Ugrás a tartalomhoz

Térinformatikai menedzsment 6., Téradat infrastruktúra

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.6 Regionális adatinfrastruktúrák

6.6 Regionális adatinfrastruktúrák

Az 1990-es évek elején az EU GII közösségekben az volt az elképzelés, hogy regionális adatinfrastruktúrát hoznak létre Európában. 1994-ben egy GI ernyőszervezet jött létre nemzeti és pán-európai GI szer-vezetekből (EUROGI - http://www. eurogi.org). A szervezet fő célja az, hogy lobbizzon az Euró-pai Bizottságban és az Európa Parlamentben, érdeklődést keltsen a GI kérdések iránt, és ja-va-solja, hogy politikai döntést hozzanak (pl. a GI2000 kezdeményezés).

6.6.1 GINIE

A GINIE (Geographic Information Network In Europe)[12] projekt célja az volt, hogy az EU politikusokkal részletesebben megismertesse a térinformatikát, valamint előkészítse a térinformáció szélesebb körű alkalmazását formáló intézkedéseket, és hogy megfogalmazza az alkalmazások elősegítésének stratégiáját olyan módon, ami összhangban van a legfontosabb intézkedésekkel és műszaki fejlesztésekkel mind európai, mind nemzetközi szinten.

A GINIE projekt eredményei megmutatták, hogy:

 • A térinformáció fontos szerepet tölt be a társadalmi igények kielégítésében, valamint a politika és a műszaki fejlődés által megnyitott lehetőségek kihasználásában.

 • A térinformáció önálló gazdasági értékkel bír, mint az állami szektor információinak legfontosabb összetevője, és mint a hozzáadott értékek és helyhez kötött tevékenységek terén kiépítendő új piacok és munkahelyek teremtésének alapja.

 • A térinformáció társadalmi és politikai értékkel is rendelkezik, minthogy alapul szolgál az intézkedések összehangolásához és a célzott beavatkozásokhoz, ahol azokra a legnagyobb szükség van, kézzel fogható előnyöket biztosítva ezáltal az állampolgárok, az üzleti élet és a kormányzatok számára.

 • A kormányok világszerte egyre inkább tudomásul veszik a térinformáció értékét, és megteszik intézkedéseiket e vagyon kiaknázása érdekében.

A projekt keretében összegyűjtött bizonyítékok alátámasztják ezeket a megállapításokat, hatalmas előrelépés történt, de még mindig óriási akadályok állnak a további fejlődés útjában, köztük a következők:

 1. Hiányosságok a téradatokban: a téradatok gyakran hiányoznak, illetve nem teljesek.

 2. Hiányos dokumentáció: a rendelkezésre álló téradatok leírása gyakran nem teljes.

 3. A téradat-állományok nem kompatibilisek: a téradat-állományok gyakran nem kombinálhatók más téradat-állományokkal.

 4. Elégtelen térinformatikai kezdeményezések: A téradatok felkutatására, elérésére és felhasználására szolgáló infrastruktúrák gyakran csak elszigetelten működnek.

 5. Az adatmegosztás és újrahasznosítás korlátai: kulturális, intézményi, pénzügyi és jogi korlátok akadályozzák vagy késleltetik a meglévő téradatok felhasználását.

A GINIE projekt eredményesnek mondható, a politikusok is jobban értik már a GI helyzetet Európában és a világban, és a GI előnyei tudatosodtak, jobb a kommunikáció mind a GI közösségen belül, mind az Európai Bizottság-gal, mégsem ért meg a helyzet egy formális döntés meghozására az európai GI infrastruktúra megvalósításáról.

Tekintettel az említett korlátokra, a GINIE keretében javaslat készült egy újabb projekt (az INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in Europe)[13] megindítására, melynek elsődleges célja az SDI létrehozása helyett a korlátok felszámolása. Az INSPIRE javaslat a tagállamok meglévő környezeti adatait tenné összehasonlíthatóbbá, és így uniós EU-szinten is értelmezhetővé. A javaslat kiterjed a környezet állapotának (többek között a levegő, a talaj és a természeti táj) ellenőrzéséhez szükséges információkra is.

6.6.2 INSPIRE

A GINIE projekt meggyőzte az EU vezetőit arról, hogy Európának jobb térbeli információra van szüksége közös politikai döntések támogatásához, különös tekintettel a környezetvédelemre. Az Európai Parlament az Európai Tanáccsal közösen olyan intézkedést hozott (INSPIRE irányelv - 2007/2/EK, kelt 2007. március 14.), amely lehetővé teszi az adatmegosztást az Unió területén anélkül, hogy veszélyeztetné az egyes tagállamok magas szintű nemzeti szolgáltatásait. Az irányelv az Európai Unió hivatalos lapjában 2007. április 25-én jelent meg azzal, hogy 2007. május 15-től hatályos.

Az Európai Bizottság által elfogadott irányelv célja, hogy jogi keretet teremtsen egy Európai Területi Információs Infrastruktúra létrehozásához és működéséhez a közösségi politikák kidolgozásának, megvalósításának, ellenőrzésének és értékelésének céljára valamennyi szinten, beleértve a nyilvánosság tájékoztatását is. Az INSPIRE azzal a céllal indult, hogy összegyűjtse és továbbfejlessze a tagállamok térinformatikai és területi adataira (mint űrfelvételek, hőmérséklet, csapadékmennyiség) vonatkozó szabványokat az EU-s intézkedések tervezése és megvalósítása érdekében a környezet, közlekedés, az energia és a mezőgazdaság terén. Ezzel közérthetőbbé válnak az árvizek, a lég- és vízszennyeződés okozta problémák, amelyek nem ismernek országhatárokat.   Az INSPIRE irányelv

 • a környezetvédelmi politikára összpontosít, de felhasználható és a jövőben kiterjeszthető más ágazatokra is, így például a mezőgazdaságra, a közlekedésre és az energiaszektorra;

 • előírja azt, hogy a metaadatoknak milyen elemeket kell tartalmazniuk és azt, hogy a téradatok rendezett felhasználhatósága céljából az ún. hálózati szolgáltatások segítségével kell biztosítani az adatkereső szolgáltatásokat, az adatok megtekintését interneten, az adatletöltési szolgáltatásokat és az adatátalakítási folyamatokat;

 • előírja végrehajtási szabályok (műszaki és eljárásrendi szabályok) létrehozását a metaadatok, a téradat készletek és szolgáltatások interoperabilitása, a hálózati szolgáltatások, az adatmegosztás, valamint a tagállami koordinációs és kiegészítő intézkedések tekintetében, és

 • nem utolsó sorban elrendeli egy európai szinten működő geoportál létrehozását, és azt kiszolgáló nemzeti geoportálok működtetését.

Az irányelv hatálya alá azok a téradat-készletek tartoznak, amelyek

 • olyan területhez kapcsolódnak, ahol egy tagállam joghatósággal rendelkezik és/vagy joghatást gyakorol,

 • elektronikus formátumban állnak rendelkezésre,

 • közfeladatok körébe tartozó, hatóság által létrehozott vagy elkészíttetett, kezelt és frissített adatkörök,

 • az irányelv I., II. vagy III. mellékletében felsorolt téradat-körökhöz tartoznak.

Az irányelv mellékleteiben megadott adatkörök a következők (Mihály, 2008):

I. Melléklet: Térbeli referencia-alapadatok

 • Koordinátarendszerek

 • Földrajzi hálórendszerek

 • Földrajzi nevek

 • Közigazgatási határok

 • Címek

 • Kataszteri térképek

 • Közlekedési hálózatok

 • Vízrajz

 • Védett helyek

II. Melléklet: Közös térbeli referencia-adatok

 • Domborzat

 • Felszínborítottsági adatok

 • Ortofotók

 • Földtan

III. Melléklet: Tematikus téradatok

 • Statisztikai egységek

 • Épületek

 • Talaj

 • Földhasználat

 • Emberi egészség és biztonság

 • Közüzemi és közszolgáltatások

 • Környezetfigyelő létesítmények

 • Termelő és ipari létesítmények

 • Mezőgazdasági és akvakultúra ágazati létesítmények

 • Népességeloszlási adatok

 • Területgazdálkodási övezetek

 • Természeti kockázati zónák

 • Légköri viszonyok adatai

 • Meteorológiai földrajzi jellemzők

 • Oceanográfiai földrajzi jellemzők

 • Tengeri régiók

 • Bio-geográfiai régiók

 • Élőhelyek és biotópok

 • Állati fajok és növényi fajták megoszlása

 • Energiaforrások

 • Ásványi nyersanyagok

Fontos kiemelni, hogy az INSPIRE irányelv gyakorlati tennivalókat ad (a adatgyűjtési és szolgáltatási feladatok, a hálózati szolgáltatások, az interoperabilitás biztosítása, megfelelő adat- és árpolitika kidolgozása és a vonatkozó jogszabályok megalkotása, illetve módosítása, a magánszférával való együttműködés kapcsán stb.).

Az irányelvből levezethetően a földügyi intézményhálózat konkrét feladatai:

 • GNSS Szolgáltató Központ műholdas földi infrastruktúra teljes országra történő működtetése.

 • Az állami földmérési alaptérképek és topográfiai térképek adatbázisainak INSPIRE kompatibilitis, objektumorientált adatbázisokká történő átalakítása.

 • Referencia alapadataink körére a metaadatok elkészítése, a kereső, megtekintő és letöltő szolgáltatások megvalósítása.

 • „Digitális Magyarország” geoportál kialakítása.

 • „Digitális Földhivatal” program megvalósítása.

 • Az agrárium, vidékfejlesztés és környezetvédelem tér(alap)adatigényének biztosítása.

 • Részvétel a téradat-infrastruktúra hazai és nemzetközi rendszereinek megvalósításában.[12] http://www.ec-gis.org/ginie/

[13] http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/