Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 10., Vízrendezés és melioráció

Horoszné Gulyás Margit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10. fejezet - Vízrendezés és melioráció

10. fejezet - Vízrendezés és melioráció

10.1 Bevezetés

A víz eloszlása bolygónkon nagyon egyenetlen: 97% sós vizű óceánokban és tengerekben van; a 2,5%-nyi édesvízkészlet 90–95%-a pedig szilárd halmazállapotú jégtakaró, hó, vagy fagyott talajvíz. A folyékony halmazállapotú édesvízkészlet nagyobb hányada felszín alatti mélységi víz, talajvíz és talajnedvesség, s csak kisebb hányadát képezik álló- és folyóvizek, ill. az ökoszisztémák biomasszájában felhalmozott „zöld víz”. Érthető tehát, hogy a világ édesvízkészletei egyre inkább keresett hiánycikké, stratégiai jelentőségű tényezővé válnak. Különösen érvényes ez, ha figyelembe vesszük, hogy az emberiség létét biztosító biomassza-termelés akadályozó tényezőinek jelentős része is a vízháztartással kapcsolatos, annak oka vagy következménye (Várallyay, 2005).

Magyarország természeti adottságai között is nagy biztonsággal előre jelezhető, hogy az életminőség javítását célzó társadalmi fejlődésnek, a mezőgazdaság-fejlesztésnek és a környezetvédelemnek egyaránt a víz lesz egyik meghatározó tényezője, a vízfelhasználás hatékonyságának növelése pedig megkülönböztetett jelentőségű kulcsfeladata.

A Vízrendezés és melioráció nevű tantárgyat akkreditált, jelenleg is érvényes tantervünk és tantárgyi programjaink szerint földmérő és földrendező alapszakon választható (C típusú) tantárgyként oktatjuk 2 + 2 óra/hét-ben. A számonkérés módja: évközi jegy.

A Vízrendezés és melioráció nevű tantárgy címszavas tartalma:

Hidrológiai alapok: A víz tulajdonságai, vízkészlet. A hidrológiai körfolyamat és elemeinek vizsgálata. A vízgyűjtő. A terepről lefolyó vízhozam nagysága, vízhozam meghatározási módszerek. Felszíni és felszín alatti vizek.

Hidraulika: A hidrostatika és a hidrodinamika törvényei. Folyadék áramlása nyílt felszínű és zárt csatornában. Csatornaméretezési eljárások. Gátak. Számítógéppel segített tervezés és oktatás a vízépítésben.

Hidrometria és hidrográfia: A vízállás, a vízszínt esés, a vízmélység, a vízsebesség, a vízhozam és a hordalék mérése, mederfelvétel. A mérési adatok feldolgozása.

Vízrendezés és melioráció: A vízrendezés tárgya, kapcsolódása a meliorációs beavatkozásokhoz. A melioráció fogalma, összetevői. A sík vidéki vízrendezés felszíni és felszín alatti művei: csatornahálózat és tározórendszer, talajcsövezés tervezése és kivitelezése. Domb- és hegyvidéki vízrendezés megoldási módjai: a vízgyűjtőterület rendezése és a vonalmenti vízrendezés. Kisvízfolyások szabályozása, mederbiztosítások, védőművek. Vízmosásrendezés. Árvízmentesítés, árvízvédelem. Vízépítési biotechnika.

A fejezetből Ön megismeri:

  • A vízrendezés rövid hazai történetét.

  • A mezőgazdasági vízgazdálkodás rendszerét.

  • Az aszály és a belvíz tudományos hátterét.

  • A területi vízrendezés feladatait, módszerét, kapcsolatait más tudományterületekkel, felosztását.

  • A vízrendezés birtokrendezési vonatkozásait.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • A vízrendezés környezeti vonatkozásainak áttekintésére.

  • A vízrendezési tervek készítésénél részt vállalni a szakterületi koncepciók kidolgozásában.

  • A vízrendezés folyamatának áttekintésére.

  • A fontosabb jogi alapok birtokában a vízfolyások tulajdoni viszonyainak rendezésére.

A vízrendezés a vízgazdálkodási tevékenység egy különleges része, amely magába foglalja a (felesleges, káros) vizek elvezetését, a vízgyűjtőn történő vízvisszatartási feladatokat, a víztározásokat, a talajvízszint szabályozást, a területi és vonal menti erózió elleni védekezés műszaki feladatait, ezen belül a vízmosáskötési feladatokat, a belterületi vízrendezési feladatokat. A vízrendezés gyűjtő kifejezés, amely két fő részre osztható: síkvidéki területeket érintő belvízrendezésre és a hegy- és dombvidéki vízfolyások rendezésére.

A vízrendezési témakörbe tartozik ennek megfelelően a belvízvédekezés és a hegy- és dombvidéki vízfolyások árvizei elleni védekezés is.

A vízrendezés rendkívül összetett feladat, az alapadatok nagy száma, a megoldási változatok bősége, a munka alá vett terület, vízfolyás egyedi sajátosságai miatt. Ezeket a problémákat tovább bővíti a környezet és természetvédelem követelményei, a tájékoztatás követelményei, stb.

A vízrendezési feladatoknál, a megoldási lehetőségek mérlegelésénél nem szabad arról megfeledkezni, hogy a vízrendezés élet és vagyonbiztonságot véd.

Irodalomjegyzék

Homoródi András: Mezőgazdasági út- és vízépítéstan II. (Vízgazdálkodás). EFE FFFK, Székesfehérvár, 1996

Kaliczka László: Hegy- és dombvidéki vízrendezés. Oktatási segédlet, Eötvös József Főiskola, Baja, 1998

Konkolyné Gyúró É.: Környezettervezés, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003

Szinay Miklós: A talaj vízháztartásának jelene és jövője. Mérnök Újság, 2007/10

Területi Tervezési Koncepció – Egyeztetési dokumentáció. NYME-GEO, Fejér Megyei Agrárkamara, WAREMA projekt 2006-2008 (EU INTERREG IIIB CADSES), 2008

Várallyay György: Magyarország talajainak vízraktározó képessége. Agrokémia és Talajtan, 54, 2005

Velencei-tó és tározóinak együttes üzemelési szabályzata

1. http://www.euvki.hu