Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 10., A földmérési és térképészeti tevékenység általános feltételei

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10.2 A földügyi szakirányítás és a geodéziai koordináció

10.2 A földügyi szakirányítás és a geodéziai koordináció

A földmérés és térképészet olyan közhasznot szolgáló tevékenység, amely a Föld felszínének (illetve felszín alatti létesítmények) meghatározott tartalmi és pontossági követelményeknek megfelelően valósághű ábrázolását eredményezi: műszaki, jogi, igazgatási, kulturális és tudományos igények kielégítése céljából. A feladatok végrehajtásában a legkülönfélébb szükségletek és érdekek kielégítésére specializálódtak a vállalatok, vállalkozások, más szervek és intézmények: országos tevékenységi körű egységektől helyi kis bázisokig. Tevékenységük nemzetgazdasági szintű, optimális összehangolását és szakfelügyeleti irányítását a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az FVM Földügyi és Térinformatikai (korábban: Térképészeti) Főosztálya (FVM FTF) útján látja el.

A földmérési munkák körét a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996 évi LXXVI tv-ben megfogalmazottak szerint, alapvetően kétféle csoportosításban lehet tárgyalni:

1. állami alapmunkák és

2. egyéb, sajátos célú földmérési és térképészeti munkák .

Ez a csoportosítás magában foglalja az irányítás alapvető formáit is: ugyanis az állami alapmunkák készíttetésével és a munkarészek tárolásával, adatszolgáltatásával kapcsolatos tennivalók a közvetlen szakági feladatok; míg az egyéb, sajátos célokat kielégítő geodéziai munkák közvetett szakmai (szakfelügyeleti) irányítás alá tartoznak. Ez utóbbit általában nem az FVM-FTF (újabban: VM FF) felügyelete alá tartozó szervek, sokszor magánvállalkozások, illetve - arra jogosult - magánszemélyek végzik.

A földmérési és térképészeti munkák egységessége érdekében a szabályozottság megteremtése és érvényesítése az Állami Földmérés legalapvetőbb feladata. E feltételek segítségével valósítható meg szükségszerűen az egymásra épített tervszerű földmérési tevékenység. Ezt a feladatot az állami földmérés hatósági szervei az 1. ábra szerinti irányítási és szakfelügyeleti rendszer segítségével oldják meg. Az ábrából az is kitűnik, hogy a földmérési tevékenység gyakran összefonódik más szakterületekkel, így a munkák végrehajtásakor ezek idevágó szabályait is ismerni szükséges (az ábrában az ún. „ Állami földmérés” szerveit sárga, illetve szürke háttérben szerepeltetjük).

Meg kell jegyeznünk, hogy a táblázatban - az áttekinthetőség végett - csak a legfontosabb intézményei és főbb feladatai szerepelnek. Így kimaradt pl. a megyei Talajvédelmi Szolgálatok, az FVM-ben (ma: Vidékfejlesztési minisztérium: VM) korábban működött Erdészeti Hivatal, a korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium egyes szervei, stb. De talán éppen ettől válik áttekinthetővé és megjegyezhetővé a kapcsolatrendszer. Természetesen az említett intézményekre a vonatkozó hivatkozásokat a továbbiakban megtesszük.

10.2.1 A földügyi szakterület és kapcsolatai

10.1. táblázat - A földügyi szakterület közelmúltbéli kapcsolódási pontjai más szervekkel, intézményekkel

BM/ÖTM/ jogutódjai

FVM /VM

Egyéb tárcák és intézmények

Megyei Közigazgatási Hivatal

Földművelés-ügyi Hivatal

Földügyi és Térképészeti Főosztály

Országos szervezetek

- igazgatás

(megyénként)

Földhivatalok

FÖMI + NKP Kft

Bíróságok

- műszak/ ép. Ügy

- földrendezés

Megyei (fővárosi)

- Alapponthálózat

Ügyészségek

Megyei, városi

Települési Önkormányzatok

- földkiadás

Körzeti /kerületi,

- Országhatár-mérések

- földhaszno-sítás

kirendeltségek

- Adat- és térkép-tár

ÁVRT- KVSZ

Műszaki/építés-ügyi szakterület

- Ingatlan-nyilvántartás

- Kutatás-fejlesz-tés

(MEH)

- Rendezési tervek

OKKH- KKF

(1992-)

Kárpótlások,

- Földminősítés

- TAKAROS KTCs

Nemzeti földalap

-Telekalakítási engedélyek (korábban)

tagi kiosztások

- Földmérés, telekalakítás

- DAT készítés lebonyolítása

-Területfelhasználási engedély

- Földvédelem, földminősítés, földhasználat stb.

- Légi- és űrfelv.

(FVM/VM)

- Digitális topogr. térkép

Igazatási szakter ület

- földhaszná-lat,

- Általános igazgatási ügyek

- földalapú támogatások

- Kisajátítási eljárás lefolyt.

Önkorm. tul.- és vagyonkezelők

- közműnyilvántartás keze-lése

- vagyonkataszter felfektetése

Önkormányzati információs rendszerek

(Településirányítási célokra)


10.2.2 Az FVM Földügyi és Térképészeti Főosztálya (FVM FTF)

Az 1. modulban leírtak szerint a közelmúltig az FVM (ma: Vidékfejlesztési Minisztérium: VM) keretében a Földügyi és Térinformatikai (ezt megelőzően: Térképészeti) Főosztálya Főosztály (a továbbiakban: VM FF, mint F öldügyi F őosztály), mint a földmérési és térképészeti tevékenység legfőbb irányítója látta és látja el a hatáskörébe tartozó földügyi szakágazati:

 • tervező (szervező),

 • rendelkező,

 • irányító és

 • ellenőrző

feladatokat.

A földmérés és térképészet tekintetében kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az állami alapmunkák irányítása és koordinálása az országban jelentkező nagyobb földmérési igények összehangolása az állami alapmunkákkal;

 • a szakmai szabályozások (minden földmérési munkát végző szervre kötelező érvényű) kiadása;

 • a bejelentési kötelezettség alá tartozó földmérési és térképészeti munkák koordinálásának elvi irányítása és operatív szervei útján azok végrehajtásának ellenőrzése;

 • más tárcák alá tartozó földmérési és térképészeti munkát végző szervek szakfelügyelete;

 • a különféle térképek kiadása.

 • egyéb hatásköri feladatként ellátja:

  • az ágazati tudományos kutatói munka irányítását és koordinálását;

  • a geodéziai és kartográfiai termékek szolgáltatásának irányításával, és az ármegállapítással kapcsolatos központi szakmai feladatokat, valamint

  • a nemzetközi együttműködés keretében végzendő feladatokat, adott esetben a Honvédelmi Minisztériummal (HM) koordinálva.