Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 17., A kisajátítási eljárás és földmérési feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

17.4 A munka felülvizsgálata és záradékolása

17.4 A munka felülvizsgálata és záradékolása

A munka felülvizsgálatát célszerű két ütemben végeztetni:

 • előbb a földmérő benyújtja a műszaki és ingatlan-nyilvántartási (mezőgazdászi) felülvizsgálatra és záradékolásra, majd

 • a kisajátítást kérő (a földmérési munka megrendelője) kérelmezi a műszaki záradékkal ellátott munkarészek alapján a telekalakítás engedélyezését.

Utóbbit célszerűen a közigazgatási hivatalon keresztül végezhető, mert ekkor a földhivatal szakhatóságként működik közre a közigazgatási hivatal eljárásában.

17.4.1 Ingatlanügyi hatósági felülvizsgálat

A földmérő szerv köteles az előírt munkarészek földhivatali példányát az elkészítéstől (vizsgálati jegyzőkönyv szerinti utolsó javítás keltétől számított) 10 napon belül az illetékes körzeti/megyei földhivatalnak (a továbbiakban: illetékes földhivatal) vizsgálatra megküldeni.

A vizsgálat során a földhivatalnak 10 napon belül ellenőriznie kell, hogy

 • a munkát jogosult személy végezte-e;

 • igazolta-e az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díj és a vizsgálati díj befizetését;

 • ha a munka bejelentési kötelezettség alá tartozik, a bejelentés megtörtént-e, és a készítő figyelembe vette-e a visszaigazolásban előírtakat;

 • az előírt mellékleteket csatolták-e;

 • a belső vizsgálatot és a minőség tanúsítását arra jogosult személy végezte-e;

 • az alappont-sűrítést a vonatkozó előírások szerint készítették-e;

 • a vázrajz megfelel-e a meghatározott alaki és tartalmi követelményeinek;

 • a változási vázrajz területkimutatásának változás előtti oldala egyezik-e az érvényben lévő ingatlan-nyilvántartási állapottal, illetve az érvényes záradékkal rendelkező, előzetesen nyilvántartásba vett állapottal. Kettős munkarész készítése esetén az új alaptérkép szerinti állapot változás előtti oldala egyezik-e az adatszolgáltatás szerinti állapottal;

 • a helyrajzi számozás megfelel-e a külön jogszabályban (44/2006 FVM sz. rendelet [7]) foglalt előírásoknak;

 • a területszámítás helyesen történt-e?

Digitális térkép esetén a területszámítást a vizsgálat során az eredeti területszámításban megadott koordinátákból meg kell ismételni.

A változási munkarészek esetenkénti helyszíni vizsgálatának módját és mértékét a földhivatal a munka jellegétől és nagyságától függően állapítja meg. Az eseti helyszíni vizsgálat során szúrópróbaszerűen mintavételes eljárással arról kell meggyőződni, hogy a földmérési munkarészekben feltüntetett állapot a megengedett tűréshatáron belül megegyezik-e a természetben található állapottal.

A változással érintett terület határpontjainak azonosságát (beilleszthetőség) a digitális állományban vizsgálni kell.

Amennyiben a csereingatlanról készített változási vázrajz földügyi (mezőgazdászi) záradékolást is igényel, azt a kisajátítási átnézeti térkép és a kisajátítási vázrajz záradékolásával egyidejűleg kell elvégezni.

Bejelentésre kötelezett munkáknál az alappontsűrítést a megyei földhivatal vizsgálja.

A földhivatal a benyújtott kisajátítási tervet és a vázrajzot a helyrajzi számozás és a területszámítás helyessége szempontjából megvizsgálja. A megfelelőnek talált kisajátítási tervet és a vázrajzot - a beérkezéstől számított 10 napon belül - "Helyrajzi számozás és területszámítás helyes" záradékkal látja el, és visszaküldi a kisajátítást kérőnek.

A földhivatal a hibásnak vagy hiányosnak talált munkarészeket - a hibák, illetve a hiányok pontos megjelölésével - azok kijavítása, illetve pótlása végett a földmérő szervnek visszaküldi.

A földmérő szerv köteles a hibákat és hiányokat a munkarészek valamennyi példányán – legkésőbb 30 napon belül - kijavítani, illetve pótolni, majd a kijavított munkarészek földhivatali példányait az illetékes földhivatalnak ismét benyújtani.

Ha a helyrajzi számozás, területszámítás továbbra is hibás, vagy a földhivatal által előírt hibajavítást (hiánypótlást) a földmérő szerv nem végezte el, a földhivatal a kisajátítási tervet és a vázrajzot - a hibák megjelölésével - a kisajátítást kérőnek céljából küldi vissza.

17.4.2 Telekalakítási hatósági felülvizsgálat

A kisajátítást kérő a kisajátítási dokumentációt a közigazgatási hivatalhoz nyújtja be. Amennyiben a vázrajzokon még nem szerepel a telekalakítási záradék, a hivatal a tervet záradékolás végett – a telekalakítási szakhatóságként közreműködő - földhivatalnak megküldi.

A részbeni kisajátítással érintett földrészletek esetében a földhivatal, mint telekalakítási hatóság is felülvizsgálja a munkát.

A földhivatal, mint telekalakítási hatóság (a 15. modulban említett szakhatóságok bevonásával) ellenőrzi, hogy a kisajátítási terv és a csereingatlan megosztása során keletkező új telkek megfelelnek-e az Országos Településrendezési és Építésügyi Követelmények (OTÉK)-ben, illetve a Szabályozási tervben, és a Helyi építésügyi szabályzatban az építési telkek alakítására vonatkozó rendelkezéseinek. A követelményeknek megfelelő kisajátítási tervet és a vázrajzot – a földhivatal - a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül engedélyezési záradékkal látja el (lásd a 15. modult).

Ha a kisajátítási terv és a vázrajz a telekalakítási vagy az építésügyi követelményeknek nem felel meg, a földhivatal azt a szükséges módosítások végrehajtása céljából a kisajátítást kérőnek küldi vissza.