Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 11., A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11.2 A sajátos célú földmérési munkákra vonatkozó alapvető szabályozások

11.2 A sajátos célú földmérési munkákra vonatkozó alapvető szabályozások

A sajátos célú földmérési munkák köre – mint említettük – szerteágazó. Mégis két nagy csoportra bonthatók a különféle munkák:

 1. A „nagyméretarányú” alaptérkép tartalmához, annak változásai követéséhez szükséges dokumentáció (az ún. változási vázrajzok) elkészítése, illetve

 2. az egyéb földmérési, térképészeti munkák.

Ezen a két csoporton belül nehéz konkrétabban és egyértelműen ún. alcsoportokat létrehozni, pedig a munkák számossága sok tekintetben megkívánná ezt.

Előbbieket a 12. modultól részletezzük, utóbbiak nagyrészt valamilyen beruházással kapcsolatban merülnek fel, vagy valamely nagypontosságú földmérési munkát igénylő feladatok. A leggyakoribb sajátos céllal készülő földmérési munkákat a 11.1 sz. táblázat mutatja, az áttekinthetőség érdekében némiképpen „rendezetten”, de mint láthatjuk, egyes munkák (vagy azok bizonyos munkaszakaszai) többféleképpen is „besorolhatók” lennének.

11.1: A sajátos célokat szolgáló munkák csoportosítása. táblázat -

Munka-fázis

Változási vázrajz készítéssel (együtt) járó munkák

Mérnökgeodéziai, illetve egyéb (változási vázrajz készítését csak ritkán igénylő) sajátos célú tevékenység

Alappont-hálózati igénye

Előkészítések, felmérések, kitűzések tervezése

Állapot-felvétel (rögzítés)

Felmérési

Földrészlet felmérés

Földrészlet kitűzés

Épületfeltüntetés

Művelési ág felmérés

Tervezési alaptérkép

Terepfelmérés

Vonalas felmérés (hossz- keresztszelvény, helyszínrajz)

Állapottérkép

Megvalósulási térkép:

 • Ipartelep

 • Lakótelep

 • Mezőgazdasági létesítmény

Közműfelmérés

Földalatti üregek felmérése

Épületek (építmények) belső felmérése

Tervezési munkák

Területosztások és kitűzési méretek tervezése

Telekalakítások:

 • Megosztás

 • Összevonás

 • Telekhatár-rendezés

 • Utcaszabályozás

- Házhelyosztás

Rendezési tervek (község, terep)

Táblásítási tervek

Meliorációs tervek

Vízrendezési tervek

Beruházási tervek

Kivitelezés és a kitűzés során felmerülő tervezés

Kitűzési munkák

Kitűzési

Telekalakítások kitűzése

Nyomvonalas létesítmény

(távvez., kötélpálya, közl. pályák)

Pontszerű létesítmény

(TV- torony kémény, stb.)

Építmények 

(épületek, hidak, völgyzárógát)

Ipari létesítmény 

(gépalap, darupálya, stb.)

Építést irányító és ell. mérések

(csúszózsalus épületek, panelházak, fúrópajzsos ép., aknamélység, mérése stb.)

Terület jogi biztosítása

Ellenőrzés

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés – változás dokumentálása

Kisajátítás,

Változási vázrajzok közül:

 • Szolgalmi jog

 • Vezetékjog

 • Használati,

 • haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez.

Állapot (alak) vizsgálat

(kémény ferdeségének, torony függőlegességének, rádió tor.

fesz. kötélbelógás mérésére

Magas építmények, (silók stb.) alakvizsgálata

Mozgás-vizsgálatok:

 • Terepmozgás (külfejtés stb.)

 • Süllyedés mérése, stb.

Vegyes: a munka jellegétől függő

Egyéb

Topográfiai térképezés
Tematikus térképek készítése, térinformatikai alkalmazások, stb.

-


Ezzel a sokféleséggel összhangban a munkákra vonatkozó általános jogszabályi és szakmai előírások, szabályozások is sokfélék. A legfontosabban ezek közül a következők:

1.) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei [4] (a továbbiakban: Fttv).

2.) 46/2010 FVM sz. rendelet [15], ill. a korábbi F.2. Szabályzat [17] (13692/2002.03.18 FVM-FTF sz.) az állami alapadatok felhasználásával készülő sajátos célú földmérési munkák végzéséről és a földügyi adatbázisban történő átvezetéséről;

 1. Mérnökgeodéziai (M.1.) Szabályzat (29/1974 MÉM sz. rendelettel kiadva- bár már nem hatályos, de műszaki előírásai részben alkalmazhatók) [18];

 2. A legfontosabb építésügyi-területrendezési jogszabályok:

  • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről;

  • 1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv).

  • 253/1997 (XII.20) Korm. sz. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK)

 1. A telekalakításról szóló további jogszabályok

  • A telekalakításról szóló 85/2000 FVM sz. rendelet,

  • A 338/2006 Korm. sz. rendelet.

 2. A kisajátításról

  • 2007. évi CXXIII. sz. törvény és a végrehajtására kiadott

  • 178/2008 Korm. sz. rendelet.

Természetesen még további előírások is hatással vannak/voltak – különösen egyes - munkák végrehajtására (ezek közül ma már néhány nincsen érvényben, de a munka készültekor betartásuk kötelező volt - pl. a 12035/2/1992 sz. ún. Kárpótlási Útmutató - mások egyes speciális területet szabályoznak, mint pl. a kisajátításra vonatkozó rendeletek (lásd a 16. modult/fejezetet). Jelen modul végén található Irodalomjegyzékben nemcsak ezek, de további más szabályozások is szerepelnek.

Az említett szabályozások vonatkozó előírásait a megfelelő témáknál értelemszerűen beépítettük. A 46/2010 FVM sz. rendelet és az M.1 Szabályzatok hatáskörébe tartozó alapvető előírásokat azonban – röviden - előre is kiemeljük.

A digitális földmérési alaptérkép ingatlan-nyilvántartási tartalmát nem érintő sajátos célú földmérési munkák az ipari vagy Mérnökgeodézia témakörébe tartoznak. Ezek közül jelen tananyagban a beruházásokkal összefüggésben a megvalósult létesítményeket feltüntető vázrajzokkal csak annyiban foglakozunk, amennyiben az az ingatlan-nyilvántartást is érinti (a megvalósulási térkép, mint változási vázrajz).