Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8., KÖRNYEZETMENEDZSMENT-RENDSZEREK

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

8.2 A hazai környezet és természetvédelem irányítási rendszere

8.2 A hazai környezet és természetvédelem irányítási rendszere

Magyarországon a környezet- és természetvédelem, valamint a vízügy központi közigazgatási feladatai 2010. áprilisáig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe tartoztak. 2010. áprilisától a környezetvédelem közigazgatási feladatai a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz kerültek, ahol a terület legfelsőbb szintű felügyeletét államtitkár látja el. Hatáskörébe az alábbi szakterületek tartoznak:

 • levegőtisztaság védelme;

 • felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme;

 • természetvédelem;

 • általános tájvédelem;

 • zaj és rezgésvédelem;

 • hulladékkezelés;

 • környezet radioaktív sugárzás elleni védelme;

 • erdővagyon védelme;

 • ásványvagyon-, és termőföldvédelem;

 • élővilág védelme.

A fentiek mellett feladata még a szakterületi politikák kialakítása, a kormányzati munkához kapcsolódó tennivalók ellátása, valamint a szerteágazó nemzetközi együttműködések megszervezése és irányítása. A különféle terület szervezetei – a környezetvédelmi felügyelőségek, a vízügyi felügyelőségek és nemzeti park igazgatóságok – elsőfokú hatósági feladatokat látnak el. A másodfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szerepét az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) tölti be. Az OKTVF az államtitkár irányítása alatt működő minisztériumi hivatal, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv, illetékessége az ország egész területére kiterjed. Közigazgatási eljárásban a 10 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség felettes, valamint felügyeleti szerve. Ellátja a jogszabályokban meghatározott elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági, szakhatósági jogkörök esetében a másodfokú hatósági, szakhatósági jogkört. Ellenőrzi a felügyelőségek hatósági munkáját, engedélyeket ad ki, kötelez és bírságol első fokon a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben, koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. Hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a Minisztérium felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában. Részt vesz az EU-integrációval kapcsolatos, a feladat- és hatáskörét érintő tevékenységekben.

A környezetvédelmi szakigazgatás munkáját számos háttérintézmény és ún. zöldhatóság segíti. Ebbe a szervezetbe tartoznak a nemzeti parkok igazgatóságai. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint „zöldhatóság” felügyeleti szerve az OKTVF. Szakhatóságként jár el

- környezetvédelmi,

- természetvédelmi,

- vízügyi kérdésekben.

A felügyelőség működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot, vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat, összegyűjti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel. Feladata szerint ellátja az államtitkár által meghatározott feladatmegosztás szerint a Környezeti Információs Rendszer működtetéséhez szükséges, a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő, észlelő, ellenőrző hálózat (monitoring) kezelését, valamint a jogerős hatósági határozaton alapuló külön jogszabályban meghatározott feladatait.

Feladataként folyamatosan véleményezi:

 • a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat;

 • a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket;

 • a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, vagyonfelosztási javaslatot.

A felügyelőség az érintettek számára megfelelő tájékoztatást ad és hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat. Segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában, illetve részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában. Munkatársai révén részt vesz a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegységekre szennyezés-csökkentési intézkedési tervet dolgoz ki. A hivatal környezetbiztonsági ügyeleti szolgálatot is ellát, melynek célja a törvényes munkaidőn kívül a felügyelőség hatósági (szakhatósági) feladatainak folyamatos és zavartalan ellátása, valamint a kárelhárítással összefüggő – külön jogszabályban meghatározott – területi feladatok ellátásának felügyelőségen történő biztosítása és koordinálása.