Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 6., Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.3 Adatgyűjtés és adatszolgáltatás a digitális alaptérkép készítéshez

6.3 Adatgyűjtés és adatszolgáltatás a digitális alaptérkép készítéshez

A digitális alaptérképkészítéshez szükséges alap adatokat és munkarészeket a területileg illetékes megyei földhivatal, valamint a központi földmérési szervezet bocsátja a felmérő cég rendelkezésére.

A kiinduló adatok az alaptérkép elkészítéséhez, a munkaterületünket érintő korábbi földmérési munkálatok következő munkarészei:

 • A megelőző alaptérképészítéssel kapcsolatos munkarészek,

 • A korábban végzett alappontlétesítések, alappontsűrítések,

 • Valamennyi sajátos céllal korábban készült munka, amely érintette a munkaterületet,

 • Egyéb hatóságok és szolgáltatók, amelyeknek az adott településsel kapcsolatban adatai állnak rendelkezésre.

6.3.1 A földhivatal által szolgáltatandó munkarészek

1. A megelőző alaptérkép készítésével kapcsolatos, a földhivatalokban őrzött munkarészek:

- nyilvántartási térkép,

- elhatárolási jegyzőkönyvek,

- alappontsűrítési munkarészek,


		- mérési vázlatok,
		- számítási jegyzőkönyvek,

- területjegyzék és függelékei,

- földkönyvkivonat.

2. A munkaterületet érintő egyéb alappontsűrítések munkarészei:

A felső- és IV. rendű alappontok helyszínrajzi leírásai megtalálhatók a megyei földhivatalokban. A különböző geodéziai munkák alappontsűrítési munkarészei ugyancsak szükségesek, mert állandósított pontjaikat újra felhasználhatjuk!

3. Az alaptérkép tartalmának megváltoztatására irányuló minden földmérési munka fontos lehet számunkra. Ezekben méretek és más fontos (pl. a határjelek milyenségére utaló) adatok lehetnek.

A bedolgozandó munkákat DAT1 Szabályzat előírásai szerint a földhivatalnak és a felmérési tanulmányt késztő szakértőnek minősítenie kell. A minősítésnek a bedolgozhatóságra is ki kell terjednie: pl.: a helyszíni ellenőrzés után bedolgozásra alkalmas. A tapasztalatok szerint a legtöbb esetben csak munka közben, a szükségszerű részletes ellenőrzés után ismerjük meg a bedolgozhatóság valódi mértékét . Kritikus esetekben érdemes a felmérőnek a földhivatalhoz fordulni állásfoglalás végett.

6.3.1.1 Térképi munkarészek

A nyilvántartási térkép, vagy a földmérési alaptérkép, vagy a digitális alaptérkép ideiglenes jelleggel másolatkészítés céljából rövid időtartamra adható át a felmérő cégnek. Közös megegyezés esetén bármilyen másolata is átadható (pl. visszatervezéshez).

6.3.1.2 Egyéb földmérési munkarészek

A rendelkezésre álló következő munkarészeket kell még a felmérő cég részére átadni, vagy a meglévő adatokról másolat készítésének lehetőségét biztosítani:

 • település és belterület elhatárolásához szükséges munkarészeket  (határleírási jegyzőkönyv, határvázlat, határozat);

 • vízszintes alappontok koordinátajegyzékét, magassági alappont-jegyzéket, pontleírásokat;

 • figyelembe veendő sajátos célú geodéziai munkarészeket;

 • jogerős bírósági ítélettel, vagy államigazgatási határozattal megváltoztatott földrészlethatárokra vonatkozó munkarészeket;

 • különleges rendeltetésű ingatlanokra vonatkozó információkat;

 • egyéb, a földrészletek helyszíni elhatárolását elősegítő vázlatokat, térképmásolatokat;

 • az Országos Műemléki Felügyelőség által kiadott műemlék jegyzékben szereplő épületek, emlékművek, szobrok, történelmi romok és védett élőfák felsorolását tartalmazó jegyzéket;

 • a DAT adatállományából az attribútumértékeket és egyéb adatokat aktualizált állapotban tartalmazó DAT gyűjtőtáblázatokat és kódtáblázatokat.

A munkarészeket általában legkésőbb a munka megkezdésének tervezett időpontjáig kell a felmérő cégnek átadni. Ha rendelkezésre állnak, a munkarészeket digitális formában is át kell adni.

A korábbi felmérés alkalmával készített, érvényben lévő területjegyzék és a hozzá tartozó, a változott földrészletek területszámítási munkarészei a felmérő cég kérése alapján másolatkészítésre, illetve esetenként rövid időre adhatók át.

6.3.1.3 Ingatlan-nyilvántartási munkarészek

Településenként földkönyv-kivonat készül, mely belterület, külterület (és zártkert) csoportosításban tartalmazza a település (azon belül a fekvések) valamennyi földrészletének (alrészletének) helyrajzi számát, művelési ágát és a művelés alól kivett terület megnevezését, területét, szektorszámát, valamint a nem magángazdaságok törzsszámát, továbbá az egyes fekvések összterületét.

A földkönyv-kivonatban feltüntetett azonos törzsszámok, azonos gazdaságokat jelölnek. Ennek alapján a felmérő cég az egymás mellett levő azonos törzsszámmal jelölt külterületi és különleges külterületi földrészleteket — a helyszíni állapotra és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésekre is figyelemmel — összevonhatja.

6.3.2 A Központi földmérési szervezet által szolgáltatandó munkarészek

 • A Magyar Köztársaság államhatárainak térképezéséhez, valamint az MKH adatbázisból szükséges adatok mágneses adathordozón és az ezekhez kapcsolódó rajzi munkarészek.

 • A felmérésre kerülő munkaterületeken lévő I-IV. rendű vízszintes alaphálózati, I-III. rendű magassági alappontok adatai. Ha a vízszintes alappontok ún. „iránypont”-jainak nincs koordinátája, az eredeti meghatározás szögkivonatainak a másolatát ki lehet kérni. Az átadás a geodéziai pontok adatbázisából történik, mágneses adathordozón.

 • Az esetleges domborzatábrázoláshoz szükséges földmérési topográfiai térképek, illetve a tisztázati rajzok.

6.3.3 Egyéb forráshelyek

A földmérési alaptérkép-készítés folyamán tehát szoros kapcsolatban kell lennünk mind a FÖMI-vel, mind a földhivatalokkal.

Az adatok szolgáltatása alapvetően ezen szervek feladata, de azok megfelelő feldolgozása a felmérő kötelessége és felelősége. Meg kell említeni, hogy (kisebb mennyiségben, de) egyes adatok az önkormányzatoknál vagy műemlékfelügyeletnél, különleges ingatlanok kezelőinél, közmű-üzemeltetőknél, stb. is találhatók. Minden adatot alapvetően ott kell beszerezni, ahol az adott információ a hitelesebb. A szolgáltatott adatokat a felmérési törzskönyvben tételesen kell felsorolni.