Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 10., Birtokrendezés és tájrendezés

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10. fejezet - Birtokrendezés és tájrendezés

10. fejezet - Birtokrendezés és tájrendezés

10.1 Bevezetés

A modul témája kezdetektől, a földrendező (üzem) mérnök-képzés első tantárgyi programjaitól jelen van oktatásunkban (Szabó Gy., 1979). A tartalom, a tantárgyi kiszabat mindig korlátozott volt, elsősorban hallgatóink alapozás-, előképzettség hiánya, másodsorban a szakosodás időbelisége (az 5. félévtől válik külön a földmérő és földrendező szak) miatt. A tartalom, a lehetőségekhez mérten folyamatosan gazdagodott, az oldalterjedelem is gyarapodott.

Akkreditált, jelenleg is érvényes tantervünk és tantárgyi programjaink szerint a témát földmérő és földrendező alapszakon választható (C típusú) tantárgyként oktatjuk 2 + 0 óra/hét-ben. A számonkérés módja: évközi jegy.

A Tájgazdálkodás nevű tantárgy címszavas tartalma:

A tájrendezés története Európában; Tájesztétikai vizsgálatok; Egyedi tájértékek vizsgálata; Mérnökbiológiai tájrendezési módozatok és alkalmazási lehetőségeik (tájfásítások); Ökológiai kiegyenlítő felületek, tájrehabilitációk; Tájvédelem, élőhely védelem; A vízrendezés, tájrendezés kapcsolata; Bányahelyek tájrendezése; Hulladék elhelyezés, rendezett deponálás; Térségi melioráció és tájrendezés; Tájvizsgálat környezeti hatástanulmányhoz; A tájtípusok kialakulása; A tájak rendszerezése (a terület felosztása, osztályozása); A tájhasználat, földhasználat (művelési ágak, kivett helyek) kapcsolatrendszere; Tájhasználati konfliktusok; Tájtervezési formák; Tájbeillesztési módozatok; Tájrendezési tervek.

Előzőek miatt mi a 2009-2010 tanév 2. félévében a BSc szintű képzés III. éves hallgatóinak leadott tananyagot aktualizáljuk, lehetőségeinkhez mérten bővítjük.

A fejezetből Ön megismeri:

 • A tájrendezési tervek készítésének szintjeit, a tájarculat formálásának módszereit és eszközrendszerét.

 • A tájelemeket, azok potenciális adottságait, csoportosításának sokféleségét és a tájbeosztási fokozatokat.

 • A területrendezési tervek tájrendezési kötelezettségeit és a tájképi részlet fontosságát, összhatásának befolyásolását.

 • A tájrendezési szempontok teljes körét, amelyet érvényesíteni kell a komplexitásra törekvő területrendezésnek.

 • Növénytermesztés-táj kapcsolatrendszerét, a tájhoz illeszkedő gazdálkodás alapelemeit.

 • Területrendezés-tájrendezés jogi intézményrendszerét.

 • A biotophálózatok tervezési metodikáját.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • A tájrendezési tervek készítésénél részt vállalni a szakterületi koncepciók kidolgozásában és azok kommunikálásában.

 • A fontosabb jogi alapok birtokában a tájhoz illeszkedő birtokfejlesztés szolgálatára.

 • A tájesztétikai hatások érvényesítésére, a művelési ágak optimális elhelyezésére, a földhasználati reform környezetérzékenységet is figyelembe vevő szempontok képviseletére.

 • A tájrendezés teljes folyamatának áttekintésére és biotophálózatok tervezésére.

Irodalomjegyzék

Ányos A.: Mezőgazdasági utak építése és fenntartás; Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1984.

Bauer L. - Weinitschike: Tájrendezés; Mezőgazdasági Kiadó; Budapest, 1976.

Csemez A.: Tájtervezés-tájrendezés; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1996.

Dobos T.: Környezetfejlesztés, tájrendezés és környezetvédelemtan; Kézirat: EFE Egyetemi Jegyzet, Sopron, 1974.

Grigorescu I.: A szennyezett éden; Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1976.

Herpay I. – Pankotai G.: Mezőgazdasági útépítés; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1963.

Konkolyné Gy. É.: Környezettervezés; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003.

Kubinszky M.: Táj + építészet; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1995.

Pájer J.: Természetvédelmi alapozó ismeretek; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2008.

Rakonczay Z.: Természetvédelem, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp., 1995

Pankotai G. – Rácz J.: Erdészeti vízgazdálkodástan I., II.; Kézirat; EFE Jegyzetsokszorosító Részleg, Sopron, 1975.

Szabó Gy.: Földrendezés és területrendezés II. Kézirat, EFE FFFK. Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 1979.

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II. Kézirat, EFE FFFK. Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 1987.

Szabó Gy.: Földbirtok-politika és területrendezés; OLLO távoktató jegyzet; SE FFFK, Székesfehérvár, 1997.

Tájrendezési irányelvek a melioráció tervezéséhez és megvalósításához: MÉM Műszaki Irányelvek, MI-08 1789-87; Budapest, 1984.

Magyar Mezőgazdaság (MMG) c. hetilap különböző évfolyamának különböző számai.

Jedicke E.: Biotopverbund. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1994.