Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 1., Menedzsment alapok

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.2 Alapfogalmak

1.2 Alapfogalmak

A menedzsment fogalom az angol „management” megfelelője, amely magyarra nem fordítható le tömören és egyértelműen. Helyette esetenként a vezetés, irányítás, igazgatás illetve kezelés használható.

Menedzsment alatt egyfelől olyan tevékenységet értünk, amely az emberek és más erőforrások összehangolását látja el valamely cél elérése érdekében. A menedzsment más értelmezésben - mint az emberek egy csoportja - a vállalkozások vagy intézmények egészének vagy jól elkülöníthető feladatainak, projektjeinek műszaki, szervezési, gazdasági és pénzügyi irányítását végzi.

A menedzsment feladata tehát az emberek és erőforrások irányítása valamely cél elérése érdekében. Szerepkörei a következők:

 1. A menedzser interperszonális szerepköre az egyének és csoportok közötti kölcsönhatásban mutatkozik meg. Ez egyrészt jelenti a névleges (ceremóniális) vezetői szerepet, másrészt a beosztottak motiválásának feladatát a rábízott részleg céljainak elérésére, harmadrészt kapcsolattartói szerepet a szervezeten belül illetve kívül.

 2. Az információs szerepkörben a vezető a szervezet számára fontos információkat továbbít. Munkaidejének nagy részét tölti információk gyűjtésével és informálással. Központi információgyűjtő szerepet tölt be egységében. Az ő feladata a beosztottak informálása a munkájuk elvégzéséhez szükséges mértékben. A szóvivői szerep a környezet informálását jelenti.

 1. A döntési szerepkörben a menedzsernek kezdeményező szerepet kell játszania, átszervezéseket, projekteket kell kezdeményeznie. Ha a feladatok végrehajtásába valamilyen hiba csúszott, akkor neki kell a zavarokat elhárítania. Ő dönt arról, hogy a részlegének rendelkezésére álló pénzt, időt, anyagokat, felszerelést és egyéb erőforrásokat hogyan hasznosítsák. Végezetül neki kell tárgyalnia, képviselnie a részleg érdekeit a beszállítókkal, az alvállalkozókkal, a megrendelőkkel és a felettes szervekkel kapcsolattartás során.

A menedzser feladatai négy feladatkörbe sorolhatók: tervezés (planning), szervezés (organizing), irányítás (control), vezetés (leading). A folyamat a tervezéssel kezdődik, melyet a szervezés, majd az irányítás követ. Az egész folyamatot összefogja a vezetés.

A feladatkörök betöltésekor a menedzsernek a következő táblázatban összefoglalt tipikus kérdéseket kell megválaszolnia.

1. Menedzseri feladatkörök. táblázat -

Megválaszolandó kérdések

Tervezés alatt azt a folyamatot értjük, amelyben a menedzser felméri a helyzetet, elképzeli a jövőt, meghatározza az elérendő célokat, és felvázolja a célok elérésének folyamatát.

 • Melyek a célok?

 • Milyen stratégiát kell követni a célok elérésére?

 • Hogyan illik a stratégiánk a tágabb környezet változási trendjeibe?

 • Kell-e speciális képzés a célok eléréséhez?

Szervezéssel a menedzser az embereket és anyagi erőforrásokat a vállalati célok eléréséhez megfelelő szerkezetbe csoportosítja.

 • Hogyan lehet a különböző részlegeket koordinálni?

 • Hogyan osztjuk meg az irányítási jogokat az egyes menedzserek között?

 • Milyen átszervezés szükséges?

Az irányítás a folyó munkaműveletek mérése, elemzése és a tervekkel való összehasonlítása.

 • Hogyan lehet a termelékenységet növelni?

 • Milyen ellenőrzési módszereket használjunk?

 • Szükség van-e új erőforrásokra?

A vezetés az emberek motiválása, megnyerése, annak érdekében, hogy a kitűzött célokat elérjük.

 • Hogyan lehet megújúlni?

 • Hogyan javítható a kommunikáció?

 • Hogyan csökkenthetők a konfliktusok?