Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5., Környezetgazdálkodás Alapjai

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.3 Környezetgazdálkodás tárgya, célja, feladatai

5.3 Környezetgazdálkodás tárgya, célja, feladatai

Az eddig leírtakból érzékelhető, hogy a környezetgazdálkodás nem egyszerű gazdasági diszciplína, hiszen maguknak a természeti (környezeti) tényezőknek, a bennük végbemenő folyamatoknak a megértéséhez is szükség van egy sor természettudomány (fizika, kémia, biológia stb.) ismeretére. Ennek ellenére a környezetgazdálkodás nem pusztán ökológiai, de nem is tisztán ökonómiai (gazdaságtudomány). Egy olyan multidiszciplináris tudományág, amely az emberi igények és a környezet harmonikus összhangjának megteremtésére, fejlesztésére, és ennek érdekében egy rendkívül bonyolult rendszer minden tényezőjének egyidejű megértésére és megragadására törekszik. Ezért vizsgálatait a komplexitásra való törekvés jellemzi, vagyis minél több tényező figyelembevételével igyekszik a globális összefüggések (hatások) jövőbeni alakulását feltárni és előre jelezni (prognosztizálni). Az eredményes környezetgazdálkodás nem nélkülözheti a tervszerűséget és szervezettséget, valamint a felelősséget és egy új etikai magatartást. Kialakításához egységes környezetgazdálkodási stratégia és az erre épülő konzisztens környezetpolitika szükséges. A környezetgazdálkodási stratégia megalkotása központi (állami) feladat, amely a termelésnek, a fogyasztásnak és az életszínvonalnak a környezettel való dinamikus egyensúlyát (összhangját) hivatott fenntartani. Ennek főbb eszközei:

  • a környezeti terhelések csökkentése;

  • az erőforrások ésszerű és korlátozott használata;

  • a társadalmi és biológiai diverzitás megőrzése;

  • a dinamikus ökológiai egyensúly fenntartása.

A fentiekből következően a környezetgazdálkodás feladata és célkitűzése az egyén (a társadalom) erőforrás-fogyasztó tevékenységeinek mennyiségi leírása. Ezen túlmenően a források és a fogyasztás közötti interaktív szerkezet, működés, szabályozás és fenntartás általános környezettudományi elemzése. A természeti, épített és humán erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás koncepcióinak, alapelveinek elsajátítása. Azoknak az általános, minden erőforrás-fogyasztó gazdasági ágazatra egyaránt jellemző szerkezeti és működési törvényeknek megértése, amelyek a fenntartható gazdálkodást biztosítják. Elsősorban a természetes anyagforgalom, a termékelőállító anyagmozgatás és anyaggazdálkodás elveinek elsajátítása és alkalmazása. Az általános környezetgazdálkodás tehát nem a talajszennyezés, vízminőség, légszennyezés stb. kezelése; azaz nem csak környezetvédelem, nem csak a különböző bioszféra komponensekben okozott károk elhárításának és helyreállításának tudománya, hanem és elsősorban a károkozások megelőzésének vagy minimalizálásának általános ismerettára. Az általános környezetgazdálkodás szintetizálja a természet anyagcsere és a társadalom anyagcsere fontosabb módszereit, alapelveit és törvényeit. Az erőforrás fogyasztó ágazatok módszereivel, technikáival, technológiáival, alapelveivel és törvényeivel a részletes környezetgazdálkodás foglalkozik. A részletes környezetgazdálkodás számtalan szakma és tudományterület óriási ismeretanyagát tartalmazza. Így például a mezőgazdaságban – mint egyik legnagyobb környezeti – erőforrás-használó ágazatban – a növénytermesztés és állattenyésztés kisebb-nagyobb szakmák és tudományterületek sokaságát fejlesztette, és folyamatosan fejleszti tovább. A részletes környezetgazdálkodást az jellemzi, hogy minden szakmája vagy tudományterülete csak az ökológiai törvényeinek alkalmazásával állít elő terméket vagy szolgáltatást. Ez azonban még csak kívánatos cél, hiszen a mai ipari civilizációk iparszerű gazdálkodása – ahol még ma is a mennyiségi szemlélet az uralkodó – mellett a mezőgazdasági ágazatban az ún. ökológiai gazdálkodás részaránya alig éri el a 10 %-ot. Bíztató azonban, hogy napjainkban sorra jelennek meg a részletes – ágazati – környezetgazdálkodással foglalkozó könyvek. Ma még utópisztikus az a kívánalom, hogy csak ezeket az új környezetgazdálkodó irányelveket és technológiákat tartalmazó könyvekből oktatott (és ezért várhatóan a környezet iránt elkötelezett) szakemberek végezhessék a termékek és szolgáltatások előállítását. Ettől már csak egy lépésre lenne a környezettudatos társadalom megvalósulása, amelyiket környezetbarát termelés és fogyasztás jellemezne. A Környezetgazdaságtan című diszciplína oktatásának ez jelenti az igazi célját és feladatát.