Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 1., Termőföld(birtok)-politika, Agrárpolitika, Eszközrendszerek

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - Termőföld(birtok)-politika, Agrárpolitika, Eszközrendszerek

1. fejezet - Termőföld(birtok)-politika, Agrárpolitika, Eszközrendszerek

1.1 Bevezetés

Az első fejezetben definiáljuk a földbirtok-politika intézményét, leírjuk a politikai és gazdasági célkitűzéseit, példákon keresztül is szemléltetjük az állami beavatkozás módszerét. Rövid történeti áttekintés, bevezetés után jutunk el a máig. A rendszerváltás utáni kormányok és az EK agrárpolitikájának vázlatos bemutatása után közreadjuk a jövőképet megvalósító agrárpolitika egy lehetséges megoldását. Jelenünk tükrében mutatjuk meg a földbirtok-politika elvi összefüggéseit, különös figyelmet szentelve annak nemzeti jellegére. A zárófejezet a föld- és területrendezés, mint eszközrendszer értelmezését adja meg. Bemutatjuk a harmadik évezred egy lehetséges, első forgatókönyvét, definiáljuk a földbirtok-fejlesztést.

A fejezetből Ön megismeri:

  • Magyarország földbirtokpolitikáját;

  • agrárpolitikáját;

  • a földbirtokpolitika elvi összefüggéseit;

  • a földbirtokpolitika eszközrendszerét és

  • a földbirtok-fejlesztés feladatait

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Átlátni a földbirtokpolitika szerteágazó területeit;

  • Tájékozódni a különböző agrárpolitikai irányok között;

  • Ismertetni és megindokolni a magyar agrárgazdaság egy lehetséges jövőképét;

  • Ismertetni a földbirtokpolitika eszközrendszerét és soron következő feladatait;

  • Képes lesz az itt fellelhető ismeretcsoportok integrálására, a megismert törvények, rendelkezések alkotó alkalmazására.

A föld tulajdonának és használatának kérdése az emberi közösségekben már régóta felvetődött. A föld a különböző gazdasági és politikai rendszerekben, minden időben sajátos és különleges megítélésben részesült. Gazdasági kérdés lévén, mindig összefüggött a hatalommal. A fennálló rendszer politikai és gazdasági elveihez igazodva törvényekkel szabályozták - és ma is szabályozzák - a föld használatát. A földbirtok-politika ellenőrizheti a birtokforgalmat; korlátozhatja a földszerzés lehetőségét; a tulajdonra területi maximumot, illetve minimumot állapíthat meg; sok kis birtok összevonásával támogatja a jövedelmező gazdálkodást; megteremtheti a nagyüzemi-, szövetkezeti és farmgazdaságok alapjait; segítheti a korszerű technikai eszközök és eljárások alkalmazásában rejlő lehetőségek kiaknázását. Ide sorolhatók még a földreformokkal, földosztásokkal-, a környezet- és természetvédelemmel, az extenzív mezőgazdaság kialakításával, a környezetileg érzékeny területek kijelölésével a földhasználati reformmal kapcsolatos intézkedések is,...stb.

Ismeretes, az államhatalom birtokpolitikája csak akkor lehet progresszív, ha párosul egyidejűleg végrehajtott szerves agrárpolitikai (a hitel, jelzálogintézmény, termelés, értékesítés és szociálpolitika,... területeire kiterjedő) intézkedésekkel. A progresszivitás hiánya több millió vidéki ember sorsát teheti nehézzé-, kilátástalanná.

Ma egyre többen hivatkoznak Ihring Károlyra (1968). Szerinte „az államnak, mint a nemzeti közérdek érvényesítőjének fenn kell tartani a maga számára a lehetőséget, hogy akár a magántulajdon sérelmére is, a föld birtoklásával, vagy legalább használatával járó előnyöket azok számára biztosítsa, akiket az közérdekből leginkább megillet”.

Előzőekből az is megállapítható, hogy a földbirtok-politika mindig a hatalmon lévők politikai és gazdasági rendszerének tükre. Mindig hosszabb időszakra szól, ezért konszenzust igényel. A mezőgazdaság termelékenységét, piacképességét és jövedelmezőségét befolyásoló kérdésekben kell az egyetértést megteremteni.

Irodalomjegyzék

Szabó Gy. : Föld- és területrendezés I. (Földbirtok-politika, birtokrendezési modellek) Kézirat , NYME GFK, Jegyzetsokszorosító részleg , Szfvár. , 1997

Kerék M. : Földbirtok-politika , Magyar Szemletársaság , Bpest. , 1934

Benet I. : A föld, az istenadta föld.... , Statisztikai Szemle, 3.sz. , Bpest , 1995

Orosz I.; Fűr L.; Romány P. : Magyarország agrártörténete, Agrártörténeti tanulmányok , Mezőgazda Kiadó , Bpest. , 1996

Szűcs I. és tsai : Földbirtok-politika, a földtulajdon fejlesztésének főbb irányai , AKII. , Bpest. , 1997

Ihring K. : A földár és földérték a kapitalizmusban , MTA Közgazdasági Intézetének kiadványa , Bpest. , 1968

Sury T. : Formálódó agrár és vidékfejlesztési program , Számadás 2001/11. sz. , Bpest. , 2001

Romány P. : Kortársunk az agrárpolitika , Szaktudás Kiadó Ház , Bpest. , 2002

Estók J. és társ. : Agrárvilág Magyarországon 1848-2002 , Argumentum Kiadó, Magyar Mezőgazdasági Múzeum , Bpest. , 2003.

Tanka E. : Magyar birtokpolitika az Európai Egyesült Államokban , Alterra Kiadó, Bpest 2004

Dorgai L. : A magyarországi birtokstruktúra a birtokrendezési stratégia megalapozása, Agrárgazdasági tanulmányok 6. szám , Agrárgazdasági Kutató Intézet , Bpest. , 2004

Benedek F. : A Nemzeti Földalap helyzete és szerepe a földbirtok-politikában, Geodézia és kartográfia LX. évfolyam 5-6. szám , 2008

Simon S. : A XXI. század kataszteri térképei, Nemzeti Kataszteri program, Geodézia és kartográfia LX. évfolyam 5-6. szám , 2008

Nagy D. : A termőföldek használati viszonyai, Geodézia és kartográfia LX. évfolyam 11. szám , 2008

Alvincz J. - Schmidt R. : A birtokrendezés főbb kérdései különös tekintettel a földcserére, Geodézia és kartográfia LX. évfolyam 10. szám , 2008

Gráf J. : Klímaváltozás és a hazai agrárgazdaság, Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2. szám , KPKOKN Kft. , Gyöngyös , 2009

Buday-Sántha A. : Új agrárstratégia alapjai, Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2. szám , KPKOKN Kft. , Gyöngyös , 2009

Dorgai L. – Udovecz G. : A közvetlen agrártámogatások feltételezett csökkentésének becsült hatásai Magyarországon, Gazdálkodás, 53. évf. 2009. 2. szám , KPKOKN Kft. , Gyöngyös , 2009

Bíró Sz., Dorgai L., Molnár A. : Árútermelő állattartásunk és „kölcsönös megfeleltetés” alkalmazása, Agrárgazdasági tanulmányok, 2009. 5. sz. , AKI , Budapest , 2009

Szabó I. : A termőföld, mint hitelbiztosítási érték, Ingatlanszakmai Tudományos Műhely, Termőföldpiac és földértékelés, Workshop , NymE GEO , Szfvár , 2010