Ugrás a tartalomhoz

Birtoktervezési és rendezési ismeretek 9., A tájrendezés szerepe a birtokfejlesztésben

Horoszné Gulyás Margit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9. fejezet - A tájrendezés szerepe a birtokfejlesztésben

9. fejezet - A tájrendezés szerepe a birtokfejlesztésben

9.1 Bevezetés

Mit is jelent ma a táj? Örökségünk, értékeink fontos halmaza, vagy komplex területi kategória? Miként található meg a fejlesztés és az értékvédelem tájaink fejlődését ösztönző egyensúlya, illetve harmóniája?

A tájakkal foglalkozni kell, mert az ország nemcsak megyékből, régiókból, kistérségekből, hanem tájakból is áll, sőt a változások jelentős része éppen a tájak változásában értelmezhető és érezhető. A táj nemcsak környezetünk nagyobb térbeli egysége, hanem értékeink hordozója, mindennapi életünk kerete, amely meghatározza például azt, hogy valahol jól érezzük magunkat vagy sem. A táj az, ahol a vizeink, hegyeink-síkjaink, földjeink, élővilágunk és az emberi tevékenység termékei összekapcsolódnak és egymásra hatnak. A táj az az egység, amin belül közös a múlt, közös hagyományok és értékek kötik össze az ott élőket vagy éppen ahol az adott terület egyedi értékei vonzó célponttá válnak a turisták számára.

A táj egyik legfőbb ismérve a változások, a mindenkori társadalom megnyilvánulásainak tükrözése. Fejlesztés nélkül azonban nincsen társadalmi haladás, ugyanakkor a táji adottságok befolyásolása, a táj megváltoztatásának mértéke csak becsülhető és nehezen prognosztizálható. A tájban végbemenő folyamatok rendkívül bonyolult hatásmechanizmusokon keresztül érvényesülnek, a jelenségek többsége pedig csak hosszú idő után válik érzékelhetővé. Ezért fontos a tájhasználat ismerete, a tájökológiai hatások feltárása, modellezése.

A BSc képzéshez kapcsolódóan az FTR10-es modul már foglalkozott a Birtokrendezés és tájrendezés kapcsolatával.

Főbb fejezetek a modulból:

 • tájrendezés, tájformálás és szakági tervek jogi szabályozása

 • fogalmak értelmezése

 • tájelemek

 • tájbeosztás

 • táj és növénytermesztés

 • tájrendezési szempontok érvényesítése a teljeskörű (komplex) területrendezésnél

 • a művelési ágak elrendezése

 • mezőgazdasági úthálózat

 • vízrendezés, vízhasznosítás

 • víztározás

 • öntözés

 • tereprendezés

 • talajvédelem

 • biotóphálózati rendszer

 • környezeti hatásvizsgálat

Jelen modul célja a tájrendezés szerepének áttekintése a birtokfejlesztésben. A fő rendező elv a táji jellegű hatások, folyamatok ismertetése volt, illetve ezek érvényesülése a birtokrendezésben.

A modulból Ön megismeri:

 • A táj fogalmát, alapelemeit, felépítését.

 • A tájökológia – tájhasználat kapcsolatát.

 • A tájrendezés hazai történetét.

 • A tájrendezés folyamatát, a tájrendezési terv tartalmát.

 • A birtokrendezés és tájrendezés kapcsolódási pontjait.

 • A birtokrendezés táji jellegű problémáit, megoldási javaslatait.

 • Az ártéri tájgazdálkodás folyamatát, elemeit.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • A földhasználat – tájhasználat elemzésére.

 • A tájrendezési tervek készítésénél részt vállalni a szakterületi koncepciók kidolgozásában.

 • A birtokrendezési feladatok, problémák, megoldási lehetőségeik átlátására.

 • Az ártéri tájgazdálkodás folyamatának elméleti áttekintésére.

Irodalomjegyzék

Borsy Z.: Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1992

Csemez A.: Tájtervezés – tájrendezés, Budapest, 1996

Csorba P.: Indikátorok az ökológiai tájszerkezet és tájműködés jellemzésére. In: Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére, SZTE, Szeged, 2006

Csorba P.: Tájszerkezet-kutatások és tájmetriai mérések Magyarországon. MTA doktori értekezés, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2007

Dömsödi J.: A birtokviszonyok és a birtokrendezés meghatározó (koordináló) szerepe a különböző célú területrendezésekben. Geodézia és Kartográfia, 2009

Duray B.: A tájhasználat változásának vizsgálati módszerei Kis-sárréti példa alapján. In: Csorba P., Fazekas I. (szerk.): Tájkutatás-tájökológia. Debrecen, 2008

Kajner P.-Fazekas I.-Flachner Zs.-Molnár G.-Balogh P.: Szelidvízország. Kézikönyv a Tisza menti ártéri gazdálkodás megalapozásához, 2009

Kertész Á. : Tájökológia. Holnap Kiadó, Budapest, 2003,

Kertész Á.: Korszerű tájföldrajz és tájökológia. In: IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen, 2008,

Konkolyné Gyuró É.: Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003

Lóczy D. : Tájértékelés, földértékelés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002

Lóczy D. : Egy jellegzetesen tájökológiai feladat: földhasználati konfliktusok elemzése döntéselméleti alapon. In: Bugya T., Wilhelm Z. (szerk.)(2005): Tanulmányok Tóth Józsefnek, PTE, Pécs, 2005

Schweitzer F.- Tiner T.: Tájkutatási irányzatok Magyarországon. Tiszteletkötet Marosi Sándor akadémikus 70. születésnapjára. MTA FKI, Budapest, 2000

http://www.termeszetvedelem.hu