Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 10., A földmérési és térképészeti tevékenység általános feltételei

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10.3 A földmérési és térképészeti koordináció és szakfelügyelet

10.3 A földmérési és térképészeti koordináció és szakfelügyelet

10.3.1 Történeti előzmények, fontosabb állomások, vonatkozó szabályozások

Bár a földmérési tevékenység – mint láttuk – a kezdetektől fogva jól szabályozott tevékenység volt, de a különféle célú földmérési munkák koordinálása érdekében mintegy 60 évre tehető a koncentrált szakfelügyeleti szabályozási tevékenység. Ennek legfőbb ismérvei a következők voltak:

1.) 1953-tól elrendelték a sajátos célú geodéziai munkák

  • kötelező bejelentését és

  • az állami földmérés akkori szervezetéhez (ÁFTH) történő benyújtási kötelezettségét.

A koordinálás elsődleges célja a felesleges és párhuzamos munkavégzés elkerülése volt.

2.) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1969 évi 12/1969 Korm. sz. rendelet (és végrehajtási rendeletei) mindezt egységesítette és kialakította a földmérési szakfelügyeleti rendszert.

3.) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: Fttv ; és végrehajtási rendeletei) megerősítette a korábbi szabályokat (úgy helyezte hatályon kívül a korábbiakat, hogy a legtöbb "erényüket" magába foglalta).

4.) Bár nem közvetlenül, de mindenkor meghatározó jelleggel bírnak az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok is a földmérési feladatok végrehajtására. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tv. [4] – a térképet is érintő változások bejelentési kötelezettségének elrendelésére, illetve változási vázrajz benyújtás kötelezettségére vonatkozó előírásával – erősíti a földmérési koordináció feladatkörének megvalósulását.

Az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokat a földmérési előírásokkal párhuzamosan be kell tartani.

Különösen fontos kapcsolódási területek a következők:

- térképi tartalom és azonosság megállapítása,

- változás-bejelentési kötelezettség,

- vázrajz benyújtási kötelezettség.

10.3.2 A földmérési szakfelügyelet feladatai

A földmérési és térképészeti tevékenység összhangját és a szakmai követelmények érvényesülését a szakigazgatási szervezetek a földmérési szakfelügyelet útján biztosítják. A feladatokat a megyei földhivatalok és a FÖMI együttesen látják el.

A szakfelügyeleti tevékenység körébe tartozik:

  1. a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság fennállásának,

  2. meghatározott földmérési és térképészeti tevékenységek bejelentési kötelezettsége teljesítésének,

  1. a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ,

  1. a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségbiztosításának és minőségtanúsításának ,

  2. a földmérési adatok felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése ;

  3. a sajátos célú, bejelentésre kötelezett földmérési munkák nyilvántartása ;

  4. az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) átvételi vizsgálata ;

  5. az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai véleményezés ; indokolt esetben az ingatlanrendező földmérői minősítés visszavonásának kezdeményezése .

A szakfelügyeleti feladatokat első fokon elsősorban a megyei földhivatal - a körzeti földhivatal eseti közreműködésével - látja el. A szakfelügyeleti tevékenységet a megyei földmérési szakfelügyelő irányítja.

A szakfelügyeleti ellenőrzés kiterjed a földmérési és térképészeti tevékenységet folytató jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre és a természetes személyekre.

A szakfelügyeleti ellenőrzések végrehajtására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL (az ún. közigazgatási eljárási ) törvény [6] rendelkezéseit kell alkalmazni. A szakfelügyeleti hatósági ügyekben másodfokon a FÖMI jár el.

A szakfelügyeletet ellátó szervezet a földmérési és térképészeti munkát végzőt, az arra jogosult szervezetet, illetve személyt az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására, illetve a hiányosságok megszüntetésére kötelezi.

Mivel a FÖMI – egyéb szakmai tevékenységein túl – ellátja a földhivatalok szakfelügyeleti és minőségbiztosítási tevékenységének központi ellenőrzését is, a megyei földhivatal a szakfelügyeleti tevékenységéről készített éves beszámoló jelentését a FÖMI-nek küldi meg.

A FÖMI összesíti a földhivatalok szakfelügyeleti tevékenységéről szóló beszámolókat, az erről készített jelentését a (Földművelésügyi és) Vidékfejlesztési Minisztériumnak terjeszti fel.

A FÖMI első fokú szakfelügyeleti ellenőrzést is végezhet, de csak a vidékfejlesztési miniszter által esetenként kijelölt jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, továbbá természetes személyre kiterjedően.

A FÖMI által ellátott első fokú szakfelügyeleti hatósági ügyekben másodfokon a vidékfejlesztési miniszter jár el.