Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 20., A BIRTOKTERVEZÉS ÉRTÉKELÉSI ALAPJAI

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

20. fejezet - A BIRTOKTERVEZÉS ÉRTÉKELÉSI ALAPJAI

20. fejezet - A BIRTOKTERVEZÉS ÉRTÉKELÉSI ALAPJAI

20.1 Bevezetés

A legtöbb ország földhasználatának állami szabályozása történelmi gyökerekből ered. Az EU birtokszabályozás kettős célt szolgál. Az első célt szolgálják a megszerezhető birtokmaximumok törvényes előírásai, a második célt, az életképesség megőrzését szolgálják az örökösödési törvényeken kívül azok az előírások, amelyek az eladással, bérbeadással történő birtokfelosztás esetére határozzák meg a minimális egybetartandó birtok méreteit. Az itt említett elveknek megfelelően meghatározzák a mezőgazdaság üzemi típusait, ill. annak üzemi méreteit. Ennek meghatározását részletezzük, és ismertetjük az életképes mezőgazdasági üzemi méret adatait.

A termőföldek adásvételéhez elengedhetetlen a reális árképzés. A termőföld értékelésének módszertana olyan újszerű kísérlet, mely gyakorlati fogódzót ad a földdel foglalkozó szakembereknek. Egy ingatlan vagy földterület adásvételekor, vagy értékének felmérésekor számos szempontot és adatot kell figyelembe venni. A külföldi gyakorlat tanulságai szerint a termőföldek értékének becslésére akkor is szükség van, ha működik a földpiac, kialakul a földek adásvétele és haszonbérleti rendszere. Ennek az oka, hogy egy sor makroszintű döntés meghozatalához szükség van a földek jelenlegi és várható értékének (nem árának) ismeretére. Hazánk esetében a földforgalom meglehetősen lanyha, de élénkíthetik az állami földvásárlások, 1-2 év távlatában pedig a külföldi befektetők kereslete.

A termőföld értékelésének leggyakoribb célja lehet a piacgazdaságokban:

 • Adózási célok (hozadéki vagy értékkataszter alapján történő föld- ill. ingatlanérték adóztatás, örökösödési adó magállapítás);

 • Földjáradék ill. földhaszonbér állami ellenőrzésének és befolyásolásának az elősegítése;

 • Jelzáloghitelek fedezetének biztosítása;

 • A földpiaci árak állami befolyásolása.

Hazánkban még kiegészítő célok:

Alap:

 • a mezőgazdasági támogatási rendszerhez;

 • az árképzéshez;

 • a földterület nemzeti vagyonának számításához.

A modul áttanulmányozása után Ön megismeri:

 • a Standard Fedezeti Hozzájárulás fogalmát és meghatározási módját;

 • az életképes mezőgazdasági üzem méretének meghatározását;

 • életképességi és egyéb méretkritériumok meghatározását;

 • földértékelés célját és a közgazdasági értékek meghatározásának módszereit;

 • a földegyenérték fogalmával és használatát.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • meghatározni a SFH értéket;

 • meghatározni az életképes mezőgazdasági üzem kritériumait;

 • tervezni az mezőgazdasági üzemméretet;

 • eligazodni a termőföld közgazdasági értékének meghatározási módjaiban.

Irodalomjegyzék

Szabóné Kele G. A termőhelyi értékszám meghatározásának helyzete és a talajtérképes módszer országos befejezésének feltételei. 1999

Stefanovits P. – Michéli E.: A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének lehetőségei. MTA, Agrártudományok Osztálya. Budapest, AGROINFORM kiadó és nyomda

Számadó J. : A termőföld kalkulatív értékének módszertana, REGIOCON Kft. nyomdaüzem, Kompolt. 1998

Szűcs István: A föld ára és bére, AGROINFORM Kiadó, Budapest, 1998

Szűcs I. : A termőföld gazdasági értéke és ára. A talajminőségre épített EU-konform földértékelés elvi alapjai és bevezetésének gyakorlati lehetőségei. MTA, Agrártudományok Osztálya, Budapest, 1999

Berdár B. – Mizseiné Nyiri J.: Az ingatlanértékelés gyakorlata Magyarországon.; LIME jegyzet, (104 old.); SE FFFK, Székesfehérvár; 2000

Szűcs I. szerk. : Birtokviszonyok és a mérethatékonyság, AGROINFORM Kiadó, Budapest, 2003

Dorgai L., : Gazdaságilag életképes üzemek az Európai Unió modernizációs támogatásainak alkalmazása szempontjából.

Bíró Sz.-Keszthelyi I.-Dorgai L.: Közösségi agrártámogatások felhasználása különböző üzemméret küszöbértékek meghatározása esetén. AKII, Budapest, 2003

A főbb mezőgazdasági ágazatok élet- és versenyképességének követelményei, Budapest, Agrárgazdasági Kutató Intézet: 2004

Eurostat : Structure And Typology Of Agricultural Holdings Európai Unió Bizottság Eurostat CLASSEX 321, Brüsszel, 2003

Dorgai-Keszthelyi-Miskó: A gazdasági életképesség kritériumai az EU-ban és Magyarországon. s az ezeknek nem megfelelő gazdaságok jövőbeni esélyei, különös tekintettel támogatásuk lehetoségeire és módjaira, AKII, Budapest, 2004

Mizseiné Nyiri J.: Föld-egyenérték – mint birtokrendezési elem GIS Open konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár, 2004

Mizseiné Nyiri J.: Ingatlanértékelési metodikák mezőgazdasági alkalmazhatósága. Településrendezés-Birtokrendezés Konferencia, Agárd, 2006

Hegyi J.- Kacz K.- Kettinger A.: A gazdaság fogalmának változása – a méretváltozás tükrében. Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár. 2, 2007, http://www.avacongress.net/ava2007/presentations/poster/17.pdf

Dömsödi J: A földértékelés módszertani elemzése (rendszerezése) és továbbfejlesztése, Geodézia és Kartográfia, 2007/3, pp. 26-33. 2007

Tóth T.- Tóth G.- Németh T.-Gaál Z. : Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, Budapest, 2007

Lett B. - Schiberna E. : Tanulmány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedéseinek kidolgozásához. NymE Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2007, http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/emk/evgi/LettBela/Lett_Schiberna_TanulmanyAzUjMagyarorszagVidekfejlesztesiProgramEgyes_.pdf

Mizseiné Nyiri J., : Föld-egyenérték – mint birtokrendezési elem. PhD értekezés, NymE Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2008

Lett B.,: Az erdővagyon számbavételének helyzete és jövőben alkalmazandó eljárásai. Erdészeti Kisfüzetek, Magán-erdőgazdálkodási Iroda, NymE Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Sopron, 2009, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology1_en.cfm