Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 9., A DAT adatbázis térképfelújításai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9.9 Felmérési, eredeti térképezési és területszámítási hiba javítása

9.9 Felmérési, eredeti térképezési és területszámítási hiba javítása

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény {Fttv.9 11. § (7) bekezdése} szerinti felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását a földhivatal hatósági jogkörében eljárva köteles lefolytatni, melynek során a rendelkezésére álló munkarészek mellett a helyszíni állapotot is vizsgálnia kell [3].

A felmérési, térképezési, területszámítási hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat. A hiba kijavításához nincs szükség előzetes hatósági, bírósági határozatra vagy engedélyre.

A hiba kijavítását nem zárja ki a hibával terhelt földrészleteket érintő, folyamatban lévő bírósági eljárás. Ha a folyamatban lévő bírósági eljárásról a földhivatal tudomást szerzett, a hiba kijavításáról szóló határozatot az eljáró bíróságnak is meg kell küldeni.

A hatályos térképi ábrázolás és a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adata felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba jogcímén földhivatali hatáskörben akkor változtatható meg, ha a hiba bizonyíthatóan az alaptérkép vagy a változási munkarészek készítése, vagy annak átvezetése során elkövetett mulasztásból vagy tévedésből származik.

Bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt elmaradt változásátvezetés nem pótolható felmérési vagy térképezési hiba kijavítása jogcímén.

A hiba kijavításáról szóló földhivatali határozathoz a helyrajzi számozás és a területszámítás helyessége szempontjából záradékolt változási vázrajzot kell mellékelni. A változási vázrajzot akkor is el kell készíteni, ha a hiba kijavítása területváltozással nem jár.

Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását földhivatali hatósági eljárásban a pl. következő esetekben lehet végrehajtani:

 1. a mérés során tévesen azonosították a határvonalat és a helyes határvonal helyett nem megfelelő határvonalat mértek;

 2. fotogrammetriai feldolgozás során tévesen értékelték ki a látható határvonalat, s így a tényleges határvonal helyett a térképre téves határvonal került (pl. szőlőlugas sort tévesen kerítésvonalnak értékeltek);

 1. tévesen olvasták le vagy tévesen jegyezték fel (rögzítették) a mérési eredményeket;

 1. a térképen tévesen ábrázolták a helyszínen mért (rögzített) méretet (rajzi elírás), és a téves térképi ábrázolás alapján számították a földrészlet területét;

 2. helyesen mértek és térképeztek, de a területszámítás során számítási hibát követtek el, nem a megfelelő geometriai alakzatot (pontokat) vonták be a területszámításba, és ez a téves adat került a tulajdoni lapon átvezetésre;

 3. a területi adat átvezetésekor elírás történt;

 4. az elhatárolás során nem az Fttv. 13. §-ában, valamint az FM vhr. 26. §-ában előírtak betartásával jártak el, és ezzel a földrészlet határvonalának megállapítása hibásan történt;

 5. tervezett földrészlet határok hibás meghatározásából eredő hiba esetén, amikor

  • téves arányok szerint történt a földrészlet határvonalának tervezése;

  • a régi térképről hibás méretet vettek le;

  • a felhasznált műszaki munkarészek felmérési hibát tartalmaztak;

  • az eredeti térkép felmérési, térképezési vagy területszámítási hibával volt terhelt;

 1. a felhasznált korábbi állami alapadatok hibás értékkel történő átvétele, vagy az ebből eredő tervezési hibák esetén; vagy

 1. az időközi változási munkarészek készítése és átvezetése során elkövetett felmérési, térképezési vagy területszámítási hibái, vagy a változás téves állományi rögzítéséből eredő hibák esetén.

A g.) pont szerinti esetben a kijavítás utáni határvonal eltérhet a természetbeni állapottól.

Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását földhivatali eljárásban – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az analóg térképek digitális átalakítása, vagy a digitális alaptérképek adatbázisának készítése során elkövetett alábbi hibák esetén lehet végrehajtani:

 • a korábbi numerikus vagy digitális adatok átvételénél elkövetett azonosítási, számítási, adatrögzítési és vonal-összekötési hibák esetén;

 • az analóg térképek digitalizálása során a digitalizálás, az azonosítás és az összekötések téves végrehajtásából származó hibák esetén;

 • tévesen ábrázolták, vagy foglalták adatállományba a helyes mérési adatokat, vagy hibás összekötéseket hajtottak végre a struktúrák előállításánál, és ezek alapján végezték a területszámítást.

Ha olyan határvonallal kapcsolatban válik szükségessé felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása, amelyet jogerős bírósági ítélettel jogerős földrészlet határként megállapítottak, vagy elfogadtak, a hiba kijavítását elrendelő jogerős földhivatali határozatot az illetékes bírósággal is közölni kell.

Ha a hiba kijavítása ingatlan-nyilvántartási átvezetést is igényel, gondoskodni kell arról, hogy az átvezetés megtörténjen. Ilyenkor a hiba kijavításával egyidejűleg dönt a földhivatal a bejegyzésről.

A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárásban érintett földrészletek változási vázrajzát be kell sorolni a többi változási vázrajz közé.

A felmérési és térképezési hiba kiigazítása során a forgalomban levő térképre vonatkozó azonosítási és pontossági előírásokat kell figyelembe venni . A digitális átalakítással készített alaptérképek esetén az átalakítás alapjául szolgáló térképekre vonatkozó azonosítási és pontossági előírásokat kell alkalmazni.

Forgalomba még nem adott ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak az ingatlan-nyilvántartás átalakítása előtt történő kijavításáról nem kell határozatot hozni, azonban a változási munkarészeket e rendelet előírásai szerint el kell készíteni és a változási vázrajzok közé be kell sorolni.

Ha a határvonalak azonosítása során egy közigazgatási egység teljes belterületi vagy különleges külterületi fekvését lefedő ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján a földrészlet határok jelentős részénél a 46/2010 FVM sz. rendelet [3] 1. vagy a 2. mellékletének táblázataiban megadott értékeket lényegesen meghaladó eltérések állapíthatók meg, akkor a megyei földhivatallal egyezetett műszaki, technológiai megoldást kell alkalmazni mindaddig, amíg az érintett közigazgatási egység vagy fekvés újfelmérése nem történik meg.

A megyei földhivatalnak a technológiai eljárás kialakítása során figyelembe kell vennie a változási vázrajz készítésének célját, valamint az ellentmondások feloldására alkalmazható – gazdaságosan és rövid átfutási idő alatt elvégezhető –műszaki megoldásokat.