Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 18., Birtokrendezési folyamat komplex tervezése

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

18. fejezet - Birtokrendezési folyamat komplex tervezése

18. fejezet - Birtokrendezési folyamat komplex tervezése

18.1 Bevezetés

A külterületi rendezési tervek egy hosszabb távú koncepció feltételeit, illetőleg megoldását szolgálják. Ma még nem áll rendelkezésre birtokrendezési törvény, azonban a kormány tervei között szerepel, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium három év alatt új földtörvényt készít elő, átfogó birtokrendezést hajt végre és megvalósítja a földbirtok-politikáját.

Ha a parlament elfogadja, a készülő törvényt, azután kerül sor az egész község területét, vagy községcsoportok teljes területét átfogó birtokrendezésre. Addig is figyelembe kell venni a birtokrendezésekre vonatkozó alapvető elképzeléseket és feltételeket, amelyek a racionális mezőgazdálkodás feltételeit a kialakítandó földrészletek megközelítését a felszíni csapadékvíz, illetőleg talajvíz elvezetését a sok helyütt erősen tapasztalható erózió megszüntetését, valamint a környezetvédelmi szempontok betartását biztosítja.

A birtokrendezési feladatok megoldásához nagy mennyiségű, különböző jellegű adat beszerzésére és kezelésére van szükség. Adatokra van szükség többek között:a parcellákról, a tulajdonosokról, a földrészletek és táblák elhelyezkedéséről, a földminőségi osztályokról, AK értékről, a művelési ágakról, az úthálózatról, természetvédelmi területekről, táj-, és településrendezési tervekről. Ezen adatok kezelése, feldolgozása, elemzése egy komplex információs rendszert igényel.

A birtokrendezés témakörével az elmúlt években számos hazai és nemzetközi együttműködéssel megvalósított projekt foglalkozott. A kutatások legfontosabb eredménye a „A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása” című tanulmány, amely javaslatot tesz a birtokrendezés megvalósításának folyamatára, a szervezeti háttér kialakítására és fontos feladatként említi a jogi és az informatikai feltételek megteremtését.

(Dorgai, 2004)

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Karának tevékenysége meghatározó volt a Nemzeti Birtokrendezési Stratégia kialakításában. Jelenleg folyamatban van a 2003-ban elkezdett a „A birtokrendezés informatikai modelljének elemzése” című OTKA kutatási munka. (Márkus, 2003-2007)

A földügyi területen végzett, informatikai rendszerek modellezésével kapcsolatos nemzetközi kutatások tapasztalatai azt mutatják, hogy az információs rendszerek kialakításánál a szervezeti, jogi és műszaki feltételek döntő fontosságúak a sikeres modellezés és a rendszer létrehozásának szempontjából. A feltételek közül a szervezeti és a műszaki háttér megléte kritikus tényező (Szabó, 2010; Mizseiné, 2010).

„A magyarországi birtokstruktúra, birtokrendezési stratégia megalapozása” című tanulmány elemzi a földügyi intézményhálózat szereplőit és a birtokrendezés koordinátoraként a földhivatali hálózatot jelöli meg, körvonalazva ezáltal a szervezeti hátteret.

A tanulmány megemlíti a birtokrendezéshez szükséges alapadatok körét és a szoftvertámogatás lehetőségeit, azonban nem határozza meg a birtokrendezés informatikai, műszaki hátterét, de utal ezek szükségességére (Dorgai, 2004).

A modul áttanulmányozása után Ön megismeri:

A birtokrendezéshez szükséges térinformatikai rendszereket;

A birtokrendezést támogató intézkedéseket;

A vidékfejlesztési programok térinformatikai igényét;

A földhasználati rendszereket;

Az agráralkalmasság vizsgálatának lépéseit.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

Ismertetni a földhasználati rendszerek elméletét;

Tájékozódni a térinformatikai rendszerek között;

Az agráralkalmassági vizsgálatot végezni.

Irodalomjegyzék

Maguire d.j., goodchilde f., rhind d.w. (1991): Geographical Information Systems: Principles and Applications, John Wiley and Sons, 1991

Ángyán J.: A növénytermesztés agroökológiai tényezőinek elemzése (gazdálkodási stratégiák, termőhelyi alkalmazkodás), Kandidátusi értekezés, Gödöllő, 1991

Ángyán J. – Menyhért Z.: Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1997

Ángyán J. : Mezőgazdaság: ágazati háttértanulmány a Nemzeti Környezetvédelmi Program Intézkedési Tervének (NKP-IT) megalapozásához, Készült a KTM PHARE Környezetvédelmi Szektor Program (HU 9402-014-01-L1) keretében a COWI megbízása alapján. 1998

Ángyán J. : Nachhaltigkeit – Strategie für die ungarische Landwirtschaft (In: Scheiber E. – Larndorfer G. (Red.): Zukunft der Nachhaltigkeit, Ökosoziales Forum Österreich, Wien, 1999

Zeiler M. : Modelling Our World, Redlands, ESRI PRESS, 1999

Harkányiné Székely Zsuzsanna: Az éghajlati vízellátottság kérdéseinek vizsgálata földraji információs rendszerek alkalmazásával, PhD értelekezés, Gödöllő, 1999

Ángyán J., Fésűs I., Podmaniczky L., Tar F., Vajnáné Madarrassy A. : Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (a környezetkímélő, a természet védelmét és a táj megőrzését szolgáló mezőgazdasági termelési módszerek támogatására), Agrár-környezetgazdálkodási tanulmánykötetek, 1. kötet, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 1999

Szabó Sz., - Kummert Á. : Fejezetek a térinformatika magyarországi történetéből, Hungis Alapítvány, 2001

Magda R. – Szűcs I.: Új irányzatok a földhasznosításban. Agroinform Kiadó, Budapest, 2002

Mizseiné Nyiri J.: "A földbirtok-koncentráció reális megalapozása” XIV. Országos térinformatikai konferencia, Szolnok, 2004

Magyari J. (2005): Térinformatikai módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés területén. PhD értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2005

Márkus B. : A birtokrendezés informatikai modelljének elemzése. OTKA Kutatási jelentés, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár., 2007

Dorgai L. : A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia megalapozása, Agrárgazdasági Tanulmányok, AKI, Budapest., 2004

Barkóczi A.: Informatika a területfejlesztés és területi tervezés szolgálatában. VÁTI Kht, Budapest, 2006

Mizseiné Nyiri, J. –Kottyán, L. : Institutional and Information Model of Hungarian Land Consolidation, COST Konferencia előadás, Stockholm, 2006

Szabó Gy., : Birtoktervezési ismeretek c. jegyzet 7. számú modul, „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért „TÁMOP – 4.1.2. 08/1/A-2009-2007, NymE Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2010

Mizseiné Nyiri J.,: Föld- és területrendezés c. jegyzet 3., 4., 6. számú modulok, „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért „TÁMOP – 4.1.2. 08/1/A-2009-2007, NymE Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2010

Kohlheb N.-Podmaniczky L.-Skutai J. (2010): A környezetbarát mezőgazdaság. SZIE-MKK-Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet. „Zöld gazdaságélénkítés – Köznyezetgazdészok kiútkeresése” c. kutatás, Lélegzet Alapítvány, Budapest, 2010