Ugrás a tartalomhoz

MR képalkotás

Berényi Ervin (2011)

Debreceni Egyetem

MR fogalomtár

MR fogalomtár

180°-os impulzus

Olyan RF gerjesztő tér, amely az MR-ben levő minta eredő mágneses momentumának z-irányú komponensét (Mz) 180°-kal fordítja el.

Ha a gerjesztés nyugalmi állapotban történik, akkor az eredő mágneses momentum a Z tengely pozitív irányából a negatív irányába fordul át. Ha relaxáció közben történik a gerjesztés, akkor a mágneses momentum az XY komponense is tükröződni fog a sík középpontjára vonatkozóan.

90°-os impulzus

Olyan RF gerjesztő tér, amely az MR-ben levő minta eredő mágneses momentumának z-irányú komponensét (Mz) 90°-kal fordítja el. Ha a gerjesztés nyugalmi állapotban történik, akkor az eredő mágneses momentum a Z tengely irányából az XY síkba fordul el.

ADC

A becsült diffúziós koefficiens (apparent diffusion coefficient; mm2/s) a vízmolekulák diffúziós viselkedésének átlagos jellemzője egy voxelben. A becslés módja: , ahol DWI és I0 a diffúzió súlyozott és a súlyozás nélküli MRI képek, a b faktor pedig a vizsgálati szekvencia adataitól függő paraméter.

Akvizíció

Az MRI vizsgálat során két egymást követő azonos RF gerjesztés közötti adatgyűjtési folyamat.

Az RF gerjesztést követő relaxációs folyamatok alatt a precesszáló spinek leadják a gerjesztés folyamán szerzett energiájukat (vagy annak egy részét) RF hullámok formájában. Ahhoz, hogy képet tudjuk nyerni, ezeket a hullámokat kell detektálni, majd a kódolt adatokat (K tér) tárolni. Tehát az akvizíció a K-tér mérésének és tárolásának egyszeri folyamata. Több akvizícióval a képek jobb jel-zaj aránya érhető el.

Akvizíciók száma (NA, NEX)

Meghatározza, hogy hányszor ismétlődik az akvizíció.

Akvizíciós idő

Az akvizíció időhossza, más néven a két egymást követő azonos RF gerjesztés közötti időtartam. A képek rekonstrukciójához szükséges idő már nem tartozik hozzá.

Anizotróp diffúzió

Anizotrópia általában: a térben az irányok nem egyenértékűek. A diffúzió súlyozott képalkotásnál használt fogalom: egységnyi idő alatt a vízmolekulák diffúziója eltérő irányokban eltérő utat jár be.

Artefactum

A képalkotás során, a képen keletkező műtermék. MRI esetén például a következő típusúak lehetnek: ferromagnetikus, susceptibilitási, mozgási, és áramlási műtermék, illetve elektromágneses zaj eredetű.

ASL (Arterial Spin Labeling)

Az agyi perfúzió vizsgálatára használt módszer, amely során mágnesesen jelölt vér hoz létre jelintenzitás eltérést egy adott agyi területen. >

b faktor

A diffúzió súlyozás erősségét határozzuk meg vele, a diffúzió súlyozó gradiens jel (amplitúdó -időfüggés görbe) alatti területtel arányos. A "b" értékét a diffúzió súlyozó gradiens erőssége (G), a két pulzus időkülönbsége (dt), valamint hossza (T) határozza meg. Minél nagyobb, annál sötétebb a kép. A pontos definíciója:

,ahol γ a giromágneses faktor.

B0

Az MRI rendszerben a fő mágnes által létrehozott statikus mágneses mező B (mágneses indukció) értéke.

B1

Az MRI rendszerben az RF gerjesztő tekercsek által létrehozott időben változó mágneses B tér (mágneses indukció). Ez egy olyan mágneses térnek is felfogható, ami gerjesztés során a vizsgálati test térfogatelemeiben levő eredő mágneses momentumokat elforgatja. A forgatás szöge szerint, beszélhetünk 90 vagy például 180 fokos forgatásról (gerjesztésről).

BOLD (Blood Oxygen Level Dependent)

A vér oxigéntartalmán alapuló, az aktív agyi területek megjelenítésére alkalmas fMRI módszer. A BOLD során az okozza a jel változását, hogy az agy vénás keringésében sok oxigenizált hemoglobin van. Az oxigenizált hemoglobinnak kisebb a mágneses susceptibilitása (diamágneses), mint a deoxigenizáltnak (paramágneses). A neurális aktivitás során az oxigenizált/deoxigenizált hemoglobin arány nő, ami a T2* érték növekedését eredményezi. Ennek eredményeképpen a T2* súlyozott gradiens echo képeken az aktív terület magasabb jelintenzitású lesz a környezetéhez viszonyítva.

Cine akvizíció

Egy adott területről történő dinamikus képadatgyűjtés, melynek eredményeképpen mozgások, áramlások különböző fázisai jeleníthetőek meg. Lehetővé válik ezzel a mozgóképes ábrázolás is.

Defázis

A transzverzális síkban a jelek koherencia fázisának szétterjedése vagy elvesztése.

Defázis gradiens

Mágneses mező gradiens pulzusát arra használják, hogy különböző térbeli transzverzális magnetizációs fázist hozzanak létre.

Diamágnes

Páros elektronszámmal rendelkező atomokból felépülő anyag, ami csökkenti a mágneses mezőt, alacsony susceptibilitása van.

Diffúzió

Az a folyamat, amikor molekulák vagy egyéb alkotórészek a saját sebességükkel vándorolnak. Az NMR egy érzékeny technika néhány anyag diffúziójának a mérésére.

Diffúzió súlyozott képalkotás

Olyan képalkotó technika, amivel az MR-ből érkező jeleket a kiválasztott voxelekben a vízmolekulák diffúziójának mértéke határozza meg. Csökkent diffúzió a diffúzió súlyozott képeken magas jelintenzitást mutat (korai stroke). A számított ADC felvételeken ezen területek sötétek.

Dipólus

A mágneses mezőt jellemző északi és déli pólus, amik véges távolsággal vannak elválasztva egymástól.

Display mátrix

A kiválasztott mátrixban a pixelek számát jelenti, ami a fáziskódoló lépések számának és frekvencia kódolás mentén történő felosztásnak a szorzata. Míg a fáziskódoló lépések száma a mérés idejét változtatja, addig a frekvencia kódoló gradiensnek megfelelő felosztás a mérés hosszára nincs hatással.

Echo

Az MR képalkotásban az echo a magnetizáció transzverzális komponensének újranövekedését jelenti, miután a defázis során a magnetizáció eltűnik. Az echót vagy mágneses mező gradienssel, vagy 180 °-os RF pulzusokkal hozzuk létre, melyek refókuszálják a defázisba kerülő spineket.

Echo idő

A 90°-os RF pulzus és az echó mintavételezése között eltelt idő.

Echo train

A 180°-os refázis pulzusok sorozata és a megfelelő echok FSE (fast spin echo) pulzus szekvenciát hoznak létre, melynek során egy repetíciós időn belül a K-tér annyi sorának gyűjtése történik meg, ahány refázis pulzust alkalmazunk, és ezzel ahány echot hozunk létre. Az echo train hossza (echo train length, darabszám) azt jelenti, hogy egy gerjesztés során a K-tér hány sorát olvassuk le az FSE szekvencia alkalmazásával.

Elektromágnes

Egy mágnes fajta, dróttekercs egy vasmagot vesz körül. Mikor áram folyik a tekercsben, mágneses erőtér alakul ki.

Elektron-spin rezonancia

Páratlan atomszámú elektronokkal kapcsolatos mágneses rezonanciás jelenség. A Larmor frekvenciák magasabbak, mint az ugyanabban a statikus mágneses mezőben jelenlévő NMR frekvenciák.

EPI (Echo Planar Imaging)

Egyetlen gerjesztéssel egy kép valamennyi sorát kiolvashatjuk a K-tér számára. Gyors gradiens alkalmazásával a kiolvasó gradiens visszaforduló pulzusai gradiens echo jelek sorozatát eredményezik, amik csökkentik a gyors defázist vagy a jelvesztést.

Excitáció

Rádiofrekvenciás pulzusokkal energiát közlünk a mozgó maggal, aminek hatására a mag egy magasabb energiájú állapotba kerül.

Excitációk száma

Azt jelenti, hogy az adatgyűjtés alatt hány alkalommal tudjuk leolvasni a K-tér minden sorát.

FA (Frakcionális Anizotrópia)

A strukturális rendezettség mértékét kvantitatív módon meghatározó változó, az anizotrópia mértékének jellemzője.

Fast spin echo (FSE)

Ezt a pulzusszekvenciát gyors 180°-os RF pulzusok, és többszöri echok sorozata jellemzi, miközben a fáziskódoló gradiens minden echo esetében változik. A módszerrel egy RF excitációval a K-tér több sora olvasható le. Ahány sor leolvasható egy gerjesztéssel, annyi "echo train"-esnek nevezzük az adott FSE szekvenciát.

Fáziskódolás

Különböző fázisok használatával a tér egy iránya mentén kódoljuk az MR-ből érkező jeleket, amiket változó mágneses mező gradienssel hozunk létre abban a szeletben, melyet a szeletkiválasztó gradienssel kijelöltünk.

Fáziskódoló gradiens

A fáziskódolás biztosítja azt, hogy a szeletkiválasztó gradienssel kiválasztott szeleten belül meghatározható legyen egy adott voxelben lévő spinekből érkező jel pontos helye egy adott koordináta mentén. Ezt fáziskódoló iránynak nevezzük, melynek mentén pl. a mozgási műtermékek is megjelennek. A másik irány a frekvenciakódoló irány.

Felületi tekercs

Alkalmazása: a test felszínéhez közeli vagy felületi régiók vizsgálata. Jel-zaj arányuk magas, ezért nagyon jó felbontású képek készülnek vele. Hátránya: a tekercstől távolodva a jel uniformitása romlik.

Ferromágneses anyagok

Általában vasat, nikkelt vagy kobaltot tartalmaznak.

Fibertracking

Az egyes voxelek anizotrópia értékei alapján, különböző algoritmusokkal meghatározott várható fehérállományi pályarendszer lefutás.

FID (Free Induction Decay)

Ha egy 90°-os pulzussal létrehozzuk a spinek transzverzális magnetizációját, egy átmeneti MR jelet fogunk kapni, ami a 0 irányába fog csökkenni, és ez a csökkenő szinuszos jel lesz a FID.

FLAIR

A technika a víz relaxációs görbéje alapján nullázza a vízből érkező jeleket. A szekvenciát indító 180 °-os pulzus a gerjesztő 90 °-os pulzust pont annyi idővel előzi meg (inversion time), hogy a víz T1 relaxációs görbéje a zérót a mintavételezés pillanatában (az echo képződése a szekvenciában lévő második 180 ° -os pulzus hatására) lépje át. Ennek következtében a vizet a képen sötétnek látjuk, míg pl. az agyállomány a T2 súlyozás jellegzetességeit mutatja. Hasznos periventricularis demyelinisatios gócok megjelenítése során: a liquortér fekete, a periventricularis gócok fehérek.

fMRI

Használatával lehetőség nyílik arra, hogy az agyban mérjük az oxyhaemoglobin/deoxyhaemoglobin arány eltolódását, mely az agyi vérátáramlás fokozódásával (perfúzió - cerebral blood flow) nő a neurális aktivitás következtében.

Fourier transzformáció

Egy matematikai képlet arra, hogy elkülönítsük egy jel frekvencia komponenseit annak amplitúdójától, mint pl. az idő. A FT-t arra használják, hogy spektrumot generáljanak a FID-ből vagy spin echoból, és a pulzus MR szekvenciákból.

FOV (Field of View)

A mérési mező nagysága. Ezzel lehet meghatározni, hogy a beteg mekkora területéről készüljön felvétel egy adott vizsgálat során.

Frekvencia kódolás

Az adatgyűjtés ideje alatt a mágneses mező gradienssel különböző mértékű percessziót hozunk létre a gradiens iránya mentén. A begyűjtött adatok frekvencia összetétele különböző térbeli elhelyezkedésnek felel meg. Ez adja meg a szeletkiválasztó gradienssel kiválasztott szeleten belül a fáziskódoló gradienssel létrehozott irány mellett a másik irányt. Az egyes gerjesztések során ez egy adott szekvencián belül mindig állandó – ugyanakkor a fáziskódolás változó.

Gadolínium

A legtöbb MR vizsgálatra használt kontrasztanyag aktív komponense, mert erősen csökkenti a szövetek T1 relaxációs idejét. Bár önmagában mérgező, kelát formájában használják, pl. Gd-DTPA-ként, de még így-kötött formában is erősen hat a vízmolekulák relaxációs idejére.

Glyphek

Parametrizált ikonok, melyek alakjukkal, anyagukkal, helyzetükkel, színükkel adott térbeli pontok adatait, jellegzetességeit jelenítik meg.

Gradiens

A térben változó irány és mennyiség, mint a mágneses mező erőssége. Gyakran a mágneses mező gradienseként utalnak rá.

Gradiens echo

Rádiofrekvenciás pulzust követően egy gradiens pulzussal refókuszálunk és hozzuk létre az echot. Az echot egy megváltozott irányú mágneses mező gradiens hozza létre, vagy a mágneses mező gradiens egyensúlyi pulzusai, az RF pulzus előtt és után.

Gradiens mágneses mező

Ez egy olyan mágneses mező, ami megváltoztatja az erőt, egy adott irányba. Néhány mezőt szelektív excitációval kombinálva használnak az MR képalkotásban azért, hogy kiválasszanak egy képalkotási régiót, és így kódolják az MR jelek helyzetét. A szeletkódoló, a frekvenciakódoló és a fáziskódoló gradiensek egyaránt gradiens mágneses mezőt (a térben változó mágneses mezőt) hoznak létre.

Gradiens tekercs

Drót huzalok csoportja, segítségével további mágneses tér állítható elő.

Gyromágneses együttható

A mágneses momentum aránya, illetve egy részecske anguláris momentuma. Ez egy adott magra vonatkozó állandó, dimenziója Hz/T. Ez alapján egyértelműen meghatározható a rezonancia frekvencia (Larmor frekvencia).

In phase kép

Olyan kép, ahol egy voxelen belül 2 spektrális komponensből kapunk jelet, az egyik a vízből, a másik a zsírból jövő jel. Az in phase szekvencia során az echo idő úgy van megválasztva, hogy a vízből és a zsírból jövő jelek egy fázisban legyenek, ezzel ezek egymás jelét erősítik.

Inversion Recovery

180°-os pulzus előzi meg a 90°-os gerjesztést és 180°-os refókuszálást. Ezzel inverz helyzetbe hozzuk az eredő magnetizációt. A spinek részleges relaxációja a különböző struktúrákban arra használható, hogy olyan képeket tudjunk készíteni, amik erősen T1 függőek. Ennek eredményeként a különböző T1 időkkel készített képek struktúrái eltérnek.

Inverziós idő

A 180º-os inverziós RF pulzus és a 90º-os excitációs RF pulzus között eltelt idő.

Inverziós pulzus

Az elektromágneses energia szétszakítása a Larmor frekvenciával, ami elég sokáig tart ahhoz, hogy a longitudinális magnetizációt 180°-kal elforgassa. Ez a longitudinális magnetizációt a szemben lévő irányba mutató longitudinális magnetizációvá alakítja.

Izotróp diffúzió

Egységnyi idő alatt a vízmolekulák diffúziója azonos utat jár be a tér minden irányába.

Izotróp voxel

Minden irányban azonos él hosszúságú, kocka formájú elemi képpont.

Jel-zaj viszony (SNR – signal to noise ratio)

A valós jel és a háttérzaj aránya. Az SNR növelésének gyakori módja, hogy emeljük a mintavételi számot, majd a jelek átlagát véve a random, változó zaj egyre kisebbé válik azzal párhuzamosan, hogy a valós, nem változó jel egyre jobban elkülönül, kiemelkedik. Az SNR úgy is javítható, hogy nagyobb térfogatot választunk, vagy a kisebb térfogaton belül növeljük a mágneses mező erősségét. A felületi tekercsek is arra szolgálnak, hogy javítsák a lokális SNR-t. Esetükben a jelforrás (testrész) a vevőhöz (felületi tekercs) a térben közelebb kerülve hozza létre a jobb jelet.

Jelelnyomás

Egy részleges jel megszüntetése vagy lecsökkentése (pl. zsírból), egy keskeny sávszélességű radiofrekvenciás pulzus alkalmazásával érhető el, melyet a jel (jelen esetben a zsír) rezonancia frekvenciáján alkalmazunk. Ez inversion recovery technikával is végrehajtható az inverziós idő optimális megválasztásával (pl. 1.5 T-n kb. 150 ms).

K-tér

Az a nyersadathalmaz, ami az adatgyűjtés után jön létre. Centrálisan kontraszt, perifériásan felbontás információt hordoz. Egy-egy sora egy fáziskódoló lépés során gyűjtött echonak felel meg, melyben valójában a teljes kép információja benne van. Olyan matematikai információ, ami Fourier transzformációt alkalmazva kép formájában reprezentálódik. A K-térből különböző algoritmussal számíthatók fényességi (hagyományos, magnitude) képek és fázisképek is.

Kapuzás (triggerelés)

A képek szinkronizációja a szív vagy légzési ciklus fázisával. Különböző eszközöket használnak arra, hogy ezeket a ciklusokat detektálják, például az EKG-t, perifériás pulzust, mellkasi mozgást. A szinkronizáció lehet prospektív vagy retrospektív.

Kémiai eltolódás

A különböző mikrokörnyezetben lévő azonos atommagok (pl. hidrogén proton) rezonancia frekvenciája eltérő. Ezt az eltérést nevezzük kémiai eltolódásnak (pl. a zsír és a víz rezonancia frekvenciája vagy agyi proton spektrumon a cholin és a creatin csúcsok eltérése). Az eltolódás mértéke a mágneses mező erősségétől függ, és a rezonancia frekvencia permilliomod (ppm) részével határozható meg.

Kémiai eltolódással történő képalkotás

A kémiai eltolódáson alapuló képi megjelenítések. Ide tartozik az in phase-out of phase képalkotás, a kémiai eltolódáson alapuló zsírelnyomás, a proton MR spektroszkópos képalkotás során számított metabolit térképek (pl. N-acetil-aszpartát térkép; NAA map).

Kibillenési szög

Ez a paraméter azt a szöget jelzi amennyivel a mágneses vektor kibillenése a Z-tengelyből (B0) az X - Y sík irányába történik.

Kontraszt

A kép 2 régiója közötti jelintenzitás különbsége. A képkontraszt nagyban függ a kiválasztott képalkotó technikától, és összefügg olyan paraméterekkel is, mint a protondenzitás és a T1 vagy a T2 relaxációs idő. Két különböző, de egymással határos képlet között adódó jelintenzitás változás mértékét fejezi ki. Függ a szövetek belső sajátosságaitól, a kezelő által befolyásolható paraméterektől.

Kontraszt-zaj arány

2 régió közötti intenzitás különbség aránya, a zajra vonatkozó változás szintje.

Kontrasztanyag

Elve azon alapul, hogy a lokális mágneses térre gyakorolt hatásával megváltoztatja a relaxációs időket is. Ezek a változások a különböző súlyozású felvételeken megjelennek.

Larmor frekvencia

Egyenlő a rezonancia frekvenciával, az a frekvencia, amivel mágneses rezonancia gerjeszthető. A Larmor frekvencia segítségével határozható meg az MR berendezés működési frekvenciája.

Longitudinális magnetizáció

A makroszkópikus mágneses vektor (Mz) komponens a statikus mágneses mező (B0) mentén.

M0

A magnetizáció equilibrium értéke, a statikus mágneses mező iránya mentén, ami a B0

Mágneses gradiens

A tér bármely irányában létrehozható a mágneses tér homogenitásának megváltoztatása (elbillentése), melyet egy pulzus szekvencia során, eltérő időkben és irányokban azért alkalmaznak, hogy kiválasszák a képalkotási régiót és információt kapjanak az elemi képpontok térbeli lokalizációjáról. Egy mágneses gradiens a térben lévő mágneses mező változásainak lineáris aránya, iránya és mennyiségeként is definiálható.

Mágneses indukció

Mágneses áramlási denzitásnak is nevezik. Az összes eredő mágnesség egy külső mágneses mezőből és a kapott magnetizációból.

Mágneses magrezonancia

Egy adott anyagban lévő atommagok mágnesességének változásait vizsgálja különböző elektromágneses mezők hatása alatt.

Mágneses momentum

Egy tárgy vagy részecske összes eredő mágnességének mértéke. A mag egy belső spinnel mágneses dipólus momentumot hoz létre, így egymásra hatnak a külső mágneses mezővel.

Magnetizáció

A mágneses mező által létrehozott anyag mágneses polarizációját jelenti.

Magnetizációs vektor (Mz)

Az összes nukleáris mágneses momentum egyesítése, amiknek pozitív magnetizációs értéke van. A képalkotás során ez a külső mágneses tér tengelyével (B0) egyirányú.

MR képalkotás

Arra használjuk, hogy olyan rendszerekről, mint például az emberi test- képeket készítsünk. Jelenleg elsősorban a testben lévő hidrogén protonok eloszlását mérik vele. A kép fényessége a hidrogén magok sűrűségén (protondenzitás) és a relaxációs időkön és a vízmolekula diffúziós tulajdonságain túl a választott képalkotó technikáktól is függ. A kép fényességét befolyásolja a mozgás, mint például a vér pulzálása, vagy a légzés is, valamint a vizsgált területben lévő elemek összetétele.

MR spektroszkópia

Egy minta vagy szöveti régió MR spektrumának leképezését jelenti.

MRCP (Mágneses Rezonanciás Cholangio-Pancreaticographia)

A pancreas, és pancreas vezeték vizsgálata MR-rel. Ennek során erősen T2 súlyozott szekvencia alkalmazásával a folyadéktartalmú epe-, és pancreas vezetékek kiemelődnek a sötét háttérből. Lehet 2D és 3D mintavételezéssel is készíteni.

Multi echo szekvencia

Használatával lehetőség van arra, hogy egy repetíciós időn belül több echoval is mintavételezzünk. Ekkor annyi képet hozhatunk létre, ahány echot alkalmazunk. Két echo esetében általában egy protondenzitású és egy T2 súlyozott felvétel keletkezik. A különböző echo idejű képekből valós T2 kép számítható, melyen az egyes voxelek értékét a tényleges T2 relaxációs idő jelenti. Minél több echoból állítjuk elő, annál pontosabb lesz a kalkulált T2 térkép.

Multi slice szekvencia

Egy repetíciós időn belül több szeletet is gerjeszthetünk, ezáltal jelentősen lecsökkentjük a mintavételezés idejét. Amíg egy adott gerjesztett szelet relaxál és félig telített állapotban van, addig a nem gerjesztett szeleteket, síkokat gerjeszthetjük egymást követően. Mikorra az első gerjesztett szelet közel teljesen relaxálódik, akkor újra kezdjük a folyamatot.

Navigator echo

Elsősorban szöveti határok fiziológiás mozgásának követésére alkalmas módszer. 2D és 3D formája is van. A has MR vizsgálata során lehetővé teszi a beteg légzésétől független mintavételezést azzal, hogy a képi adatok folyamatos gyűjtése mellett a rekeszmozgás adatait is eltárolja a készülék, majd a képeket interpolációs lépésekkel számítja ki korrigálva pl. a légzés különböző fázisaiban különböző síkokban megjelenő szeletek felvételeit.

NMR

MR spektroszkópiás technika, amit azért használnak, hogy értelmezni tudják a kémiai struktúrákat és a molekuláris dinamikákat. Az elektromágneses energia abszorpciójának, emissziójának és egy adott mágneses mezőben precesszáló mag Larmor frekvenciájának az összehangolása.

Out of phase kép

Az out of phase szekvencia során az echo idő úgy van megválasztva, hogy a vízből és a zsírból jövő jelek 180º-ban eltérő fázisban legyenek, ezzel ezek egymás jelét gyengítik. Mellékvese esetében jelentős az alkalmazása, mikor az áttétes, nagy víztartalmú mellékvese tumor jelintenzitása az out of phase felvételeken nem csökken az in phase felvételekhez képest, szemben a mellékveséből kiinduló, általában jóindulatú, magas zsírtartalmú tumorokkal. Ezek esetében az out of phase felvételeken jelentős jelcsökkenést tapasztalunk ugyancsak az in phase-hez képest.

Paramágneses anyag

Kicsi, de pozitív mágneses susceptibilitású anyag. Kis mennyiségben is nagyon lecsökkentheti a víz relaxációs idejét. A tipikus paramágneses anyagok páratlan számú elektronnal rendelkeznek, közéjük tartoznak átmeneti elemek atomjai vagy ionjai, ritka földi elemek, néhány fém. A paramágneses anyagokat nagyon megfontoltan használják kontrasztanyagként az MR vizsgálatok alatt. Endogén paramágneses anyag a deoxyhemoglobin.

Parciális volumen hatás

Egy képen, két különböző anyag közötti kontrasztvesztést az okozza, hogy a két szelet között található az anyaghatár, emiatt pl. egy kis képlet mindkét szeletben reprezentálódhat, azonban mivel az érintett voxel jelintenzitását kétféle szövet hozza létre, az eredmény a tényleges morfológiától, vagy jelintenzitástól eltér.

Perfúzió súlyozott képalkotás

A perfúzióval egy adott szövet vérellátása vizsgálható. Létrehozható kontrasztanyag beadását követő folyamatos mintavételezéssel vagy az áramló vér mágneses jelölésével (arterial spin labeling - ASL).

Permanens mágnes

Hátránya a limitált térerő és hogy nagy a tömege. Előnye hogy optimális nyitott konfigurációra, az ilyen MR berendezéseknek alacsony energiafogyasztása, nincs He fogyás. Permanens mágneseket elsősorban a musculosceletalis rendszer vizsgálatában és intraoperativ körülmények között alkalmazunk.

Phased array tekercsek

Több felületi tekercset tartalmaz, melyekből a jeleket külön analóg-digitális konverter csatornák veszik, és a működésük úgy van összehangolva, hogy a phased array mód alkalmazásával a vizsgált testrészből, a különböző tekercsrészekkel felfogható jel forrása pontosítható legyen. Lehetőséget teremtenek a paralell akvizíciós technikára is, melynek során a vizsgálat idejét lehet csökkenteni az eltérő tekercs-szegmentumokhoz tartozó területek váltakozó gerjesztésével.

Preszaturáció

Egy excitációs pulzust követő gradiens, amit azért használunk, hogy visszaállítsuk a jelet egy spektrum vagy képalkotási terület bizonyos részében.

Prospektív triggerelés

A képi adatgyűjtést fiziológiás információ (EKG, légzés) vezérli és a mintavételezés ciklikusan az adott fiziológiás változás függvényében következik be.

Proton

Az atommagban lévő pozitív töltésű részecske. Az elem kémiai tulajdonságait a magban lévő protonok száma határozza meg. Protonnak nevezzük a hidrogén atom magját is, mely a legfontosabb eleme a magmágneses rezonanciás képalkotásnak.

Protondenzitás

A hidrogén spinjeinek denzitása, megmutatja egy minta vagy egy szövet víz összetételét (protonsűrűségét) a protondenzitású képeken.

Protondenzitású súlyozott kép

A képet a reagáló protonok száma befolyásolja (hosszú TR miatt sem a T1, a rövid TE miatt sem a T2 relaxációs folyamat nem befolyásolja) - ahol több proton van, ott világosabb lesz a kép.

Pulzus szekvencia

Egy olyan eseménynek a sorozata, amely az MR képalkotásban nélkülözhetetlen. RF pulzusok, gradiens kapcsolások, és a jelgyűjtés alkotja.

Quantitatív MRS

A metabolitok aránya és mennyisége határozható meg vele.

Quench

A mágneses tekercs szupravezetésének megszűnése a hőmérséklet-emelkedés miatt. A quench során a folyékony hélium elforr, gázzá válik és a quench csövön keresztül távozik.

Radiofrekvencia

Elektromágneses hullám frekvenciával, ami ugyanabban a sávban van, mint amit a rádió vagy televízió használ. Az MR képalkotáshoz használt RF pulzusok 1-300 MHz-es sávban vannak.

Radiofrekvenciás tekercsek

Feladatuk a radiofrekvenciás hullámok adása és vételezése. Nagy hatással vannak a képminőségre. Vannak csak vevő, adó-vevő és csak adó tekercsek.

Read out gradiens (kiolvasó, vagy szeletkiválasztó gradiens)

Olyan mágneses mező gradiens, amit akkor használnak, mikor az excitáció történik (pl. 90º-os RF pulzus), mikor a refókuszálás zajlik (pl. 180º-os pulzus) illetve mikor vevő komponensek (analóg-digitál konverter) aktívak.

Refázis

A fázison kívüli mágneses momentumok visszarendeződésének a folyamata.

Refázis gradiens

Mágneses mező gradiens pulzus, amit azért használnak, hogy a transzverzális magnetizáció fázisának térbeli különbségeit megváltoztassák. Például egy szelektív excitációt követően a mágneses mező gradiens ellenkező irányba, rövid ideig történő használata. A gradiens visszafordítása a spinek refázisát eredményezi és ezzel gradiens echo képződik.

Refókuszáló pulzus

Általában 180º-os RF pulzus, amivel az X-Y síkban történő defázis folyamatot (T2 relaxációs folyamat) visszafordítjuk, ezzel refázis folyamat kezdődik, melynek csúcsán kialakul a spin echo.

Rekonstrukció

Az a folyamat, melynek során a K-tér nyersadataiból a képet nyerjük.

Relaxáció

Miután a protonokat előzetesen egy magasabb energiájú állapotba gerjesztettük, azok az alacsonyabb energiájú állapotba visszarendeződnek. A visszarendeződés folyamata a relaxáció, melyet a T1 és a T2 relaxációs folyamatokkal írhatunk le. A két folyamat egyszerre, egy időben zajlik.

Relaxációs idő

A T1 és T2 relaxációs folyamatok a T1 és a T2 relaxációs idővel jellemezhetőek. A T1 relaxációs idő a Z tengely mentén történő longitudinális magnetizáció teljes visszarendeződéséhez szükséges idő 63 %-a, azaz exponenciálisa, míg a T2 relaxációs idő az X-Y síkban az excitációs pulzus hatására fázisba kerülő spinek teljes defázisához, vagyis a T2 relaxációhoz szükséges idő 63%-a, azaz exponenciálisa. A T1 relaxációs görbe egy exponenciálisan emelkedő, a Z tengely mentén a felépülést jellemző görbe. A T2 relaxációs görbe egy exponenciálisan csökkenő, az X-Y síkban történő fáziselvesztést jellemző görbe.

Relaxometria

A relaxációs idők mérésére szolgáló módszer. Szövetek, anyagok T1 és T2 relaxációs tulajdonságainak, idejeinek meghatározására szolgáló módszer. Ex vivo formában asztali berendezéseken, vékony NMR csövekben történő minta meghatározása zajlik. In vivo esetben egyes kijelölt területek, vagy egy teljes kép, képsorozat valamennyi voxelének megfelelően meghatározhatók a T1 és T2 relaxációs idők. A T1 relaxáció folyamata inversion recovery vagy saturation recovery módszerrel, a T2 relaxáció folyamata multi echo szekvenciával (pl. CPMG) határozható meg.

Repetíciós idő

Két 90°-os RF pulzus között eltelt idő.

Retrospektív triggerelés

A képi adatgyűjtés során a fiziológiás információk (EKG, légzés) folyamatosan letárolásra kerülnek a képi adatokkal együtt. A mintavételezés nem ciklikus, az nem az adott fiziológiás változás függvényében következik be, hanem folyamatos (pl. a számítógép folyamatosan gyűjti a képi információk mellett az EKG adatait is). A kép számítása utólagos interpolációs lépések során retrospektíven, utólag történik. Ezért nevezzük retrospektív triggerelésnek.

Rezisztív mágnesek

Nagy elektromágnesek, nagy hőtermelés jellemzi őket, instabilak, nagy energiafogyasztók. Régebben alkalmazták őket az MR képalkotásban, ma már nem használatosak.

Rezonancia

Nagy amplitúdójú rezgés egy mechanikai vagy elektromos rendszerben, amit a relatíve kis periodikus inger vált ki egy adott frekvencián. Az MR berendezésben a rezonancia a magmágneses rezonancia jelenségét jelenti. A rezonancia adott, páratlan atomszámú magokra specifikus, a magra jellemző frekvencián következik be.

Rezonanciafrekvencia (Larmor frekvencia)

Az a frekvencia, amin a rezonancia jelensége létrejön. A rezonancia-frekvencia a Larmor egyenlettel számolható ki a mag és a külső mágneses tér ismeretében.

RF pulzus

Egy adott ideig tartó, egy adott amplitudóval és frekvenciával jellemezhető RF mágneses mező, melyet RF transzmitterrel állítanak elő. Az NMR spektroszkópia és az MR képalkotás esetében RF frekvencia közel van a rezonancia frekvenciához (Larmor frekvenciához), ami azt eredményezi, hogy a makroszkópikus magnetizációs vektor rotációja kitér a Z tengelyből, az X-Y sík irányába. Az RF pulzus erősségétől és időtartamától függően ez a kitérés lehet 90º-os, ekkor 90º-os RF pulzusról beszélünk, illetve 180°-os, ekkor 180°-os RF pulzust alkalmazunk.

ROI (region of interest)

Egy képen lévő, speciálisan kijelölt pixelek, voxelek részhalmaza.

S MRCP

Szekretinnel fokozott MRCP vizsgálat. A szekretin fokozza a pancreas kiválasztását, és ez által lehetővé teszi funkcionális pancreas vizsgálatok végzését. Több pancreas nedv termelődik, és ez az erősen T2 súlyozott szekvenciákon jobban megjelenik.

Sávszélesség (Bandwidth – BW; Hz)

A gerjesztő RF pulzus sávszélességének függvényében gerjesztődnek a kissé eltérő rezonancia frekvenciájú magok. Az eltéréseket egyrészt a térbeli lokalizáció, másrészt a kémiai környezet határozza meg. A sávszélesség változtatásával a szeletkiválasztás és a mintavétel is változtatható.

Spin

Egy elemi részecske belső anguláris momentuma. Az atommagok összetétele (protonszám, neutronszám) határozza meg a mag mágneses momentumát, spinjét. A magok spinjeinek jellegzetessége a fixált érték. A neutron és proton párok spinjei sorba kiesnek, így egy páratlan neutron- vagy protonszámú magnak (páratlan atomszám) egy nem nulla rotációs komponense lesz, amit egy egész vagy egy fél mennyiség jellemez, mely a nukleáris spin szám.

Spin denzitás (N)

A rezonáló spinek denzitását jelenti egy adott régióban. Egy, az MR jel erősségét meghatározó tényező. Az SI mértékegysége: mol/m3. A spin denzitás közvetlenül nem képezhető le, de ez kiszámolható az MR vizsgálat során érzékelhető jelekből, melyeket különböző pulzusok (RF pulzus, gradiens pulzus) közti idők befolyásolnak.

Spin echo

Az első 90º-os gerjesztő RF pulzus után egy 180º-os RF pulzussal refókuszáljuk a spineket. A 180º-os RF pulzus hatására a precesszáló protonok újra azonos fázisba rendeződnek, és ismét nő az MR jel – létrejön az echo.

Szaturációs pulzus

Az RF pulzussal szaturációt hozunk létre, egy kiválasztott régióban vagy régiók halmazában. Szaturációs pulzust alkalmazunk mozgás, áramlás, pulzációs artefactok elnyomásához, csökkentése céljából. Például az artériás TOF MR angiográfia esetében a vizsgált területbe érkező vénás vért szaturáljuk, telítjük – ekkor csak az artériákból nyerhető jel, a kép artériás angiográfiát mutat.

Szelet

Egy adott síkban egy adott régióról készült felvétel.

Szeletkiválasztó gradiens

Az a mágneses gradiens, amely meredekségétől függően, a besugárzó RF pulzus sávszélességének függvényében meghatározza egy adott szelet lokalizációját, vastagságát. Általában mind a gerjesztés, mind az echo képzés, valamint az echo gyűjtés során alkalmazni kell.

Szeletvastagság

A szeletvastagság befolyásolja a jel mennyiségét és hozzájárul a kép élességéhez is. A szeletkiválasztó gradiens meredekségének, és a gerjesztő pulzus sávszélességének függvénye.

Szupravezető mágnes

Speciális anyagok a nulla fok közelében szupravezetővé válnak – az egyes magoktól független elektronpályák jönnek létre, melyeken belül az elektronok minimális energiaveszteséggel képesek mozogni, „szupravezetni". Az MR képalkotás során nóbium-titánium-réz ötvözeteket használnak. Az abszolút nulla fok körüli állapotot folyékony héliummal érik el. A kutatók magas hőmérsékletű szupravezetésen is dolgoznak, a folyékony nitrogén hőmérsékletén a szupravezetés előállítása jóval olcsóbb lenne.

T1 relaxáció

A T1 relaxációs folyamat a Z tengely mentén történő longitudinális magnetizáció teljes visszarendeződése. Ennek jellemzője a T1 relaxációs idő, mely a teljes visszarendezéshez szükséges idő 63 %-a, azaz exponenciálisa. A T1 relaxációs görbe egy exponenciálisan emelkedő, a Z tengely mentén a felépülést jellemző görbe.

T2 relaxáció

A T2 relaxációs folyamat az X-Y síkban az excitációs pulzus hatására fázisba kerülő spinek teljes defázisba kerülése. Ennek jellemzője a T2 relaxációs idő, mely a teljes fázisvesztéshez szükséges idő 63%-a, azaz exponenciálisa. A T2 relaxációs görbe egy exponenciálisan csökkenő, az X-Y síkban történő fáziselvesztést jellemző görbe.

T2*

A FID időállandója, melyet a fázisvesztés okoz. A T2 relaxációs folyamat közvetlen jellegzetessége. Gradiens echo szekvenciákkal létrehozott T2 súlyozott felvételeket hívjuk T2* súlyozott felvételeknek. Ezeken a lokális mágneses inhomogenitások kifejezett jelvesztést okozhatnak. (meszesedés, vérzés, haemosiderin)

Talairach atlasz

Normalizált agy. Az emberi agyról készített koordináta rendszer, ami az agyi struktúrák helyének meghatározását segíti. Független az agy méretétől és alakjától.

Tekercs

Egy vagy több drót kötege, elektromos áram hatására körülötte mágneses mező jön létre. Változó mágneses mező a tekercsekben áramot indukál – ezt alkalmazzuk a relaxációs jellegzetességek vizsgálatánál. Az MR képalkotás során csak az X-Y síkban változó transversalis mágneses komponenseket tudjuk vizsgálni felületi tekercsekkel. A longitudinalis magnetizáció változása a külső nagy erejű tér miatt közvetlenül nem vizsgálható – a T1 jelleg információit is a transversalis síkban történő echo képzéssel "tapogatjuk" le.

Tenzor

Több dimenziós tér tulajdonságait leíró rendszer.

Térbeli felbontás

Az adott felvételen lévő, még önálló képletként azonosítható struktúrák méretét fejezi ki. Ez a voxel méretével áll összefüggésben.

Transzverzális magnetizáció (Mxy)

Makroszkópikus magnetizációs vektor komponens, ami a statikus mágneses mezővel szöget zár be. A transzverzális magnetizáció Larmor frekvencián való precessziója felel az MR jel detektálásáért. RF mágneses mező hiányában a transzverzális magnetizáció a nulla irányába fog csökkenni a T2* állandónak megfelelően.

Turbo spin echo

Megfelelő gradiens kapcsolásokkal lehetőség van arra, hogy egy gerjesztés alatt nem csak egyetlen sort, hanem többet is leolvassunk a K-tér számára. Ezzel gyorsítjuk a mérést, mintavételezést. Ahány sort leolvasunk, a szekvencia annyi un. „echo train"-es (ET). Minél magasabb az ET, a szekvencia súlyozása annál erősebben T2 jellegűvé fog válni.

Volume RF tekercsek

Nyereg alakúak, ami elősegíti a tekercsen belüli RF mező egyenletességét. A volume tekercsek többsége adó-vevő tekercs.

Zaj

Azoknak a jeleknek az összessége, amelyek a mágneses magrezonanciás képalkotás szempontjából haszontalanok, és ily módon annak minőségromlásához vezetnek. A jelfeldolgozást végző elektronikus berendezésből, a molekuláris mozgásból és a műtermék jellegű jelenségekből származhat.

Zsír szaturáció

Ez egy olyan technika, ami szelektíven szaturálja a zsírból érkező jeleket. A preszaturációs pulzus minden szeletkiválasztás esetében használható. A technika homogén mágneses mezőt igényel, illetve pontos frekvencia kalibrálást.

Zsírelnyomás

A gerjesztés előtt, a zsír rezonancia frekvenciáján alkalmazott telítő RF pulzussal a zsírból jövő jelet el lehet nyomni, ekkor a zsír sötét lesz. A zsírból jövő jel IR szekvencia esetén az inverziós idő optimális megválasztásával is nullázható. Ez 1,5 T-n kb. 150 ms – ekkor metszi a zsír T1 relaxációs görbéje a zérót, s így az echo képzéssel történő mintavételezés során a zsírból érkező értékek zérók lesznek. Ezt a szekvenciát nevezzük STIR szekvenciának (Short Tau Inversion Recovery).