férfiuralom. Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról, Budapest, Replika kör, 1994

Haraway, Donna J.: Kiborg kiáltvány: tudomány, technika és szocialista feminizmus az 1980-as években. Replika, 51-52, 107-139. old. 2005

Heelan, Patrick: Space-Perception and the Philosophy of Science. Berkeley, University of California Press, 1983

Husserl, Edmund: Az európai tudományok válsága, Budapest, Atlantisz, 1998

Jasanoff, Sheila – Markle, Gerald E. – Petersen, James C.- Pinch, Trevor (eds.): Handbook of Science and Technology Studies. Thousand Oaks, Sage, 1995

Kockelmans, Joseph J. (ed.): Philosophy of Science. The Historical Background. New Brunswick and London, Transaction publishers, 1999

Kuhn, Thomas: A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest, Gondolat, 1980

Kukla, André: Social Constructivism and the Philosophy of Science. Routledge, London and New York, 2000

Kutrovátz, Gábor - Láng, Benedek – Zemplén, Gábor: A tudomány határai, Budapest, Typotex, 2008

Lakatos Imre: Tudományfilozófiai írásai, Budapest, Atlantisz, 1997

Lakatos, Imre: Bizonyítások és cáfolatok, Budapest, Gondolat, 1981, és Typotex, 1998.

Laki, János (szerk.): Tudományfilozófia. Budapest, Osiris Kiadó és Láthatatlan Kollégium, 1998

Latour, Bruno: Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Milton Keyes, Open University Press, 1987

Latour, Bruno: Sohasem voltunk modernek. Budapest, Osiris, 1999a

Latour, Bruno - Woolgar, Steve: Laboratory Life. The Social Construction of Scientific Facts. Bewerly Hills and London, Sage, 1979

Losee J: A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford, Oxford U.P., 1980

Lyotard, Jean-François: A posztmodern állapot, 7-145, in: Habermas, J. - Lyotard J-F. - R. Rorty: A posztmodern állapot. Budapest, Századvég-Gond, 1993

Mannheim, Károly: Tudásszociológiai tanulmányok, Budapest, Osiris, 2000

Marcuse, Herbert: A tudományról és a fenomenológiáról, in: A fenomenológia a társadalomtudományokban, Budapest, Gondolat, 1984. 469-482. old.

Márkus, György –Tordai, Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában, Budapest, Gondolat, 1972

Papineau, David (ed.): The Philosophy of Science, Oxford, Oxford University Press, 1997

Pickering, Andrew (ed.): Science as Practice and Culture. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1992

Pickering, Andrew: The Mangle of Practice. Time, Agency, & Science. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1995

Pickstone, John, V.: Ways of Knowing. A New History of Science, Technology and Medicine. Chicago, The University of Chicago Press, 2001

Poincaré, Henri: Tudomány és föltevés, Budapest, 1908

Polányi, Mihály: Személyes tudás, Budapest, Atlantisz, 1994

Popper, Karl: A tudományos kutatás logikája, Budapest, Európa, 1997

Rorty, Richard: Philosophy and the Mirror of Nature, Oxford, Blackwell, 1980

Russell, Bertrand: Miszticizmus és logika, Budapest, Helikon, 1976

Schwendtner, Tibor – Margitay, Tihamér (szerk.): Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia. Budapest, L’Harmattan, 2003

Schwendtner, Tibor – Ropolyi, László – Kiss, Olga (szerk.): Hermeneutika és a természettudományok. Budapest, Áron Kiadó. 2001

Shapin, Steven - Schaffer, Simon: Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton, Princeton University Press, 1985

Sokal, Alan - Bricmont, J.: Intellektuális imposztorok. Budapest, Typotex, 2000

Tény, érték, ideológia. A pozitivizmus-vita a nyugatnémet szociológiában, Szerk.: Papp Zsolt, Budapest, Gondolat, 1976

Wartofsky, Marx: A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai, Budapest, Gondolat, 1979

Weber, Max: A tudomány mint hivatás, 126-157. old, in: Állam, politika, tudomány, Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1970

Wittgenstein, Ludwig: Logikai-filozófiai értekezés, Budapest, Akadémiai, 1989

Ziman, John: Real Science. What it is, and what it means. Cambridge, Cambridge University Press, 2000