Ugrás a tartalomhoz

Társadalmi rétegződés olvasókönyv

Karl Marx, Ralf Dahrendorf, Max Weber, Talcott Parsons, Kingsley Davis, Wilbert E. Moore, Melvin M. Tumin, Gerhard E. Lenski, Frank Parkin, Erik Olin Wright, Szelényi Iván, Robert Erikson, John H. Goldthorpe, Pierre Bourdieu, Ferge Zsuzsa, Kolosi Tamás, Szántó Zoltán, Peter M. Blau, Mark Granovetter, Nan Lin, Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Ulrich Beck, Stefan Hradil, John Scott, Róbert Péter, Randall Collins, Tardos Róbert

ELTE

1. fejezet - I. OSZTÁLY ÉS REND: KLASSZIKUS ELMÉLETEK

1. fejezet - I. OSZTÁLY ÉS REND: KLASSZIKUS ELMÉLETEK

Karl Marx: Az osztályok (A Tőke. III. kötet)[1]

(...) A puszta munkaerő tulajdonosai, a, tőke tulajdonosai és a földtulajdonosok, akiknek jövedelmi forrása a munkabér, illetve a profit, illetve a földjáradék, tehát a bérmunkások, tőkések és földtulajdonosok, a tők termelési módon alapuló modern társadalom három nagy osztálya.

Angliában a modern társadalom, a maga gazdasági tagozódásában; vitathatatlanul a legszélesebb, legklasszikusabb módon fejlődött ki. De az osztálytagozódás még itt sem jelentkezik tisztán. Itt is mindenütt közép- és átmeneti fokok homályosítják el a határvonalat (bár falun sokkal kevésbé, mint a városokban). De vizsgálódásunk szentpontjából ez közömbös. Láttuk, hogy a tőkés termelési mód állandó tendenciája és fejlődés törvénye az, hogy a termelési eszközöket egyre inkább elválasztja a munkától s a szétaprózott termelési eszközöket egyre inkább nagy csoportokba koncentrálja, tehát a munkát bérmunkává a termelési eszközöket pedig tőkévé változtatja. S ennek a tendenciának a másik oldalon megfelel a földtulajdon önálló különválása a tőkétől és munkától, azaz minden földtulajdon átváltozása a tőkés termelési módnak megfelelő földtulajdonformává.

Az a kérdés, amelyre először kell válaszolnunk, a következő: Mi alkot egy osztályt? És a felelet magától adódik, mihelyt megfeleltünk a másik kérdésre: Minek következtében alkotják a bérmunkások, tőkések, földtulajdonosok a három nagy társadalmi osztályt?

Első látszatra a jövedelmeim jövedelemforrások azonossága miatt. Három nagy társadalmi csoport ez, amelyeknek összetevői, az egyének, akikből állnak, munkabérből, profitból és földjáradékból, munkaerejük, tőkéjük és földtulajdonuk értékesítéséből élnek.

De ebből a szempontból például az orvosok és hivatalnokok is két osztályt alkotnának, mert két különböző társadalmi csoporthoz tartoznak s a két csoport mindegyikén belül az egyes tagok jövedelme egyazon forrásból fakad. Ugyanez vonatkoma az érdekeknek és helyzeteknek arra a végtelen szétforgácsolódására, amelyet a társadalmi munkamegosztás idéz elő mind a munkások, mind a tőkések, mind a földtulajdonosok között – ez utóbbiakat például szőlőbirtokosokra, szántóföldbirtokosokra, erdő birtokosokra, bányabirtokosokra és halászterületek birtokosaira osztja.

(A Tőke kézirata itt megszakad.)[1] Karl Marx: A Tőke. Szikra, Bp., 1951. III. köt., 955-956. old.