Ugrás a tartalomhoz

Föld- és területrendezés 12., A településrendezési tervek és a birtokrendezés kapcsolódásai, informatikai támogatottság

Prof. Emer. Dr. Szabó Gyula (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

12. fejezet - A településrendezési tervek és a birtokrendezés kapcsolódásai, informatikai támogatottság

12. fejezet - A településrendezési tervek és a birtokrendezés kapcsolódásai, informatikai támogatottság

12.1 Bevezetés

A birtokrendezésekről szóló törvénytervezet szabályozási koncepciója előírja, hogy „Amennyiben a település rendelkezik a külterületre is kiterjedő általános rendezési tervvel, a birtokrendezést a rendezési terv figyelembe vételével kell elvégezni”.

Az 1908. évi VIII. és XXXIX. törvénycikk a tagosítás (földrendezés, birtokrendezés) indoklásában, filozófiai alapozásában többek között úgy rendelkezik: ... ”Vízszabályozásról és vízelvezetésről gondoskodnak. A belsőség mellett házhelyeket juttatunk azoknak, akiknek belső nélkül nincs, a belterületeket kiegészítjük, vagyis előmozdítjuk a községfejlesztést” (Ozoroczy E. és tsai, 1938.).

Közép- és hosszútávon a települések rendezési tervének - az Országos Terület-rendezési Tervhez kapcsolódva - meg kell határozni a mezőgazdasági termelő tevékenység és a települések (belterületek) kapcsolatát, továbbá a külterületek funkcióinak főbb elveit (Árutermelő mezőgazdaság helye, aránya és intenzitása, szolgáltató létesítmények-, kommunális célt szolgáló objektumok elhelyezésére. Az agrármodernizáció-, az európai agrármodell-, a földhasználati reform fontosnak vélt-, témakötődő összefüggéseit a korábbi modulokban leírtuk).

E tantárggyal párhuzamosan a 6. félévben oktatjuk a Településtan c. tantárgyat heti 2+2 órában a következő tartalommal: Településtudományi alapvetések, értelmezések, tudományági kapcsolatok; Településhálózat, településrendszer, településtípusok; A települések funkcionális rendszere; Fejlődéselméletek; A településszerkezet, területfelhasználási szerkezet és területi elemei; A települések alaprajzi típusai; Telkek, tömbök és beépítési módjai; A település zöldfelületi egységei és rendszere. Előzőeken túl oktatási célként a tantárgyfelelős oktató a településrendezés c. tantárgy megalapozását jelölte meg.

A lakótelepülés és mezőgazdálkodás, területfejlesztés és területrendezés témáinak a tantárgyban való oktatását az irányító főhatóság kezdettől fogva fontosnak és szükségesnek tartotta. Gyakori feladat, hogy birtokrendezések alkalmával újabb területeket kell a lakótelepülések számára kijelölni. Ezért a modulban bemutatjuk a döntéseket meghatározó összefüggéseket és a helykiválasztás szempontjait. A tárgyalást a bonyolultabb szerkezetű városias településsel kezdjük. Így jutunk el a falutól a tanyáig. Fejér Megye Területrendezési Terve (FMTT) javaslattételi fázisából a témához kapcsolódóan bemutatjuk a szántó terület-, erdőterület övezeteket. A szükségszerű-, az eltűrhetőnél nagyobb tantárgyi átfedések miatt a területhasználat és zöldfelületi rendszer témával csak érintőlegesen foglalkozunk. Mindezt intézményi és oktatási-kutatási kapcsolódások miatt is fontosnak tartjuk.

A fejezetből Ön megismeri:

 • A téma tantárgyba szervezésének okát és célrendszerét, valamint alapvető fogalmait.

 • A város helykiválasztásának szempontjait, a terület-meghatározás módszereit és az azt meghatározó tényezőket.

 • A település-földrajzi falutípusokat, a tanyák jelenét és jövőjét.

 • A területfejlesztés, területrendezés célját, feladatát és eszközrendszerét, valamint az ágazati feladatokat.

 • A települési-, és hozzákapcsolható zöldfelületek különböző rendszerekre gyakorolt hatását, térképezésük és nyilvántartásuk módszereit.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • Érteni és ismertetni a településrendezés és a mezőgazdasági termelő tevékenység kapcsolatát, az igazgatási egységek egymást támogató funkcióit.

 • A település helykiválasztási szempontjainak ismeretében a szükséges terület meghatározására.

 • A falu jövőképét meghatározó munkacsoport terveinek készítésénél aktív részvételre.

 • Tenni azért, hogy a magyar tanya ténylegesen komplex vidéki élettér legyen.

 • Az ágazati feladatok szolgálatára, megyei és regionális feladatok megfogalmazására, valamint tervkészítésre.

 • Adatbázist készíteni települési- és ahhoz tartozó zöldfelületekről.

Irodalomjegyzék

AKII: Agrárgazdasági Tanulmányok (AGT) 3., 9. szám; Az országos Terület-rendezési Terv Agrárvonatkozásainak Megalapozása; Területfejlesztés–Vidék-fejlesztés, Budapest, 1998.

Botta P. és tsai: A mezőgazdasági területek rendezése, vízgazdálkodása, zöldövezeteinek kialakítása; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1979.

Csicsely E.: Agrárvilág, tanyavilág alföldi kistérségekben. Szakdolgozat, 257/2005; NYME-GEO FFT, Székesfehérvár, 2005

Drabant E.: Agrárvilág, tanyavilág Nagykőrösön 1641-2004 között. Szakdolgozat, 120/2004.; NYME-GEO FFT, Székesfehérvár, 2004

Faragó P.: Fejér Megye Területrendezési Terve – javaslattevő fázis; VÁTI KHT, Budapest, 2008.

Glatz F.(szerk.): Párbeszéd a vidékért (A tanyák jelene és jövője); MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2009/1.évf.3.sz.

Hajmási K.: A Nemzeti Erdőprogram és az ökológiai övezetek jelenléte Fejér Megye Területrendezési Tervében. Szakdolgozat; NYME-GEO FrT, Székesfehérvár, 48/2008.

Lakos L.: Városi zöldfelület számítógépes nyilvántartása; Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények (Erdészet-Faipar-Geodézia); Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1989/1.sz.

Mártha K.: Agrárvilág, tanyavilág a Sarkadi kistérségben. Szakdolgozat; NYME-GEO FrT, Székesfehérvár, 415/2005.

Németh L.: A Szelestei arborétum tematikus térképének elkészítése. Szakdolgozat; NYME GFK Frt, Székesfehérvár, 382/2003.

Ónodi G.(szerk.): A tanyák értékei („A tanyák értékei ’97” című tanyasiaknak meghirdetett pályázat díjazott pályaművei és összefoglaló értékelésük); GALE KTI, Gödöllő-Budapest, 1999.

Perényi I.: Településtervezés; Tankönyvkiadó, Budapest, 1972.

Rakonczay Z.: Természetvédelem; Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1995.

Szabó Gy. – Homoródi A.: Mezőgazdasági területek rendezése II. (Településszerkezet és környezete). Kézirat. Szakmérnöki jegyzet; SE FFFK, Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 1997.

Szabó Gy.: NyME GEO Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 2004.

Szabó Gy.: Föld- és területrendezés II. Kézirat, EFE FFFK. Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 1987.

Szabó Gy.: Földbirtok-politika és területrendezés; OLLO távoktató jegyzet; SE FFFK, Székesfehérvár, 1997.

Szabó Gy.: Gondolatok a föld- és területrendezéshez kapcsolódó tantárgyfejlesztő kutatásokról; Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények (Erdészet-Faipar-Geodézia), 1989/1.sz.; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1989

Szalai B.: Tematikus térkép készítése városi ligetről. Szakdolgozat; NyME GFK Fm/Frt, Székesfehérvár, 396/2004.

Törő G.: A Fejér Megyei Szerkezeti Terv és szabályozás jogi alapjai, különös tekintettel Mór város mezőgazdasági térség kapcsolatára. Szakdolgozat; NYME-GEO FrT, Székesfehérvár, 91/2009.